ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering i Matlab 2011, TME135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-10-28
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Carl Sandström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»29 46%
Cirka 20 timmar»16 25%
Cirka 25 timmar»9 14%
Cirka 30 timmar»7 11%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.95

- Har programmerat i C innan. » (Högst 15 timmar)
- I början bara lektioner + någon timme hemma. LV 5 - 7 avsattes +20h per vecka» (Cirka 20 timmar)
- All undervisning i skola + egen tid för inlämningar» (Cirka 20 timmar)
- Inlämningsuppgifter tog upp större delen av tiden.» (Cirka 20 timmar)
- Räknat som snitt.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»5 8%
25%»10 16%
50%»7 11%
75%»16 25%
100%»24 38%

Genomsnitt: 3.7

- Har haft andra kurser som krockat med i princip alla undervisningstillfällen.» (0%)
- Mycket dåliga föreläsningar » (0%)
- Läser tredje året på chalmers men läste kursen nu för att man läste inte matlab på Z där jag gick innan» (0%)
- Endast vissa övningstillfällen.» (25%)
- Jag jobbar parallellt och har tyvärr inte fått ihop det som jag hade önskat.» (25%)
- Fann föreläsningarna förvirrande utan röd tråd. Men hade verkligen behövt det stödet i kursen.» (25%)
- 20% föreläsningar 90% övningar.» (50%)
- 1,5 föreläsning. Det ger inte så mycket att sitta och lyssna på nån när man istället kan ha en egen dator som man provar sig fram med. Matlabs inbyggda hjälp (+ett lexikon) löser de flesta problemen som man kan tänkas stöta på. » (50%)
- Någon föreläsning och någon övning missad.» (100%)
- Missade en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Kursens mål fanns uttryckta lite mer detaljerat i den utdelade filen "Målsättningar.pdf".

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 27%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 37%

Genomsnitt: 2.78

- kommer inte ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag kommer inte ihåg något av målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»37 77%
Nej, målen är för högt ställda»11 22%

Genomsnitt: 2.22

- Antar att de är rimliga. Jag kommer ihåg att jag inte tyckte att målen verkade så svåra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- svårghetsgraden på inlämningsuppgifterna kändes inte rimlig för mig som aldrig programmerat innan.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker det är konstigt hur ni antar att man bara ska veta vad programmering är från första början. Tror att det var kanske tre grupper som gjorde sina inlämningsuppgifter själva. Resten gick dom gjorda av kompisar och förstod i stort sett ingenting. Kanske borde ha lite mer "föreläsning" när man sitter vid datorn. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Notera att examination avser både tentamen och de tre inlämningsuppgifterna.

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 24%
Ja, i hög grad»35 64%
Vet ej/har inte examinerats än»6 11%

Genomsnitt: 2.87

- Dålig synk mellan övningsledare och föreläsare gjorde att olika studenter löste inlämningsuppgifterna på mycket olika sätt. Hade man då använt de kunskaper som man fått på föreläsningarna så var risken stor att man blev tvungen att redigera stora delar av programmet för att övningsledaren tyckte att man skulle göra på ett annat sätt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var bra kopplad till inlämningsuppgifterna, har man gjort dem noggranntm bör man klara tentan.» (I viss utsträckning)
- Provet var bra, de fanns många standard uppgifter men även några "tänk själv" uppgifter.» (Ja, i hög grad)
- För kort tid - gör svårare uppgifter, men färre. Kännde inte att jag stötte på något direkt motstånd (eller svårt moment) på tentan, mer än att man hade för lite tid. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»27 44%
Ganska liten»24 39%
Ganska stor»9 14%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.73

