ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik 10/11, MMF173

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-19 - 2011-02-02
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Göran Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Utöver schemalagd tid såsom föreläsning eller övning

48 svarande

1-5»15 31%
5-10»16 33%
10-15»13 27%
15-20»2 4%
20-»2 4%

Genomsnitt: 2.16

- Utöver den schemalagda tiden för arbete med projektarbetet. Ca 5 h» (1-5)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

Såsom föreläsning eller övning

48 svarande

0-20 %»0 0%
20-40 %»2 4%
40-60 %»1 2%
60-80 %»10 20%
80-100 %»35 72%

Genomsnitt: 4.62

3. Hur begripliga är kursens mål?

Skrivna eller uppfattade

42 svarande

Fullt förståliga»7 16%
Förståliga»23 54%
Delvis förståliga»9 21%
Låg koppling»3 7%
Saknar koppling»0 0%

Genomsnitt: 2.19

- Läste dem inte så noga...» (?)
- Läste aldrig målen» (?)
- vet ej» (?)
- Tror inte jag har läst dem.» (Delvis förståliga)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Skrivna eller uppfattade

44 svarande

Ja»37 84%
Delvis»7 15%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.15

- vet ej» (?)

5. Testar examinationen om du uppnått målen?

Skrivna eller uppfattade

44 svarande

Ja»25 56%
Delvis»18 40%
Nej»1 2%

Genomsnitt: 1.45

- vet ej» (?)
- Mycket bra och omfattande tentamen!» (Ja)
- Tycker att det är konstigt med ett prov enbart baserat på att lära sig saker utantill. Jag tycker att det skulle finnas med en del där man får analysera och tänka själv.» (Delvis)
- Tentamensresultatet visar inte så mycket på huruvida man uppnått målen. Att en 5:a på projektet blir en 4:a i slutbetyg pga att tentaresultatet är en fyra känns sådär. När tentamen utgjorde en så liten del av kursen. Man borde bedöma projektutförandet i sin helhet, inte på enbart rapport och tentamen.» (Delvis)
- Känns konstigt att tentan avgör gör mer för betyget än projektet. När man kan läsa igenom slidsen 3 gånger på 2 timmar och sätta femma på det, vilket jag gjorde, så känns det orimligt» (Delvis)
- Dåligt att ändra betygsgränserna efter tentan gentemot vad som sades innan.» (Delvis)
- Examinationen var väldigt inriktad på detaljer som inte påverkade helheten.» (Delvis)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Stor hjälp»14 29%
Rimligt stor hjälp»27 56%
Liten hjälp»7 14%

Genomsnitt: 1.85

7. Till hur stor hjälp har undervisningen i materialteknik varit för projektets genomförande?

48 svarande

Ingen alls»24 50%
Måttlig»20 41%
Stor»4 8%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- Gick på två föreläsningar, sen gick jag inte på resten för jag kände inte att de hjälpte vårt projekt på ngt sätt.» (Ingen alls)
- Det var intressant men inte till något nytta för vårt projekt.» (Ingen alls)
- vi var väldigt få som gick på de föreläsningarna. kanske skulle de ligga tidigare i planeringen. nu hade de flesta redan tänk ut i vilket material både deras prototyp och tänkta produkt skulle vara i. » (Ingen alls)
- Projektet byggdes utifrån tillgången på material i prototyplabbet och grundades inte speciellt mycket på materialtekniken. » (Måttlig)

8. Tycker du att pappslöjden bidrog till ett bättre resultat i projektet?

48 svarande

Inte alls»13 27%
Till viss del»22 45%
Ja»12 25%
Mycket värdefullt»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- inte för vårt projekt. men kan ändå se meningen med det. » (Inte alls)
- Inte i omfattande mängd. Pappslöjden anser jag vara väldigt flummig och inte speciellt upp styrd. "Ni får göra vad ni vill". Ger dock en viss uppfattning om vilken typ av delar för projektet som kan behöva tillverkas och eventuellt hur. » (Till viss del)
- De passen borde inte vara obligatoriska, känner man att en sådan inte behövs borde man inte behöva gå på dem. Dock hade jag själv stor nytta av dem.» (Till viss del)
- Den gjorde att det var lättare att se hur prototypen skulle fungera i verkligheten.» (Ja)

9. Till hur stor del har du deltagit i den ickeobligatoriska undervisningen efter tentamen?

48 svarande

0-20 %»3 6%
20-40 %»6 12%
40-60 %»9 18%
60-80 %»13 27%
80-100 %»17 35%

Genomsnitt: 3.72

- Har ej funnits tillräcklig relevans» (40-60 %)

10. Om du inte deltagit i den ickeobligatoriska efter tentamen, varför?

- Pluggat på annat som ska tenteras!»
- tyckte den inte stämde överens med hur projektet låg till i tiden och tog därför onödig tid»
- Prioriterat annat»
- Eftersom den inte har varit obligatorisk har de föreläsningar som verkat mindre intressanta blivit bortprioriterade pga den delvis väldigt höga studietakten i andra kurser»

11. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Stor hjälp»7 14%
Rimligt stor hjälp»21 44%
Liten hjälp»19 40%

Genomsnitt: 2.25

- Mycket bra powerpoints som underlag inför föreläsningarna. » (Rimligt stor hjälp)
- Har endast läst Görans föreläsnings pdf:er» (Rimligt stor hjälp)
- Den behövs inte...» (Liten hjälp)

12. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material m.m.?

