ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fackspråk och kommunikation, LSP191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-22 - 2008-11-09
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»8 53%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.73

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»4 26%
75%»6 40%
100%»4 26%

Genomsnitt: 3.86

- Endast de i övningssalen. Dessa var denna kurs ganska givande. Kanonbra lärare.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 20%

Genomsnitt: 2.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Anser att skriva en summary som tentamen är ett ganska meninslöst sätt att examineras. Vore bättre att de summarys som skall skrivas under kursen skall göras betygsgrundande istället.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Känns som man sitter och har läxförhör största delen av föreläsningarna. Vet inte riktigt vad man ska göra istället men det känns som man kan disponera tiden bättre.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.53

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.06


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.26

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»2 13%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»3 20%
Lagom»10 66%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Språk är jätte kul och jag ser gärna att vi får lite mer. Mer tekniskt. Läsa en riktig instruktionsbok. Mer inriktning åt det tekniska hållet.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»7 46%
Hög»5 33%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 33%
Godkänt»7 46%
Gott»3 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- En hel del av kursmaterialet var texter som kändes orelevanta. » (Dåligt)
- materialt är inte tekniskt baserat och läraren kan inte teknisk engelska» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Carl.. vad han nu heter mer.»
- Relevanta texter som även ger ren faktakunskap om sjöfart vilket är positivt.»
- Mycket bra övningar i språklabbet. »
- Verktygsdelen är bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fokusera mer på det tekniska, tex använda intruktionsböcker i undervisningen. »
- Behöver lära oss mer teknisk engelska såsom verktyg, maskindelar etc.»
- Mycket mer verktyg och orienterat kring teknisk engelska som användas i maskinrummet. Ingen summary som exemination.»
- Vill att man ska lära sig vad olika verktyg heter samt hur man läser en instruktionsbok för maskiner, tolkningar, översättningar mm.»
- instruktionsböcker på engelska»
- Mer teknisk engelska»
- Lite rörigt med mycket lösa blad. En tydlig uppmärkning av bladen skulle underlätta sökandet efter rätt papper vilket kan bli tidsödande.»
- mer inriktat på fackspråk än vanligt tal»
- materialet mer tekniskt inriktat»
- Mycket ostrukturerade (förläsingar). För mycket högläsningar. »
- Lite bättre material med tydligare bilder vid verktygsdelen.»

16. Övriga kommentarer

- LÄraren har dålig kunskap inom teknik delen av ämnet vilket är ett problem. »


Kursutvärderingssystem från