- Var inte på någon» (?)
- De hade säkert varit kanon om jag haft möjligthet att gå på dem. Carl verkar bra.» (Mycket liten)
- Deltog inte» (Mycket liten)
- Det hade viss betydan för förståelse av vad man gjorde. Dock var inte det det svåra med kursen. Olika loopar är inte så komplicerade men mer pedagogik bör läggas på att lära elever HUR man GÖR dem. Det kunde på det stora hela varit lite mer angagerande.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte gett mycket. Pedagogiken har inte varit något vidare. Till största del har man fått lära sig genom självinlärning. Bättre exempel och bättre strukturerade föreläsningar är något att tänka på.» (Mycket liten)
- Jag tycker inte försläsningarna varit upplagda på något bra sätt och så passade inte föreläsaren mig» (Mycket liten)
- Förslag på ändring är att föreläsningarna förläggs i datasalar där studenter får gå igenom de övningar som läraren tar upp vid tavlan.» (Mycket liten)
- Hade erfarenhet av programmering innan» (Ganska liten)
- relativt "dålig" teknik vid föreläsningar från föreläsarens sida. Hjälpledare har vid tillfällen vart till mycket större hjälp. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna håll ofta lågt tempo och känndes ofta orelevanta» (Ganska liten)
- Det skulle ha varit bra om man kunde få reda på vad som ska gås igenom på varje föreläsning. Någon form av planering så man kan läsa på i förväg.» (Ganska stor)
- De föreläsningar jag kunde delta på har varit väldigt givande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»13 21%
Ganska stor»22 36%
Mycket stor»18 30%

Genomsnitt: 2.85

- Var inte på någon» (?)
- Hade säkert också varit kanon om jag haft möjligthet att gå på dem.» (Mycket liten)
- Jobbade endast med inlämningsuppgiften.» (Mycket liten)
- Gjorde nästan allt hemma då det aldrig fanss lediga datorer» (Mycket liten)
- Bra för att få ett grepp om vad man måste lära sig. Vad som var viktigt att lära sig var kanske hur man skulle gå till väga.» (Ganska liten)
- Mestadels av tiden gick åt till inlämningsuppgifterna och ytterst lite tid till övningar i boken.» (Ganska liten)
- Inlärningskurvan gick väldigt långsamt i början bara.» (Ganska stor)
- Väldigt lite lärare. Inte ovanligt med 30 min kö.» (Ganska stor)
- Lärde mig allt på övningar.» (Mycket stor)
- Hjälpen vid övningstillfällerna var väldigt bra, lärde mig mycket.» (Mycket stor)

8. Vilken övningssal var du mest i?

59 svarande

MT0-MT9 / Nasim Larijani»18 30%
MT11-12-13 / Carl Sandström, Reza Okhovat»29 49%
HC105 / Vahid Yaghoubi»3 5%
HC110 / Gaël Le-Gigan»9 15%

Genomsnitt: 2.05

- Ingen» (?)
- Var inte i någon» (?)
- Jag var där 2 gånger för att då respons på mina inlämningsuppgifter. Hon var jättebra! Förklarade mycket och tyckte det var viktigt att jag verkligen lärde mig och inte bara blev godkänd. Hon gjorde också tappra försök att köra ut folk som inte läste kursen, fast det är inte alltid så lätt.» (MT0-MT9 / Nasim Larijani)
- Var i Carls sal sista övningarna för att man fick bättre och snabbare hjälp. Kristoffer och Daniel får också en stor tumme upp.» (MT0-MT9 / Nasim Larijani)
- Hade nog inte spelat stor roll om det varit en annan sal.» (MT11-12-13 / Carl Sandström, Reza Okhovat)
- Bättre vore om MT-salarna delades av. Som det varit nu har det varit väldigt rörigt och stökigt.» (MT11-12-13 / Carl Sandström, Reza Okhovat)
- Svårt att veta vad skillnaden var mot någon annanstans. Hade kunnat ha lite mer engagemang från övningsledarna. Kändes inte som att examinatrorn hade så mycket kommunikation med övnigsledarna. Hade hellre haft nån där som skulle lära mig saker än nån som försökte svar på eventuelle frågor.» (HC105 / Vahid Yaghoubi)

9. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»22 36%
Mycket stor»30 49%

