ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bärande konstruktioner, BOM160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-11-30
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för vilka övergripande mål som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»29 40%
Mycket bra»40 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.53

- Målen har visats efter genomarbetat område i slutet av aktuell föreläsning» (Mycket bra)
- det jag saknat i denna kurs är att innan man börjar räkna ner få diskutera vilket material eller konstruktionsprincip som får vilka konsekvenser, en slags övergripande förståelse innan man börjar med armeringsdiametrar. Men enligt kursmålen ligger ju detta utanför kursen. » (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»35 49%
Mycket bra»34 47%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45

- Förstår inte riktigt målet» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet hos enkla bärverk av trä, stål och armerad betong.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»31 43%
Mycket bra»40 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.56

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: dimensionera och analysera konstruktioner i brottgränstillstånd med avseende på moment- och tvärkraftskapaciteteten.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 30%
Mycket bra»49 69%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69

5. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»55 77%

Genomsnitt: 3.66

- Steve var väldigt bra på att visa kursmålen efter varje föreläsning och hur de uppfylldes. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dessutom lyftes de fram väldigt tydligt i samband med varje föreläsning. Sista power-point sliden visade målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

66 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»61 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 6%

Genomsnitt: 2.04

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 18%
Ja, i hög grad»54 81%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Det hade varit roligt om kursen var mer som tentan! Uppskattade nämligen väldigt mycket de uppgifter då man skulle resonera kring en struktur och fundera över vilka laster som var viktiga. Saknade denna sorts analysövningar i själva kursen, då jag upplevde att räknandet tog för stor plats.» (I viss utsträckning)
- Tyckte dock att frågorna om trä på tentan var lite kluriga. Om man hade övat i exempelsamlingen fixade man uppgifterna lätt, men någon liknande uppgift hade inte varit med på varken räkneövningen eller i konstruktionsuppgiften.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»25 36%
Mycket stor»35 50%

Genomsnitt: 3.34

- Föreläsningen, dålig hjälp. räkneövningarna, väldigt bra hjälp» (Ganska liten)
- Min uppfattning är att föreläsningarna med Steve varit allt för långsamma. Ett högre tempo på föreläsningarna hade gjort mig, och enligt vad jag uppfattat från flera klasskamrater, mer stimulerade. Jag tycker att det var ganska talande när Steve tvingades, pga. schemaläggning, att hålla en tvåtimmarsföreläsning på en timma. Detta var enligt mig den bästa föreläsningen han höll under hela kursen. Hade övriga föreläsningar hållit samma tempo och kvalitet så hade jag varit väldigt nöjd! Jag tycker dock att Helens föreläsningar/räkneövningar var mycket bra.» (Ganska liten)
- räkneövningarna har gett mest.» (Ganska liten)
- Främst räkneövningar och konstruktionsövningar harvarit till hjälp.» (Ganska stor)
- Övningarna bra, föreläsningarna gav inte lika mycket, det gick liksom för långsamt så man kände att man mer eller mindre slösade bort tid. » (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften har varit klockren, och gjort att man hela tiden följt med i kursen. De vanliga föreläsningarna kunde dock varit bättre, kändes som det mesta var hämtat direkt ur kurslitteraturen vilken var tråkigt. » (Mycket stor)
- Bra med räkneövningarna.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»33 46%
Mycket stor»31 43%

Genomsnitt: 3.32

- Tycker inte om boken. Det känns att det är många olika författare till den, lite rörig. Känns som att många termer betecknas med olika index på olika ställen. Skulle vara bra med en formelsamling som samlar alla formler så att man slipper bläddra i den stora tunga boken.» (Ganska liten)
- Man måste ju ha den för alla tabeller, men man lär sig ju det mesta på föreläsningar och övningar. » (Ganska liten)
- lite väl mycket att slå i bara» (Ganska stor)
- Hyfsat bra bok, tråkigt att det känns som att vi inte har ngn formelsamling bara för att man ska vara beroende av att köpa boken.» (Ganska stor)
- boken är ju obligatorisk» (Mycket stor)
- Förutom övningsboken, som jag inte har öppnat, då det verkade som att de flesta av talen gicks igenom på räkneövningar. De gamla tentorna var, som vanligt, helt nödvändiga.» (Mycket stor)
- Boken har varit väldigt bra.» (Mycket stor)
- Övningsboken var överflödig. Om en bok rekommenderas i undervisningen bör den iaf ha facit och där facit finns bör det vara rätt.» (Mycket stor)
- Kostruktionsuppgiften har varit till stor hjälp» (Mycket stor)
- Dock bör boken uppdateras. Mycket stavfel återstår samt konstigt formulerade meningar. Det allra första kapitlet är värst. » (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»24 35%
Mycket bra»39 57%

