ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-3 Linjära system och transformer, TMA981

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-04 - 2008-04-08
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Vilket år är du inskriven?

34 svarande

E 03»2 5%
E 04»3 8%
E 05»6 17%
E 06»22 64%
Annat»1 2%

Genomsnitt: 3.5

- Jag läser om kursen.» (E 05)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»8 23%
Cirka 20 timmar»12 35%
Cirka 25 timmar»8 23%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.41

- Tar ganska mycket tid med webquizen, labbarna och övningsuppgifterna, men det känns överkommligt.» (Cirka 25 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»2 5%
50%»4 11%
75%»13 38%
100%»14 41%

Genomsnitt: 4.08

- Andra kurser som sammanföll med föreläsningstid, jag prioriterade de andra kurserna.» (25%)
- åkte skidor en vecka, för övrigt 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 41%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 26%

Genomsnitt: 2.38

- Har jag gjort det har jag glömt dem eller inte reflekterat över dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tydliga mål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- men har inte läst dem» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»8 26%
Ja, i hög grad»6 20%
Vet ej/har inte examinerats än»14 46%

Genomsnitt: 3.06

- Tentan höll en mycket högre nivå på frågorna än vad undervisning och övningsexempel gjort och gav därför ingen rättvis bedömning av kunskapen inom ämnet.» (Nej, inte alls)
- Ej relevant tenta. Mer exempel under kursen som är liknande tentatal.» (Nej, inte alls)
- Tycker inte tentan speglade föreläsningarna eller kursbokens inlärnings-uppgifter» (I viss utsträckning)
- Skulle behövt mer uppgifter på sampling» (I viss utsträckning)
- tycker tyvärr inte att jag kunde visa det jag kunde, och det var vad iu stort sett alla jagpratat med sagt. folk tyckte som jag att man åkte dit på matematiska omskrivningar och inte på att man var dåligt påläst på sj kursinnehållet utan man åkte dit på matematiken» (I viss utsträckning)
- Det var svårt att visa att man förstått grundkraven på tentamen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»10 29%

Genomsnitt: 2.94

- Läser om kursen, så föreläsningarna är gammal skåpmat.» (Ganska liten)
- Tentan borde vara det som som har gåtts igenom på föreläsningarna och inte in några böcker viltet vissa lärare tycker.» (Ganska liten)
- MEN, de mer mattematik inriktade föreläsningarna bör innehålla myckter mer exempel, och framför allt i början var det alldeles för mycket bevis av saker som vi inte fick någon koppling till / inte använde senare under föreläsningen. I viss mån användes en del av bevisen till labbar och dyl. men i alldeles för liten utsräckning.» (Mycket stor)
- Lär mig väldigt mycket på föreläsningarna. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»22 64%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.97

- Boken verkar bra, men har inte orkat läsa i den» (Mycket liten)
- Räkneuppgifterna i boken och laborations uppgifter främst.» (Ganska stor)
- Labbpm var bra» (Ganska stor)
- Borde ha er detaljerade hänvisningarna i boken än hela kapitlet. För allt behandlas inte på föreläsning» (Ganska stor)
- Lärt mig mycket av laborationerna och kursboken. » (Mycket stor)
- Använde mig av en annan kursbok en Oppenheim"s Signals and systems.» (Mycket stor)
- Kursboken var bra, använt den flitigt.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»19 55%

Genomsnitt: 3.5

- skulle viljat se alla föreläsningar tillgängliga i "utdelat material"» (Ganska dåligt)
- Segt att lägga upp saker på webben» (Ganska dåligt)
- Bra, allt viktigt material kommer upp på hemsidan till slut. » (Ganska bra)
- Litet minus till ett antal fel i lösningar samt utdelade anteckningar.» (Ganska bra)

