ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Dynamiska system med reglerteknik H10, LEU235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»11 18%
Cirka 20 timmar»15 25%
Cirka 25 timmar»16 27%
Cirka 30 timmar»11 18%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.72

- Lade ner så mycket arbete som jag hade möjlighet till.» (Cirka 25 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog stor tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»5 8%
75%»18 31%
100%»34 58%

Genomsnitt: 4.44

- Alla föreläsningar, inga övningar.» (75%)
- Trots att jag deltog i all undervisningen var det ibland svårt att följa med. Kanske för att varje föreläsning byggde på den föregående som i sin tur byggde på den föregående.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 15%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 43%

Genomsnitt: 3.08

- Jag har läst men kommer ej i håg målen» (?)
- Eftersom ordet mål inte ens förekommer i kursPM» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»42 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.04

- Alldeles för mycket överlapp från Linjära system. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Svårare för data som ej läst mekanik mm.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom målen inte finns i kursPM är det svårt att avgöra. Däremot känns mängden stoff i förhållande till poängen lite i överkant. Men det är väl kanske så det skall vara» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 14%
Ja, i hög grad»38 76%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.9

- tentamen för olik/svår jämfört med övningsuppgifter/gamla tentamen/exempel. Kvotsystemet borde ej användas. vår examinator medger att han "rättar tentamen så att en viss del, dvs de som ligger på gränsen till godkänt ej klarar sig för att uppnå en viss procent godkända" om ett kvotsystem finns på Chalmers borde detta vara officiellt och följas av alla examinatorer.» (Nej, inte alls)
- examinationen var på en högre nivå än vad kursen i övrigt höll. Det borde varit högre nivå och förväntningar under kursen med duggor etc. Gärna MAT-lab prov på tentauppgifter. » (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än övningstentorna.» (I viss utsträckning)
- mycket svår tenta» (Ja, i hög grad)
- Svår tenta!» (Ja, i hög grad)
- Mycket svår tenta. Helt oväntat.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»10 17%
Ganska stor»25 43%
Mycket stor»18 31%

Genomsnitt: 3

- Helt meningslösa föreläsningar, har gått för långsamt och då Bertil Thomas "slösar" tid genom att gå igenom t ex komplexa tal samt mycket enkla laplace uppgifter, och sedan går igenom helt nya moment under repetitions veckan. Detta är under ALL kritik och borde ej få förekomma. Det vore mycket bättre att hålla ett högre temp under hela kursen och sedan repetera under REPETITIONS veckan. Att Bertil Thomas har som argument att "det fortfarande finns de som har fel på komplexa tal på tentamen" borde vara helt irrelevant eftersom det verkar orimligt att slösa tid på det då många elever garanterat har problem med de nya momenten.» (Mycket liten)
- Öka gärna tempot på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Alldeles för långsamt och fokuserade på fel grejer upplevde jag det som. För mycket "standard" matte och för lite fokus på det som faktiskt var viktigt. » (Ganska liten)
- Göran är en jättebra övningsledare. » (Ganska stor)
- Delvis för lågt tempo och alldeles för mycket tid slösad på repetition av saker som man borde kunna förutsätta att alla redan kan (som t ex komplexa tal, vad Bodediagram är och Laplacetransform). Det är inte okej att man hamnar efter i planeringen för att man lägger mer tid på repetition än på kursens egentliga innehåll!» (Ganska stor)
- Bertil, Göran och de andra lärarna ansträngde sig för att göra undervisningen bra och förklarade grundligt och strukturerat.» (Ganska stor)
- Mycket bra med övningslektionerna där man själv fick välja mellan de tre olika grupperna.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar. Noggranna genomgångar.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare. Det märks att dem gillar sitt ämne och de förklarade på sådant sätt att svåra saker blev enklare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»32 55%
Mycket stor»16 27%

Genomsnitt: 3.06

- Visst är materialet bra, men jag förstår inte varför alla dokument ska vara skabbiga gamla inskannade grejer som ligger helt snett, det blir svårare att läsa och känns inte proffsigt.» (Ganska stor)
- Bästa böckerna hittils» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur, men dyr (700:-)» (Ganska stor)
- Eftersom de flesta föreläsningar varit slöseri på tid (gått för långsamt och varit för ytliga och därmed för enkla) har övningsuppgifter och kurslitteratur varit den enda relevanta källan till information, sen att tentamen skiljer sig mycket från dessa är inte bra. » (Ganska stor)
- Boken är bra gjord. Men ibland är det svårt att ta sammanhanget dvs. innehållet i den löpande texten till sig.» (Ganska stor)
- Mycket bra kursmaterial, som tydligt och utförligt behandlade alla kursens moment.» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»27 47%
Mycket bra»26 45%