Genomsnitt: 3.48

- Dåligt från början för pingpong var inte igång, bra sen.» (Ganska dåligt)
- Jag fick access till ping-pongsidan först en vecka innan kursens avslutande.» (Ganska dåligt)
- BOM160 kom inte med på pingpong för mig och många andra vad jag hört utan fick fixas till i efterhand. Annars var det bra.» (Ganska bra)
- Mycket röring med minst två kurshemsidor. Vissa föreläsare använder ping pong medan andra använder den tidigare portalen.» (Ganska bra)
- Lite problem att komma åt pingpong ibland och en aning förvirrande att det i denna kurs används pingpong och i andra enbart studieportalen. » (Ganska bra)
- *Kasst att vi haft 2 kurshemsidor, men bra att Steve la upp samma information på båda.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 35%
Hög»35 49%
För hög»11 15%

Genomsnitt: 3.8

- Föreläsningarna är tydliga men något långsamt» (Lagom)
- Det är väldigt mycket jobb med att göra både konstruktionsuppgiften och plugga till tenta. Jag hann göra konstruktionsuppgiften och räkna gamla tentatal, men inte räkna några föreslagna tal i exempelsamlingen.» (Hög)
- Med ett högre tempo på föreläsningarna så borde man ha hunnit med mer och fått tid till att beskriva konstruktionsuppgiften mer. Jag hade också uppskattat om de stunder som ibland blev över i slutet på vissa föreläsningar hade fyllts med innehåll. Att sluta en kvart tidigare från vissa föreläsningar är dåligt och slöseri med vår tid.» (Hög)
- Lagom hög» (Hög)
- Ganska stressigt med konstruktionsuppgiften, hade varit bra om vi fått en vecka mellan genomgång och redovisning.» (Hög)
- I och med att belastningen var för hög på perioden så var det i princip omöjligt att klara av enskilda kurser. Jag kan tänka mig att det hade varit lättare att klara kursen om den gått med bara EN kurs till!» (För hög)
- Mycket med inlämningar (etapperna) varje vecka» (För hög)
- Kan bero på att vi läste 4 kurser samtidigt.» (För hög)
- Alldeles för hög arbetsbelastning på kursen med tanke på att vi läste ytterligare tre kurser parallellt. » (För hög)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»4 5%
Ganska dåliga»14 19%
Ganska bra»29 40%
Mycket bra»21 29%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 3.07

