ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bärkraft bebyggelse och planering A1 vt 08, AMU010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-27 - 2008-03-07
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Michael Edén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, bearbeta och kommunicera information inom fältet byggande för hållbar utveckling. Hur väl uppfylldes detta mål?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»33 57%
Mycket bra»21 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.31

- Har fått hitta fakta själva, samt fått många bra tips på litteratur. Har dock känt att tiden att läsa inte riktigt har funnits. » (Ganska bra)
- behöver kanske mer egen träning i informationssökning. men det ska nog inte bli några problem!» (Ganska bra)
- Eftersom vi har en bristande teknisk kunnighet om hur byggnader konstrueras tycker jag fortfarande att det kan vara svårt att bearbeta informationen.» (Ganska bra)
- Tror mig kunna det överstående men är inte helt säker.» (Ganska bra)
- kort tid, han inte läsa mer än det men skulle sriva om i arbetet.» (Ganska bra)
- Jag upplever att vår klass redan innan var ganska bra på detta.» (Ganska bra)
- Det hade varit spännande med några studiebesök till byggnader med OLIKA lösningar varpå man hade haft fler konkreta exempel att se till» (Ganska bra)
- Ganska ytlig introduktion i biblioteket. Uppgiften kändes inte så relevant. » (Ganska bra)
- Delkursen i bibliotekets databaser var något utdragen. Kunde ha klämts in på bara lektionen i datasalen, föreläsningen var helt onödig.» (Mycket bra)
- Sökningsgenomgången var väldigt bra och behövlig för fortsatta studier» (Mycket bra)
- Svårt att veta var information finns, men intresset är väckt.» (Mycket bra)
- Kan tycka att kursen i sökning som vi hade på biblioteket var lite väl grundlig. Jag tror att alla någon gång tidigare har sökt information, viss information var förstås också bra. » (Mycket bra)
- det har på många sätt varit påfrestande att jobba i en såpass stor grupp men det har också gort att vi fått träna oss i kommunikation i allmänhet, lagarbete. det har också varit bra för att vi fått söka och förmedla information som vi fått fram för våra medarbetare, och genom detta gett varandra ständig kritik för informations relevans och på vilket sätt den förmedlats (tydlighet). vi har ältat ganska mycket, och tagit nytta av varandras kompetenser» (Mycket bra)
- learning by doing!» (Mycket bra)
- Jag vet inte riktigt vad det står, men jag har lärt mig otroligt mycket» (Vet ej)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- beskriva samband mellan byggande och miljöanpassning. Hur väl uppfylldes detta mål?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»31 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

- Tror att jag vet några av de faktorer i byggande som påverkar miljöanpassningen men områden känns stort!» (Ganska bra)
- Genom föreläsningar fick vi mkt god fakta och bra exempel men uppgiften var svår att lösa på ett bra sätt. Fokus och största intrycket av uppgiften blev snarare svårt att samarbeta i stora grupper, vem gjorde vad, ont om tid, dålig upplysning etc. » (Ganska bra)
- Bra översikt» (Ganska bra)
- Man har lärt sig eller fått upp ögonen för en del men jag hoppas att det finns betydligt mer att göra, lära och hitta på.» (Ganska bra)
- Oundviklig» (Mycket bra)
- att granska ett hus genom "gröna ögon" gör att man ser både byggprocessen och vad som gjorts, kunde gjorts, för miljöanpassning » (Mycket bra)
- Man har nog mycket kunskap om den typen av miljöanpassning som man har studerat närmare med gruppen.» (Mycket bra)
- kan det som finns att veta som ett rinnande vatten» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- återge grundläggande begrepp och beteckningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»30 55%
Mycket bra»19 35%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.24

- Vilka begrepp och beteckningar?» (Ganska dåligt)
- Begreppen är efter kursen endast vidrörda på en ytlig nivå, man har lärt sig dess mening men vet sedan inte helv hur de fungerar och vilka för- och nackdelar de har» (Ganska dåligt)
- Mkt grundläggande, de som valde att fokusera på tex energi lärde sig dessa termer och system väl medan den genomsnittliga kunskapen kanske inte är så hög.» (Ganska bra)
- Nu vet inte jag exakt vilka begrepp som var tanken att vi skulle ha lärt oss, tror i alla fall man skulle ha kunnat utveckla detta. Ibland kändes det som kunskap på vissa föreläsningar upprepades när man kunde ha fått ny kunskap. » (Ganska bra)
- det skulle kunna finnas mer om detta till nästa år! kanske mer diskussion kring detta.» (Ganska bra)
- Vissa begrepp kan dock ha fallit mellan stolarna, eftersom tiden kändes knapp av djupläsa litteraturen.» (Ganska bra)
- En del begrepp har man lärt sig, en del nyckeltal och olika begrepp och metoder har också kommit in. Men som alltid det finns mer.» (Ganska bra)
- Jag tror inte att alla har läst all litteratur. Man har väl lärt sig annars också.» (Ganska bra)
- Hade varit bra med mer grundläggande föreläsningar. » (Ganska bra)
- Oundvikligt» (Mycket bra)
- Vad för begrepp och beteckningar?» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- ge exempel på och motivera principer eller lösningar på miljöanpassad arkitektur. Hur väl uppfylldes detta mål?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»27 46%
Mycket bra»29 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.44

