ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Radiokommunikation, SJO122

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»3 20%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.6

- Labbar och föreläsningar. Övat morse och flaggor.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 53%

Genomsnitt: 3.53

- Jag trodde mig fram till tentamen ha en god förståelse för våra mål. Däremot visade sig det inte stämma.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen var tydliga, examinationerna mindre tydliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Tentan berörde endast en del av kursen och frågorna krävde mycket djupare kunskap än vad som vi fått genom kursen. Jag anser att tentan inte alls var rättvist formad och inte hade mycket alls med kursliteraturen att göra.» (I viss utsträckning)
- I det praktiska testet fick vi utföra en Trafik Raport, vilket vi inte har övat på överhuvud taget tidigare i kursen. Detta är jättekonstigt. Varför inte välja ett Nödanrop i stället, t.ex.?» (I viss utsträckning)
- Konstiga frågor som inte riktigt följde mallen av vad läraren sagt var viktigt att kunna i 90 % delen» (I viss utsträckning)
- Den första delen av tentan tycker jag testade våra kunskaper bra. I den andra delen tycker jag däremot att det kunde varit mycket tydligare vad som förväntades av oss innan. Framför allt då övningstentan vi genomförde och de test vi hade höll en mycket lägre nivå.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta som täckte det mesta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3

- Under Radiolabbarna har jag lärt mig en del, även om fokus ofta har varit på fel saker. Det viktiga här är ju att öva på korrekt uppträdande på VHF:en. Alla tekniska detaljer kan man ju lätt läsa sig till i en användarmanual.» (Ganska liten)
- Labbarna var bra, lektionerna mindre bra» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar har känts röriga vilket har fösvårat inlärningen.» (Ganska stor)
- Mycket bra lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 2.8

- Kursliteraturen hade inget med tentan att göra, så jag förstår inte varför det framgår av kursen att det är sånt vi ska lära oss.» (Ganska liten)
- Kursundervisning och kursmaterial sa vid ett antal tillfällen emot varandra och lade väldigt olika tyngdpunkter. I slutändan fick man uppfattningen att litteraturen ej var av någon stor vikt. » (Ganska liten)
- Den har dock varit lite opedagogisk med olika info om samma saker. På en sida står det att du skall göra på ett visst sätt. På andra sidan står det ngt helt annat om samma sak..??????» (Ganska stor)
- Bra material som kompletterar föreläsningarna och labbarna.» (Mycket stor)
- Jag har läst mig till allt som jag kan i denna kurs. Sven Görans bok är bra och pedagogisk! ITU-kompendiet bör dock kopieras om. Svårt att läsa vissa kapitel då allt är suddigt. Övningskompendiet har knappt använts då labbet är så bra, med tydliga övningsprogram. Onödigt inköp.» (Mycket stor)
- Ett mer komplett och strukturerat kurslitteratur då ppt och boken sa två helt olika saker ibland. Samarbete mellan den som håller kursen och skriver häftet om ROC!!!» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen förklarade väldigt bra, men det hjälpte ju inte på tentan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 2.86

- väldigt rörigt på ping pong många mappar» (Mycket dåligt)
- Mail till läraren har tagit lång tid att få svar på, upp till två veckor vid ett tillfälle!» (Mycket dåligt)
- Antons Power Points stämmer inte överens med Sven Görans bok när det gäller Nöd- Il- och Varningsmeddelanden. Det finns heller inte 100% konsekvens mellan kurslitteratur och PP när det gäller namn på olika apparater, och ibland får man gissa vad som menas.» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket material, det uppskattas» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 26%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.06

- När man ställer en fråga leder det ofta till missförstånd och man får svar på något helt annat. Detta p.g.a att Anton inte lyssnar ordentligt, utan tror att han redan vet vad man ska fråga. Dessutom får man ofta en känsla av man ställer korkade frågor.» (Ganska dåliga)
- Studenter som ställt frågor på lektioner har blivit dåligt bemötta och nästan hånade i vissa fall. en lärare ska bemöta elever positivt när frågor ställs, och uppmuntra till det. Så har det ej varit i kursen» (Ganska dåliga)
- Vid flertalet tillfällen snästes frågor av med dryga svar. » (Ganska dåliga)
- Man fick svar på frågor, men med en väldigt snäsig och otrevlig ton från läraren, vilket ledde till att man ogärna frågade något mer.» (Ganska bra)
- Bra om man har ställt frågorna direkt till läraren, men dåligt om man avser mail.» (Ganska bra)
- Men som lärare får du inte kritisera folk bara för att de ställer dumma frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»7 46%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.6

- Mycket tid för att lära flaggor och morse.» (Hög)
- P.g.a. att undervisningen har varit förvirrande och det har varit svårt att förstå ämnet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»7 46%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.86

- För mycket att göra med så många andra ämnen inblandade» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»3 20%
Godkänt»6 40%
Gott»3 20%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.13

- för mycket del moment» (Dåligt)
- det var svårt att få en överblick på vad man förväntades kunna. Inför andra kurser har man åtminstone vetat vad man inte har koll på, men här blev man ofta överraskad av frågor och visste inte vad som väntades av en. » (Dåligt)
- Framför allt informationen om vilken nivå som tentan skulle ligga på och vilka delar som var av speciellt stor vikt. Detta visade det sig att många missuppfattat helt.» (Dåligt)
- På gränsen till godkänt. Det kändes inte som en speciellt strukturerad kurs.» (Godkänt)
- Lite förvirrat, skulle gärna haft att läraren var mer fokuserad! » (Godkänt)
- Bra kurs man har nytta av direkt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt var bra.»
- Att kursen har upplägget med delprov känns bra.»
- Sven Görans bok. Labbarna, men med mer fokus på korrekt VHF-teknik.»
- Radiolabbar och Palms bok»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ett extra labbtillfälle.»
- Tentans upplägg. Man kan inte ha kursliteratur som beskriver vad vi ska lära oss och sedan examinera oss på något helt annat.»
- Lugnare och mer strukturerade föreläsningar. Tydligarere hänvisningar om vad vi ska göra under kommande föreläsningar och labbar.»
- Mer struktur, mer tydlighet, bättre konsekvens mellan olika dokument och kurslitteratur. I detta ämne finns OTROLIGT mycket detaljer.»
- Någon form av klarläggning av vad mer i detalj man förväntas kunna. Vi examinerades till exempel på Inmarsatrelaterade frågor. Har vi alls gått igenom Inmarsat?»
- mer pedagogiska läromedel.»
- Kurslitteraturen ska överensstämma, både ppt och böcker! Annars vet man inte vad man ska tro på.»
- Tentamen. Läraren bör förbereda bättre på vad han vill att studenterna ska kunna, så var det inte i det här fallet. »
- Ta bort morse, finns ingen vettig användning för det.»
- Tentamen eller information till tentamen. Samt ensning med kurslitteratur. »

16. Övriga kommentarer

- Kanske en bra idé att dela upp kursen på fler föreläsare med olika ansvarsområden? Regler, lagar och publikationer (gärna lite instuderings- uppgifter här...), Radioteknik med praktiska övningar, Utrustning och användning med praktiska övningar, Flaggor och Morse (Intro med varför och bakgrund), o.s.v.»
- *Tentan tog i säkerhetsdelen upp frågor som man blev lite förvånad över att de var just på den delen..»


Kursutvärderingssystem från