- Det var nästan löjligt att man var tvungen att komma upp till en timme innan övningarna för att kunna få hjälp med sin konstruktionsuppgift.» (Mycket dåliga)
- Har förståelse att tiden var minimal för möjlighet till hjälp under övningstillfällen men detta är ej en bra lösning. Har också förståelse till bakgrunden till denna planering pga ny kurs men den måste ses över inför nästa år. Större möjlighet till hjälp under dessa tillfällen. Lärarna har gjort en god insats under övningarna men har tyvärr inte haft möjlighet att hjälpa studenterna.» (Mycket dåliga)
- För många elever/lärare. Att redovisa etapperna på övingstillfällena gjorde att det var oerhört svårt att ställa frågor. Vore bra med vanliga räkneövningar med exempelsamlingen. » (Mycket dåliga)
- Jag tänker här främst på redovisningarna! Vi halkade efter i redovisningen efter den första gången, vilket resulterade i att vi fick gå ifrån flera tillfällen utan att ha redovisat. Till sist fick vi stå på oss och fick redovisa del 1-5 i ett svep på sista tillfället (vilket innebar att andra inte fick redovisa sin del sju!). Detta visar att det inte fanns tillräckligt med tillfällen, främst i slutet av kursen. Det tror jag många upplevde!» (Ganska dåliga)
- All tid lades på redovisningar varje övningstillfälle. Lärare prioriterade frågor före redovisning men trots detta var det mycket väntan innan hjälp.» (Ganska dåliga)
- Övningarna upptogs av granskning av etapperna vilket gjorde att möjligheten till att få hjälp var dålig. Sen kunde man få sitta över i en halvtimme bara för att vänta på att få bli granskad. Mycket krångligt tillvägagångsätt.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för stora grupper under övningarna, fanns knappt tid att ställa frågor eftersom redovisningar av del etapper skedde samtidigt.» (Ganska dåliga)
- nästan all tid på övningen gick åt till redovisning så om man hade frågor fick man fråga en vän eller vid redovisningen» (Ganska dåliga)
- För stora grupper för varje handledare. Fanns ingen möjlighet att ställa frågor vid handledningstillfällena då redovisningar tog all handledarens tid.» (Ganska dåliga)
- Under konsultationerna fanns möjlighet att fråga, men större delen gick åt till att redovisa deletapperna. » (Ganska dåliga)
- Övningslektionerna gick i stort sett uteslutande till att redovisa konstruktionsuppgiften, fanns mycket lite tid till frågor.» (Ganska dåliga)
- Jag hade Filip som övningsledare, och då det fanns tid för en på övningarna var han jättebra, men, och det är ju helt förståeligt, jobbade han inte över en extra halvtimme så att alla hann få hjälp som kommit dit. Sedan fick man hjälp i turordning baserad på hur långt man kommit, och den som kommit längst fick hjälp först. Jag missade en vecka i början på terminen pga av en orkan och hamnade därefter alltid sist i kön och hade vid sista redovisningstillfället inte redovisat en enda uppgift, och skulle inte hunnit redovisa något av det jobb jag gjort om inte Filip tänkt på fötterna och ändrade sista gången turordningen och började nedifrån. Jag tycker dock inte att pengar ska tas från studiebesök för att få fler timmar. » (Ganska dåliga)
- alla övningstillfällen användes till redovisning. det var svårt att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Man kunde fråga men inte alltid få svar på dem...» (Ganska dåliga)
- För långa köer på redovisningar av konstruktionsuppgiften.» (Ganska dåliga)
- Fast det var lite för stor grupp på övningstillfällena för att läraren både skulle hinna svara på frågor och lyssna på redovisningar av etapperna under lektionstid.» (Ganska bra)
- Jag skulle upskatta mer övningstillfällen, vi genomförde redovisningar under övningstillfällen och det tog mycket tid. För att ställa fråga fått man vänta rätt länge. » (Ganska bra)
- Kunde behövts mer tid ibland.» (Ganska bra)
- Ni var för få övningsledare. och upplägget att ta dom som låg först var inte bra då dom som låg alldra först "surfade på vågen" dom behövde aldrig vänta på hjälp och bara kunde gå vidare hela tiden. Sedan kom vågen med alla som låg efter dom och som dessutom hade fler frågor och behövde mer hjälp. Eftersom alla dom kom efter samtidigt så fanns aldrig en chans att komma ikapp. Man kanske kunde ha en lärare som hela tiden gick igenom dom som låg först så kunde resten gå igenom resten» (Ganska bra)
- Det var ofta lång kö för att få svar på frågor under övningarna. » (Ganska bra)
- Alltid välkommen hos Steve, men näst intill omöjligt att få hjälp under de gruppindelade lektionerna.» (Ganska bra)
- Tror det behövs mer tid för övningar, var väldigt svårt att få tid under övningen till att ställa frågor när alla skulle redovisa.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra om man hade kunnat få mer hjälp på övningstillfällena, då den mesta av tiden gick åt att redovisa konstruktionsuppgiften. Hjälplistorna var ofta långa.» (Ganska bra)
- Väldigt olika beroende på vem man hade som lärare i konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)
- Dock var ej räkneövningsledaren och föreläsaren/övningsledaren överens om hur man skulle räkna i vissa etapper. Se till att vara mer samspelta så att ni säger samma sak. Det är inte så roligt att behöva göra om alla beräkningar på etappen på grund av att en lärare har sagt fel, arbetsbelastningen är hög redan som den är. Annars bra hjälp. » (Ganska bra)
- Lite veligt på övningarna med redovisningar, inte alltid tillräckligt med tid» (Mycket bra)
- Helen svarade gärna på frågor vilket hjälpte vädligt mycket.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 21%
Mycket bra»54 77%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.8

