ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Avancerade fartygsoperationer, SJO785

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»6 37%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»3 18%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.37

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»1 6%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.81

- tyvärr krockade denna mycket intresannta kurs med obligatoriska moment i Bryggtjänsten» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 75%

Genomsnitt: 3.62

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Väldigt otydlig föreläsning om framdrivningssystemen.»
- Ja»

...beskriva och förstå olika olika typer av offshore operationer
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»5 33%
Ja, med god marginal»10 66%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.66

...beskriva de regelverk och guidelines som offshore branschen omfattas av
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»7 46%
Ja, med god marginal»8 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.53

...förstå DP:s betydelse i offshore inudustrin, samt även ha grundläggande kunskaper i hantering av systemet
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 20%
Ja, det kan jag»4 26%
Ja, med god marginal»8 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.33

...beskriva och förstå olika typer av fartygsmodeller samt framdrivningssystem
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 13%
Ja, det kan jag»5 33%
Ja, med god marginal»8 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.4

...beskriva och definiera begreppet säkra operationer
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 6%
Ja, det kan jag»6 40%
Ja, med god marginal»8 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.46

...använda olika typer risk management metoder och beskriva hur man bemöter risker inom offshore
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»7 46%
Ja, med god marginal»8 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.53

...ha förståelse för arktiska offshore operationer
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 6%
Ja, det kan jag»8 53%
Ja, med god marginal»6 40%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.33

...förklara besättningens organisation och roller ombord samt förklara hur bryggarbetet genomförs
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 6%
Ja, det kan jag»9 60%
Ja, med god marginal»5 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.26

...förklara hur hårt väder och isförhållanden påverkar framförandet av fartyget
15 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 13%
Ja, det kan jag»6 40%
Ja, med god marginal»7 46%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.33

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Eventuellt för lågt ställda. Denna kurs är så intressant att instuderingsfrågor ala Prytz hade varit kul. Man kan inte få för mycket av detta...» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»14 87%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Lite väl snäll examination. Mer kött på benen!» (I viss utsträckning)
- Tillsammans med arbete och simulator» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta, men hade gärna haft en övningstenta innan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»14 87%

Genomsnitt: 3.87

- Mycket bra gästföreläsningar och huvudföreläsare.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 3.12

- eftersom jag missade en del föreläsningar.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»11 68%

Genomsnitt: 3.68


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 4.06

- Lite otydligt med vad som gäller.» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 75%
Hög»4 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Hög men bra» (Hög)
- Uppsatsen tog ganska mycket tid, men gav å andra sidan värdefulla insikter i hur krävande operationer kan göra säkrare och bättre.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»10 62%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.31

- mitt egna fel. valde att läsa 22.5 poäng denna perioden» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 18%
Mycket gott»13 81%

Genomsnitt: 4.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt bra kurs som ligger i tiden (borde ha funnits för 10år sedan), kan dock alltid bli bättre.» (Gott)
- För att vara en kurs som genomfördes för första gången anser jag att dess innehåll och genomförande vida överträffade ställda förväntningar.» (Gott)
- Äntligen, riktigt bra!!» (Mycket gott)
- Mycket bra och intressant kurs.» (Mycket gott)
- Mest intressanta och framförallt inspirerande kursen på hela programmet i min mening» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorkörningar»
- Den fria pedagogiken i simulatorerna. Har nog aldrig lärt mig så mycket om fartygsmanövrering innan. Detta genom att bara få känna mig fram och att få begå mindre bra tillvägagångsssätt.»
- Externa föreläsare, alltid bra med personer som har erfarenhet från det varkliga livet.»
- Simulatorpassen, externa föreläsningar, Christopher»
- Allt.»
- Gästföreläsare och kursansvarig.»
- Kompetensen och gästföreläsningarna»
- Läraren och bra externa föreläsare»
- Dess tydliga fokus på offshore och den gruppuppgift som skulle lösas.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursadministration, föreläsningsanteckning, kurslitteratur»
- Lite mer instuderingsfrågor. »
- Projektarbetet, jättebra sätt att lära sig om regelverket men kanske bättre om man har 5-10 frågor om rapporten med en obligatorisk inlämning och sedan en diskussion i helklass efteråt. Blev en rapport om en rapport nu och dessutom gjorde alla samma sak.»
- Vill ha fler övningsuppgifter och övningstentor. Hade vart bra om kursen låg tidigare i utbildningen för att få större chans att kunna tillämpa kunskaperna å praktik.»
- Johan Gregersson är bra på att berätta hur saker och ting går till i praktiken utifrån erfarenhet. Vektorer, grafer och liknande är inte nödvändigt att presentera om det inte kan göras bra eller förtydliga scenarion.»
- Tillgång till PowerPoint från externa föreläsare hade varit gött. »
- Jag tror att kursen kan utvecklas genom att knyta innehållet tydligare mot NWEA och dess struktur. Genom att tematisera utbildningen utifrån NWEA och dess indelning tror jag att utbildningen skulle kunna bli tydligare och lättare att följa. Utveckla de mycket bra simulatorkörningarna.»

17. Övriga kommentarer

- Fantastiskt kul kurs, med många bra delmål och moment.»
- Väldigt bra kurs och lärare »
- Tack för detta. »
- Byt namn på kursen till Offshore intro, eller liknande.»
- GO DP-kurs»
- I allmänhet bör scheman uppdateras och följas.»
- Vidare borde DP basic bli en del av utbildningen. »
- Simulatortillfällena var mycket uppskattade och bra!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.81
Beräknat jämförelseindex: 0.95


Kursutvärderingssystem från