ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Sjöfartsjuridik, SJO131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»10 30%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»5 15%
Cirka 30 timmar»7 21%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.63

- » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»5 15%
100%»27 81%

Genomsnitt: 4.78

- Missat början pga praktik.» (75%)
- Lätt att vara på plats med en föreläsare som har mycket goda kunskaper i både ämne, retorik!» (100%)
- Bra och intressanta föreläsningar som man sett till att kunna gå på!» (100%)
- Rober entusiasmerar med bra föreläsninga» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 87%

Genomsnitt: 3.75

- För lite om Sjömanslagen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 9%
Ja, i hög grad»28 90%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Finns så mycket att skriva på vissa frågor att det kan vara svårt att veta vad man skall prioritera» (I viss utsträckning)
- Svårt att få tiden att räcka till på tentan. Dock bra upplägg med att de sista frågorna inte krävde några längre svar» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»32 96%

Genomsnitt: 3.96

- Fantastisk lärare.» (Mycket stor)
- Fantastiskt bra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Jäkligt väl föreläst!» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar. » (Mycket stor)
- Föreläsaren med stor kunskap och kännedom i ämnet och vet hur man skall lära ut» (Mycket stor)
- Bra saker på föreläsningarna samt mycket diskussioner om vardagliga juridiska problem som hjälper till för att få en förståelse » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»13 39%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»13 39%

Genomsnitt: 2.93

- Det enda man behövde var de kompendium man kunde skriva ut från pingpong, det man lärde sig genom var att vara med på föreläsningar. » (Ganska liten)
- Kurslitteratur, lagtext? Läraren funka bra som referens» (Ganska liten)
- Material på pingpong har varit bra för inlärningen » (Ganska liten)
- Man klarade sig väldigt bra på att hänga med på föreläsningarna och med hjälp av lagtexterna.» (Ganska liten)
- Har ej köpt böcker, men materialet på pingpong har varit mycket bra.» (Ganska stor)
- Lagtext har ju använts mycket, men kursbok civilrätt användes knappt» (Ganska stor)
- Dock inte böckerna men material från pingpong» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»17 54%

Genomsnitt: 3.45

- Ping pong är väl kanske inte helt optimalt. Men tanken är ju god iallafall.» (Ganska dåligt)
- Allt material las upp samtidigt innan första föreläsningen, trots att flertalet dokument ej va aktuella eller uppdaterade. Uppdateringar av dokument skedde under kusens gång, vilket gjorde att de åhörarkopior man skrivit ut inte stämde... Betydligt bättre och mer lättöverskådligt hade det vart om de aktuella dokumenten laddades upp när vi behövde dom.» (Ganska dåligt)
- tycker att det finns mycket bra dokument på ping pong. Dock är den dåligt strukurerad.» (Ganska dåligt)
- väldigt mycket material på pingpong och ibland svår att se hur stor relevans/aktuella några av dokumentetn var » (Ganska bra)
- Var rörigt bland powerpoint m.m. och ibland svårt att hitta det man ville ha, borde kunna göras tydligare.» (Ganska bra)
- Lite dåligt att PPT, som låg uppe från början var ej dom som användes under föreläsning» (Ganska bra)
- Lite rörigt om vad som skulle användas i kursen. Vissa PPT som låg uppe användes inte och vissa ändrades med kort varsel. men på det hela bra» (Ganska bra)
- Väldigt rörigt på pingpong, hittar knappt, får leta mycket, tex gamla tentor som ligger utspritt lite varstans» (Mycket bra)
- Allt som skulle finnas fanns där.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»28 84%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 4.03

- Tar sig tid att svara på alla frågor, mycket bra » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»26 78%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»28 84%
Hög»4 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»23 69%
Hög»8 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- två inte allt för tunga kurser.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 18%
Mycket gott»27 81%