- Tycker det är dumt att vi får en inlämningsuppgift som ska räknas självständigt (alla får olika ingångsvärden) men att man sen ska redovisa ihop med någon. Endela redovisa var för sig eller ge två pers samma ingångsvärden. Blev väldigt krångligt när man ville arbeta självständigt.» (Ganska bra)
- när det inte går att få hjälp av lärare så vänder sig studenter till varandra, vilket inte häller är bra jämt då små fel på en uppgift ofta sprider sig som en löpeld i klassen.» (Mycket bra)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»17 24%
Hög»29 41%
För hög»23 32%

Genomsnitt: 4.05

- Geotekniken av extremt låg.» (Låg)
- Det är för hög belastning i andra kurser- inte denna - men summan blir att det blir för mycket.» (För hög)
- 2 grupp projekt och konstruktionsuppgift under samma läsperiod är lite för mycket. Grupparbete är roligt och utväcklande, men den tar mycket tid. En grupp projekt under läsperiod tycker jag är lagom, man hinner göra kvalitets arbete istället för bara bli av med det för att ha tid att räkna genom uppgifter i Bärande konstruktioner och Geotekniken. » (För hög)
- Det går inte att ha 4 kurser på en period och samtidigt kunna prestera rättvist mot sig själv! Det spelar ingen roll hur små de andra kurserna är!» (För hög)
- Denna samt min samtida kurs, Materials Performance, är inte tänkta att läsa samtidigt vilket har lett till krockar schemamässigt. Bärande konstruktioner har dock varit mycket tillmötesgående med att hitta lösningar där det har uppstått problem med obligatoriska moment på båda kurserna. Bra jobbat!» (För hög)
- Har varit flera grupparbeten, dessa är väldigt tidskrävande» (För hög)
- Ta bort arbetet i väg och trafik, känns inte relevant att ha med det i läsperiod 1. » (För hög)
- För mycket att läsa fyra kurser parallellt. » (För hög)
- Visst är vi vuxna människor nu, men 4 parallella kurser är väl att göra det svårare än vad det behöver vara.» (För hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra upplägg, men om ni vill att saker ska redovisas noggrannt måste ni ge tid att faktiskt redovisa OCH få ställa frågor. Nu blev inget av de optimalt.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Steve Svensson»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften, bra att vara tvungen att räkna.»
- Lärarna»
- Labbarna, tentafrågorna med resonemang, studiebesöken var alla mycket givande. »
- Konstruktionsuppg.»
- Steves lugn och Helens räkneövningar!»
- Konstruktionsuppgiften»
- Laborationer. Konstruktionsuppgift. Studiebesök hos Strängbetong.»
- Upplägget på konstruktionsuppgiften med etapper varje vecka var bra. Sen var räkneövningarna väldigt uppskattade!»
- Helen»
- Konstruktionsuppgiften och att räkneövningarna tar upp aktuell etapp.»
- Helen är bra på att hålla i räkneövningar!»
- Konstruktionsuppgiften!»
- Övningsuppgiften, den gjorde att man var tvungen att vara i fas hela tiden. »
- Kontruktionsuppgiften»
- Upplägget av kursen. Bra att gå igenom konstruktionsuppgiften muntligt snarare än inlämning.»
- En mycket bra och intressant kurs så det är bara att köra på!»
- Föreläsaren, Steve Svensson, är otroligt duktig. »
- Steve och hans engagemang för ämnet i stort samt för eleverna! »
- Lärarna»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Steve! och studiebesöken»
- Det mesta. Framförallt mycket bra föreläsningar, fortsätt så! Bra med både teoretiska föreläsningar och praktiska räkneexempel.Bra med konstruktionsuppgift och labbtillfällena. Studiebesöket var KANON! »
- Steve! Jättebra föreläsare som tar sig tid till att hjälpa studenterna. »
- Ordningsföljen på kursmomenten, och hur de sammankopplades. Uppföljning av konstruktionsuppgiften. »