- Skulle behövas mer tid till att fördjupa sig inom detta» (Ganska bra)
- Vi har fått mycket grunder, men det känns som att det finns mycket kvar att lära.» (Ganska bra)
- Vissa grunder har man fått även om det lätt blir lite enkelspårigt, vilket även är problemet när man ska bygga hållbart, det finns mycket att tänka på samtidigt som det mesta är självklarheter, varför talar vi inte om normhus och miljöförstörande monster i stället.» (Ganska bra)
- Det är ganska komplext, jag behöver veta mer...» (Ganska bra)
- kan väldigt mycket om passivhus principen, men annat fanns det inte riktigt tid för..» (Ganska bra)
- En summerande föreläsning med mer generella lösningar efter presentationerna av arbetena hade varit bra. » (Ganska bra)
- Både genom egna undersökningar och i disskusion och från övriga gruppers presentaioner» (Mycket bra)
- Även här har granskningen gjort att vi har letat fram lösningar och olika principer. » (Mycket bra)
- Det kritiska tänkandet vid uppsats och opposition tvingade fram andra lösningar än ´,de som användes i byggprojekten vi studerade.» (Mycket bra)
- Tycker vi har lärt oss jätte mycket särskilt nu efter att ha hört föreläsningar från de olika arbetena. Tror också att får man jämföra med ett hus under arbetets gång kommer man lära sig ännu mer. » (Mycket bra)
- genom att vi jobbat utifrån olika byggnadsprojekt och sedan delat med oss av den kunskap vi kommit fram till (plus att vi fått fördjupa oss i ett av de andra gruppernas arbete) har det gjort att vi fått med oss flera exempel ganska grunligt på en kort tid» (Mycket bra)
- vad gällande objekten vi studerat, det kunde vara bra att ha något ytterligare att förhålla sig till. lite fler exempel mm. » (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- driva eller delta i skrivandet av ett miljö- och uthållighetsprogram för ett givet projekt. Hur väl uppfylldes detta mål?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»9 15%
Ganska bra»30 52%
Mycket bra»17 29%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.1

- Flera personer i gruppen har fortfaradne ringa förmåga att uttrycka sig samt att formulera sig, skriftligt, begripligt i ämnet.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för stor grupp som skulle arbeta tillsammans! Vissa lärde sig väldigt mycket, andra inte alls.» (Ganska dåligt)
- Jag vet inte om jag skulle kunna skriva ett eget program, dock skulle diskussioner kunna leda fram till detta.» (Ganska dåligt)
- Att skriva i en grupp på 15 personer är ganska svårt. Det blev väldigt ostrukturerat och svårt att vara delaktig.» (Ganska dåligt)
- På grund av förstora grupper var det mycket svårt att samordna vårt arbete, och mycket tid gick åt till möten som inte gav något.» (Ganska dåligt)
- Själva spriv processen fick vi ingen undervisning i, skulle vi kunna det innan? Också väldigt besvärligt att skriva en uppsats på så många personer. Upplagt för konflikter!» (Ganska dåligt)
- tycker att vi fått en grund att bygga på, men om vi kan skriva ett program... man vill nog veta mer» (Ganska bra)
- tveksam om jag besitter tillräcklig kunskap för att kunna driva ett program själv... men en övning i skolan - visst!» (Ganska bra)
- Några formuleringer, fina ord och några konkreta riktvärden kan man nog skriva ner, det svåra är sedan att få hela organisationen att tolka och bedöma dessa principer på rätt sätt och att nå de uppsatta målen.» (Ganska bra)
- Mindre grupper skulle förbättra detta..» (Ganska bra)
- Våran arbetsgrupp har varit fördelaktigt i sin arbetsfördelnig och haft jämn ansvarsbeskrivning» (Mycket bra)
- Väldigt svårt att arbeta i en så stor grupp men förvånantsvärt har det gått bra. » (Mycket bra)
- det har fungerat bra över lag. det har visserligen varit lite svårt att få i hop allt när vi varit så många som jobbat i hop, det finns ju dessutom alltid personer som smiter undan från sina sysslor, men det framgår ganska snart!» (Mycket bra)
- Jag har aldrig sett ett sådant program och eftersom formerna antagligen kan variera för ett sådant är det omöjligt för mig i nuläget att avgöra.» (Vet ej)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»53 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 7%

Genomsnitt: 2.07

- Jag har inte kännt mig varken understimulerad eller vilsen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vihade behövt kunna mer om konstruktion, byggprocess och även om vad som förväntades av vår akademiska prestation, uppsats och presentation. allt för mkt energi gick åt till att bestämma formalia, ta reda på vad uppsatsen skulle innehålla, fylla i rapporten och få igång ett samarbete. Då tiden var knapp skulle en kort presentation av arbetet och vad som förväntades av oss gjort att samarbetet flöt snabbare och alla visste va de skulle göra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- jag har tidigare inte intresseradt mig nämnvärt i detta ämnesområde, dock har det vi lärt oss under kursen väckt en medvetenhet och nyfikenhet» (Ja, målen verkar rimliga)
- det har väckt många diskussioner och tankar!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är ju så luddiga att all ökad kunskap gör att man tror sig uppfyllt målen. Man jag ska säga att det byrokratiska skrivandet inte är något jag tror mig behärska. Antingen är det så urbota luddigt och även simpelt så att även det blaha jag skriver betecknas som bra eller så är det så att det krävs en alltför lång utbildning på att skriva saker i fina ord. Hoppas att slutresultatet är det som räknas. Analysen måste finnas där, men sunt förnuft och ett forskande sinne är och förblirnödvändigt i gottt byggande.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fast skulle ha varit lättare att förstå vissa lösningar om vi hade mer information om kontruktioner i början.» (Ja, målen verkar rimliga)
- kursinehållet känns lite styrt av den begränsade tiden.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det kan vara svårt att sätta sig in i begrepp och tekniker rörande t.ex. byggnadsteknik och byggfysik som vi inte kommit i kontakt med tidigare» (Ja, målen verkar rimliga)
- Däremot är det lite mycket "nya" saker på en gång: skriva uppsats, första gången jobba i grupp...» (Ja, målen verkar rimliga)
- med tanke på den tiden vi haft JA, men det känns som om kursen borde vara större. » (Ja, målen verkar rimliga)
- vi hade behövt mer av förberedande studier (se nedan för mer kritik).» (Nej, målen är för högt ställda)
- men bara eventuellt gällande det sista målet, gällande drivandet av ett miljöprogram» (Nej, målen är för högt ställda)
- högt ställda i förhållande till tiden annars bra» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal (4,5 hp)?

