ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Introduktion till mekatronik, SSY075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»15 78%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- bra anpassad fråga, mycket mindre» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 31%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 41%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.15

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»6 33%
Ganska liten»9 50%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Hade ingen kurlitteratur» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 21%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.78

- Ganska "spretig" kurs. Eftersom den består av ett antal föreläsningar om mekatronik, språkdelen, samt grupparbetet. Det var svårt att i början se ett sammanhang mellan allt detta.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.21

- En genomgång av arbetet med gruppledarens initiativ hade varit bra, eftersom sakfrågor rättades till under presentationen, detta hade kunnat undvikas.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Jag tycker att 8 st personer på ett grupparbete som ändå är såpass litet är på tok för många. 4 st personer hade räckt gott och väl.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 22%
Lagom»10 55%
Hög»2 11%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.11

- Alldeles för högt tempo för en kurs som inte verkar lika viktig som de andra kurserna som pågår. Med tanke på hur nyttig kursen har varit så har arbetsbelastningen varit hög.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 55%
Hög»5 27%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»10 52%
Gott»7 36%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Det beror på hur vilken synpunkt man syftar på. För inlärning av hur en rapport ska se ut så har det varit en väldigt bra kurs, för inlärning av teoretisk kunskap till mekatronik så har den inte varit särskilt meningsfull.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tilldelad handledare för stöd och hjälp.»
- att man lär sig hur man ska sökainformation på nätet först och inte när redan närm an skrivit en del, kan vara jobbigt att skriva om »
- Det är bra att man delar in varandra i mindre grupper det gör att man lär kännan några lite bättre. Bra med bibloteks sökning. »
- Bra att man skapar en mall för en rapport att ha med sig. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ordningen på deadlines. Kursen i hur man söker efter information på Chalmers databas skall vara före starten av skrivning av utkast, datumet för när arbetet ska vara i färdig form skall vara före redovisningen. Detta är bara min personliga åsikt men jag tycker i alla fall att ordningen har varit lustig. »
- Ordningen man gör sakerna på. Bibloteksökning först sedan brainstormning av arbetet på så vis vet man om man kan hitta information om området.»
- Informationssökningen på biblioteket kunde göras mer attraktiv på något sätt. Dessutom vore den delen ligga tidigare i kursen så att man kan ha nytta av det man lär sig där. Jag tycker att det är för mkt med 8 personer till grupparbetet.»
- En gladare bibliotekarie hade kanske gjort att fler vågat ställa frågor utan att få ett snäsigt svar tillbaka....»

16. Övriga kommentarer

- Någon kurs som behandlar mekatronik borde vara samtidigt som denna för att man ska få förståelse av det man skriver om.»
- Inte kul för de som övningspresenterade att läraren kom och gick "hur som helst", men har ej förslag på bättre upplägg...men ok att göra den första presentationen för en så pass liten grupp.»


Kursutvärderingssystem från