- Studiebesöken! Hade varit mkt spännande besöka en ståltillverkare också. Alla lärare/övningsledare är kompetenta, pedagogiska, trevliga och tycker om sitt ämne, och det märks. Det hade varit intressant med några kortare presentationer om vad det forskas på i ämnet på skolan. »
- läraren o kursupplägget.»
- Konstruktionsuppgiften och Helen Broo (som räkneövnings- och konstruktionsuppgiftsledare)»
- Kul kurs!»
- Konstruktionsuppgiften»
- Räkneövningarna. Föreläsaren. »
- Steve!»
- Steve»
- Labbarna, räkneövningarna, konstruktionsuppgiften»
- Bra att det gås igenom saker på övningarna som ligger så nära konstruktionsuppgiften. Bra att konstruktionsuppgiften är så övergripande. Den tog mycket tid att göra, så man hann inte räkna så mycket under tiden, men man lärde sig nästan allt i och med uppgiften. Instuderingsfrågor bra, men gjorde även tentan ganska lätt på den fronten...»
- Schemaplaneringen för BOM160 o BOM065 måste fungerade absolut inte. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antingen lägg mer fokus på konstruktioner (nu var det en timme sista föreläsningen) eller låta det utgå från kursen. Fyllde inte riktigt sin funktion, flytta över till byggnadsmekanik? Absolut inte inkludera en uppgift (likt uppgift 4 på övningstenorna) om det. Andelen av kursen som ägnas åt konstruktionsuppgifter är 1,5 %, och poängen på tentan motsvarar 15 %!»
- Konstruktionsövningarna»
- Bättre upplägg av genomgång av konstruktionsuppgift!»
- fler övningar, möjlighet att få mer hjälp. Högre krav på att redovisa etapperna i konstruktionsuppgiften veckovis så att alla hinner redovisa i tid.»
- Den kortfattade versionen av hur vi räknar i kursen hade jag gärna att Steve tog upp första lektionen, hur vi förenklar och så för betong, trä samt stål. Absolut mer tid för redovisning av konstruktionsuppgiften.»
- Mindre och fler grupper på övningstillfällena.»
- Mer övningstillfällen»
- Inget spec. Tydligare genomgång på tvärkraft vad alla olika steg innebär rent konkret»
- Mindre betong, mer trä! Och mer resonemang om olika strukturer. Jag upplever att vi tänker för lite i system, och att det är lätt, men synd, att en sådan här kurs isoleras från sammanhang.»
- Redovisningstillfällen som tog upp allför mycket av dyrbar tid. Övningstillfällen bör vara tillför frågor samt räknande av uppgifter. Förslagsvis sätta av tid vid annant tillfälle för redovisning.»
- 4 kurser under samma period!!»
- Studiebesök hos Derome var OK, men inte lika intressant som Strängbetong. Möjlighet att redovisa konstruktionsuppgift i MATLAB direkt i dator hade varit bra.»
- Upplägget för granskning av etapperna»
- Lite snabbare tempo på räkneövningana är att önska. Det är inte nödvändigt att rita av figurer som finns på powerpointen. Lägg tiden på att hinna med en övningsuppgift till istället.»
- Konstruktionsuppgiften var bra men tog väldigt mycket tid, det hade varit bra om man hade hunnit räkna lite andra uppgifter under övningstillfällena. Delredovisningarna tog upp för mycket tid, det hade varit bra med en till lärare i varje grupp (ex en som man kan ställa frågor till och en att redovisa för) eller mindre grupper. Steve har ibland stannat kvar långt efter att den schemalagda tiden är slut, det är ju ett tecken på att tiden inte riktigt har räckt till och därför skulle mer schemalagd tid behövas.»
- Försöka att ha mindre grupper under övningarna.»
- Föreläsningarna»
- Tempot på Steves föreläsningar. Det får inte vara för lågt för då tappar man intresset. Innehållet är bra men man borde hinna med mer på varje föreläsning. Fördjupa eller bredda kunskapen alternativt ägna tiden åt vägledning av konstruktionsuppgiften.»