10. Hur har Lennarts föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Lennart Svensson»

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»21 67%

Genomsnitt: 3.58

- Känns lite osäker och är inte så tydlig när han förklarar. Det är inte speciellt lyckat att läsa innantill med projektor....» (Ganska dåligt)
- Stryk aktiva fönster, stör bara koncentrationen» (Ganska dåligt)
- Tydligare exempel tack, vad söker vi? varför osv. Bättre koppling mellan Lennarts och Jan-Eriks föreläsningar vore bra.» (Ganska bra)
- lite lite att anteckna som man senare kan luta sig på vid senare tillfälle, men lennarts föreläsningar har varit de som givit mest för förståelsen.» (Mycket bra)
- Bra och intressant. » (Mycket bra)
- Gick lite sakta fram tyckte jag, gav ändå god förståelse och bra kännsla för ämnet.» (Mycket bra)
- Bra pedagogik och intressanta» (Mycket bra)
- Han förklarar mkt bra men så här i efterhand saknar man fler räkneexempel på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Han har varit engagerad och strukturerad! Väldigt pedagogisk» (Mycket bra)

11. Hur har Jan-Eriks föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Jan-Erik Andersson»

32 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.81

- Svårt att fatta vad de snackar om, de bara skriver på tavlan.» (Mycket dåligt)
- bedrövligt i början bättre sen» (Mycket dåligt)
- sega men bra mot slutet av perioden» (Ganska dåligt)
- bra innehåll men lite tråkigt framförande, blir lätt tråkigt.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker inte att han entusiasmerar mig på föreläsningarna. Jan-Erik är dock mycket bra som övningsledare. Har lättförståliga svar på allt.» (Ganska dåligt)
- I början var de en ren katastrof, väldigt ostrukturerade och framför allt fick vi inte veta vad det var han gick igenom. Att sitta och gissa vad det är som skrivs på tavlan lär man sig inget av. Efter mötet med Sanna och David blev det bättre, då skrev han upp lite fler rubriker och fick lite mer struktur, kanske också blev bättre för att vi började lära oss lite om kursen. Men fortfarande ganska stolpigt och för många OH-bilder. Om dessa inte läggs upp på hemsidan har man svårt att lägga dem på minnet!» (Ganska dåligt)
- som ovan nämnt, på tok för mycket osammanhängade bevis i första halvan av kursen. men det vart mycket bättre i slutet.» (Ganska bra)
- Jan-Eriks föreläsningar blev mycket bättre efter kursutvärderingen vid mitten av kursen. Stort grattis!» (Ganska bra)
- Var inte bra i början, men stor förbättring efter kursutvärderings-mötet.» (Ganska bra)
- Jan-Eriks föreläsningar blev mycket bättre efter kursutvärderingen i mitten av kursen.» (Ganska bra)
- VAr väldigt abstrakt i början, i slutet var de bra» (Ganska bra)
- Betydligt bättre andra halvan av kursen» (Ganska bra)
- Mkt bättre efter kursutvärderarnas klagomål och förändringar. » (Ganska bra)
- Tydligare exempel tack, vad söker vi? varför osv. Bättre koppling mellan Lennarts och Jan-Eriks föreläsningar vore bra.» (Ganska bra)
- Bra och nyttigt innehåll.» (Mycket bra)
- I början dåligt, men blev bättre efter ett tag. » (Mycket bra)

12. Hur har övningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»21 70%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.93

- de med jan erik var i början dåliga men jag uppfattade de som bra senare i kursen. de med daniel har varit bra» (Ganska dåligt)
- Daniel som handledare var bra, men Jan-Erik var ibland väldigt dåligt insatt i uppgifter som låg utanför agendan. » (Ganska dåligt)
- har inte varit på så många övningar» (Ganska bra)
- men har inte varit där» (Ganska bra)
- Gick inte på så många, men har gått förbi Daniels rum ett antal gånger och fått mina frågor besvarade.» (Ganska bra)
- Segt att få hjälp, ibland kan väntelistan vara svinlång pga att hjälpledaren stannar så länge hos en och samma person/personer. » (Ganska bra)
- Bra. Alltid lätt att få hjälp.» (Mycket bra)
- Lite synd att övningsledarna inte kan alla delarna i kursen» (Mycket bra)

13. Hur tycker du det har fungerat med webquizen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»19 59%
Gjorde inte några webquiz»2