Genomsnitt: 3.38

- Borde finnas ett sätt att anmäla sig till labbarna på webben, jag missade de två första föreläsningarna och sedan var det skitsvårt att få tag på någon med det pappret man skulle skriva på och de andra föreläsarna verkade inte veta något om labbtider eller dylikt.» (Ganska dåligt)
- Det hade underlättat om man kunnat lämna in inlämningsuppgifter via kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Vore bra om lösningsförslag till rekommenderade hemuppgifter läggs upp på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Studentportalen fungerade och det mesta i materialväg fanns väl där.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan fungerade mycket bra där information kom ut snabbt. Men det hade varit bra om utskick av information hade fungerat via email, då man håller sig mer uppdaterad på mailen än på kurssidan. Första arbetsdagen efter tentan har både dag för granskning och lösningar till tentan kommit ut på webbsidan. Helt enligt det som står skrivet på informationen om tentor på chalmers, tänk om alla examinatorer kunde agera så här. » (Mycket bra)
- väldigt bra att overheder från föreläsningarna har laggts upp där!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»27 46%
Mycket bra»21 36%
Har ej sökt hjälp»7 12%

Genomsnitt: 3.55

- Gärna mer räkne/övningsstugor!» (Ganska bra)
- Frågade inte så mycket på föreläsningarna men lärarna var alltid öppna för frågor. Övningarna var en bra del av kursen. Bra också att det fanns olika övningsgrupper utefter studenternas sätt att studera. » (Ganska bra)
- De frågor man har haft har varit lätt att få svar på under övningslektionerna.» (Mycket bra)
- Bra att man kunde komma upp till lärarens arbetsrum om man behövde hjälp med uppgifter.» (Mycket bra)
- Övningar har fungerat bra och de har fungerat till stor del som de enda föreläsningar där nya moment gåtts igenom på ett kompetent sätt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 24%
Mycket bra»40 68%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»2 3%
Låg»2 3%
Lagom»27 46%
Hög»22 37%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.44

- För lågt tempo. Man hade kunnat få med mer innehåll. » (För låg)
- veckoplanerings uppgifterna var för enkla och för få. det vore bättre att ha fler samt mer komplicerade uppgifter om målet är att förbereda elever för en tentamen liknande den vi fick.» (Låg)
- kunder varit högre för att bli bättre förberedd till tentan.» (Lagom)
- Med det tempo vi haft under den här kursen har man fått en möjlighet att bättre förstå ämnet och dess beräkningar.» (Lagom)
- Vi fick lagom med uppgifter under terminen, men sista veckan på repetitionen fick vi mängder av mer uppgifter som det visade sig att man skulle kunna. Varför inte ge ut dessa från början så man hade mer tid att öva på även dem? Konstigt upplägg, då alla andra uppgifter varit väldigt få och enkla, och helt plötsligt visar det sig att man ska kunna massa fler moment. » (Lagom)
- Tungt med tre inlämningar, räcker med två.» (Hög)
- Mycket att lära sig, mycket stoff, mycket nytt och mycket som byggde på linjära system. Så arbetsbelastningen var hög, speciellt när man hade inlämningsuppgifter att göra också.» (Hög)
- Kursen började väldigt lugnt, men fick sedan extremt högt tempo fram emot slutet med labbar och inlämningar samt svårare grejer under föreläsningarna, vilket gjorde att man inte hann med allt.» (För hög)
- Mycket inlämningsuppgifter när man dessutom har labb att ta hand om. Skulle föredra två labbar i sådana fall.» (För hög)
- hade räckt med en inlämningsuppgift, då hade det vart lättare att hinna med uppgifterna varje vecka.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 8%
Lagom»19 32%
Hög»27 46%
För hög»6 10%

Genomsnitt: 3.55

- För stor koncentration av inlämningsuppgifter (7 st på ca 6 veckor) ökade arbetsbelastningen avsevärt mot många andra läsperioder. Det känns onödigt att lägga två kurser parallellt som båda inrymmer flera inlämningsuppgifter, när vi läst så många kurser som inte inrymmer detta.» (Hög)
- Jag har läst en annan kurs än den som de andra i klassen läste, så kan väl inte riktigt svara på det egentligen.» (Hög)
- Båda kurser var tidskrävande eftersom den ena hade labbar och den andra hade både labbar och inlämningsuppgifter.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»2 3%
Godkänt»26 44%
Gott»19 32%
Mycket gott»9 15%

