ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp1åk1: MVE011 Inledande matematik I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-22
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»4 7%
Cirka 20 timmar»7 13%
Cirka 25 timmar»20 38%
Cirka 30 timmar»11 21%
Minst 35 timmar»10 19%

Genomsnitt: 3.3

- Jag har fått kursen tillgodoräknad sedan tidigare, så jag har inte läst den här kursen i höst» (?)
- 0 timmar.» (Högst 15 timmar)
- Mer precis innan tentan» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer än 35 timmar!!» (Minst 35 timmar)
- det dubbla, 70 timmar i veckan är utan att ta i» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»2 3%
75%»9 16%
100%»40 75%

Genomsnitt: 4.62

- Matlabdelen gjorde jag, inget mer.» (25%)
- Bortsett från en föreläsning och ett par övningstillfällen..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 46%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 23%

Genomsnitt: 2.28

- Kommer inte ihåg om jag sett målen.. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag minns inte, men jag har ju ändå vetat vad jag behöver lära mig.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Man orkar inte lägga tid på att försöka tyda dem så att man förstår dem..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Men det är för stor mängd- och temposkillnad från gymnasiet, man är inte bra förberedd för det!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 28%
Ja, i hög grad»27 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.74

- Inledande matematik som under hela kursens gång fokuserar på analytisk matematik och så är tentan en blandning av vektor- och linjär algebra.» (I viss utsträckning)
- Årets tentamen var skev jämfört med de tentamen vi fått se från tidigare år. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»12 23%
Mycket stor»38 73%

Genomsnitt: 3.67

- Utan den hade det inte gått, eller så hade jag fått spendera dubbelt med tid på kursen» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Johan Berglind har en extrem förmåga att lyckas få alla att förstå. Hans föreläsningar täcker hela kursen och man skulle klarat sig på endast dem för att klara allt på tentamen. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»9 17%
Ganska stor»25 48%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 3

- Väldigt dålig bok! Fruktansvärt att ha undervisning på svenska och sedan en amerikansk bok!» (Mycket liten)
- Calcusus är bra» (Ganska stor)
- Lånat svenska bölcker på biblioteket» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»33 63%

Genomsnitt: 3.59

- Rörig kurshemsida» (Ganska dåligt)
- nästa veckas PM kunde dyka upp tidigare» (Ganska bra)
- Veckoplaneringarna kunde ha kommit upp på kurshemsidan tidigare!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»22 42%
Mycket bra»25 48%
Har ej sökt hjälp»5 9%

Genomsnitt: 3.67

- I MATLAB, dåliga möjligheter. Annars bra. » (Ganska bra)
- Många som vill ha hjälp så blir lätt långa köer.» (Ganska bra)
- Övningarna har varit guld värda tycker jag, bra tid att ställa frågor när man behövt.» (Mycket bra)
- Om det finns utrymme för fler doktorander motsv under övningstillfällen (alt fler övningstillfällen skulle det naturligtvis vara bra.» (Mycket bra)
- Tillräckligt många övningstillfällen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»10 19%
Mycket bra»40 76%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»23 44%
Hög»25 48%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.57

- Tror det beror på att jag inte har räknat matte på länge» (Hög)
- Varierande men som ovan så blev det ganska högt just med matten. Mycket att att räkna och läsa in.» (Hög)
- Beror mycket på vilken "ingångsnivå" man har i matten.. Jag har behövt läsa mycket för att "komma ikapp". har dock funkat bra.» (För hög)
- Skanade för mycket frunder viljet gjorde det svårt» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»21 40%
Hög»27 51%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.55

- Bitvis hög» (Lagom)
- Utmaningar är bra. » (Hög)
- Man kom efter i början genom nollning och liknande. Ett förslag är att man inte har nollning och undervisning parallellt utan kör igång med nollning tidigare och sen kör utbildningen så att alla får en chans att vara med på nollningen utan att behöva offra timmar som hade kunnat läggas på plugg.» (Hög)
- Högre eftersom grundläggande saknades» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»5 9%
Gott»29 55%
Mycket gott»17 32%

