ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Ytmodellering och solidmodellering, LMU602

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»5 38%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.23

- Ca 15 h, det vill säga mycket tid för en kurs på kvartsfart!» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»12 92%

Genomsnitt: 4.92

- Bortrest första veckan » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 46%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 15%

Genomsnitt: 2.15

- kunde vara lite klarare mål på vissa uppgifter, vad man ska klara av, så att inte bara häkften av klassen får höra dem» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.3

- Röriga föreläsningar... näatan enklare att bara läsa i boken» (Ganska liten)
- I del 2 var det mycket bra, i del 1 ganska låg. Tycker genomgångarna var för snabba.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 61%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.46

- Hade bara litteratur i en liten del.» (Ganska liten)
- Bra instruktioner till CATIA delen i kursen. Något sämre för ALIAS.» (Ganska stor)
- Inget direkt kursmaterial, något enstaka kompendium som var nödvändigt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.61


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»2 15%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.23

- Mycket bra på del 2, sämre på del 1» (Ganska bra)
- Under lektionstid är det ofta många som behöver hjälp vilket innebär att det kan vara svårt att hinna få hjälp med så mycket jag skulle önska. Den hjälp jag fått har dock varit till stor nytta. Utanför lektionstid var möjligheterna att få hjälp väldigt begränsad vilket försvårade arbetet enormt.» (Ganska bra)
- Mycket bra under CATIA. Sämre för ALIAS, arrogant föreläsare. » (Ganska bra)
- Gäller lp3. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Utan hjälp från andra i klassen skulle jag aldrig blivit klar med slutuppgiften. Vissa funktioner går vi aldrig igenom vilket gör det i princip omöjligt att veta om att de ens finns om man inte jobbat i programmen tidigare.» (Mycket bra)
- Alla måste ställa upp för varandra för att det ska fungera, och det skedde.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»4 30%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.61

- Det har gått extremt mycket tid åt att bara försöka förstå vissa funktioner i Alias.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 30%
Hög»8 61%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.76

- svårt med tre kurser samtidigt, då hamnar slutuppgiften samma vecka i alla kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 23%
Gott»8 61%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trots att det var för mycket arbete så har det varit väldigt roligt och lärorikt.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven Ekered.»
- en slutuppgift med utskrivning i 3D printern»
- Att man får designa en egen uppgift»
- Arbetet med slutprodukten var riktigt roligt.»
- Att man får välja en "vinnare" i varje grupp som får skriva ut sin sak»
- CATIA delen är bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Håkan Almius som undervisade i ytmodelleringen istället för Olle Wramme hade en småtråkig attityd mot många av studenterna första lektionerna, detta blev dock något bättre på sikt. Sättet Håkan undervisade på kan också bättras något då han hade ca 1 h genomgång av programmet i högt tempo utan varken paus eller tid att prova funktionerna själv, vilket gjorde att mycket blev svårt att komma ihåg. I övrigt har både Håkan Almius och Sven Ekered mycket goda kunskaper i programmen och har därmed alltid lösningar på problem, toppen!»
- klarare mål»
- genomgångarna i alias måste förenklas. svårt att se de små symbolerna under en genomgång och den gick alldeles för snabbt. sen borde rittekniken ligga före man börjar jobba med catia, vissa saker visste vi inte vad de betydde från ritningarna, hade vi haft rittekniken först hade vi kunnat det.»
- Mer lektionstid då det finns möjlighet att få hjälp. Gå igenom vissa funktioner som är nödvändiga för slutuppgiften. Sista momentet i slutuppgiften då vi skulle få locket på lådan att följa med upp när lådan öppnades var sjukt tidskrävande. Hade jag vetat om att den funktion som jag till slut använde mig av fanns kunde jag ha sparat ca 12-14 timmar. Ovärderlig tid som jag skulle kunna lagt på andra ämnen.»
- Lägg rittekniken tidigare i kursen. Men blev lite stressad i slutet när man ville enbart fokusera på sin slutuppgift»
- Generellt, något lägre tempo under genomgång. ALIAS delen kan förbättras. Trevligare humör på föreläsare till exempel.»

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs! »
- I stort sett en väldigt bra kurs men lite dålig förståelse för de som inte har tidigare vana av CAD-program.»
- Rolig kurs! Men som nämnt ovan, ALIAS delen behöver förändras något...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.92
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från