ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Materialval- och tillverkningsmetoder, LMS588

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»6 40%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Kändes svårt att uppfatta insatsen som krävdes.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»2 13%
50%»1 6%
75%»3 20%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.26

- Missat någon lektion» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2.4

- Har inte sett några kursmål och det har varit svårt att förstå kursens mål» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns inga kursmål, alltså mycket svåra att förstå! » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Går ej att fastställa då det ej fanns några kursmål!» (?)
- Nu i slutändan när man läst kursen så är målen rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»7 50%

Genomsnitt: 3.42


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Svårt att hänga med när det är power point-presetationer för det är många begrepp» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.66

- Kurslitteraturen har varit ganska rörig eftersom vi bra haft kompendium och ut delat material.» (Ganska liten)
- Tyvärr lite otydlig kurslitteratur som gör det svårt att finna helhetsbilden och samband» (Ganska liten)
- Dock var materialet otillräcklig och enbart i form av egna utskrifter. Hade varit bättre med en bok med klara anvisningar om vad som skall läsas och vad vi som studenter skall kunna!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.06

- Långsamt uppdaterad, använde inte nyhetssidan för att ge information allteftersom.» (Ganska dåligt)
- Kunde ha lagt upp mer material som bara delades ut under lektion som inte är upphovsrättsskyddat.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Det fanns övningstillfällen.» (Ganska bra)
- Peter Hammersberg och varit mycket behjälplig medans Kenneth Hamberg har varit i princip omöjlig att få kontakt med!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 73%
Hög»4 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Som sagt, svårt att uppfatta arbetsinsatsen men nu efter så känns den lagom.» (Lagom)
- Det extra projektarbetet behövdes vara bättre beskrivet i fråga om vad som skall ingå!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»6 40%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.66

- Läste två extra kurser, termo och catia» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Dåligt»1 6%
Godkänt»8 53%
Gott»2 13%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.06

- Fanns ej några kursmål, mycket dåligt! Diffust vad som ingår i kursen. Tre olika föreläsare utan något som helst sammarbete.» (Mycket dåligt)
- Lite "flummig".. svår att komma igång och plugga på, otydlig kurslitteratur, långa lektioner (4tim)» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet.»
- Materialvalsarbetet! Dock kanske det skall styras mot en "pryl" som är i metall så man får tillämpa härdningskunskaperna.»
- Räcknestuga.»
- Bra lärare! Kursens omfattning är bra, men bör kanske optimeras lite så man hinner med allt plus att de viktigaste bitarna lyfts fram.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen måste förbättras och göras mer sammanställd. Kursmål måste sammanställs och delas ut!!!»
- Man borde gå igenom övningstentor och andra övningskompendier efter stavfel, felskrivningar och enheter. Detta är högst förvirrande och gör kursen något oseriös. Även samarbetet mellan de olika lärarna som höll i kursen borde vara bättre. Kändes inte särskillt geniunt när de lämnade över mellan varandpa.»
- Något tydligare beskrivning av projektuppgiften»
- Tydliga kunskapsmål! och en litteraturlista för den som önskar köpa litteraturen.»
- En eller alt två böcker som kurmaterial.»
- Försök skala ner power point-presentationerna och skriv lite mer på tavlan så man hänger med mer på de viktiga delarna. Kurslitteraturen... antingen en bok eller en bättre sammanställning. Alldeles för långa lektioner (4tim).»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från