ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Engelska för sjöfart och logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»9 56%
Cirka 20 timmar»5 31%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.56

- Mer vid inlämningar och före tenta» (Högst 15 timmar)
- Mestadels lektionstid. Max 3 timmar totalt för eget arbete» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 12%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.87

- Jag kände att jag redan hade kunskaper om det vi gick igenom på lektionerna.» (75%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 3.12

- Tyvärr var kursnamnet mycket vilseledande då undervisningen inte hade nånting med sjöfart och logistik att göra. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 20%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Kursen borde ha innefattat mer undervisning om sjöfartsrelaterade termer. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- I den mån man förstår.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 50%
Ja, i hög grad»7 43%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.56

- Ja, fast tycker inte tentan enbart borde innehålla grammatik.» (I viss utsträckning)
- Sjukt enkel examination» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.13

- Som sagt kände jag inte att jag lärde mig något nytt» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»10 62%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.93

- Var bra för handledning av hur man skriver en riktig källförteckning» (Ganska liten)
- Förutom engonline den var till mycket hjälp.» (Ganska liten)
- Boken använde jag inte en ändå gång. Däremot var EngOnline väldigt bra!» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 3.25

- Pingpong fungerade bra.» (Mycket bra)
- Som sagt Engonline var väldigt bra, samt kurshemsidan där man lätt kunde få tag på viktigt info, pm, vad lektionerna innefattade, dvs. power-points. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.4

- Svarade snabbt på mail om man hade frågor. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»12 75%
Hög»2 12%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.18

- Lagom eftersom det inte var relaterat till sjöfart» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»9 56%
Hög»6 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»2 12%
Dåligt»5 31%
Godkänt»7 43%
Gott»1 6%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 2.62

- Slöseri med tid» (Mycket dåligt)
- En kurs som inte stimulerar shipping sugna studenter och inte involverar shipping eller logistik förutom några få texter tagna från wikipedia eller någon irrelevant artikel.» (Dåligt)
- Det var mycket klagomål från många andra som deltog i kursen. Jag tycker denna kritik var obefogad, eftersom deras förslag till förbättrad undervisning var ohållbara och fåniga! För att vara en grundkurs i Engelska på 7.5HP som ska vara förberedande för fortsatta studier på programmet och ev. framtida arbete, tycker jag att kursen behandlade precis det som är nödvändigt att ha grunder i för att få en djupare förståelse i det Engelska språket. Tack för det! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- Inget»
- Båda delar av kursupplägg, grammatik och essay-writing.»
-
- Descriptive essay»
- Den skriftliga inlämningsuppgiften.»
- Engonline. Inlämningsuppgifterna, (de olika essays vi hade). Kände att jag lärde mig väldigt mycket :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt»
- Namnet på kursen»
- Allt. Det känns inte som att jag har lärt mig någonting.»
- Ingenting. Eventuellt kursens namn, som så många tyckte var "missledande"... »
- Byt namn eller involvera mer programinriktat material.»
-
- Lägg mer fokus på sjöfarten.»
- Mindre grammatik och mer muntliga uppgifter.»
- Mer muntligt och övningar på lektionerna, mindre lektioner med power-point där läraren rabblar grammatikregler i timmar. Det är inte så givande. »
- Ändra kursens namn, det är mycket vilseledande. Kursen är mer än gramatik kurs och handlar inte om sjöfart och logistik. »
- Upplägget kan diskuteras. Kanske bäst att prioritera grammar först? »
- Hur betygen var uppdelade. Alltså, sista tentan borde tagit mer % av betyget än den stora essän! Det borde bara ändras lite!»

16. Övriga kommentarer

- Samma kommentarer som förra utvärderingen»
- Måste säga att även om jag är besviken på innehållet i kursen så har jag lärt mig väldigt mycket! Hade kursen bara haft rätt namn så hade nog flera gått in mer för kursen. Men jag tycker att det vara en bra kurs som borde finnas kvar, det är mångas engelska som inte är speciellt bra efter gymnasiet.»
-
- Tyckte att kursen var inget mer än slöseri med tid. Jag har inte lärt mig något nytt, utan har snarare repeterat sånt jag redan kunnat sen gymnasiet. Det är svårt att finna motivation till att gå på lektionerna när man känner att man redan kan det som tas upp, det hade vart en stor skillnad om undervisningen omfattade mer sjöfart.»
- För övrigt gott intryckt! Bättrade på min grammatik. Kanske borde kursnamnet "Enegelska för Sjöfart och Logistik" ändras eftersom att det har varit många klagomål.. För att vi mestadels hade grammatik etc.»


Kursutvärderingssystem från