ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


DIT950 Programmering, fortsättningskurs, Lp 3 Vt14, DIT950

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-12 - 2014-03-30
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Åsa Samdell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»2 12%
Cirka 20 timmar»6 37%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.75

- Denna kursen krävde för mycket tid. Blev ingen tid över till matten.» (Minst 35 timmar)
- Omöjliga långa labbar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»3 18%
75%»3 18%
100%»9 56%

Genomsnitt: 4.25

- Det var inte så mycket undervisning, utan hela tiden sammanfattning eller elev redovisning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 56%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 2.06

- Det finns inga Mål på kurshemsidan. Endast Kurs-PM som ej innehåller målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 66%
Nej, målen är för högt ställda»4 33%

Genomsnitt: 2.33

- Nej, eftersom målen inte finns.» (Nej, målen är för högt ställda)
- introjavan var ju inte så förberedande...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 16%

Genomsnitt: 2.83

- Genom hemuppgifter som redovisades gjordes det i någon utsträckning. Fast jag tror att det hjälper studenten bättre genom ännu fler redovisningar per student.» (I viss utsträckning)
- Kan inte se målen så vet ej. Men den reflekterar det vi lärde oss i kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.87

- Ingen lärobok, ingenstans att studera.» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit lärorik men poängsystemet för den muntliga examinationen är extremt orättvis. Man ska inte få poäng när man inte presterat något! Bara vissa som behöver kämpa medan andra glider på bananskal.» (Ganska stor)
- Detaljer som aldrig beskrevs i den tidigare kursen (DIT011) blev tydligare här och nu.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»5 31%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.43

- Det fanns egentligen ingenstans att läsa. Det var svårt att hitta det man sökte efter i powerpoint och exempelkod. Det som fanns där var också ofta väldigt översiktligt.» (Mycket liten)
- Vi har ej haft någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Examinatorn har refererat till väldigt bra länkar och givit bra kodexempel. Mer av sådant skadar inte.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»12 75%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.93

- Webbsidan har haft fel uppgifter osv... Annars är själva sidan bra.» (Mycket dåligt)
- Några hemuppgifter blev fel (förra årets) men det löste sig ju.» (Ganska bra)
- Det blev lite förvirrande när uppgifterna på övningarna inte alltid stämde överens med tillhörande kod. Ibland var det även svårt att förstå uppgiftsbeskrivningen, både på hemuppgifterna, labbarna och tentan.» (Ganska bra)
- Retsamma problem med servern som tycker om att leverera gammalt material ofrågat, men det är visst redan bekant.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 31%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Joachim hänvisar till sina slides för ofta istället för att hjälpa.» (Ganska dåliga)
- Lyssnar man på de andra studenterna så har examinatorn/handledare både gett för lite tid för förklaring, men också för mycket tid till att förklara delar som man nödvändigtvis inte frågar efter. Det blir även tråkigt när många efterfrågar hjälp fast det är för få som kan hjälpa till.» (Ganska dåliga)
- Ibland på labbarna kunde det vara lite lång kö för att få hjälp, men för det mesta funkade det bra.» (Ganska bra)
- Det brukar ta en ruskig tid att få tag på en handledare under labpassen, men annars jättebra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Detta är någonting som inte nödvändigtvis beror på kursen. Utöver det så fick jag göra labbarna ensam med tanke på att det inte fanns någon tillgänglig på min nivå.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»8 50%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- Vissa delar, som till exempel design, tar extremt med tid för att lära in sig individuellt. Då blir det extra jobbigt när inte ens Powerpoint-presentationernas, samt kodexemplens information förklarar tillräckligt bra. Med andra ord: Förklaringen har varit något otydlig.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 56%
Hög»5 31%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.56