58 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»3 5%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»41 74%
För stort omfång i förhållande till poäng»11 20%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.14

- Jag tror jag ev skulle ha kunnat lära mig ännu mer, men intresset är helt klart väckt och nu kommer jag aldrig kunna göra ett projket utan dessa tankar i bakhuvudet. » (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Meningen var väl bara att vi skulle skrapa lite på ytan och få upp ögonen för det här med bärkraftigt byggande samt miljöfrågorna i stort, och det lyckades kursen definitivt med. Sedan hann man inte riktigt fördjupa sig i ämnet, men man har i alla fall fått inspiration att göra det på egen hand i framtiden.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Under förutsättning att målens formuleringar fortfarande har en ganska ytlig betydelse. Det är inte realistiskt att nå djupare förståelse inom de mål som formulerats under den här korta tiden anser jag.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag kan hävda att jag lärt mig något vettigt. Jag kan inte säga att jag behövt slita ut mig. Det var nog en relativt god övervägning. Jag är dock lite för okritisk. jag litar oftast på mina lärare gällande deras pedagogiska överväganden.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kändes dock att tiden var lite knapp.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Vi hinner bara nosa på kakan!!!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- För stora grupper gjorde att vi fick för lite tid, all tid gick åt till gruppen och ej till ämnet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det är ett omfattande arbete att ta in information om hållbar utveckling samt att förstå principer och begrepp på den tekniska sidan, vilket gjort att bearbetningen av text blivit lidande, liksom att bredare kunna jämföra olika metoder och alternativ för´,miljölösningar.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Kursen hade behövt mer tid för att maximera sin potential -men för vilken kurs gäller inte detta?» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det är väldigt lätt att bli engagerad i allt förstora fårgor och med tanke på gruppstorleken har tiden kännts knapp. Ämnet kanske skulle avgränsas till rapporten även om disskussionen har varit fantastiskt inspirarande och lärorik.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- för att man hade velat kunna fördjupa sig mer i ämnet och det man lärde sig på denna korta tid!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- kursen har varit intensivare än de kurser vi läst tidigare, men det tycker jag var bra» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»21 36%
Ganska stor»28 48%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.63

- har skummat igenom väldigt snabbt, där var så mycket annat att läsa...kommer försöka läsa böckerna i efterhand istället» (Mycket liten)
- Informationen i litteraturen har framkommit i föreläsningarna och jag har inte kännt att litteraturen bidragit till våran fördjupnig. Det är först i efterhand som jag nu låter mig inspireras av dessa texter.» (Ganska liten)
- Böckerna gav en bra inblick i miljövänligt byggande, men jag känner mig fortfarande lite osäker och har svårt att peka på vad jag faktiskt lärde mig.» (Ganska liten)
- det har varit intressant att läsa kurs litteraturen, men största delen av informationen har vi i vår grupp hittat på egen hand. vilket har varit bra,det har nog gjort intresset större att man fått lägga tid på att läsa mycket. det har väckt fler frågor osv.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har nog gett mest, och litteratur som man själv har hittat.» (Ganska liten)
- Jag fick mest hjälp av material jag hittade själv (eller någon i min ritsal hittade).» (Ganska liten)
- Har mestadels sökt information från andra källor. » (Ganska liten)
- Inspiration, och det behövs!» (Ganska stor)
- många diskussioner med gruppen och handledaren gav ännu mer.» (Ganska stor)
- Vissa av länkarna i länklistan vi fick (Chabo) kändes orelevanta, t.ex wikipedialänken.» (Ganska stor)
- Böckerna vi fick gav en del inspiration men kan inte sägas varit avgörande på något sått. Dock har även annat material delats ut. Det viktigaste är ändå att söka information själv. Utvecklingen går.» (Ganska stor)
- använt mig mycket av examensarbeten och detaljplanen främst» (Ganska stor)
- Den har varit till hjälp främst som introduktion, men som sådan har den fungerat bra.» (Ganska stor)
- Bra litteraturförteckning!!» (Ganska stor)
- Jag har inte läst allt men tror viss litteratur jag gett mig mest lärdom. » (Mycket stor)
- Gillade verkligen "Energi och Byggnadsutformning", även det jag läste ur "Stigfinnaren" var bra, men inte lika kortfattat och rakt på sak » (Mycket stor)
- Kursboken "stigfinnare" var extremt välskriven och givande.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»23 39%
Mycket bra»31 53%