Genomsnitt: 4.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vad hände med studiebesöket och den utlovade lagtextkompendiet i kokboken? » (Gott)
- Kanonkurs, främst tack vare Robert. Lägger sig på en perfekt nivå och går igenom det hela på ett väldigt lättfattligt sätt, men utan att bli alltför trögt och handikappanpassat. Har dessutom en förmåga att få föreläsningarna att bli rätt roliga, man sitter aldrig och slumrar till.» (Mycket gott)
- Var en mycket bra kurs, något jag inte trodde innan, mycket tack vara lysande föreläsningar. Denna kursen hade kunnat vara väldigt tråkig och svårförståd, men den lades upp på ett väldigt bra sätt. » (Mycket gott)
- Väldigt bra lärare-och en otroligt rolig kurs.» (Mycket gott)
- Höll alla kurser vi läst den här klassen hade man kunnat avskaffa såväl kursutvärderingar som klassrepresentanter, allting har varit mycket bra! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hudelari,hooderlarie :) »
- Robert Severin!»
- Tycker kursen som helhet kan bevaras som den är.»
- Mr Severin»
- Denna fantastiska lärare får chalmers inte tappa. »
- De bra föreläsningarna.»
- Robert Severin»
- god kontakt mellan lärare och studenter. studie besök hos någon domstol»
- Det mesta!»
- Tycker själva juridik delen var helt lysande. »
- Föreläsare»
- Robert Severin»
- Civilrätten-alla latinska översättningar.»
- Skönt att föreläsningarna hålls på en så "allmän" nivå där man även lär sig mycket vettig "vardagsjuridik" också. Hela kursen i sig var väldigt bra!»
- Severin! Kursen är hyfsat svår och utan honom hade vi förmodligen inte sett fram emot alla föreläsningar på det sätt som vi nu gjorde. Jag hoppas vi får tillfälle att bjuda på en öl eller annan ädel dryck vid lämpligt tillfälle framöver»
- Robert Severin»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- INTE Robert Severin iallafall.»
- Ekonomi grejerna bör göras på annat sätt. Nu kändes det som en inklämd nödlösning. Tycker även att ekonomin kunde varit riktad mot maskin och inte på kontorsplan.»
- Små detaljer som inhoppen med befraktning var inte helt klockrena. Kan ses över.»
- Bättre (större) föreläsningssalar.»
- Mer tid på tentamen eller mindre tentamen»
- Bättre ordning och reda på kursmaterialet på PingPong, sedan är detta en fulländad kurs»
- bättre struktur på pingpong.»
- Jag hade gärna sett att vi hade haft duggor under kursen, som hade fungerat som deltentor. Anledningen är att jag kände att jag kunde alla svar på tentan, men efter tre timmar försvann energin och man hade inte tid eller energi att svara på tentan så ingående som ja kände att ja kunnat egentligen. »
- Ekonomidelen, två (eller nåt sånt) föreläsningar, kändes lite malplacerad, fick inte ut något direkt från den. Lägg det som en separat liten kurs eller slopa det helt. »
- Materialet på pingpong skall uppdateras tidigare»
- Bort med SAM finns i annan kurs, lite mer ifrån sjömanslagen.»
- Kanske ta upp lite mer om anställningar på utländska fartyg och om de finns några speciella regler man bör ta upp då»
- Det var tråkigt att vi inte lyckades få till ett Tingsrättsbesök, men det är bara en detalj i sammanhanget»
- Lite mera ekonomi. »

16. Övriga kommentarer

- Grattis till 2012 mest omfattande tenta! Kanske kunde gått att korta av den lite granna... :)»
- Kanske muntlig tentamen i grupper! Eller mellantentor från varje avsnitt! Tentan blir väldigt lång knappast så att man hann med alla frågor»
- Har jag inte fått godkänt på tenta gäller ej ovanstående svar längre ,) Skämt åsido, en jättebra kurs som fick mig att vilja läsa mer juridik.»
- bra och lärorik kurs. roligt sätt att lära sig juridik »
- lite överlapp med lagstiftningen från arbetsmiljökursen map LAS och SAM. Kunde kanske vara lite mer saker som lätt kan tillämpas på vardagen ombord. Skitsaker som slabb och tull, länsning inom 12 milsgränsen och liknande»
- Roligt och intressant ämne, grymt bra lärare»
- Severin är en grym lärare, som gör kursen rolig och intressant. Aldrig tror ja att så många i klassen har varit så insatta i en kurs! Kanonkul!!»
- Mycket nöjd med kursen. »
- Tack för en jätte bra kurs, bäst hittills!»
- Mycket imponerad av ditt tålamod att förklara så att alla förstår men ibland blev det lite väl många upprepningar av samma sak. Kör man på lite tuffare så kanske folk lyssnar bättre första gången de sägs. Annars är jag grymt nöjd med kursen. Bästa vi haft hittills! Tack för detta!»
- Ekonomiska bitarna som hölls av kille/tjej (kommer ej ihåg namnet),sådär.Killens del var ok men inte mer.Tjejen var väldigt ivrig att cementera fördommar(väldigt onödigt med tanke på att vi elever är de nya som ska komma ut befriade ifrån dylikt)mellan land,brygga,maskin. Hennes grafiska förklaring var väldigt bra. Men båda led av alldeles för lite tid(och rutin).»
- Kursen har nästan fått mig att vilja läsa juridik på heltid, det säger en hel del. »
- Klockren kurs. Robert Severin är en mkt duktig föreläsare.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.81
Beräknat jämförelseindex: 0.95


Kursutvärderingssystem från