ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reaktorprocesser, LKT330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-04 - 2008-04-07
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»7 53%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- Denna kurd prioriterades bort, eftersom läsperioden bestod av 2 väldigt tunga kurser. » (Högst 15 timmar)
- Kändes hopplöst att räkna något självständigt på Derekt del av kursen. Men hade behövt lägga ner mer tid på den delen.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»3 23%
50%»4 30%
75%»2 15%
100%»4 30%

Genomsnitt: 3.53

- föreläsningarna gav mig inte mycket» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 15%

Genomsnitt: 2.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

- Men vi har för dåliga förkunskaper i matematik för att klara av Dereks del av kursen. Hade behövt en repetition av differentialekvationer innan vi körde igång men kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har t.ex inte läst särskilt mkt differenciala ekvationer, då 50% av kursen består av dessa. Och denna förkunskap hade varit av väldigt stor betydelse.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»6 60%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.38

- detta val handlar om dereks undervisningar.» (Ganska liten)
- Det är vissa lektioner som inte varit till hjälp alls, och andra har varit väldigt bra. Så det är variernade» (Ganska stor)
- Jag hade inte klarat tentan om jag inte gått på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.61

- detta handlar om dereks kompendium.» (Ganska liten)
- Fokuserade mest på anteckningar och utgivna exempelblad. Hade nytta av de tal som rekomenderades att man skulle öva på också.» (Ganska liten)
- chemical principles boken är bra men inte kurs kompendiet skrivit av Derek Creaser» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 2.76

- Mycket dåligt organiserat då flertalet föreläsningar uteblev av olika anledningar. Labbsalar var inte heller förbokade vilket fick till följd att laborationer kunde bli lidande av.» (Mycket dåligt)
- ulfs del dåligt» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»3 23%

Genomsnitt: 3.53

- det hade varit bra om man hade räknestuga i kursen speciellt för att kunna ställa frågor till derek.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt samarbete»3 23%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.41

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»7 53%
För hög»4 30%

Genomsnitt: 4.15


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 53%
Godkänt»6 46%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Rörig och svår. Kändes som att vi hade för dåliga förkunskaper, främst matte, inför kursen.» (Dåligt)
- Har läst för lite matte för att kunna förstå allt i kursen. En mattekurs om differentialekvationer innan hade hjälpt mycket. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker att det är bra att Jan Rodmar inte undervisar längre. Ulf Jäglid är väldigt pedagogisk och det har inte alls varit svårt att förstå hans undervisning. Derek Creaser försöker, men jag tror inte att det går fram riktigt.»
- Derek Creaser»
- vet inte riktigt.ulfs föreläsningar var bra och man förstod mycket.»
- Innan tentan gavs en sammanfattning ut som egentligen var riktad till civilingenjörena. Denna var till stor hjälp men hade behövt den tidigare för att kunna få en bättre överblick och bättre förståelse under föreläsningarna. Kanske skulle den kunna redigeras så att den blev mer anpassad till vår kurs.»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att alla beteckningar blir lika mellan lärarna, även om de poängterar att de är olika så att vi är medvetna om det så skulle det vara bra om de försökte få det till en helhet.»
- En till mattekurs om differentialekvationer behövs läsas innan reaktorprocess-kursen.»
- Krävs mer matematisk kunskap för att tillfullo förstå hela kusen.»
- ge en genomgång av differentialekvationer i början av kursen.»
- kursmaterial»
- att man skall ha mer föreläsningstimmar med derek och mer övningstimmar samt räknestuga.»
- En matterepetition i början av kursen som går igenom de moment man bör behärska inför kursen. Att den som håller i datasimuleringarna och den som håller i laborationerna har bättre kontakt, hade kännts mer meningsfullt med laborationerna då. Jag hade tyckt det varit bra med rena räkneövningar, där vi kan räkna själva under handledning av en föreläsare(främst Dereks del som uppfattades som svårast)»
- Att en eller två föreläsningar avsätts för eventuell genomgång av de komplexa matematiska ekvationer som vi som högskoleingenjörer inte fått särskilt mkt kunskaper om. Och duggor hade inte heller varit fel!»
- Bättre upplägg och organisation av både laborationer/labbsalar och föreläsningar.»
-

16. Övriga kommentarer

- Vi var väldigt få studenter på vissa föreläsningar, bör på något sätt poängteras att det är till mycket stor hjälp att gå dit för att ha en chans att klara tentan.»
- Bör vara efter integralmatten. Det är svårt att förstå beräkningarna för reaktor när man inte har tillräckligt med baskunskap om integraler.»


Kursutvärderingssystem från