Genomsnitt: 3.59

- Mycket samarbete mellan studenter!» (Ganska bra)
- Gärna lösningsförslag på alla icke-triviala uppgifter, och rapportering om vilken uppgift man gjort fel på.» (Ganska bra)
- Det var nog inte så många som löste uppgifterna individuellt... » (Ganska bra)
- Väldigt lätta frågor - gratispoäng» (Ganska bra)
- Synd att alla inte var helt ärliga» (Ganska bra)
- Hade gärna sett genomgång av quizen på föreläsning» (Ganska bra)
- väldigt bra sätt att hålla koll på hur man ligger till med förståeelsen » (Mycket bra)
- Täcker in de mesta av kursen. » (Mycket bra)
- Dessa var väldigt lärorika! Bra på ett sätt att de bara gällde ett dygn också så att man inte kände att man var tvungen att lägga en massa tid på det, samtidigt hade det varit dåligt om man tex hade en speciell aktivitet varje vecka på denna dag så att man inte hade möjlighet att göra det.» (Mycket bra)
- Grymt frustrerande att lämna svaren utan att på samma ställe kunna se vilken fråga man svara på så att man på det sättet skulle kunna se så man sätter det svar man verkligen menat.» (Mycket bra)

14. Hur har labbarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»18 58%
Gjorde inte labbarna»3

Genomsnitt: 3.51

- Bra innehåll i labbarna och bra att få genomgång med handledare men redovisningar tar alldeles för lång tid, för få handledare per antal labbande i varje grupp.» (Ganska dåligt)
- lite lång väntetid för att få redovisa.» (Ganska bra)
- Lång väntan för att redovisa, men annars lärorika.» (Ganska bra)
- Seg väntetid då många ska redovisa nästan samtidigt..» (Ganska bra)
- oxå väldigt bra för förståeelsen» (Mycket bra)
- Dock ruskigt mycket förberedelser till labb 2 & 3. Under själva labben var det väldigt svårt att få handledning då alla handledare var upptagna med att "rätta" olika grupper..» (Mycket bra)
- fast lång väntetid och inget kösystem» (Mycket bra)
- Väldigt lärorika labbar. Man förstår innehållet bra om man utfört labben riktigt. Bra handledare som förklara om man inte förstår. (Väldigt lång kö för slutredovisning dock.)» (Mycket bra)
- en aning svåra hemuppgifter. Ibland lite oklara och svåra men i stort sett bra.» (Mycket bra)
- Bra labbar, man lärde sig mycket!» (Mycket bra)
- Suveräna labbar, lärorika!» (Mycket bra)
- Här lärde jag mig mest» (Mycket bra)
- Tider för undervisning och labbar m.m. skall ligga mellan 8-17 på vardagar. Finns det inte någon ledig tid i schemat skall momentet strykas.» (Gjorde inte labbarna)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»11 32%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.67

- Lätt att ställa frågor på det man inte förstår.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.87

- Har fungerat bra att pluggat med andra. » (Mycket bra)
- Särskillt på quizen» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 45%
Hög»16 48%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.6

- mycket bra arbetsbelastning tycker jag» (Lagom)
- Ganska hög belastning på självstudierna. Det var lagomt många föreläsningar. Det krävs ganska mycket tid att få grepp om alla saker i kursen. » (Hög)
- Jag har redan läst kursen en gång och tyckte då att jag greppade det mesta hyfsat men saknade det lilla extra som krävs för godkännt. Nu när jag läser den en andra gång har jag tyvärr inte tid att gå på alla föreläsningar, men pluggar ändå under veckorna så mycket jag hinner. Ägnar de två sista veckorna åt massivt tentaplugg men klarade ändå inte tentan.» (Hög)
- Många tal att räkna varje vecka» (Hög)
- Labbarna krävde lite för myckte förberedelser och det gick itne att hinna räkna alla uppgifter inom utsatt tid!» (Hög)
- Hög om man ska hinna med att räkna alla rekommenderade tal. Labbförberedelser och webquiz och föreläsningar tar upp så stor tid att man normalt inte hinner med alla talen.. » (Hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 30%
Hög»15 45%
För hög»7 21%