Genomsnitt: 4.19

- Bortsett från matlab som var under all kritik. » (Godkänt)
- Johan är mycket pedagogisk och duktig» (Gott)
- Bra, men lite väl långsam föreläsare.» (Gott)
- Matte är kul!» (Gott)
- Tyckte att kursen var bra bortsett från kurslitteraturen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan Berglind!»
- Johan, läraren..»
- De senare kursmomenten.»
- Intregrera matlab bättre»
- Johan, och duggorna. de hjälper till att hålla en i fas.»
- Kurshemsidan och all information som finns tillgänglig via den.»
- Johan Berglind!»
- föreläsningarna och övningarna»
- Repetitionen de första två veckorna.»
- Duggorna»
- Dugga varannan vecka!»
- kombinationen av föreläsningar och övningar »
- Johan och hans strukturerade genomgångar! Bra och lagom med fyra duggor, det gjorde att man höll ett bra tempo från start. »
- Duggorna»
- Strukturen på föreläsningarna, även föreläsarna gjorde ett bra jobb.»
- Johan Berglind»
- Johan! Han var väldigt bra.»
- JOHAN! Grym föreläsare och pedagog.»
- Övningstillfällena. Johan, han är en väldigt pedagogisk och bra föreläsare(även om det går fort ibland). Bra struktur på själva matte delen, men inte Matlab.»
- Johan Berglind, han är toppen!»
- Föreläsaren. Duggasystemet, kort tidsintervall mellan duggorna. »
- Föreläsaren lade upp kursen och föreläsningarna på ett bra sätt. »
- Föreläsaren var mycket bra. Ibland gick det lite fort men han var systematisk och bra på att förklara. Lugn.»
- Johan Bergling och upplögget»
- Johan berglind är en relativt(mkt bättre föreläsare på basåret) duktig föreläsare»
- läraren»
- Det mesta bör bevaras.»
- Föreläsaren Johan var väldigt duktig»
- Kursexaminatorns lugna undervisande!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget på matlab»
- Utskick av Petterssons häfte borde ävens skickas till de 10 översta reserverna, så att de inte kommer efter så mycket i början.»
- Bättre koppling till kurslitteraturen, man blir förvirrad när man lär sig termer på svenska som man sedan inte känner igen i den egngelskspråkiga boken.»
- Ta bort gymnasiestämpeln på kursen och ge skäl för de nio poäng som kursen faktiskt ger. Det är inte rimligt med så många högskolepoäng för en kurs som bara tar upp gymnasiekunskaper i matematik.»
- Inte ha duggorna i sluetet av lektionen på redagar. Ha duggorna först och gå igenom nytt material senare!»
- De två inledande veckorna kan bli mer strukturerade»
- Jag skulle ha uppskattat att information om vilken kurslitteratur som skulle användas gavs ut tidigare än första föreläsningen så man hinner undersöka köpmöjligheter (olika butiker, bagagnat etc.) innan terminen börjar och därmed slipper fokusera på det under nollningen.»
- Ida Säfström. vill inte vara taskig men efter hennes föreläsningar kände jag och andra med mig att vi förstod mindre än när vi kom dit. »
- Matlabföreläsningarna, de var mycket svåra att hänga med på. Gör dessa mer grundläggande!»
- MAtlab borde ge extra poäng till tentan.»
- Inte ha en doktorand, det var mest förvirrande, utan ha Johan alla lektioner. »
- hur utlärningen av matlab gick till»
- Mer hjälp på matlab. Eventuellt lösa problem som liknar inlämningsuppgifterna under föreläsningarna.»
-
- Kurslitteraturen»
- TA BORT MATLAB SOM OBLIGATORISKT! Och om det absolut ska vara obligatoriskt, så gör om föreläsningarna så att man kan förstå dem. Tex, ha föreläsningarna i datasalar, så alla kan arbeta med medan en lärare visar hur man ska göra. Eller något liknande.»
- En annan doktorand kan få sköta de första två veckorna.»
- Matlab-delen. Ingen förstår någonting av den, dålig lärare som ej kan lära ut, antingen bättre undervisning eller ha den på en så pass låg nivå att man kan lära sig det själv.»
- Matlab tycker jag inte har fungerat bra alls om jag ska vara ärlig. Läraren har varit ganska arrogant, man har känt sig lite dum, men för mig som aldrig sysslat med programmering eller ngt liknande är det helt nytt och man kastas bara rakt in utan någon bra introduktion. Man skulle bara lösa uppgifterna och det blev ingen fokus på lärandet. Jag tycker att antingen får man lägga mer tid på introduktion av Matlab eller ta bort det från kursen. Nu blev det något slags mellanting och det blev inte bra för någon. Lärarna verkade stressade och hann inte med att hjälpa alla. Vi kommer nog behöva Matlab för kommande kurserna så varför inte ge en ordentlig introduktion i anslutning till dem kurserna eller ha bara introduktionsföreläsningar under första läsperioden så man får en bra grund och några lättare uppgifter för att sedan i nästa kurs kräva mer. Då tror jag att man förstått vad det går ut på och blivit mer positiv till det för nu har det bara varit en pina och jag ser inte fram emot att fortsätta med det. Övningstillfällena har också varit röriga i Matlab.»
- Upplägget på Mathlab-undervisningen. Det borde inte vara obligatoriskt.»
- Om möjligt, fler schemalagda övningstillfällen.»
- Matlab-föreläsningarna gav inte tillräcklig kunskap för att klara uppgifterna. Om Matlab-uppgifterna är så svåra nästa år också behövs annorlunda föreläsningar som visar hur man löser olika uppgifter. Vi fick bara lite allmän fakta, och sen fick man lösa uppgifterna själv, vilket var väldigt svårt om man aldrig har använt liknande program förut.»
- Fler övningstillfällen»
- Samma lärare hela vägen bättre mathlab lärare »
- Vektorer kan vara ett moment som kanske bör ligga i senare kurser. Annars var det kanonbra»
- vet ej»
-

16. Övriga kommentarer

- Höj svårighetsgraden på tentorna så att folk som får femmor faktiskt förtjänar dem.»
- Fansatiska bra antekningar kan göras poå lektionen»
- Tentan var mycket svårare i jämförelse mot de gamla vi har gjort. Detta kunde ha förvarnats»
-
- det skulle göra gott för klassen (som då är påtagligt ny) att föreläsaren på ett tydligare sätt startar upp resp föreläsning, t ex med att säga god morgon och aktivt "ta befälet" över rummet. Nu har klassen, I1, konsekvent börjat komma sent, och föreläsningarna startar sällan i tid.»
-


Kursutvärderingssystem från