- Förelsäningarna bör vara mer inspererande, och inte följa boken rakt genom. Trevligt om föreläsningarna ger lite mer än vad man får ut då man bara läser boken.»
- Mer tid till övningarna. Det var ofta kö för att få redovisa och ställa frågor. »
- Fler tillfällen för konsultationer och gå efter en kölista när deletapper skall redovisas. Varken lärare eller studenter tycker det är kul att stanna kvar efter schemalagd tid för att kunna redovisa uppgiften. »
- Alla hann inte redovisa under utsatt tid. Det skulle därför behövas minst en grupp till. Väntetiderna blev långa och redovisningstiden per person fick minskas vilket gav mindre förståelse för uppgiften. Jag tycker att systemet med att de som har kommit längst också ska redovisa först är orättvist, man sparkar på dem som redan ligger. Alla studenter har olika bakgrunder och möjligheter. Betyder det då att man ska straffas för detta genom att alltid få sitta kvar till långt efter lektion för att få redovisa? »
- Mer struktur på övningstillfällen. Ibland har de som legat i fas prioriterats och ibland tvärtom. Har gjort att man ibland suttit och väntat i timmar förgäves.»
- Mer hjälp under räkneövningarna eftersom det var svårt när redovisningarna hade börjat att få hjälp.»
- Lösningarna till räkneuppgifterna i boken och till tidigare tentor är svåra att följa efter som de är från mathcad. I boken tycker jag att man kan ha kvar det som det är men men några förtydlingar. Men till de gamla tentorna tycker jag att det borde vara lösningar som är lika dem som vi har möjlighet att göra på själva tentan så att man enklare kan förstå lösningsgången och kontrollera sina egna resultat (felsökning). Istället för att behöva lägga massa tid på att tyda mathcad lösningen.»
- Fokusera mindre på konstruktionsuppgiften och istället låt studenterna öva mer på lite svårare uppgifter. Mer tid åt att ställa frågor som man kanske inte har vågat ställa på föreläsningar. »
- Övningstillfällena borde ha varit fler samt att möjligheterna för att ställa frågor som rör annat än konstruktionsuppgiften borde ha varit större. Övningstillfällena gick åt till att godkänna och gå igenom konstruktionsuppgiften vilket gav liten möjlighet att fråga om annat.»
- Fler övningsledare»
- Denna kursen har tagit all min tid i anspråk och jag känner att jag skulle behövt lägga ner ännu mera tid för att verkligen ta in all information och lära mig att använda den. Andra ämnen under perioden har därför blivit lidande. Översikt över tolalsituationen skulle vara bra. »
- Redovisningarna eller mer tid för övning och samråd med lärare, se punkt 12»
- Det kan nog behövas fler tillfällen att få gå igenom konstruktionsuppgiften så att det inte blir fullt med en gång. »
- schemaläggningen»
- Tiden för frågor på räkestugorna skulle kunnat vara större. Har ibland känts som räknestugorna enbart varit för redovisning av konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften: Ge ut närmevärden så man vet om man gör ungefär rätt. Mer redovisningstid. Bättre komunikation mellan övningsledare, det var olika krav för godkänt beroende på vem man hade som övningsledare.»
- Fler övningar, ev mindre grupper. »
- Systemet i hur redovisningarna gått till i konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid, det hade varit bra om det hade funnits tid att räkna andra uppgifter också under övningstillfällena.»