Genomsnitt: 3.27

- För svåra för den kunskapen vi hade.» (Mycket liten)
- Hade hellre haft aningen mindre och fler att göra. » (Ganska stor)
- De var lärorika ja. Men det behövs några enklare uppgifter i likhet med extraövningar tidigare i kursen! Det är svårt att ta sig an en sådan stor uppgift som nybörjare om man inte har programmerat innan. Kanske ska den första inlämningsuppgiften bytas ut mot ett större antal mindre uppgifter under de första veckorna.» (Ganska stor)
- De var bra för att lära sig hur de olika kommadona funkar.» (Ganska stor)
- De har täckt otroligt mycket. Egentligen skulle man behöva göra dem varje år för att ha något sorts matlabkörkort. Jag går i M3 och det här är kunskaper som är otroligt användbara att ha i kurser hela tiden.» (Mycket stor)
- Som sagt, lärde mig allt på övningar vilka till största del bestod i inlämningsuppgifter.» (Mycket stor)
- Bra med övningar och inlämningar och att man får feedback på sin kod. » (Mycket stor)
- Det borde dock ha funnits tid för att gå igenom kursboken och alla uppgifter där innan man börjat med inlämninsuppgifter. Som det varit nu har man inte haft tid att göra de vanliga uppgifterna i boken. Inlämningsuppgifterna har tagit alltför mycket tid i anspråk. » (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»10 16%
Ganska liten»16 26%
Ganska stor»28 45%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.52

- Använde bara matlabs inbyggda hjälp i programmet, köpte inte boken» (?)
- Dålig bok.» (Mycket liten)
- Jag har väl läst 1 sida i boken, att sälja en bok som inte ens är hälften så bra som Help avsnittet i matlab själv är ju bara pinsamt!» (Mycket liten)
- Känns som ett onödigt köp. väldigt lite av bokens innehåll känns relevant, hade varit bättre att få en pdf som förklarade de delar som rörde oss.» (Mycket liten)
- Boken saknar viss information som krävs för att uppnå kursmålen.» (Ganska liten)
- Gansk/mycket liten. Matlabs egna hjälp + google löser problemen på ett snabbare och enklare sätt än boken.» (Ganska liten)
- Var bara så man lärde sig olika små komandon. Hade varit bra att ha någon som sorterade ut vilka sådana som är av vikt när man jobbar med programmet mera. Det är svårt att skapa sog en uppfattning om det innan man jobbar mycket med det själv.» (Ganska stor)
- Bra bok! Men behöver mer av loopar och funktionsfiler vid förelärningarna då boken endast går igenom grunderna.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»30 48%
Mycket bra»27 43%

Genomsnitt: 3.32

- Har inga direkta klagomål» (Ganska bra)
- Pingpong är ju ingen vacker hemsida... annars bra.» (Ganska bra)
- Bra att man kunde se sina kommentarer på inlämningsuppgifterna på pingpong!» (Mycket bra)
- Bra system. Det ända som är jobbiggt är att det är så många olika platser som ugångspunkt. (Att vissa kurser har egna sidor, att vissa saker är på pingpong och andra är på studentportealen. Precissm att man har en massa olika lösenord till olika saker av den anlednignen.) Men det har inte så mycket ett göra med den isolerade kursen.» (Mycket bra)

12. Har du någon tidigare programmeringsvana?

Kan vara vilket språk som helst.

62 svarande

Ingen»32 51%
Liten, kände igen vissa begrepp»20 32%
Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp»10 16%

Genomsnitt: 1.64

- Jag kunde googlefram färdiga script i VBS och applicera de utan ändringar, inget mer.» (Ingen)
- Flödes -scheman och progrms-trukturer är lätta att förstå då de är logiska (de flesta på chalmers är rät logiskt lagda). Att för stå hur man skriver ver olika lopar och längre kommandon är svårare att lära sig på egenhand.» (Ingen)
- Pillat lite med Gmod, Visual basic och c#» (Liten, kände igen vissa begrepp)
- Har läst matte- och mekanikkurser som innehåller matlab men aldrig någon kurs i just matlab. Så det här kändes väldigt lyxigt!» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)
- Begrepp - ja, funktioner - nej. Men man lär sig fort när man har en bra grund sen tidigare.» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»6 9%
Ganska dåliga»14 22%
Ganska bra»27 43%
Mycket bra»10 16%
Har ej sökt hjälp»5 8%