- I och med att den parallella mattekursen inte var så krävande jämnade det ut sig med att denna kurs tog mycket tid.» (Lagom)
- Kursen som lästes utöver denna (MMGD30) var helt enkel att följa.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 12%
Godkänt»3 18%
Gott»8 50%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärt mig mycket i denna kurs men den krävde för mycket tid.» (Godkänt)
- Det är en bra kombination, de som har svårt för programmering får en läsperiod till för övning, övriga kan fokusera på designdelen.» (Gott)
- Det känns som att den gav en bra grund för hur man ska tänka när man skriver program.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna var bra, man hade alltid något att göra utan att behöva stämma träff med labbpartnern.»
- Hemuppgifterna.»
- Gabrielle är trevlig och hjälpsam. Behåll honom.»
- Innehållet i övningarna, mycket relevant och hjälpsamt.»
- Hemuppgifterna.»
- De obligatoriska hemuppgifterna.»
- Övningarna var jättebra!»
- övningarna»
- Hemuppgiftstillfället har varit fruktansvärt nyttigt, och det vore ogenomtänkt att ta bort dem. Annars så täcker man de viktigaste grundämnena inom kursen.»
- Joachim!»
- Övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vad gäller litteratur: Kanske man kunde ha ett kompendium med åtminstone designmönster och designprinciper på ett samlat ställe. Presentationerna av hemövningarna var ofta plågsamt dåliga. De som uppenbart inte visste vad de höll på med borde avbrutits och underkänts direkt istället för att slösa bort 20 minuter av alla andras tid. Inte heller att lyssna på dem som hade gjort uppgiften gav någonting. Att programmera på svarta tavlan fungerar ej. Det borde ha funnits en projektor och dator att visa på. Slutligen hade jag uppskattat något enkelt sätt att se hur många poäng jag tagit på redovisningarna. I någon tidigare kurs lades godkända labbar kontinuerligt in på gul så tekniken finns ju.»
- Uppgiftsbeskrivningen på hemuppgifter och tentan skulle i vissa fall behöva vara tydligare.»
- Poängsystemet till den muntliga delen borde förändras.»
- Se över språkvalet för kursen. Då assistenten som höll i övningarna uppenbarligen är långt bättre på engelska än svenska har det försvårat kommunikationen att tvingas tala svenska. Dessutom är det retsamt att behöva byta mellan (halvdan) engelska på slides:na och svenska på lektion och prov, i synnerhet för att det inte finns någon ordlista och de svenska ord som använts inte alltid lätt kopplas ihop med sina engelska översättningar.»
- Förberedning av kod till labbar - se till att studenter inte behöver lägga till beroenden för att kunna börja arbeta, osv.»
- Att föreläsningarna inte hoppar mellan alla olika slides. Skulle varit bra om man tar bort en laboration blev lite ont om tid på den sista. Eller ev att man gör dem lite lättare. Tog lång tid att komma in i labbarna. Gärna fler handledare!»
- Labbarna var något röriga/svåra och en handledare var för lite...»
- fixa så att labbarna blir enklare att utföra med tydligare riktlinjer och metoder för att nå målen»
- Tydligare förklaringar till hur saker och ting fungerar. Främst via fler kodexempel.»
- Mer föreläsningstid,labbtid då det är en krävande kurs.»
- Tydligare instruktioner vid labbar. Tar tid att förstå vad det är man faktiskt skall göra»
- En bok som stämmer med målet. Rymliga labbar. Rymliga hemuppgifter. MaN SKA GÅ TILL SKOLA FÖR ATT LÄRA SIG NÅGOT, INTE FÖR ATT HELA TIDEN BEVISAR ATT MAN KAN NÅGOT.»

16. Övriga kommentarer

- Labbarna var svåra och tog mycket mer tid än de gjort i några kurser innan. Lärde mig väldigt mycket av hemuppgifterna.»
- Den sal som måndagens föreläsningar hölls i var för liten, luften var så dålig att jag mest undvek att gå på lektionen.»
- Sista labben var väldigt stressig»
- Tycker det har varit bra kurs och tycker det är väldigt bra med de obligatoriska delmomenten i kursen. Kanske att det skulle räcka med tre labbar blev lite ont om tid på den sista.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.75
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från