Genomsnitt: 3.46

- Informationen var som sagt mkt knapphändig, det delades bara ut papper och den var det upp till alla grupper (a 16 pers!) att bestämma hur detta skulle tolkas.» (Ganska dåligt)
- Vi fick dåligt med info i början av assi.» (Ganska dåligt)
- Svårtolkade redovisningsanvisningar, och oklara besked vad gäller inlämningar.» (Ganska dåligt)
- Föredömlig användning av studieportalen!» (Ganska bra)
- Strukturen på kurshemsidorna i övrigt är ju inte den bästa. Svårt att hitta det man letar efter.» (Ganska bra)
- Det är bra att mycket sköts via studieportalen. Väldigt tråkigt att schema kom ut så sent dock och det gäller i princip ALLA kurser i vår utbildning.» (Ganska bra)
- Ejentligen ingen åsikt, den var nog bra men jag är urusel på de här bitarna själv. Jag vet inte vad de ovanstående är. det är ju bara byrokratiskt blaha som inte intresserar mig. Omogen åsikt men när ska vi människor?» (Ganska bra)
- Vi har ju haft andra kurser samtidigt, det skulle varit bra med ETT schema för alla kursena!» (Ganska bra)
- Lite oklara instruktioner till uppgiften, fick tolka den lite själva. Onödigt mycket tid gick till det. » (Ganska bra)
- Äntligen en lärare som använder kursportalen både före och under kursen! Bra att vi börjar lektionerna vid utsatt tid!» (Mycket bra)
- Inga invändningar, det har gått smidigt och varit tydligt med information» (Mycket bra)
- Bra med all info på studieportalen!!» (Mycket bra)
- äntligen en lärare som använder mejl och studieportal ordentligt» (Mycket bra)
- för en gångs skull strukturerat!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 10%
Ganska bra»20 34%
Mycket bra»23 39%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.53

- Anser inte att handledaren varit särskilt stor hjälp, exvis hade vår grupp behövt mer guidning i struktur av rapporten och behövt mer kritik/synpunkter på vårt arbete under vägen.» (Ganska dåligt)
- Handledaren i ritsalen ganska ointresserad av att hjälpa till, verkade som att hon mest ville sitta av tiden.» (Ganska dåligt)
- Assistenterna i ritsalen kände sig oinformerade, vilket att även vi elever gjorde det. Kursansvarig träffades endast vid föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Ingen egentlig hjälp från lärare. Dock NN jättebra handledare.» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Men assistenten var jättebra!» (Ganska bra)
- Vi fick inte alltid svar på en gång men det var tillräckligt bra. » (Ganska bra)
- Asistenterna hade fått för lite information och direktiv. » (Ganska bra)
- Handledarna verkade inte ha fått så mycket information. » (Ganska bra)
- » (Ganska bra)
- Både gruppatmosfären och kontakt med handledare har varit god.» (Mycket bra)
- Föredömligt bra. » (Mycket bra)
- Jag tror att möjligheten var god.» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Ganska dåligt»11 18%
Ganska bra»27 46%
Mycket bra»15 25%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- Fruktansvärt att ha grupparbete med sexton personer, alla diskussioner och försök till samarbete urartade och många inblandade gick från mötet med ångest och huvudvärk. Så många i ett grupparbete bäddar dessutom för att några skall slinka undan och andra dra ett betydligt större lass.» (Mycket dåligt)
- 16 personer är för mycket. Alla har inte varit här hela tiden. Utan att överdriva så har tidspassning och kommunikationen i gruppen fungerat urkast. Gällande kommunikation så får jag ta åt mig. Fokuset är inte sällan där det ska vara.» (Mycket dåligt)
- I vår grupp var många alldeles för dominanta, vilket gjorde att nog många kände sig överkörda, och inte fick sin röst hörd.» (Mycket dåligt)
- Grupperna har varit på tok för stora. » (Mycket dåligt)
- Vi fick till ett bra arbete och alla gjorde sitt, men det är svårt att jobba 16 pers, det blir tvunget att dela upp och när det sen skulle sammanställas blev det upp till två st att redigera och fixa ihop detta till en helhet. Det blev för mkt jobb och dålig stämning i gruppen då dessa får all makt över resultatet. Ett så stort samanbete kräver längre tid så man kan följa upp och ha många möten med gemensam genomgång.» (Ganska dåligt)
- För stor grupp. Omöjligt att enas när gruppen är ca 15 personer.» (Ganska dåligt)
- Svårt med så många i en och samma grupp, hade varit bättre med två ritsalsgrupper.» (Ganska dåligt)
- svårt med sammarbete i en så pass stor grupp» (Ganska dåligt)
- Mycket svårt att hantera ett så stort grupparbete. Kanske skulle ni föreslå en gruppledare för att underlätta arbetet. Blev ganska ojämn arbetsfördelning och lätt att smita undan.» (Ganska bra)
- Jag personligen har inte upplevt samarbetssvårigheter eftersom vi delat upp ritsalsgruppen i mindre grupper och i vår mindre grupp gick det relativt bra. Dock i gruppen som helhet har det varit otroligt svårt att kommunicera och komma fram till beslut, främst pga ett par mycket starka viljor och starka persnligheter i kombination svag känsla för att passa tider, ta reda på vad som beslutats etc. Mycket frustrationsskapande med så stora grupper!!» (Ganska bra)
- Som sagt, svårt att samarbeta så stor grupp! bättre när det blev smågruppering under faktainsamlingen. » (Ganska bra)
- Det är svårt att få en jämn arbetsfördelning när man är en hel ritsal.» (Ganska bra)
- Som jag sagt tidigare, det är inte lätt att jobba i så stor grupp, och många gör inte mycket för gruppen. Får man två hus till nästa år kan man dela mer på det och de tvingar folk in i mindre grupper och mer jobb. Tror det kan bli bättre. » (Ganska bra)
- svårt att skriva en rapport 16 st ihop, men vi blev aldrig osams, dock blev kvaliteten inte vad den hade kunnat vara.» (Ganska bra)
- Alltid svårt med grupparbete i så stora grupper, men det har varit utmanande och utvecklande!!» (Ganska bra)
- Tråkigt när personer inte dyker upp på grupparbetstiderna, och inte heller gör det de ska... Åker lite snålskjuts.» (Ganska bra)
- Olika nivå på engagemang försvårar, men tror att mindre grupper skulle förbättra den problematiken. Se vidare punkt 14.» (Ganska bra)
- Grupperna för arbetet var tyvärr för stora enligt min åsikt och det drog ned kvalitén i både bakgrundsarbetet och rapporten.» (Ganska bra)
- alldeles för stora grupper att samarbeta i, antingen mindre grupper eller utse en ledare som kan fördel arbetet. » (Ganska bra)
- Trots att det blev ostrukturerat och svårt att känna sig delaktig ibland så har man ju ändå lyckats samarbeta och komma överens om ett slutgiltigt resultat.» (Ganska bra)
- I en grupp på så många blir det några starka röster som tar över så att alla inte får komma till tals. Detta resulterar i att alla inte blir lika delaktiga och att några får jobba mer än andra.» (Ganska bra)
- Det var för stora grupper för att det skulle fungera riktigt bra.» (Ganska bra)
- Men svårt att sammanfoga texter som olika människor skrivit till en helhet. » (Ganska bra)
- För stora grupper för en seriös diskussion där endast gaphalsen får plats... både plus och minus alltså!» (Ganska bra)
- Samarbetet i ritsalen har fungerat förvånansvärt bra för att vara en grupp på femton personer som ska tycka och skriva ihop.» (Mycket bra)
- Det har varit över förväntan, och konflikterna har varit få. Jag har upplevt att arbetsfördelningen och kunskapsutbytet har varit jämt i gruppen» (Mycket bra)
- I vår grupp har alla varit kontinuerligt informerade om hur övriga jobbat och vad vi fått fram. alla har varit med i princip lika mycket, faktiskt» (Mycket bra)
- i förhållande till gruppens storlek så är jag positivt överraskad. det som föreslogs inför nästa år, att man ska dela upp ritsalarna, kommer nog skapa ett ännu bättre arbetsklimat.» (Mycket bra)
- Möten tog jättemycket tid! Vi hade tur att alla i ritsalen var engagerade och gjorde sin del.» (Mycket bra)
- med tanke på gruppantalet fungerade det bra, men det var inte idealiskt.» (Mycket bra)
- Gruppen har fungerat väldigt bra, folk har kunnat komunicera skiljaktigheter men ändå kommit överens..» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»7 12%
Gott»32 55%
Mycket gott»17 29%

