ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt ledarskap och entreprenörskap HT09, LMU215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-04
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 15%
75%»4 20%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.5

- Krockat på schemat med andra föreläsningar.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 35%

Genomsnitt: 2.85

- Med undantag för Kaj som alltid är lite otydlig att säga vad man ska kunna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Men mycket man ska kunna och Susannes del har man inte riktigt koll på eftersom hon bara var där en gång i början.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»8 44%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.72

- Vissa delar var inte med alls på tentan.» (I viss utsträckning)
- Ledarskapsbiten borde prövats mer på tentan då det utgör en stor del.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.95

- Har inte deltagit i så stor del av undervisningen. Se punkt 2.» (Mycket liten)
- bra blandning av praktik och teori. får gärna vara ännu mer praktik.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.1

- helt onödigt att köpa böckerna förutom det pedagogiska ledarskapet.» (Ganska liten)
- Immaterialrättens grunder kändes dock helt onödig då man förstår lika lite när man läser den som lagtexten så man kan lika gärna bara ha den. Informera om att man måste skriva ut alla lagarna och EXAKT vad de heter och var man hittar dem redan från början!» (Mycket stor)
- bra kurslitteratur. samtliga böcker.» (Mycket stor)
- Dock var inte pedagogikboken särskilt bra. Det är skönt med punktform men ibland var den lite för kortfattad i sina förklaringar och exemplen som skulle hjälpa till att fördjupa förståelsen var styrda mot skolmiljö. Och NAJ var för basic.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.15

- ingen information i inforutan. dålig info inför juridikövningar.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit väldigt bra att kunna skriva ut pdferna så att man kunde ha med dem på föreläsningarna men de var sällan utlagda i tid» (Ganska dåligt)
- Inte alltid i tid. Instuderingsfrågorna hade varit bra att ha redan från första dagen.» (Ganska bra)
- Som när Kaj säger att han har sagt att vi ska skriva ut alla lagtexter för han har skrivit det på hemsidan. Här var det inte någon som hade sett eller gjort det. Då måste han inse att han har brustiti i sin information efter som inte någon hade gjort det.» (Ganska bra)
- lite oklart att man skulle behöva skriva ut en massa lagar. bättre att sälja ett kompendium?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.55

- I och med att instuderingesfrågorna kom så sent.» (Ganska dåliga)
- Mycket tråkigt när läraren inte vill ta sig tid att besvara frågor som rör kursen.(juridiken)» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 80%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.25

- Visserligen mycket att läsa så det blev att ställa om sig lite, men lyckades man med det så var belastningen ok. Kan dock ha berott på den alltför "lätta" litteraturen. Hade jag sökt mer kunskap utanför den hade det kanske blivit tyngre (och jag hade kanske lärt mig mer)» (Lagom)
- För många böcker.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 55%
Hög»7 35%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 35%
Gott»9 45%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.65

- bra kurs för framtiden och för vardagen. allmänbildande.» (Mycket dåligt)
- Rolig, viktig... varierande!» (Gott)
- Intressant kurs.» (Gott)
- Heja Dan!» (Mycket gott)
- Mycket intressant kurs och 3 bra lärare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Dan!»
- övningarna, entrepenörsföreläsningen, »
- gästföreläsare... övningarna»
- Övningstillfällena var bra men det var ofta vi bara han med att reovisa en uppgift.»
- kul när det kommer gästföreläsare.»
- Gästföreläsningen om entreprenörskap var väldigt bra och inspirerande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Var tydligare med vad som ska medföras till övningar! (ex lagtexter) Säg exempelvis till på den lektion som föregår övningen. »
- Mer struktur från Kaj och ta bort Susanne om hon ändå har så lite att säga, det förvirrar mest. Hennes övning var dock lärorik!»
- kaj bör komma i tid till lektionerna så att hela lektionstillfället kan utnyttjas.»
- DPL var väldigt jobbig att läsa för det var massa teorier hit och dit. Så hör tycker den snubben men så här tycker en annan. Blev alldeles för mycket och en del var helt onödiga.»
- göra det lättare att få tag på alla lagar som behövs.»
- Bättre tentafrågor, speciellt de juridiska problemen som skulle lösas. Var lite svårt att förstå vad ni var ute efter.»
- Bättre struktur och tanke bakom power point presentationer önskas.»

16. Övriga kommentarer

- en av de bästa kurserna under utbildningen»
- Lite dåligt att ni inte hann byta böcker om ni vetat om det sen förra kursen.»
- Det blev mycket snack i tentasalen när ni kom in. Det blev rörigt. Vet inte om ni kan göra något åt det, kanske gå igenom tentafrågorna och se till att de är så tydliga som möjligt. Och gå igenom gamla tentor eller något med oss innan...?»


Kursutvärderingssystem från