Genomsnitt: 2.9

- I de salar jag var i var hade det behövts en eller två lärare till. » (Mycket dåliga)
- Alldeles för få övningsledare som kunde hjälpa en i förhållande till antalet elever som behövde hjälp.» (Mycket dåliga)
- Beroende på vart man satt. Vi var för många som ville ha hjälp per lärare under övningarna över lag.» (Ganska dåliga)
- Väldigt dåliga till en början, men blev mycket bättre senare i läsperioden.» (Ganska dåliga)
- var underbemannat till en början men det verkade lösa sig efterhand» (Ganska dåliga)
- Under övningstillfällena var hjälpen bra men otroligt underbemannade. Första passet var bra, då det var enklare uppgifter som inte krävde så långa förklaringar, sen när inlämningsuppgift 2 och 3 kom så dröjde det drygt (i snitt) 50 minuter innan man kunde få hjälp. Detta gjorde att de som hade svårt för programmet hade fortsatt svårt för det eftersom de behövt mer hjälp.» (Ganska dåliga)
- Man fick hjälp om man bad om det, MEN, det var alldeles för få lärare. Man hann att få hjälp (i genomsnitt) endast en gång per lektion, vilket är alldeles för lite. Det uppstod ofta följdfrågor, men det fick man aldrig hjälp med. Detta borde verkligen ses över till nästa hösttermin. » (Ganska dåliga)
- Problemet är väl inte att det inte finns lärare utan snarare att det inte finns datorer. För att inte tala om ifall man inte går M1 men behöver en dator vid tiden då det är matlab-lektion. Det går knappt att skriva ut i M-huset då! Många har med sig laptops, till dessa kanske man kunde boka ett vanligt klassrum? » (Ganska bra)
- Återigen då det var många som inte har programmerat innan så tog det långt tid innan man kunde få hjälp i övningssalarna.» (Ganska bra)
- För få övningsledare.» (Ganska bra)
- Sjukt lång väntetid för hjälp vid inlämningar. Ofta 30min+» (Ganska bra)
- läng väntetid..» (Ganska bra)
- Väldigt lång väntetid vissa undervisningstillfällen, t.ex. innan deadline för inlämningsupg.» (Ganska bra)
- De som hjälpte en tog god tid på sig och såg till att man verkligen förstod.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»16 25%
Mycket bra»36 58%
Har ej sökt samarbete»7 11%

Genomsnitt: 3.74

- Arbetade med en person som sällan var i skolan. Resulterade i att jag gjorde i stort sett allt ensam.» (Ganska dåligt)
- Nog så jag lärt mig om hur jag ska använda programmet.» (Mycket bra)
- Har fått mest hjäla av studenter och kompisar» (Mycket bra)
- Ofta genom samarbete som leder arbetet vidare istället för att be om hjälp pga.väntetid» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»2 3%
Låg»2 3%
Lagom»32 52%
Hög»20 32%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.39

- Eftersom kursen hamnade i kläm känner jag att jag inte kan ge ett svar värt att ta med i statistiken.» (?)
- För mig - lite lite möjligtvis, men generellt verkar det vara bra, nästan lite mycket för en del.» (Lagom)
- Det blev lite dåligt med tid till uppgift 2.» (Hög)
- blev hög iom ej tillräckligt stöd ifrån föreläsningarna» (Hög)
- Ingen tidigare programmeringsvana avgörande.» (Hög)
- Man hann inte göra övningarna vilket resulterade i att man gick direkt på inlämningarna och missade massa som man borde kunnat innan.» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna tog alltför mycket tid i anspråk. Och kom alldeles för tätt inpå varandra. Man hade ingen tid att arbeta med kurslitteraturen och de övningar som fanns där. » (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»20 32%
Hög»32 52%
För hög»7 11%

Genomsnitt: 3.7

- Hög men bra. Det är nyttigt att komma in i studierna snabbt och att första att man måste ha bra studieteknik.» (Hög)
- Inledande matematik.» (Hög)
- det säger sig självt..» (Hög)
- Alldeles för mycket tid gick åt till inlämningsuppgifterna.» (För hög)
- Matten är mycket jobbigare än vad jag är van vid» (För hög)

