ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik, LMS585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-11-09
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»5 20%
Cirka 20 timmar»9 36%
Cirka 25 timmar»6 24%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.48

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 12%
75%»10 40%
100%»12 48%

Genomsnitt: 4.36


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»4 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 37%

Genomsnitt: 2.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 70%
Nej, målen är för högt ställda»5 25%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 26%
Ja, i hög grad»10 43%
Vet ej/har inte examinerats än»7 30%

Genomsnitt: 3.04


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»7 29%

Genomsnitt: 2.95

- Ofta bra förklaringar, ibland lite långa och då kan det blir förvirrat. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.58

- bra bok men det tog fasligt mycket extra tid pga engelskan» (Ganska stor)
- Har författarna fått betalt för antalet ord de petat in per beskrivning?» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»17 70%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.45

- smågruppsövningarna var kanon!» (Mycket bra)
- Möjligheterna var bra, men ibland besvarades inte frågan på ett tillfredställande sätt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»13 54%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.58

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»13 54%
Hög»9 37%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.41

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»6 25%
Hög»12 50%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.87

- lite ovant med två "läskurser" samtidigt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 25%
Godkänt»9 37%
Gott»7 29%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.2

- Kursens lärare kan bättra sig på att lära ut kunskap.» (Dåligt)
- En bra kurs men inte speciellt rolig. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labben var mycket bra! Övningarna i barbord har varit mycket mycket bra.»
- Läraren»
- Kenneth, övningstimmarna»
- vet inte.»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna en till övningslektion/SI i veckan för "bokräkning". Övningarna i barbord har varit mycket mycket bra men varit ett mellanting av övning och föreläsning. »
- Mycket tid går åt då vi elever ska komma på svar till lärarens frågor, meningen med det ska vara att vi tänker över det. Sanningen är den att det är svårt att tänka över något när du inte vet vad något är (än). Bättre vore kanske att ibland ställa några frågor. Vad som egentligen är rätt enkla och korta förklaringar blir ibland långa och utdragna ==> det blir förvirrat. Ta gärna med engelska termer på föreläsningarna. »
- kurslitteratur på svenska»
- fler övningstimmar»
- borde gå snabbare framåt, repetition i början av lektionen kan vara bra, men att upprepa vissa saker 5 ggr är onödigt, om man som student verkligen vill ha reda på ngr som redan gåtts igen om e det bara att kolla i anteckningarna.»
-

16. Övriga kommentarer

- Om det är möjligt så inför gärna ett par duggor i kursen som ev. kan ge något enstaka bonuspoäng till sluttentan. Då vet man hur man ligger till kunskapsmässigt och får exakt feedback på vad man måste träna på. Att göra den/dem online med enbart "flerval" skulle ge studenterna mycket och inte ge examinatorn någon större arbetsbelastning.»
-


Kursutvärderingssystem från