ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp4åk1: MVE021 Linjär algebra I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-28
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»6 16%
Cirka 20 timmar»5 13%
Cirka 25 timmar»11 30%
Cirka 30 timmar»7 19%
Minst 35 timmar»7 19%

Genomsnitt: 3.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»8 22%
75%»8 22%
100%»17 47%

Genomsnitt: 4.08

- Jag tycker inte att föreläsningarna har varit dåliga, jag har bara haft lite annat för mig.» (25%)
- Cortegeveckan kom ivägen...» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 69%

Genomsnitt: 3.36

- Tycker dem varit mer tydliga i denna kursen än i många tidigare. Eftersom dem både var skrivna för varje veckoblad och sedan att vi fick ut ett sammanfattande i slutet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt bra skrivna mål i varje veckoPM och tydliga mål över hela kursen på hemsidan!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt väl uppsatta mål, tydliga för att veta vad man ska plugga på. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Ev, låga. Man kan få plats med mer i kursen, dock är perioden totalt tung.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»14 40%
Vet ej/har inte examinerats än»16 45%

Genomsnitt: 3.31

- Jag tycker att tentans godkäntdel var mycket svårare än jag förväntat mig. Eller rättare sagt det kom på saker där som jag tyckte vi inte hade pratat om alls mycket och som i så fall borde hamnat på överbetygsdelen. Men en uppgift på överbetygsdelen var å andra sidan ganska lätt men efetrsom tentan är upplagd så att man måste få godkänt på första delen(och poängen är ganska högt satt) så hjälper det ju inte mig att jag klarar en överbetygsuppgift när jag inte är säker på om jag klarade G-delen. » (I viss utsträckning)
- Tyckte tenta var rätt svår och GH-gränsen väldigt snäv» (I viss utsträckning)
- mycket på saker vi gjorde sista veckan, vissa saker fanns inte med » (I viss utsträckning)
- Den var kanske lite i svåraste laget(g delen), dock var alla frågor mycket relevanta» (Ja, i hög grad)
- Tyckte G-delen var förhållandevis svår jämfört tidigare tentor, men tror det gick vägen. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»13 36%
Mycket stor»12 33%

Genomsnitt: 2.97

- Ludmila är strukturerad på föreläsningarna, och det är nästan alltid lätt att följa henne. Jättebra! » (Ganska stor)
- Jag har inte deltagit på lika många föreläsningar som jag brukar vilket beror på Cortégen och att jag då hamnade efter och inte låg i fas med föreläsningarna. Tycker att det har gått lite långsamt på dem lättare delarna och för fort när vi gått igenom det lite svårare. Det är jättebra med repetition men det kanske är bättre att hinna med det vi ska och repetera det svåra och inte riktigt lika mycket av det lätta. » (Ganska stor)
- Ludmilla ger mycket bra anteckningar!» (Mycket stor)
- Många har ansett att man inte behöver gå på förläsningarna för att det mesta finns i boken eller på OverHead-bladen. Men kursen är ju så välplanerad så att man kan välja vad som passar en själv. perfekt!» (Mycket stor)
- Mycket bra lärare som metodiskt går igenom kursen!» (Mycket stor)
- Mkt bra undervisning, givande.» (Mycket stor)
- Föreläsaren har varit väldigt duktig på att förklara när jag varit närvarande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»26 72%

Genomsnitt: 3.66

- you tube är en bra källa till ökad förståelse + bibliotekshjälp!» (Mycket liten)
- Mycket bra lärobok!! Lättare än Calculus att lära sig genom om man fastnar någonstans. » (Ganska stor)
- Lay är bra.» (Ganska stor)
- Denna boken är mycket mer pedagogisk än Calculus» (Mycket stor)
- Mycket bra litteratur. » (Mycket stor)
- uppgifter + läsa texten i boken mkt viktigt » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»26 72%

Genomsnitt: 3.72

- Varför ligger inte fler tidigare tentor ute?» (Ganska bra)
- Vänligt att läraren tog med utskrivet papper!» (Mycket bra)
- Jättebra att få material på svenska att ha till föreläsningarna. De underlättade också vid räkning. » (Mycket bra)
- Mkt bra att lärare skriver ut veckopapper!» (Mycket bra)
- Fast jag tycker att det hade varit bra om OH-bilder och veckoblad kommit ut lite tidigare så att man kan läsa dem i förväg.» (Mycket bra)
- fick material inför varje föreläsning = bra » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»23 63%
Har ej sökt hjälp»8 22%