48 svarande

Bra»29 60%
Rimligt bra»16 33%
Mindre bra»3 6%

Genomsnitt: 1.45

- Mycket bra, inga synpunkter. » (Bra)
- jättekrångligt schema! rörigt vart man ska vara och när!» (Mindre bra)
- Schemat var under all kritik. Använd timeedit och inte några otydliga pdf"er. Respektiv projektgrupp ska endast behöva se det som berör dem i schemat. Funktionerna finns, använd dessa!» (Mindre bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Bra»23 48%
Rimligt bra»18 38%
Mindre bra»6 12%

Genomsnitt: 1.63

- Hade en jättebra handledare!!» (Bra)
- Sökte aldrig hjälp på den "teoretiska" delen, men har haft bra hjälp under projektet.» (Bra)
- Från handledare var möjligheterna bra, från föreläsaren var det svårt att få hjälp.» (Rimligt bra)
- Handledaren har fungerat som bollplank angående projektet och teorin som tillämpas under projektets gång. Handledaren har gett väldigt dålig feedback och inte kunnat ge konstruktiv kritik. Vid olika frågeställningar gällande matris och andra grund stenar i kursen har svaren varit varierande och diffusa. » (Mindre bra)
- Handledarna var inte helt insatta i hur projektet skulle genomföras» (Mindre bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Bra»38 79%
Rimligt bra»8 16%
Mindre bra»1 2%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.27

- Mycket intressant kurs och upplägg som "tvingar" personerna att samverka och lära känna varandra. Upplägget bidrar till att skapa en gemenskap och maskinarna att lära känna varandra. Mycket roligt med gruppdynamiken. » (Bra)
- Det blir alltid lite konflikter när en grupp lottas fram. Alla siktade inte på samma betyg vilket gjorde att att vi ibland inte var överens om hur mkt tid vi skulle lägga ner.» (Rimligt bra)
- svårt att veta hur mkt man skulle bestämma. de var lite flummiga mina kompanjoner. » (Rimligt bra)
- Satsat på olika betyg vilket innebär att vissa av oss har fått jobba mycket mer än andra, borde finnas bättre sätt att välja grupper. » (Dåligt)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

Hög»7 14%
Rimligt hög»16 33%
Lagom»21 43%
Låg»2 4%
Varierande»2 4%

Genomsnitt: 2.5

- beroende på vilken handledare man hade» (Rimligt hög)
- Detta berodde nog till stor del på vilken projektgrupp jag hamnade i.» (Låg)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

Hög»16 34%
Rimligt hög»18 38%
Lagom»11 23%
Låg»2 4%

Genomsnitt: 1.97

- Mer arbetsbelastning mot slutet av kursen med redovisningar och rapport» (Rimligt hög)

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket bra»6 12%
Bra»19 40%
Relevant»20 42%
Dåligt»2 4%

Genomsnitt: 2.38

- kul! jättebra föreläsningar!» (Mycket bra)
- Det kändes som att metoderna var till för större och mer komplexa problem än de vi jobbade med.» (Relevant)
- kul och relevant kurs. skapar i inblick i ev framtida jobb. rapporten var svårskriven. dålig handledning tycker jag. det var väldigt svår att veta vad som skulle finnas med. man fick lite olika svar beroende på vem man frågade. "teknisk rapport" vad är det? så en handledare. jag skulle viljat ha fått ngn form av tidigare rapport som svarat mot ett visst betyg att titta på. typ så här omfattande behövs ungefär för 3.a och så här mkt för 5.a osv. inte så att man ska kopiera men så att man får ett hum om vad som sätts betyg på. det är ju helt omöjligt att veta. » (Relevant)
- Olika handledare med olika inställning till kursen ger väldigt orättvisa betyg.» (Dåligt)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det stora hela. Upplägget / arbetsbelastningen. »
- Görans evil eye till alla som kommer sent på föreläsningarna, schemat var också bra upplagt.»
- många olika roliga föreläsningar. lektioner i CAD. »
- Projektet»
- Jag tyckte det var väldigt intressanta obiligatoriska föreläsningar som kändes kopplade bra till kursen. Tyckte även att tentan testade bra relevanta frågor för kursen»
- bygge i prototyplabb»
- Att få arbete praktiskt! »
- Handledarna har betytt mest i kursen»
- Vet inte riktigt tycker det är bra som det har varit»
- Att hålla pass med grupp-psykologin tdiigt.»
- Ritteknik och tiden i prototyplabbet.»
- Projektarbetet»
- Byggpassen»
- Variationen på de olika föreläsningarna gjorde det mer intressant och att man inte ville missa något. »