Genomsnitt: 4.1

- Men med en annan form av examination hade det blivit mycket gott, tråkigt att behöva känna motvilja mot en så viktig och intressant kurs» (Dåligt)
- Inte så tydliga riktlinjer och svårt att få tag i information. » (Godkänt)
- Jag hade gärna sett någon form av praktiskt övning. Även om kursen är menad att vara informativ så hade det varit intressant att göra något lite mer kreativt.» (Godkänt)
- Kunskaperna och förhållningssättet som fått har varit goda. Grupparbetet blev för mig en pina.» (Godkänt)
- Efter ett grupparbete är det alltid lite tungt att komma ut, då det kantats med kompromisser. Annars har det varit upplysande och lärorikt på många plan. Kunskapsmässigt och sammarbetsmässigt» (Gott)
- Bra kurs, mkt ideer och god vilja väcktes. Dock dålig planerad uppgift.» (Gott)
- Väldigt nyttig kurs. Mycket relevant.» (Gott)
- Känns inte som att jag har lärt mig så mycket. Är inte säker på vad jag har fått ut av föreläsningarna... » (Gott)
- var bara för kort, och dessutom hade det varit bättre om grupperna var mindre.» (Gott)
- Intressanta frågeställningar och många intressanta föreläsningar.» (Gott)
- Jätteviktig kurs, men tycket att upplägget varit sådär. I bland väldigt avancerat och ibland på en något låg nivå.» (Gott)
- nödvändig och intressant kunskap» (Gott)
- Mycket intressant ämne som jag hoppas följer med i resten av utbildningen. » (Gott)
- Mycket rolig kurs, men alldeles för liten.» (Gott)
- Jag har lärt mig mycket och är väldigt intresserad av att lära mig mer! Tacksamt med en positiv inställning om en grön framtid!» (Mycket gott)
- Jag kände inte att det skulle bli någon jätte rolig kurs i början, men mitt intresse är väkt och jag har lärt mig jätte mycket. » (Mycket gott)
- det har varit väldigt intressant. vi har diskuterat mycket och genom det kommit fram till olika slutsatser. jag har lärt mig väldigt mycket både genom föreläsningar, klasskamrater och vår handledare!» (Mycket gott)
- En mycket bra kurs! Intresant, angeläget och viktigt ämne! Bra med både möjlighet till allmän orientering inom miljö och hållbar utveckling och sedan fördjupning inom sådant som rör oss som blivande arkitekter.» (Mycket gott)
- Jag är positivt överraskad av den samlade enorma entusiasmen för miljöfrågor i klassen! Och har själv blivit väldigt inspirerad.» (Mycket gott)
- Jag faktiskt känner att jag har lärt mig mycket och blivit mer intresserad av miljöfrågorna. Vi har också lärt oss mycket om samarbete. Demograti!!!» (Mycket gott)
- Mindre grupper, mer tid, bra föreläsare, lärorikt..» (Mycket gott)
- Bra kurs, viktigt ämne, lite fel upplagt!» (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fantastiska föreläsningar! I princip alla var spännande, från det stora världsomspännande till detaljer som VA-system. Ekocentrum var ett jättebra inslag!»
- bra med föreläsare från verkligheten, mer sådant!»
- innehåll, kurslitteratur, bra att titta närmare på några hus»
- Föreläsningar varvat med skrivandet. Handledning också mycket bra.»
- case studien av ett givet hus»
- Mötena och presentationerna med byggledare och arkitekter. Ekocenter studiebesöket»
- föreläsningarna av utomstående personer. mycket intressanta.»
- assistenterna. alla föreläsningar, de har varit jätteintressanta.»
- De föreläsningar vi hade, disskutioner.»
- Att granska ett hus! bra! väcker eget intresse.»
- Föreläsningar, besök på ekocentrum.»
- kurslitterturen va bra, och jobba me hus och reflektera är jätte kul. Våra egna föreläsningar med opposition var också jätte bra. »
- Gästföreläsningarna.»
- att vi fått tampas med att jobba i en så stor grupp, och att vi har haft en handledare som varit lätt att få kontakt med. »
- handledningen har varit mycket bra. möjligheten till diskussion i ritsalarna och ett utbyte med en utomstående är något som måste bevaras. föreläsningarna har i majoritet varit intressanta och filmen vi såg 26/2 var toppen!»
- Kursens upplägg har i det hela varit väl sammansatt. Bra med gästföreläsningar på temat samt besöket på ekocentrum.»
- Skrivandet och slutargumentationen/oppositionen»
- Det stora arbetet på den korta tiden, sätter press på att man ska kunna fungera som grupp, bra! Bra med byggnader som ligger på besöksavstånd.»
- Filmen som vi fick se sista föreläsningen, häftig!!!»
- Fördjupningen som vi hade stor möjlighet att själv välja inriktningen på. Tycker, som tidigare år, att även filmen var bra. »
- Foredrag och opponeringar var valupplagda»
- Främst, jag tyckte att skrivandet av arbetet var en väldigt lärorik process, om än stundtals svår i att samordna gruppen, så den skall vara kvar främst. Sen var presentationen samt oppositionen inför klassen även del mycket bra, lärande att lyssna på andra och själv bli kritiserad in för grupp. Hade det varit små grupper för sig hade det inte gett samma tyngd.»