17. Hur ser du på arbetsmiljön i datorsalarna?

60 svarande

Mycket dålig»7 11%
Ganska dålig»14 23%
Ganska bra»35 58%
Mycket bra»4 6%

Genomsnitt: 2.6

- Var aldrig där» (?)
- För mycket folk, för hög ljudnivå, för få datorer.» (Mycket dålig)
- Komplett värdelöst i MT11-13. Ingen luft alls och alldelles för varmt. Sitter bara där om jag måste och så borde det verkligen inte vara ty det skär ner mina pluggmöjligheter» (Mycket dålig)
- De måste kolla luften i samtliga salar nere i källaren i M-huset» (Mycket dålig)
- Ni kan väl iaf se till att inte dörrarna knarrar som fan i datorsalarna?!» (Mycket dålig)
- Många elever på litet område, dålig luft. Känns instängt» (Ganska dålig)
- Varken eller, lite väl mycket folk och att sitta i källarn och programmera i allmänhet är väl sådär...» (Ganska dålig)
- varmt.» (Ganska dålig)
- arbetsrummen blir väldigt varma och luften är dålig.» (Ganska dålig)
- Alla salar är olika. Vissa sämre vissa bättre. » (Ganska dålig)
- ventilation» (Ganska dålig)
- Arbetar bättre på egen hand.» (Ganska dålig)
- Lite dålig luft under långa pass med hög närvaro...» (Ganska bra)
- Luften skulle kunna bli bättre.» (Ganska bra)
- Nackdel med MT11-13 är att syret börjar ta slut där nere efter en hel eftermiddags lektion.» (Ganska bra)
- Lite instängt i källaren, annars bra.» (Ganska bra)
- Behövs fler datasalar» (Ganska bra)
- Oftast var det alltför stökigt att kunna arbeta i lugn och ro. MT 11,12 och 13 var ej avskurna från varandra och övningsledarna rörde sig i alla salar. Det hade varit bättre om det för varje sal funnits en ledare och att alla salar var avskilda med dragvägg. Det hade då troligtvis blivit lugnare och skönare att arbeta. » (Ganska bra)

18. Saknades något i denna kurs som behövdes till kursen inledande matematik?

57 svarande

Inget saknades»49 85%
Ja, något saknades»8 14%

Genomsnitt: 1.14

- dålig luft» (?)
- Jag har ej läst inledande matematik denna läsperiod» (?)
- Vet ej» (?)
- Om svaret är ja på denna så är det fel på mattekursen, då TD också läser den men inte läser matlab-kursen. Jag vet inte eftersom jag inte läste inledande nu.» (Inget saknades)
- Vet inte om det saknades riktigt, men Houssain och Oskar formulerar sina matlab program helt annorlunda från vad vi lärde oss. » (Ja, något saknades)
- Kurserna fokuserade på olika saker vilket gjorde att det blev dålig synk.» (Ja, något saknades)
- Vet inte vad men ngt mer behövdes för att fatta matlab i matten.» (Ja, något saknades)
- Fick inte tillräcklig inlärning av pseudo kod... Vilket jag anser är mycket relevant vid all programmering.» (Ja, något saknades)
- genomgång» (Ja, något saknades)

19. Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment i andra kurser såsom övningarna i inledande matematik är ej "eget intiativ".

62 svarande

Ja»14 22%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»30 48%
Nej»18 29%

Genomsnitt: 2.06

- Ur perspektivet från någon som går M3 så kan jag säga att det är väldigt användbart, framförallt till grafritning faktiskt. I maskinelement, energiteknik, ipo och allt möjligt faktiskt.» (Ja)
- Gjort ett program åt ett företag som ökat produktiviteten markant» (Ja)
- Gissar att det kan vara användbart i flera kurser.» (Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden)
- Matlab- snack för att förklara problem har förekommit.» (Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden)
- Jag förstår ju inte ens programmet.» (Nej)


M-programmet som helhet

20. Hur tycker du M-programmet lever upp till dina förväntningar av civilingenjörsstudierna?

60 svarande

Lever inte alls upp»1 1%
Lever nästan upp»8 13%
Över förväntan»37 61%
Mycket över förväntan»3 5%
Hade inga förväntningar»11 18%

Genomsnitt: 3.25

- Läser högskoleingenjörsprogrammet så jag kan ej svara. » (?)
- Jag gillar det även om TD var mitt förstahandsval. » (Över förväntan)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»13 20%
Godkänt»25 40%
Gott»19 30%
Mycket gott»3 4%

