ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkters kemi, KPO055, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»8 53%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.93

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»1 6%
25%»1 6%
50%»5 33%
75%»3 20%
100%»5 33%

Genomsnitt: 3.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 40%
Målen är svåra att förstå»4 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2.06

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 25%
Ja, målen verkar rimliga»4 50%
Nej, målen är för högt ställda»2 25%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»1 8%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»2 16%
Vet ej/har inte examinerats än»7 58%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.73

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»8 53%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.66

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»6 40%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.53


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»3 20%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 33%
Lagom»7 46%
Hög»3 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»9 60%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.73


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Dåligt»8 53%
Godkänt»4 26%
Gott»1 6%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.26

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att man får artiklar till projektet.»
- Bra föreläsare»
- bra med projekt mitt i kursen! »
- Fisk produkten var väldigt intressant tyckte jag. Även bra att föreläsaren skriver ut sin föreläsning och dela ut! Det uppskattas eftersom vi har begränsad antal sidor och skriva ut.»
- --»
- Jag tycker att de olika delmomenten om fisk, batteri och färg var bra.»
- Att man lär sig så mykcet om olika analysmetoder. Gillar också att man lär sig saker som man stöter på i vardagen t.ex. om fisk och batterier mm. »
- Projektet var lärorikt»
- Kursmålen, motsvarade tentamen mer än föreläsningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om kursen är kvar bör följande ändras: 1. Det borde finnas någon typ av kurslitteratur eller åtminstånde standardiserade slides med relevant information på. 2. Bättre kommunikation mellan lärarna så att inte olika saker kommuniceras till eleverna från olika lärare. »
- Kursmaterial behövs, alltså mer än bara Powerpoints. Det är oerhört svårt att studera inför tentan, även om jag har deltagit på alla föreläsningar. »
- 1. Bättre power point-slides. Det är inte ok att ha så kortfattade slides när det inte finns någon kursbok. Råkar man vara sjuk och missar en föreläsning är det mycket svårt att ta igen, är det ok? Antingen bör kursbok finnas eller så bör föreläsningarna spelas in så att det finns möjlighet att ta igen (inspelning har gjorts i både kursen IKA096 Informationssystem och MVE370 Matematik och Samhälle, vilket fungerat mycket bra). Det känns dessutom oerhört tråkigt när man får höra att detta klagomål funnits tidigare år men att det inte åtgärdats, eller att vi inte skulle gå på föreläsningarna om det stod mer text på slidesen. Efter tre år på Chalmers har vi läst många kurser och det är inte hur utförliga slides föreläsaren har som påverkar hur många som går dit utan hur bra föreläsaren är på att förklara. 2. Mer enhetliga power points mellan föreläsare hade underlättat betydligt då det inte finns någon kursbok. Att föreläsarna har koll på vad de andra gått igenom, i dagsläget känns det som om varje föreläsare bara har koll på sitt eget och inte återkopplar till andra. 3. Kurshemsidan bör uppdateras snabbare med viktig information som att föreläsningar ställs in eller att tiderna för presentationerna ändras. 4. Projektets utformning var väldigt konstig då det gick ut på att sammanställa artiklar men samtidigt skulle innehålla en frågeställning.»
- Någon form av kurslitteratur, om det så bara är sammanfattningar av föreläsningar eller vad som helst. Väldigt svårt att plugga till tenta när man bara har föreläsningsslides av varierande kvalitet att gå efter. »
- Mer tydliga mål på vad som ska studeras till tentan. KURSLITTERATUR. Har bara pdfer att gå på inför tentan, och de är av tämligen skiftande kvalitet. kursen verkar mest bestå av att lära sig diverse analysmetoder, vilket inte är helt tydligt i början av kursen. verkar inte finnas någon speciell röd tråd i kursen heller. »
- Kursmaterialet. Om det inte finns någon bok så bör ett kurskompendie utarbetas. Det är inte hållbart att det enda materialet som finns är föreläsningsslides där sida efter sida är fylld med bilder eller osammanhängade text. Man hinner inte heller som student skriva ner tillräckliga anteckningar under föreläsningarna för att kunna ha anteckningarna som kursmaterial. (Långa vetenskapliga artiklar el. liknande är inte ett bra alternativ till en bok eller kurskompendie) När det är många olika föreläsare blir det svårt att få en övergripande bild av de olika analysmetoderna eftersom alla föreläsare går in på olika djupa nivåer och beskriver metoderna/teknikerna på helt olika sätt. Färre föreläsare är därför önskvärt.»
- Projekten kändes lite flummig. Kände att jag inte fick så mycket av det.»
- Kurslitteratur!! Det går inte att ha en kurs utan kurslitteratur. Powerpoints slides med bilder räknas inte som kurslitteratur. Detta tillsammans med att vissa föreläsare inte varit villiga att hjälpa till med att fylla ut slidesen med mer text har försvårat instuderingen. Inga kursmål har heller visats under kursen. I det projekt som genomförts har administration och kommunikationen mellan lärarna fungerat mycket dåligt och riktlinjer och beslut om hur saker ska genomföras har kommit från flera håll och sedan fått gå genom studenterna då lärarna ej pratat med varandra. Kursansvarig bör vara den som går ut med vad som gäller och ser till att det blir lika mellan alla studenterna som går kursen. Föreläsningarna måste även komma i en logisk följd. Nu har det varit hipp som happ och vi har gått igenom saker i helt fel ordning vilket även försvårat det att ta till sig innehållet på föreläsningarna, med för lite kunskaper. Ordningen måste vara anpassad för innehållet.»
- Jag tycker det var för mycket gästföreläsare. Det var för många olika metoder som blev introducerade för djupt, sett till vad man behövde kunna. Det behövs riktigt kursmaterial, det är inte särskilt roligt, enkelt eller översiktligt att försöka ta sig ingeom över 1000 slides med PP när man ska studera till tentan.»
- Kanske att inte läsa kursen tillsammans med I-programmet. Vi har väldigt olika bakgrund och förkunskaper vilket gör att nivån på kursen blir ganska låg.»
- Det måste finnas mer kurslitteratur i tillägg till bara powerpoints! Och om inte måste powerpointsen vara utförligare beskrivna. »
- lägga kursen på en högre nivå. För kemisterna är vissa föreläsning repetion och vi vill ha lite mer utmaning. »
- Bättre möjligheter att läsa på färgdelen till tentan. Eftersom föreläsningarna var till största delen på engelska så hade det varit bra att i lugn och ro kunna läsa igenom innan tentan»
- Bristen på litteratur och struktur»