- friheten att rikta in arbetet på det man intresseras av»
- Ekocentrum, biologen som kom och prata om vatten och arkitekten från Efem»
- arbetet om specifik byggnad till varje ritsal!»
- Själva uppsatsuppgiften, men kanske att man kunde dela upp eleverna i mindre grupper för ett lite mer strukturerat arbete.»
- Formen i stort med hur man får göra en rapport och redovisa samt opponera. Mycket intressant att träffa projektledare et.c. Filmvisningen. Ritsalsassistenterna. Jag hade Lukas och han var väldigt bra som "diskussionsmoderator" och för att få en att börja tänka kring miljö ännu mer än man gjort innan. Besöket på ekocentrum!»
- Kursboken "Stigfinnare" och föreläsningen om demontering/återvinning. Även rapportuppgiften, fast med mindre grupper. »
- Intresseväckande föreläsningar. Det egna arbetet var bra, gjorde att man var tvungen att sätta sig in i detaljlösningar, samtidigt som tidsramen för arbetet var snäv i förhållande av vad som förväntades av en. »
- bra föreläsningar, bra med inspirerande handledare, Lukas. han har verkligen fått vår grupp att förstå miljöproblematiken i byggande även utanför vävskedgatan som vi jobbade med. och jag tror att kursen lett till ett nytt och mer hållbart tänkande i gruppen»
- Föreläsningen med von Scheele var mycket intressant och det hoppas jag att ni har med till nästa års 1:or.»
- informationssökningskursen på biblioteket»
- Grupparbetet, att vi fick träffa bl.a. arkitekten för bygget, besöket på Ekocentrum.»
- Kursen. Den är superviktig. Ekocentrum var intressant, men de kunde varit förberedda på en ganska insatt publik vilket de inte riktigt var. »
- Frihet i att välja "forskningsfrågan" själv.»
- föreläsningarna, litteraturen»
- hade »
- Projektfomrmen, att få söka information och koppla den till ett riktigt bygge»
- Mötena med projektledare/arkitekter.»
- Samtalen med de inblandade i projekten.»
- Att arbeta med exempel varierat med bra föreläsningar.»
- Föreläsningarna»
- Uppsattsen - där man får studera ett hus ur miljösynpunkt. Mycket givande faktiskt, en smart idé som tivngar till reflektion och diskussion.»
- vår handledare, NN, var toppen men hörde att andra inte var lika nöjda med sina. hoppas alla handledare nästa år är lika engagerade som lukas. annars var allt i kursen bra förutom...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Upplägget att man skriver en rapport, handledarna och att NN är kursansvarig. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- De flesta av föreläsningarna i allmänhet och NN:s föreläsningar i synnerhet.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer struktur i grupparbetet, gruppledare, kanske dela ritsalarna i två grupper. »
- gruppernas storlek i grupparbetet och mer tid till grupparbetet»
- förändra grupparbetena, kanske fyra-fem grupper/hus per ritsal och opposition inom dessa, litteraturseminarium hade också varit bra.»
- Gruppen om en hel ritsal är för stor. Det är beklagligt att det inte finns ett större utbud av "miljöhus" att undersöka, men hellre att mindra grupper får undersöka samma hus (och sökert välja olika infallsvinklar, än att försöka skriva 16 personer ihop. Det tar för mycket tid och energi att bara försökra sig om att alla menar samma sak och vissa delar hamnar långt ifrån en själv - svårt att få överblick över arbetet och att veta exakt vad alla gör.»
- det behövs en konstruktionskurs innan inför nästa år, dvs en kurs som visar på hur hus idag byggs, såväl enfamiljshus som flerfamiljshus och då både betong och trähus. grupperna bör oxå vara mindre då det långa perioder kunde bli folk som var sysslolösa samt komma undan med att inte bidra med något eller mycket lite till gruppens inlaga. vidare så skulle man kunna lägga upp det som en komparativ studie av två byggen.»
- Lite bättre information om vad som förväntas av uppsatsen, särskilt ramverket och oppositionen.»
- man kanske inte borde arbeta 16 pers tillsammans. eventuellt göra upplägget på arbetet tydligare. det var ganska svårt att strukturera då man inte riktigt visste vad arbetet gick ut på.»
- Mindre grupper. »
- Arbetets form, 16 st är för många att sammarbeta och åstakomma något bra på så kort tid. Tydligare riktlinjer, luddigheten gjorde att för mycket tid gick till att förstå uppgiften.»
- Mindre grupper att arbeta i. Mer förkunskaper om själva byggprocessen. »
- Bättre planerad, informerad och strukturerad uppgift.»
- ev. finna en lösning för att underlätta för så många att jobba ihop. Men som jag skrev tidigare två hus kan förbättra situationen. Informationssöknings uppgiften och föreäsningen kan gärna kortas ner. »
- Gruppstorleken. 16 personer är ganska ohanterbart, väldigt svårt att dela upp arbetet på ett vettigt sätt. Slutproduktens kvalité blir lidande.»