Genomsnitt: 3.12

- Föreläsningars koppling till tempot i inlämningsuppgifter kopplas inte alls. Kändes som att man fick chansa och lära sig självmant för att klara av dem. Samtidigt som lektionstiden gick åt att förklara samma saker på tio olika sätt.» (Dåligt)
- Bra innehåll men jag vill lära mig hur man använder programmet mer än jag vill ha hjälp att förstå det.» (Dåligt)
- Halvt godkänd» (Dåligt)
- Man blev avskräckt i början och hamnade efter, när man väl behövde lära sig och satte sig ner så gick det.» (Godkänt)
- Har lärt mig jättemycket.» (Gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällen»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Föreläsningarna och tillgång till övningsledare»
- Dylika Inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifter samt övningar där man kan ställa frågor.»
- Obl. inlämningsuppgifter.»
- Svårighetsnivån på inlömningsuppgifterna bör inte sänkas!»
- Inlämningsuppgifterna»
- Flera övningsledare på varje rum.»
- Inlämningsuppgifterna var väldigt bra»
- Kursmål. Att se program skrivas under föreläsningar. »
- Kursboken var väldigt bra (Även om det kändes som att en del saker saknades, ex. en förklaring av "feval"). »
-
- Programfiler som läggs upp av föreläsaren efter varje föreläsningstillfälle, samt demonstration av programmering på datorer.»
- extrahjälpen från äldre studenter»
- inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Bra med inlämningsuppgifterna, men kanske två istället för tre?»
- Lagom nivå på tentan.»
- Vet inte..»
- Inlämingsuppgifterna och mycket jobb på egen hand. Det enda som hjälper är att nöta själv»
- Studenterna som hjälper till vid uppgifter»
- Hjälpen man fick i datorsalarna.»
- Roliga uppgifter generellt sett. Kul med lite "halvverkliga exempel", dels från kursen och dels från gamla tentor, så som fraktuppgiften, yatzyuppgiften, labyrinten m.m..»
- imlämningsuppgifterna! lärde mig väldigt mycket»
- att ni ska fortsätta att vara så behjälpliga som ni varit mot oss»
- Inlämningsuppgifter.»
- Svårt att säga, tyckte kursen var bra, lagom arbetsmängd och arbetstakt (dock kan den sistnämnda stundtals ha varit på gränsen till låg).»
- Kurslitteratur »