19. Vad bör främst förändras?

- Mer pålästa handledare som kan ge konstruktiv kritik. »
- Ritekniken bör komma in som ett tredje moment för att kunna höja slutbetyget då det endast (nästan iaf) är beroende av projektet som är i grupp...»
- Bättre organisation på närvaroanmälning på de obligatoriska föreläsningarna.»
- Skulle aldrig använda mig av metoden som lärdes ut för att genomföra ett projekt. Omständigt.»
- ett smartare schema. som utgår från varje projektgrupp.»
- Tentan borde handla om mer än bara utantill kunskaper speciellt eftersom den väger lika tungt som grupparbetet. Man lägger ner extremt mycket mer tid på grupparbetet än att plugga på tentan.»
- Att det var så många obligatoriska saker»
- Att sprida ut kursen lite mer jämnt under de båda perioderna, kunde t.ex haft de obiligatoriska föreläsningarn i lp2, och inte ha att man ska lämna in en preliminärrapport i slutet av lp1 då man har sina första tentor utan kanske i lv2 i lp2 eftersom vi ändå inte fick feedback på den preliminära rapporten fören ca läsvecka 5 då vi själva fick gå och fråga efter den eftersom den slutgiltiga rapporten snart skulle in. Generellt tänka över tidsplanen bättre»
- Pappmodelleringen.»
- kommunikation mellen göran och handledarna. olika handledare krävde olika mycket och olika saker»
- Papperslabben kändes helt framför allt för att den var så otajmad. »
- Handledarna skall vara tydligare och inte prata sönder hjälptillfällena. Pappmodellen kan vara frivillig. Många fick uppmuntrande kommentarer under större delen av kursen och sedan ändrades kommentarerna i sista sekund, så att det blev väldigt stressigt under inlämningsveckan. Det skall inte vara så!»
- Tentamen, tycker att gruppdynamik och arbetsmetoder i grupp när man arbetar i större projekt skall undervisas»
- Man kanske kan ändra pappslöjden så den blir mer delaktig i kursen och hjälpa mer med resten av arbetet.»
- Annan kursansvarig.»
- Förtydliga hur viktigt det är att förbereda arbetspassen i prototyplabbet med en total genomgång samt arbetsfördelning.»
- lägg fler av de obligatoriska delarna som föreläsningar osv. i läsperiod 2. Arbetsbelastningen skillde otroligt mkt mellan LP1 och LP2.»
- Attityden hos kursansvarig uppfattas tyvärr ofta som dålig. Man känner sig inte välkommen att ställa frågor.»
- Föreläsarens attityd var i sämsta laget. Projektarbetet borde väga tyngre än tentamen vid bedömning av slutbetyg, då det är en mycket mer relevant del av kursen.»
- Dålig kommunikation mellan handledarna och examinator, vilket medförde att arbetsbelastningen och arbetet skillde sig markant mellan de olika grupperna. Bör finnas handledare som är intresserade av sin grupp och som kan vara med och hjälpa.. »
- Att olika handledare fortfarande ger väldigt olika besked om vad som behöver ingå och hur arbetet ska vara upplagt.»
- rapport kraven. vad krävs för olika betyg osv.»

20. Övriga kommentarer?

- Jätte rolig kurs som jag gärna hade läst igen. Att på ett sådant tidigt stadie i utbildningen få utveckla och själv tillverka en prototyp är jätte roligt och inspirerande! »
- Alldeles för höga betygsgränser på tentamen. Himla märkligt att den höjdes med två poäng i år. Jag tycker inte att man ska höja gränsen bara för att det är ett bra snitt.»
- Betygsgränser på tentamina ska vara satta redan innan tentamen för alla betygsgrader.»
- handledare som satt stationerade på lindholmen var enklast att hålla kontakt med via mail, detta gjorde att man inte fick någon personlig bedömning eller kontakt med handledaren.»
- Om folk ska va handledare vore det önskvärt att dom ger ett intresserat intryck mot de projekt dom handleder. Att efter ca 5 månader fortfarande inte veta vilka som gör vilket projekt när man endast har tre grupper ger ett väldigt oproffsigt och omotiverat intryck. »
- Tycker det var svårt att veta vad som förväntades av projektet»


Kursutvärderingssystem från