- vet inte »
- Något mindre grupper. Eller en kurs innan i typ grupparbete. Funkade för oss men inte för alla ritsalar, där gjorde några mycket av arbetet. »
- att ritsalarna delas i två grupper kommer li bra och förslaget om att ha två hus / ritsal tror jag också kommer göra kursen än mer intressant!»
- ... de för stora grupperna, för kort tid som dessutom speglade sig i ett mycket intensivt antal intressanta föreläsningar. vore nog bättre om annan kurs kördes parallellt, för man blev alldeles för trött för att lyssna på minst två en och en halvtimmes föreläsningar i rad. synd, för de var som sagt mycket intressanta!!!»
- Gruppuppgiften. Kul och intressant att analysera aktuella projekt som fokuserat på hållbart byggande. Vissa svårigheter att koordinera hela ritsalen däremot.»
- Längre tid och mindre grupper»
- mindre grupper blir mer motiverande.Kanske två grupper per ritsal?»
- Inget speciellt, saknade inbokade tider med handledarna, visste inte riktigt när de skulle dyka upp och hur mycket tid man kunde kräva av dem.»
- Mindre grupper och skulle vara bra med lite längre tid.»
- Tydligare genomgång av hur ett arbete "bör" skrivas. Detta "lösa" sätt gjorde det inte lättare för oss, snarare tog det mycket tid åt att diskutera hur uppläget ska vara, många som har olika åsikter om hur ett arbete skall se ut. Skulle därför vara mer effektivt med lite grundläggande riktlinjer. Vikten av källor och hänvisningar bör komma fram tydligare. Skulle var intressant med fler på kontor arbetande arkitekter som berättar om miljöarbete "från verkligheten". Varför inte också ta in någon byggare/projektör? Diskutera vem som tar/bör ta miljöansvaret.»
- Minska antalet personer i granskningsgrupper, ev. 2 grupper per ritsal»
- Kanske att ha två olika hus som Mikel Eden föreslog, det skulle vara bra att kunna ha något att jämföra med. Samtidigt så är det en kort kurs och det var knappt om tid för att färdigställa arbetet om ett hus, kanske skulle två hus bli att ta i.»
- mer tid/mindre grupper»
- inte så stora grupper»
- mer olika tekniker till hållbart byggande och vad för tekniker man kan UTVECKLA! och vad som håller på att utvecklas.»
- Gruppindelningarna, dela på ritsalarna till nästa år. Kanske klarare direktiv när det gäller hur uppgiften ska utföras, å andra sidan så blir kanske uppsatserna mer intressanta på det här sättet.»
- Gruppstorlek. Det var för stor grupp med hela ritsalen. Det blev bara ineffektivt och resulterade i att alla inte engagerade sig. Tror att det skulle kunna bli bra med hälften så stora grupper (ca 8 pers i varje). Och till nästa år så finns det kanske fler hus att ha som utgångspunkt, så att man kan ha två olika hus per ritsal.»
- Ändring av gruppstorlek i rapportuppgiften.»
- Minska antalet studenter i grupparbetsgrupperna. Mer information om olika tekniska lösningar, både fördelar och nackdelar, och gärna ur ett mer historiskt perspektiv.»
- gruppindelningen, kanske ett seminarium om kurslitteraturen, kanske se mer filmer än Koyannisqatsi, men om du ska välja välj den!»
- Skrivuppgiften kanske skulle göras lite mindre och mer individuell. Sammarbete i för stor grupp kan lätt bli svårhanterligt och därför kanske det hade varit bättre att varit färre i gruppen.»
- Om grupparbete, så måste det finnas mer tid med handledare. I en grupp på 16 personer så blir det svårt att veta vem man ska vända sig till. Dess utom så riskerar den som i så fall får den rollen att missa storadelar av kunskapsinhämtningen då denne måste ägna så mycket tid till att hålla ihop gruppen.»
- tiden. klarare riktlinjer framför allt för handledarna vissa fick väldigt mycket hjälp och vissa ingen alls»
- Ta bort slutfilmen! Den var snygg osv, men gav många åksjuka och huvudvärk!»
- innan filmvisningen bör man varna för snabba bildbyten. »
- Lägg gärna kritiken så tidigt som möjligt efter att arbetet blivit klart.»
- Grupparbetet! Bättre att folk får bilda egna grupper om ca 4 pers.»
- Mer hjälp med att organisera grupparbetet: för oss fungerade det bra, men det hade kunnat bli riktiga problem. Mindre grupper skulle kunna vara en bra idé.»
- de stora grupparbetena. mycket kraft tid och energi gick åt till att bara samordna gruppen.»
- hade hellre sett en mer personlig, info-sökningskurs,kunskap går lättare in om man kan röra sig inom sin egen interssesfär.»
- Gruppindelningen. Det hade varit lagom med grupper om fem personer. »
- mindre grupper och lite mer tid för att kunna skriva en mer ingående rapport.»
- Gruppernas storlek. Informationen.»
- Gruppstorlekarna.»
- gruppantalet»
- De stora grupperna bör göras mindre.»
- Utöka kursen! Minska grupperna något! Mer föreläsningar ifrån fackfolk!»
- Storleken på grupperna.»
- Defenitivt mindre grupper och gärna en vecka extra till uppsattsen. Tiden var knapp.»

