ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Hållfasthetslära 10/11, MHA063

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-04-05
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
21 svarande

0 0%
1 6%
2 13%
8 53%
4 26%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
21 svarande

1 6%
4 26%
0 0%
9 60%
1 6%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
21 svarande

0 0%
0 0%
4 19%
10 47%
7 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
21 svarande

1 4%
1 4%
1 4%
4 19%
14 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
21 svarande

2 9%
2 9%
6 28%
7 33%
4 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- inlämmningsuppgifterna tog för lång tid att göra i föörhållande till det jag lärde mig. för mycket miniräknarknappande.»
- räknestugorna gav mest.»
- Vill gärna tillägga att Anders har varit jättebra som föreläsare, och försökt peppa och förklara mm. Tentan var dock väldigt svår, men det är ju ett svårt ämne. Är lite ont om tid för att hinna lära in sig alla moment i kursen.»
- Jag tror att det måste tryckas mer på parallell räkning i häftet. "Torrsimm" och föreläsningar gav inte mycket. Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid i jämnförelse med vad de gav. »
- Resultatet från tentan är ännu inte känt, det vore bra om man hade möjlighet att få svaret innan man måste svara på enkäten. Speciellt som i vårt fall då, enligt min uppfattning, många av oss som gjorde tentan tyckte att den var svår.»

Föreläsningar
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 38%
Lärorikt»11 52%
Gav inte mig så mycket»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.71

Övningar
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»13 61%
Gav inte mig så mycket»6 28%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.19

Laborationer
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 2

Projektarbete
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 47%
Lärorikt»8 38%
Gav inte mig så mycket»3 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Gästföreläsare
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»14 70%
Gav inte mig så mycket»5 25%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.2

Studiebesök
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 2

Grupparbete
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»3 75%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 1.75

Kurslitteratur
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»13 61%
Gav inte mig så mycket»6 28%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.19

Självverksamhet
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 35%
Lärorikt»13 65%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.65

Fått hjälp och svar på frågor
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 42%
Lärorikt»11 52%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.61

Tillfällen för kritik (feedback)
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»6 85%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 1.85

Dugga
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 2

Tentamen
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»10 47%
Gav inte mig så mycket»9 42%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.33

Annat
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- tänket vad gäller det vi skall lära oss. bra anpassat för vår utbildning. kul med exempel från "verkligheten"!!! »
- Föreläsningar, övningstilfällen och räknestugor»
- Att det dras många exempel om verkliga fall, som visar hur viktigt hållfasthet är. Det är motiverande.»
- Konstruktionsuppgifterna - men de kanske borde delas in i flera mindre uppgifter, så att de täcker en större del av kursmålen och inte blir ett lika stort stressmoment.»
- Inlämningsarbete, gav möjlighet till dialog och verkligen testade ens kunskaper»
- inlämningsuppgifterna»
- konstruktionsuppgifterna är lärorika men tar för mycket tid de första veckorna, så att övrig räkning hamnar efter.»
- Anders och konstruktionsuppgifterna»
- Det mesta.»
- Anders engagemang och vilja att utveckla kursen. Kul att han ansträngt sig för att den skulle passa TD. Finns fortfarande kanske mer att göra men en god början. Inlämningsuppgifterna skulle kunnat hållf. beräkningar på en produkt. »
- Föreläsaren Anders var jättebra. »
- Konstruktionsuppgifterna var bra, de gav en bra överblick. Men de tog tid och var svåra. De gjorde att övriga uppgifter inte blev gjorda. Föreläsaren»
- Det mesta»
- bra räknestugor bra kursbok engagerad föreläsare (bra!)»
- Konstruktionsuppgifterna var bra! Man fick en förståelse för de olika momenten som jag inte upplevde att man fick på samma sätt genom att räkna i boken. »
- Inlämningsuppgifterna var mycket bra.»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- eftersom konstruktionsuppgifterna tog så lång tid kunde man inte räkna så mycket i boken och hade svårt att hänga med på övningarna. mer tid att räkna med stöd av lärare. »
- Konstruktionsuppgifterna var bra men svåra, det tog hela veckan att bli klar med dem eftersom det var så få räknestugor. Man han då inte räkna några uppgifter i boken. Så kanske bättre genomgång av konstruktionsuppgifter innan..»
- Svårt att hinna med att lära sig. Vet ej hur det ska kunna ändras.»
- Det hade varit bra om den kunde anpassas mer till TD. KOnstruktionsuppgifterna skulle kunna bli designuppgifter, t.ex. Det är mer motiverande än att tänka på balkar och gastankar.»
- Planeringen av inlämningsuppgifterna, tog en väldigt stor del av det egna arbetet»
- inte börja så fort, man hinner inte ta till sig allt innan man ska gå vidare och då hänger man inte med i resonemangen»
- Eventuellt en dugga eller att konstruktionsuppgifterna ger bonuspoäng.»
- Dugga borde införas så att eleverna får ett incitament till att börja plugga tidigare. »
- Att man inte hinner räkna prallellt. Mer interaktiv undervisning och räknestugor. Det är som Anders säger, man lär sig inte om man inte räknar. Sen skulle det kunna vara värt att gå långsammare fram i början även om det var skönt med mycket tid på slutet. Jag förstod inte grunderna fören LV7. »
- Föreläsningar om FEM och andra kursmoment som inte tillämpas eller kommer på tentan är onödiga.»
- Det var hög inlärningströskel mellan uppgifterna. Vissa av dem var onödigt krångliga. Mer uppgifter med förklarande svar! Gärna även till konstruktionsuppgifterna.»
- Konstruktionsuppgifterna kan bli lite lättare att förstå så att man kommer igång och räknar lite snabbare»
- konstruktionsuppgifterna var väldigt ineffektiva - de tog lång tid att göra och jag kände inte att jag lärde mig så mycket. smalare kursstoff. »
- Tempot i början var väldigt högt, vilket gjorde att man inte riktigt fick någon bra grundläggande förståelse så tidigt, den kom väldigt sent. Sedan var det tråkigt att examinatorn brukade säga "sådär svåra uppgifter kommer inte på tentan" väldigt ofta då man bad om hjälp med räknetal. För det gjorde det, och svårare därtill! Så antingen gör man inte så svåra tal, eller så borde man inte säga att tentatalen är lättare än de i boken. Trots att man tyckte sig behärska talen ur boken och ha god teoretisk förståelse var tentatalen mycket svårare. »
- De sk konstruktions uppgifterna som tog all tid på räkneövningar och frågestunder kunds man förväntats fått bonuspoäng av eller inte vara obligatoriska. De gav inte mer än vanlig räkneövningar inför tentan! Tentan var alldeles för svår, poängen alldeles för lite på hela tentan. En sådan omfattande tenta med få frågor skulle ha kunnat innehålla fler utspridda poäng för de olika kunskaperna som krävdes. Tentan motsvarade inte alls vad exemplarisk hade gett intryck av att den skulle innehålla kunskapsmässigt. När sedan vissa får komplettera upp, detta från en tenta, för att han anser att dessa personer inte har fått visa eller på något sätt förtjänar godkänt trots för lite poäng på tentan anser jag inte är rättvist mot någon. Vad är det som skiljer de olika resultaten åt poängmässigt!? Då bör examinatorn istället omvärdera sin tenta och huruvida man kan visa sina baskunskaper som krävs för godkänt och stå för sin tenta som den nu var utrformad. »
- Konstruktionsuppgifterna tog för lång tid. Tog upp alla räknestugor. Mer tid för frågor. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från