ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Driftsäkerhetsstyrning, LMT732

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»4 28%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.42

- Det känns som om att det var en liten kurs trots 7.5 hp. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»2 14%
50%»1 7%
75%»3 21%
100%»8 57%

Genomsnitt: 4.21

- Engagerar mig i annat som i exjobb o annat som rör kårlivet. » (50%)
- missade någon föreläsning i början» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 64%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 14%

Genomsnitt: 2.78

- Det som beskrevs vara av vikt i teoriavsnittet avspeglades inte bra på tentan. På tentan kom nästan enbart frågor på sådant som ansågs mindre viktigt att kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»2 14%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»4 28%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.57

- Tentan var för svår. Det fanns ingen tid till att tänka. Det vara bara att skriva så fort man bara kunde och hoppas på att man inte missat något.» (Nej, inte alls)
- Svåra Markovkedjor» (I viss utsträckning)
- Tentan skulle ha haft fler småfrågor för att testa ett spriddare område o toucha fler områden. En sista uppg på några OEE beräkningar på 25 POÄNG! Vad ger det mig i framtiden? » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 2.76

- välldigt förvirrande upplägg på föreläsningarna, beräkningsexemplen är säkert bra men var och när i vilket sammanhang de skall användas saknas totalt.» (Mycket liten)
- Föreläsarna är väldigt luddiga, man får vara uppmärksam o vaken för att snappa upp vad de egentligen vill säga. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»7 50%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 1.92

- Värdelös bok» (Mycket liten)
- boken tillförlitlighet ger heller inga exempel på hur man skall angripa en uppgift och i vilken ordning man skall angripa problem. » (Mycket liten)
- En bok för 340 kr som inte ens är klar från tryckeriet o vi använde max 20 sidor. Helt katastrof o oproffsigt från Chalmers sida. Dessutom en lite mini mattebok på 2 kapitel för 120 kr. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.28

- Bättre att lagt upp lösningar, om man missar någon lektion så man kan ta igen det senare» (Ganska bra)
- kompletta lösningar så man förstår tankegången för hur man angriper de olika uppgifterna saknas. Det skulle underlätta förvirringen om vad som är vad.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.5

- varje gån man sökte svar insåg man att det man trodde var rätt egentligen var totalt fel...» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»5 38%
Hög»6 46%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Vi gjorde inget speciellt, fick ett gäng metoder för att lösa några fall. » (För låg)
- För mycket att tänka ut själv, föreläsningarna kunde varit tydligare» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Exjobbet svävade över axlarna. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Dåligt»3 21%
Godkänt»4 28%
Gott»4 28%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- någon form av struktur på hur div. plottar, hazard funktioner och veibull diagram skall tillämpas på rätt sätt saknas. hur man gör framgår tydligt men inte i vilken situation man använder dem.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att man ska tänka igenom om denna kurs ens ska finnas nästa år o om den ska den så behövs litteraturen o upplägget av kursen tänkas igenom. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tentan avspeglade dåligt vad man lärt sig på kursen. Hade det varit bättre teori och mer tid att tänka på problemuppgifterna hade kursens helhetsbetyg fått bättre betyg från mig» (Dåligt)
- För många delar svårt att se röd tråd» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Byt eller skippa boken.»
- Studiebesöket! Det var då man fattade var det var kursen handlade om. »
- Det utdelade materialet.»
- Allt.»
- Kursmatterial funkar fint»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- underhållsekonomi och de större OEE-talet. »
- Mer på kurshemsidan med lösniningar och så. I produktionslogistiken så las allting upp och det underlättade väldigt mycket. Svårt att vara på alla föreläsningar när man har exjobb mm att göra samtidigt. »
- lösnings förslag på livstidsberäkningar och feltider mm. samt komentarer för varför man gör som man gör, »
- Hela upplägget. Jag tycker inte att kursen syfte kom fram ordentligt. Ett förslag är en labb där man får ett praktik fall o får lösa en uppgift mha. några av de metoder vi går igenom. Kanske ha något mer studiebesök alt. gästföreläsare. Denna kurs skulle kunna bli så mycket bättre med fler praktiska inslag o undersökningsfall. Vi var en liten grupp/klass så det känns som om att det inte är så svårt att planera ihop. »
- Lärarna bör förklara tydligare när de olika metoderna skall användas och när de ej skall användas. Boken i kursen var väldigt otydlig och rörig.»
- Reparera modig så vi kan genomföra hela uppkörningen»
- Tentan får inte vara så svår. Man måste få ha tid till att kunna titta över svaren och fundera på frågorna.»

16. Övriga kommentarer

- OEE tals beräkningen på tentan var för stor, den inehåller en mycket stor mängd beräkningar och tar väldigt lång tid. samt att alla beräkningar behövde göras för 3 dagar, sammanlagt och efter förbättringsförslag. markovdelen var också mycket knepig med 4x4 matris, större än vad vi gått igenom. saknade RCM analysuppgift på tentan»
- Tentan var ALLDELES FÖR STOR!!! jag hann absolut inte svara på alla frågor på det sätt jag ville. Jag fick stressa ner nästan alla svar och hade inte tid att tänka igenom det jag skrev. Ändå hade vi pratat om detta innan med examinatorn att det inte fick kommma för stora uppgifter för då hinner man inte. Ändå så var sista uppgiften gigantisk och tog nästan all tid. DÅLIGT!!!»
- Se över tentafrågorna! Blev godkänd, men d trodde jag inte då jag skrev tentan.»


Kursutvärderingssystem från