15. Övriga kommentarer

- Tack för spännande kurs!»
- Mycket intressant kurs, jag har lärt mig massor!»
- kursen har väckt ett intresse. jättekul!»
- Mycket bra föreläsningar. Väldigt inspirerande kurs. »
- Intressant ämne, men kursen blev frustrerande av alla infallsvinklar och lite riktlinjer. jag upplevde det som att mycket blev introducerat, men som del vis skapade stress p g a att man inte ännu var motaglig för det. Tydligare riktlijer så energin kan användas till hållbarutveckling- och miljövänligt byggande- frågor. Nu upplevde jag det som att det var svårt att kunna fokusera på något, då allt kan handla om jätte mycket.»
- Det var kul att få ett verkligt hus att utforska och att alla ritsalar fick olika.»
- GRYM KURS!!! mycket bättre än jag trodde. »
- Bra kurs, väldigt lärorikt, man har lärt sig väldigt mycket på kort tid! Flera av föreläsarna var riktigt bra!»
- Att titta på och jämföra två byggen låter som en intressant idé, men jag kan tänka mig att det skulle bli väldigt mycket jobb. Åter igen: en bra och intressant kurs! Hoppas att vi får läsa mer om miljö/hållbar utveckling och att det återkommer även i andra "vanliga" kuser som vi läser.»
- Kul intressant kurs.»
- En viktig kurs. Kändes lite motigt i början, men jag tyckte det blev bra tack vare friheten man fick, och den ganska stora mängd försläsare och studibesök som var. »
- Tack för en intressant och engagerad kurs!!»
- Ett förslag till hur man skulle kunna förbättra skrivuppgiften är att man delar en ritsal i två grupper där varje grupp får studera varsitt hus och sedan i slutskedet jämföra dessa, hela ritsalen sinsemellan.»
- Skönt att grupparbetet är över. Jag måste väl dock lära mig detta, vissa lärdomar har man väl även fått på detta område. Vill gärna ha fler föreläsningarpå området och kritiker och ritsalsassistenter måste kunna det hör för att inte frågan ska glömmas bort. Att rita energislukande aspetsbyggnader med konstruktioner för ett endamål som inte kan plockas isär är som att rita en byggnad utan toalett eller dörr och glömma trappa och hiss upp till de övre planen.»
- Våra insamlade fakta hamnade någonstans i en forskning, vilket känns väldigt intressant! Vill gärna att vi får uppföljning av det, en föreläsning tex.»
- Jättelyckad kurs! Tack!»
- kul med en passionerad och påläst (och strukturerad!) lärare..»
- Jag önskar mig en liknande kurs med där vi själva får projektera ett projekt. Det behöver inte var i så stor skala. Man hade aktivt fått leta reda på material, tekniker och val för at göra byggnaden så miljöanpassad som möjligt. »
- Bra och givande föreläsningar.»
- den där föreläsningen vi fick av NN, SP känndes kanske som en repetition på mycket, hon la ribban lite för lågt i förhållade till hur sent i kursen hon kom in.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från