- Chalmers vill ju ha en miljöprofil, och utan att överdriva är ju klimatförändringarna ett av mänsklighetens största utmaningar någonsin. Inget om miljöpåverkan nämns dock i denna kurs. Jag förstår att kursen inte syftar att vi ska kunna göra hållbara beslut, men jag tycker ändå att frågan är så pass central att den borde genomsyra alla kurser vi läser. T.ex. kunde konstruktionsuppgiften avslutas med ett resonemang kring livscykel, koldioxidutsläpp, energiåtgång och tillgångar, där man faktiskt jämför sina slutgiltliga resultat och reflekterar över dem. Må hända att det inte blir så djupgående men i framtiden hoppas jag att man kan snacka med en byggingenjör eller killarna på Färdig Betong och de säger inte "va?" när någon frågar om CO2. »
- inget speciellt»
- Föreläsningarna behöver finslipas och anpassas bättre till kursen. Just nu känns det som det gått lite för fort i omstruktureringen från tidigare kurser och som att föreläsningarna mest var högläsning ur boken. Det vore bättre om föreläsningarna kompletterade kurslitteraturen eller beskrev samma saker lite annorlunda för att öka studenternas möjlighet att förstå innehållet i kursen.»
- Bättre delredovisningar på konstruktionsuppgiften. Fick aldrig redo på om man verkligen gjort rätt utan snarare om värdena var rimliga. De kan ju bli rimliga även om man gjort ett viktigt fel »
- Tycker dock möjligheten att ställa frågor och få guiding under konstruktionsuppgift varit lite svag. Lite brist på personal»
- Redovisningsgången på konstr uppg. Tog alldeles för lång tid att redovisa 2 och 2. Missade möjlighet till frågor och att förstå vad man gjort. Kanske vore idé med närmevärden och slutinlämning och att sedan i mindre grupper diskuttera vad man egentligen räknat på.»
- Mer samarbete mellan de olika lärarna. »
- Tiderna mellan genomgång och etapperna på konstruktionsuppgiften bör ökas.»
- I och med att vi skulle redovisa våran konstruktionsuppgift fanns det ingen tid att ställa frågor, detta bör beaktas!»
- sättet som alla etapper skulle redovisas på, fler grupper behövs»
- Föreläsningarna ska tillföra mer»
- Lite högre tempo på föreläsningar, gärna skriva mer på tavlan och mindre power point, tycker jag alltid fungerar bättre. »
- Det ovannämnda.»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Om ni verkligen vill att folk SKA ha räknat till labbtillfällena skulle ni ha samlat in allas beräkningar eller åtminstone tittat att man gjort dem...»
- Toppenbra kurs»
- Tack för en kul kurs!»
- Vad vi lärde oss på föreläsningarna, övningarna och räkneuppgifterna täckte inte i närheten av vad vi testas på på provet. Snedtak fanns med i exempelsamlingen och på en gammal tenta, att räkna med normalkraften var med på massa gamla tentor men inga av dessa hade Steve ens nämnt nåt om.»
- Helens räkneövingar var jätte bra!»
- Fantastiskt bra lärare!! Bra med teoretisk genomgång av Steve och beräkningsövningarna direkt eller snart efteråt med Helen»
- Vore bra om de olika övningslärarna följer samma koncept. Har fått förståelse för att i en grupp fungerade labbarna och redovisningarna på ett sätt, medans i en annan var det inte riktigt samma krav. Som ett ex, under labben med betongbalken stod det i uppgiften att den skulle redovisas och bli godkänd av lärare för att man skulle bli godkänd på labben. Det behövdes inte göras i Filips gupp, men var ett krav i Steves grupp. Prata ihop er till nästa år så att alla studenter har samma förutsättningar! Kan även tillägga att ni borde vara hårdare med redovisningarna! Se till att man måste vara tvungen att redovisa veckovis så att det inte blir stressigt på slutet. Ev att man bokar tid för redovisning så att man slipper vänta i flera timmar. »
- Tack för en bra kurs»
- Jättenöjd med Steve som lärare, önskar att vi kunde ha honom i alla ämnen.»
- Föreläsningarna var som en kopia av boken, de tillförde inte mycket, men bra om man inte vill läsa själv»


Kursutvärderingssystem från