Genomsnitt: 3.53

- Alldeles för mycket detaljer för att vara så bred kurs.» (Mycket dåligt)
- Tråkiga och oinspirerande föreläsningar sänker denna kurs. Att en föreläsare inte ens kan säga god morgon till sina elever tyder på stort ointresse och Bertil Thomas kanske skulle fundera på att syssla med något annat, kanske där han ej behöver träffa människor eftersom han tycks ha svårt att kommunicera med andra människor och undviker till varje pris att ta emot frågor/diskutera med elever. » (Mycket dåligt)
- Tycker det är dåligt organiserat med labbar och inlämningsuppgifter.» (Dåligt)
- kursen upplevs lättare än vad den egentligen är. Det mesta som sägs på lektion är väldigt lätt att förstå och följa med i men när man sedan skall lösa problem har man klara ideer om hur man skall gå tillväga» (Dåligt)
- Tycker det var väldigt dumt att enligt planeringen så hade man uppgifter att lösa som tog runt 5 timmar per vecka att göra. Sedan på repitionsveckan ge ut ett papper med 30 uppgifter till som man egentligen hade kunnat göra underkursens gång ifall man hade haft de pappret tidigare. Man trodde att man hade goda kunskaper när man gjorde alla veckans uppgifter men när det pappret kom så märkte man ju att man inte alls låg lika bra till som man gjorde. Det pappret skulle ha delats upp i början av kursen och sagt att ifall man vill uppnå bättre betyg så skulle man även göra dom uppgifterna. Slipper man studera med panik sista veckan. » (Godkänt)
- Bra lärare, bra litteratur.» (Godkänt)
- Lite konstigt upplägg då vi i början ägnade "evigheter" åt enkel algebra eller enkel teori för att i slutet hasta igenom de mer komplicerade momenten. » (Godkänt)
- Kursens innehåll var intressant, även om sättet det förelästes på ibland lämnade en del övrigt att önska.» (Gott)
- Intressant kurs med vettiga och lärorika inlämningsuppgifter och laborationer. Dessutom en rolig kurs. Dock kom tentan som en liten chock, då den kände betydligt svårare än det som gåtts igenom i undervisningen...» (Gott)
- En lärorik kurs som var intressant.» (Mycket gott)
- Kursen är intressant och det tycker jag man bör tycka om man läser till mekatronikingenjör. Lite synd att man inte la ner lite mer tid bara» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna»
- De olika alternativa övningslektionerna»
- övningar»
- Lärarna var bra, de förklarade tydligt»
- Kursmaterialet.»
- Kurslitteraturen.»
- Övningslektionerna samt laborationen, där laborationen ger en verklighetsanknytning som oftast saknas i andra kurser.»
- Labben/inlämningsuppgifterna. Gav ganska bra insikt i ämnet, får inte riktigt samma bild av att läsa sig fram till "resultatet" från uppgifterna i en bok.»
- Bra med få, men lärorika laborationer. Övningarna var också bra med mycket genomgångar på tavlan.»
- Laborationerna var nyttiga!»
- Pappret med repitionsuppgifter skall delas ut mycket tidigare.»
- Föreläsarna och böckerna. Också bra att OH-bilderna låg på kurshemsidan så man kunde skriva ut dessa, följa med och anteckna i dem. Det blev på så sätt mindre att anteckna och lättare att hänga med.»
- upplägget och laborationerna»
- Kurslitteraturen»
- Labbarna samt inlämningsuppgifterna i sig var väldigt bra tycker jag. Dock är det svårt med MatLAB när man måste lära sig programmet helt själv»
- Möjlighet att väla takten på övningslektioenr.»
- Allt»
- Låt Göran få mer föreläsnings tid. Då han har en annan föreläsnings pedagogik (i positiv bemärkelse) som är lättare att hämna med och förstå. »
- Göran Hult som övningsledare, samt kurslitteraturen.»
- Övningar i olika grupper. Labbarna får också gärna vara kvar eftersom de var lärorika.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jämna ut tempot längs med hela kursen. Det hade varit fint om man fick ett mail om man har klarat inlämningsuppgifterna, eller att läraren tog med dem så att man kunde hämta ut dem under en rast på en föreläsning, eller att läraren åtminstonde nämner under en föreläsning hur det förväntas att retur och uthämtning ska hanteras, istället för att det bara står på kurshemsidan, som jag oftast bara kollar på då det börjar närma sig tentan. När jag dock upptäckte detta någon dag innan tentan och gick och hämtade ut mina inlämningsuppgifter så låg det väldigt många kvar där, så jag verkar inte vara den enda som har missat detta.»
- Öka tempot och svårighetsgraden. »
- Det blev lite mycket på en gång mot slutet eftersom inlämningsuppgifterna skulle göras samtidigt som laborationsrapporter skulle in för den andra kursen, man fick lite ont om tid...»
- Bätre prioritering av tiden på föreläsningarna, så man inte hamnar efter planeringen. Och lägg inlämningsuppgifter och laborationer så att man hunnit lära sig det man behöver innan man måste använda det! Jag kände mig tvungen att plugga i förväg för att hinna genomföra inlämningsuppgifterna i tid och få ut något av laborationerna.»
- Labbar och inlämningsuppgifterna.»
- De olika svaren man får på inämningsuppgifterna beroende på vilken version av matlab man har. Enligt Bertil Thomas ska matlab7, 8, 9 och 10 finnas på alla de olika datorerna i skolan. Eftersom så många olika licenser finns kanske man kan kontrollera vilka version som ger fel resultat och kanske uppmana studenterna till att inte använda denna, eller se om det helt enkelt är någon inställning som gör detta. Men den lilla kunskap och erfarenhet som vi har om matlab blir det inte helt lätt att klura ut detta själva, speciellt inte när vi inte ens vet att svaret är fel. Även om man kan tycka att svaret är fel ibland så verkar det ändå rimligt om flera andra personer fått samma resultat.»
- inlämningsuppgifter borde nog spegla det som kommer på tenta»
- Övningstentor på samma nivå som den "riktiga" tentan.»
- Pappret med repitionsuppgifter skall delas ut mycket tidigare.»
- föreläsaren kunde vart mer entusiastisk och prata högre»
- Öka tempot på föreläsningarna.»
- Förbered studenterna på att tentan kan se helt annorlunda ut mot föreg. års tentor.»
- Upplägget vad som fokuseras på under föreläsningarna. »
- Färre inlämningsuppgifter.»
- Byte utav examinator, Bertil Thomas borde ej få vara kvar. hans ointresse och dåliga kommunikation hör ej hemma i en föreläsningssal. På repetitions veckan fick vi också ett "sammandrag" samt "typiska" tentamens uppgifter på ett papper. Istället för att lämna ut så många uppgifter sista veckan hade det varit mycket bättre att ha med dessa på veckoplaneringen eftersom att sista veckan är det svårt att hinna med så många nya uppgifter, och eftersom veckoplaneringsuppgifterna varit för enkla borde dessa kunna läggas till där istället.»
- Fler övningsuppgifter tillagda i veckoplaneringen. Önskar att BT hade lagt ut alla övningsuppgifter som kursen handlade om med en gång och inte kommit med ett papper med "nya" uppgifter en och en halv vecka före tentan. Detta skall ni också förstå och kunna. Lägg ut allt med en gång..... Det ger säkert bättre resultat för kursen.»
- Gärna mer simulink presentationer.»