16. Övriga kommentarer

- Det känns som att kursen saknar syfte för oss I-studenter. Vi läser en inledande kurs om kemi, en om mikrobiologi, en om ytkemi och sedan kommer denna kurs som till stor del är en repetition av ytkemi-kursen och resterande del (olika analysverktyg) är helt enkelt inte relevant då detta är den sista kemikursen man läser. Det skulle vara mycket mer intressant att ha en fördjupningskurs i någon av de ämnena man läst tidigare för att teknikbasen som helhet skall kännas givande. Jag tror att tanken är att vi ska få in ett ekonomiskt perspektiv från denna kurs men helt ärligt så fungerar det inte. Jag tycker att man starkt bör tänka över vad denna kurs (läs kursen som ligger i denna period) ska innehålla för att ge teknikbasen någonslags relevans, särskilt eftersom att det inte finns någon master-behörighet efter att ha läst den.»
- Framförallt borde tänket kring att det inte finns någon kursbok utvärderas. Power points måste bli tydligare med bättre, mer förklarande text så att även den som legat hemma med feber ska förstå föreläsningen. Det borde även vara bättre koppling mellan produkterna och analysmetoderna. Idag känns det lite som att metoderna bara rabblas upp. Hela kursen känns otydlig. Till viss del kan jag även anse att kursens namn borde innehålla analysmetod eller liknande då det utgör en mycket stor del av kursen. Produkters kemi känns missvisande då kursen handlar mer om analys av produkter än hur produkterna är uppbyggda.»
- Kursadministrationen har varit under all kritik. Ibland har slides skrivits ut till föreläsningarna och ibland inte. Redovisningstillfällen flyttades men studenterna uppmärksammades ej på det direkt.»
- I övrigt tycker jag att denna kurs känns väldigt spretig. Inga direkt röd tråd. »
- Med ett kortare häfte som kurslitteratur och tydliga ingående kursmål där studenterna kan tyda vad det är man ska kunna skulle kursen kunna bli bättre. Jag tycker dock att kursen inte passar så bra för oss I-studenter. Känns inte relevant för oss mycket av kursinnehållet. Men det är kanske en fråga för I-sektionen. Om den ska vara kvar bör den iaf gås igenom för att se hur den kompletterar vår teknikbas i övrigt enligt mig.»
- Det är kul att träffa I-sektionen men det känns som om våra två program inte ligger på samma nivå när det gäller kemikunskaperna och då får kemisterna sitta och gå igenom saker som vi lärde oss i ettan vilket inte är så roligt. »
- Besviken på kursen som inte kändes så givande för mig som student från I, hade svårt att förstå hur "litteraturen" skulle bidra till att lära mig det kursen eftersträvade»


Kursutvärderingssystem från