Genomsnitt: 3.84

- På grund av det inte för höga tempot i de två kurser som går parallellt med denna så blir det ganska bra med tid kvar till denna kurs.» (Lagom)
- läser Javan från ettan samtidigt » (Hög)
- Mycket labbar i denna och andra kurser ger lite tid till att sitta och räkna uppgifter.» (Hög)
- Rätt så hög pga alla labbar.. Läser ju 3 kurser varav labbar i alla. » (Hög)
- Mycket laborationer och föreläsningar, lite tid för egna studier. Gillar inte att läsa mer än två kurser paralellt, arbetsbördan blir större då. Känns som det är ett trick för att få igenom en kurs med för stor arbetsbörda i förhållande till poäng» (Hög)
- 3 kurser samtidigt anser jag är helt kasst. Man blir lätt stressad för man hinner inte med. Personligen har jag typ skitigt i en kurs (Elektroniken), visst jag har varit på föreläsningar men man har inte hunnit räkna eller "plugga". Så jag tycker verkligen inte om att ha 3 kurser samtidigt.» (För hög)
- Två kurser parallellt som krävde mycket arbete.» (För hög)
- Omöjligt att hitta med allt när man har labbar i 3 kurser som måste förberedas och föreläsningar att gå på. Man får ingen tid över.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 9%
Godkänt»10 30%
Gott»14 42%
Mycket gott»6 18%

Genomsnitt: 3.69

- seg kurs» (Godkänt)
- Saknar efter kursen den djupare förståelsen för det hela, kanske pga av att vi ständigt låg efter med räknande och inte hann smälta det riktigt.» (Godkänt)
- Mycket vettig kunskap!» (Gott)
- Väldigt intressant och nyttig kurs.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- webquizen och labbarna»
- webquiz»
- Labbarna, den matematiska betoningen på kursens innehåll»
- laborationerna, de lärde men sig mest av»
- Tycker att det är ett bra upplägg på kursen.»
- Webquiz»
- webquizar»
- Lennart»
- Webquiz och labbar»
- WebQuiz och labbar eftersom de ger bättre förståelse för vad man gör.»
- Labbarna och quizzarna är bra men de tar mkt tid så eventuellt skulle man kunna lära sig det på egen hand oxå.»
- Labbarna»
- Webbquiz och Lennarts föreläsningar»
- Labb, quiz»
- Bonuspoängsystemet med labbar och quiz»
- Webqiuz»
- Labbarna, Lennart»
- upplägget över lag»
- Laborationerna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- minska antalet bevis, och de som är nödvändiga bör sättas i ett sammanhang där man använder det så man fattar vad man ska ha det till »
- Quizens utformning, gör den på något magiskt sätt mer individuell»
- Jan eriks förelasningar och vissa övningar. »
- Några repetitionsföreläsningar till på slutet.»
- Val av kursbok borde diskuteras. Den ständigt dåliga studentekonomin skulle må bra av en kursbok som inte kostar 700kr. Jag vill föreslå boken "Fundamentals of signals and systems" av Benoit Boulet. Kostade 350, innehåller alla kursmoment och lite till, är mycket lättläst och har många och bra exempel, samt en cd med många matlabskript och extra material. Har hjälpt mig väldigt mycket.»
- Byt ut Lars-Erik!»
- Ha samma föreläsare hela tiden»
- Tentan bör läggas på en lite lägre nivå»
- Det vore bra om man kunde precisera om kursen är en mattekurs eller en tillämpad kurs. Behöver man ha två föreläsare? Det kunnde också vara bra med lite mer koppling till traditionell lösning av linjära ODE (förutsätter minne längre än en läsperiod). Finns samband mellan den karaktäristiska ekvationen och systemets poler? Tidigare kurser har enbart behandlat differentialekvationer. Det skulle underlätta för förståelsen om man även hade lite mer koll på differensekvationer. Kan dessa lösas på liknande sätt som en linjär ODE? Nästa kurs är matematisk statistik och signalbehandling. Kan man om man flytta signalbehandlingsdelen av LSOT (filter och sampling) till en kurs signalbehandling och slå ihop transformer med matematisk statistik? Jag vill se en något smidigare uppdelning av de två kurserna.»
- Jan-Erik bör lägga upp någon slags strategi bakom sina föreläsningar. Kanske börja varje med att skriva upp den överskrift som fanns på planeringen på tavlan. Och sedan förklara längs med vad han gör (bevis, definition osv.)»
- Labbtiderna. Mer exempel på tavla. Ex. att ha två timmar i veckan för bara exempel i storklass. Se kursen t.ex. elektronik som går parallellt. »
- Gå igenom praktik före teori»
- ngt mer av Lennarts föreläsningar»

22. Övriga kommentarer

- Undervisning skall ligga mellan 8-17. Självstudier valfri tid.»


Kursutvärderingssystem från