16. Övriga kommentarer

- Göran is the man!»
- Föreläsare bör komma i tid, istället för att mot slutet av läsperioden säga att vi ligger efter!»
- Det kändes som att Bertil underskattade våra förkunskaper. »
- En bra kurs, tentamen kändes väldigt svår.»
- Red ut kompatibilitetsproblemen mellan olika versioner av Matlab och informera om detta i början av kursen - eller varför inte se till att det inte finns fyra(!) olika versioner av Matlab i olika salar på skolan...»
- Jag tycker att lärboken och själva undervisningen fungera bra i hopp. Det som man inte riktigt förstog på undervisningen gick i regel och läsa sig till i boken. Medan visa delar i boken sammtidigt kräver att man har gått i genom det på undervisningen. Dock så känts det som visa delar av boken som vi inte använder oss av. Under krusen så har det framkommit att i matlab 2010 så finns det visa brister/buggar som vore bra ifall läraren mer aktivt försökte sätta sig in i och även gav mer information om vad det är och möjliga lösningar. »
- Tentan var svårare än de gamla tentor som fanns att öva på.»
- Tentan var svår, svårare än övningstentorna!»
- En liten kommentar till föreläsaren som ofta kom prick när lektionen började eller nån minut sen. Sen skulle han ta sig tid att skriva upp en lista på vad som skulle göras, och stod sen och väntade på att folk skulle tystna. Detta kunde innebära ca 10 minuter föreläsningstid där inget hände. »
- Har kanske inte med själva kursen att göra men jag tycker att Innan man drar igång med Linjära system o Reglertekniken o det så ska man få någon form av introduktionskurs i MatLAB så man lär sig grunderna. Det enda materialet vi har fått är ett häfte utav Bill Karlström. Jag tycker man ska ha några (2 stycken kanske) 4-timmars undervisningar i datorsal där en lärare visar hur matlab fungerar i simpla drag. Detta innan man drar igång med den första kursen som inkluderar MatLAB»
- Bertil Thomas medgav att de tidigare gamla tentamen han lagt ut var för enkla och att han ångrade att han lade upp dessa, men istället för att göra någonting åt det lät han det bara vara vilket är mycket mycket ansvarslöst. »


Kursutvärderingssystem från