Genomsnitt: 4.08

- Som tidigare kurser bra med övningstillfällen etc.» (Ganska bra)
- Tast matlab är ett minus då det tog låg tid att få hjälp!» (Mycket bra)
- Frågevänligt klimat både på föreläsningar och övningar. Ida var bra som övningsledare.» (Mycket bra)
- Övningarna har varit bra och det har alltid varit lätt att få hjälp» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»29 82%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»24 66%
Hög»11 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Möjligen låg» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 38%
Hög»20 55%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.58

- Som sagt, cortegen och även Val Thorensresa gjorde att man kom lite efter.» (Lagom)
- Blev bättre variation i arbetsbelastningen under hösten när vi hade en räknekurs och en ekonomikurs. Mer enformigt nu med två räknekurser..» (Hög)
- Blir mycket att räkna när man har en mattekurs och en fysikkurs samtidigt..» (Hög)
- Det blir mycket med två sådana här kurser på en gång men samtidigt jätteskönt att få en paus från Case. Men det blir mycket att räkna på en gång.» (Hög)
- Första fysikkursen har varit tung för min del.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 8%
Gott»17 48%
Mycket gott»15 42%

Genomsnitt: 4.34

- Linjär algebra är en kurs som jag även i efterhand inte vet riktigt vad jag ska göra med...men jag antar att den är bra att ha i bagaget!» (Gott)
- Lyudmyla är grym! Hon är pedagogisk, lugn och vänlig. Man kan alltid få hjälp och man förstår alltid. Även Ida har varit jättebra!» (Mycket gott)
- Riktigt bra föreläsningar» (Mycket gott)
- matlab genomgång skulle kunna gjorts live på dator!» (Mycket gott)
- Lyudmila är mkt duktig och bra.» (Mycket gott)
- Kursen med sämst rykte visade sig vara den roligaste/bästa/mest intressanta kursen på hela första året. Det är ju bra!» (Mycket gott)
- Ludmilla har varit jättebra!!!!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ludmilla!»
- Lyudmyla och Ida!»
- Lyudmila var bra, hemsidan fungerade föredömligt och det nya utseendet på tentorna känns bra. »
- Ludmilla»
- Jättebra att material delades ut på föreläsningarna. Föreläsningsanteckningarna var till stor hjälp i undervisningen!»
- Ludmila»
- Det utdelade materialet, och Ludmila!»
- föreläsaren »
- Ludmilla är en mycket duktig, pedagogisk och strukturerad föreläsare. Rekomenderas starkt till nästa år. »
- Mycket bra och strukturerad lärare!»
- läraren och läroboken.»
- LÄRAREN!!»
- Lyudmila Turowska var en ypperlig lärare!»
- Sammanfattningen av målen för de olika betygsnivåerna som vi fick i slutet var jättebra! »
- De väl skrivna VeckoPM som ger en tydlig överblick.»
- Litteraturen»
- Genomgångar av uppgifter på vissa föreläsningar, papparet med allt man ska kunna inför tenta för de olika betygen, OH-bilderna.»
- Mycket bra lärare!»
- Noggranna föreläsningar och anteckningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Börja föreläsningarna med att berätta vad vi ska gå igenom idag samt vilka kapitel i boken det berör.»
- »
- På föreläsningarna blir det svårt när det används overhead. dels surrar den mycket om man sitter nära, dels hinner man inte skriva ner allt, och det är skönt att ha allt i anteckningarna.»
- Vecko-PM borde följas bättre»
- Lite mer realistiska veckoplaneringar. Det var knappt någon vecka som helt höll schemat.»
- Kanske lite mindre repetition av grundläggande saker så att vi hinner gå igenom allt och då snarare repetera med lite enklare uppgiftsexempel och sedan ta någon lite svårare när vi kan principerna. Jag har lättare att förstå när jag får exempel, annars blir det lätt väldigt abstrakt speciellt i den här kursen.»
- Ev. Mer MatLab-tid»

16. Övriga kommentarer

- Nya formen av tentor känns mycket mer relevanta än de tidigare, positivt!»
- MATLAB momentet har på ett mycket bra och givande sätt integrerats i kursen, avsevärt bättre än i tidigare kurser.»
- Tack för den här perioden!»
- Det var dåligt att saker från förra kursen på denna kursens tenta som t.ex. planets ekvation. I allmänhet var tentan klart mycket svårare än tidigare tentor..»
- Tycker föreläsaren borde fortsätta, vad jag har hört var föreläsaren förra året inte bra, men det var hon i år. »
- Luydmilla är bra och vill att alla ska förstå! Bra jobbat! »


Kursutvärderingssystem från