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler/längre övningstillfällen»
- Färre inlämningsuppgifter, tycker inte att all tid på övingarna ska gå åt till att jobba med inlämningarna»
- Bättre föreläsningar, lite högre tempo under dessa och tydligare struktur.»
- För hög svårighetsgrad på vissa övningsmoment gentemeot föreläsningarna»
- Byta föreläsare. »
- Bättre sammanhållnig mellan föreläsningar och övningar.»
- Mindre väntetid för att få hjälp under övningar (MT11-13). »
- FÖreläsningarna borde omstruktureras för att fokusera mer på vad man ska lösa, vilken metod som ska användas och VARFÖR istället för vad som ska lösas, vilken metod som ska användas och specifika fall på hur man applicerar metod. Ger inget helhetsgrepp och skapar inte flexibilitet för nya problem.»
- föreläsningarnas upplägg»
- Högre tempo vid föreläsningar»
- Inlämningsuppgifterna, borde arbeta mer i MATLAB boken (Jönsson).»
- Inlämnlningsuppgifterna. Visst är det bra att de är lite svårare för att man lär sig men de är lite för svåra för oss som aldrig programmerat innan och detta ska ju vara en kurs för nybörjare?? »
- Högre nivå på föreläsningarna. »
- Jag tycker att det borde vara mycket mindre föreläsning och mer egen tid, och då kanske några fler programmeringsuppgifter. Jag tycker inte det ger så mycket att sitta och lyssna på någon som pratar om programmering, utan det ger mycket mer att sitta och försöka själv.»
- Mer fokus på varför man skriver saker så som man gör mm. Mer utlärnings-övningar och kortare uppgifter.»
- Tydligare upplägg på föreläsningarna samt att man ska kunna ta del av ett föreläsningsschema på ex. pingpong liknande det vi har i matematiken.»
- Det har varit problem med att få tag på en dator under övningstillfällen, och man har tyvärr fått vänta väldigt länge för att få hjälp.»
- Föreläsningarna. Mer pedagogiska föreläsningar och bättre möjlighet till hjälp vid övningstillfällen. Dessutom bör mer fokus läggas på övningar i boken än inlämningsuppgifterna.»
- att handledarna samarbetar bättre och är mer pålästa om hur uppgiften skall lösas. Om man kör fast skulle jag uppskatta att man får tipset att titta på någon viss funktion eller liknande istället för att handledaren skriver koden själv i ens program. »
- Föreläsningarna. Om möjligt ha föreläsningarna i datorsalar så man kan ha programmet framför sig.»
- Inlämnings uppg borde vara mer som tenta uppg. Mindre föreläsning. Mer övning, med fler lärare.»
- Lite högre tempo på föreläsningar så att man får ut mer utav dem.»
- Bättre strukturerade föreläsningar med högre tempo. »
- Examinatorn kan lägga ut exempeluppgifter som ex. de uppgifter som läggs ut inför tentan under kursens gång! Då man har större chans att lyckas bättre och inte halka efter. Övningarna i boken är inte riktigt samma sak.»
- Att man börjar med ett antal mindre uppgifter där man kan bekanta sig med for loopar och så vidare innan en större uppgift. Uppgifter som extrauppgifter och inte de i boken då de känns för lätta.»
- Högre standard på föreläsningarna och fler övningsledare. Om man kortar av inlämningsuppgifterna lite tror jag att fler får tid till övningsuppgifterna i boken vilket skulle underlätta rejält.»
- Nivån åp föreläsningen.. Börja väldigt lätt och sedan ta de till en högre nivå. Han har legat på samma nivå hela tiden. »
- Föreläsningarna måste bli bättre och mer pedagogiska. Efter två veckor besökte jag inte en enda föreläsning då jag inte fick ut något på dessa. Problemet ligger i att de flesta inte har förkunskaper och vår föreläsare förutsatte att man redan visste saker från första början som för en okunnig är ett annat språk. »
- Mer hjälpledare, bättre genomgångar inför problem»
- Pedagogiska föreläsningar, BOKEN, datorsalar.»
- Göra föreläsningarna mer innehålls rika och intressanta.»
- Byt ut föreläsningarna i föreläsningssalarna till föreläsningar där eleverna får ha egna datorer och härma läraren direkt. Och dessutom fråga på problem som kommer upp då direkt. »
- Bättre struktur på förelärningarna!!»
- Ger mer tid att hinna gå igenom övningarna i boken, innan man börjar med inlämningsuppgifterna.»
- ny litteratur. bättre synkade hjälpledare. »
- Föreläsningarna borde följa ett tydligare schema. Något jag uppskattade i matematiken.»
- Ev. fler handledare till övningstillfällena, åtminstone i början av kursen.»
- Pedagogiken. Föreläsningarna bör hållas i datasalar där läraren går igenom uppgifter på tavlan. Studenterna, där flertalet inte har någon programeringsvana sen tidigare kan då stegvis börja lära sig Matlab. Som det varit nu har man kastats in i Matlab på ett ganska omänskligt sätt. Man skulle kunna jämföra det med att lära sig kinesiska på några veckor och att man då förväntas kunna skriva en novell på kinesiska ... »

24. Övriga kommentarer

- Utopin om att alla studenter kommer ha med sig laptops verkar inte bli av. Så maskin behöver fler datorer! Också för dem som inte läser matlab och vill arbeta med något annat i skolan under den tiden.»
- Föreläsningarna hade väldigt långsamt tempo, kunde varit bättre.»
- Fick lära mig själv om hur man skulle ställa villkor på operationer, som uppgift 1c (?) på tentan. Det skulle man kunnat gå igenom om det det nu ska komma på tentan. Kanske missade jag just den biten av föreläsningen om det nu var så att han gick igenom det. »
- Överlag är studenterna rätt negativa till kursen, men det är ganska svårt att göra det intressant för en så blandad publik. Jag tror studenterna tyckte det var pest tills de började lära sig, och så fort man kan sitta själv med programmet vilket man inte kan alls i början så går det fort att lära sig vilket också gör det roligt.»
- Ge enkla bilder av hur programmet fnkar. Det är inte så komplicerat. Fokusera på att lära eleverna hur dem ska använda sker i programmet. (Har man aldrig använt word vet man inte hur man använder crtl+C )»
- Jag har tyckt att det varit roligt att arbeta med matlab, men alltför mycket tid har gått åt att sitta och inte förstå hur man ska göra. Mer tid med övningar i boken innan inlämningsuppgifter och skippa föreläsningarna i hörsalen och förlägg dessa i datasalar istället är mina tips på hur man kan förbättra möjligheten för framtida studenter att på ett bättre sätt lära sig matlab. Arbetsmiljön har varit alltför dålig som det varit nu, tycker jag. »


Kursutvärderingssystem från