ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik med biologiska exempel, FTF195, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»13 44%
Cirka 20 timmar»9 31%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.86

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»5 17%
50%»8 27%
75%»8 27%
100%»8 27%

Genomsnitt: 3.65


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 68%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 3%

Genomsnitt: 1.62

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»6 31%
Vet ej/har inte examinerats än»12 63%

Genomsnitt: 3.57


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»8 27%
Ganska liten»12 41%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.03

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»10 34%
Ganska liten»9 31%
Ganska stor»7 24%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.1

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»6 20%
Ganska dåligt»13 44%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.13


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»4 13%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.03

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»17 58%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 75%
Hög»5 17%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 13%
Lagom»21 72%
Hög»3 10%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.03


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»4 13%
Dåligt»9 31%
Godkänt»12 41%
Gott»4 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.55

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Storgruppsövningarna »
- Mycket bra lösningsförslag till tentorna. Generöst med utdelat material som oftast var bra.»
- Att läraren stannar kvar i pausen mellan föreläsningarna, så att man får möjlighet att ställa frågor eller be om hjälp.»
- Övningar demonstrerade av läraren.»
- Vet ej»
- Kombination av föreläsningar och övningstillfällen.»
- Storövningarna!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny kursansvarig. Inte bara rabblande av formler på föreläsningarna. »
- En föreläsare som hjälper en med frågor man har samt som föreläser om saker som är relevanta för kursen vore en bra förändring.»
- Nivån på frågorna i dokumenten (det enda utdelade materialet iprincip) matchade inte alls nivån på föreläsningar och gamla tentor. Lite i stil med "Kalle har fem äpplen, beräkna masscentrum på en stol du tycker är fin." - dvs vissa uppgifter kändes helt randomsvåra med tanke på innehållet i dokumenten. Lösningsförslag vore nice till vissa frågor!»
- Bättre lösningsförslag till det utdelade materialet, med andra ord övningshäftet, samt fler föreläsningar med praktiska tillämpningar. Mekanik är väldigt roligt och nära anknutet till vår vardag, detta bör utnyttjas mer.»
- Otympligt och omiljövänligt med kursmaterial utdelat i pappersformat. Kurshemsidan är oarbetad och ser väldigt oprofessionell ut. Inför gärna duggor eller andra möjligheter att få bonuspoäng till tentan- det ökar studiemotivationen. »
- Fler övningstillfällen, fler demonstrationer av experiment. »
- gamla tentor på kurshemsidan bör finnas. »
- innehållet»
- Läraren ska förklara på ett tydligare sätt. Han blandar ihop betecknikar och skriver olika betecknigar på samma sak i olika tal, vilket är välldigt förvirrande. »
- Lärarens handstil (ibland helt oläslig för närvarande) och "med biologiska exempel"»
- Det borde finnas fler lärare, och därmed salar, tillgängliga vid övningstillfällena.»
- Bättre kurslitteratur »
- För mig är demouppgifter en viktig del i att lära mig beräkningsmetoder och detta har varit väldigt bristfälligt i kursen. Storgruppsövningarna har varit förhastade, det krävs mer utsatt lektionstid för detta så att inte färdiga overhead behöver användas. Föreläsningarna har till stor del bestått av härledningar vilket inte har gett någon djupare förståelse och inte heller varit till någon nytta i samband med lösande av uppgifter. Det ska läggas mer energi på uppgifter och mekanik som är relevant för kursen.»
- Genomgång på tavlan bör anknyta mer till de uppgifter som skall lösas. Eleverna förutsattes veta många saker som ej kan anses vara gymnasiekunskap, att tex förklara hur en friläggning görs går snabbt men är svårt att "räkna ut på egen hand"»

16. Övriga kommentarer

- Ser ingen som helst användning för det vi lärt oss i kursen i ett framtida yrke, hade behövt mer koppling till bioteknikprogrammet. Frågan är om kursen behövs överhuvudtaget?»
- Samarbetet med föreläsare/övningsledare har inte fungerat alls, har man en fråga får man inget svar.»
- Asgo snubbe! Väldigt trevlig och behjälplig!»
- Kurs som känns inte känns relevant till en början men som man sedan inser vikten av. Om man på något sätt kunde ge den insikten till eleverna vid kursstart så kanske de skulle vara mer motiverade.»
- Man fick inte mycket hjälp då man frågade. Lösningsförsdlag till gamla tentor inehöll bara svar, vilket inte hjälpte då man ville titta och förstå hur man skulle göra. Ingen bra lärare över huvudtaget. Svårt att få tag på. På rasterna och efter lektionerna förvinner han så man inte hinner fråga något. »
- Själva kursen i sig är det inget fel på, dock ser jag inte poängen med att lägga till biologiska exempel - vilka vi knappt fick några. De exempel vi fick var ändå många gånger överkurs enl examinatorn så det kändes onödigt. Hitta en föreläsare som kan inspirera (och vars handstil man kan tyda).»
- Hade gärna haft fler storövningar, exempeluppgifter och experiment på föreläsningarna.»


Kursutvärderingssystem från