ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartens miljöpåverkan, SJO160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2008-11-14
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

17 svarande

Högst 5 timmar»1 5%
Cirka 10 timmar»13 76%
Cirka 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- väldigt lite tid i början och väldigt mycket tid i slutet» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»9 52%
100%»7 41%

Genomsnitt: 4.35

- Sjuk till stor del» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 64%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 29%

Genomsnitt: 3.23

- Otydligt. Kursen heter Sjöfartens miljöpåverkan men handlar om så mycket mer.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»8 47%
Ja, i hög grad»3 17%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 2.52

- Tentan var jättedålig..Testade knappt nåt av vad vi lärt oss i kursen. Liknade nästan en hopslängd biologitenta från gymnasiet. Helt oproportionerligt poängsystem!» (Nej, inte alls)
- Upplägget av tentan kan diskuteras.» (I viss utsträckning)
- Seminariet var kanon, gav verkligen en chans att diskutera. Tentan var svår att förstå då det var för få frågor som alla gav lika många poäng, hur långt ska svaret vara?? I Vanliga fall brukar 3 poäng innebära 3 nyckelord eller dyl. Ingen sådan koppling här alls därför mycket svårt att förstå hur omfattade svaret skulle vara. Dessutom anser jag att kursens mål belyser att man ska få en helhetsbild. Det här Är inte en kurs där allt är svart på vitt, utan mycket är subjektivt eller går att diskutera och se på ur olika synvinklar..... Det här var inget som applicerades på tentan där jag anser att högst subjektiva frågor rättades som om det endast fanns ett korrekt svar. INTE BRA!!! gjorde verkligen att man blev besviken på hela kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.88

- Jag har lärt mig det mesta genom att lösa instuderingsfrågorna och redovisningen av artikeln. Föreläsningarna har varit svåra att greppa.» (Ganska liten)
- Mycket intressanta föreläsningar, dock lite dåligt användade av powerpoint.... i bland var det så högt tempo mellan bilderna att jag är glad att jag inte lider av EP. Bra att det delades ut åhörarkopior på lektion, men kanske ändå hålla lite lägre tempo så man hinner med att anteckna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 2.52

- Kursboken speglade inte kursen alls.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen kändes onödig, borde använt något som var bredare och mer inriktat på just sjöfartens miljöpåverkan. » (Mycket liten)
- Boken är värdelös. Skippa den och dela enbart ut powerpoint på papper. Bra för både miljö och plånbok då boken inte är till någon hjälp i denna kurs.» (Mycket liten)
- Boken "Förändringar under ytan" har inte kommit till så stor användning, det saknas en bok som täcker hela kursen.» (Ganska liten)
- Man var tvungen att söka fram information på internet eller i uppslagsverk då man ville ha lite mera kött på benen angående ssker som togs upp i boken.» (Ganska liten)
- Värdelös kurslitteratur, studenter är inte gjorda av pengar. Känns dumt att köpa en dyr bok som man inte har haft någon nytta av.» (Ganska liten)
- Instuderingsfrågorna gav mycket bra vägledning» (Mycket stor)
- Väldigt intressant kursbok, dock kanske lite för stort fokus på Östersjön, då kursen inte begränsas till vårt närområde utan är högst internationell.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.52

- Ida-Maja kunde ju lagt ut sina instuderingsfrågor tidigare för hennes del tog väldigt lång tid att göra o hon skulle lagt ut de två veckor tidigare men gjorde inte det.» (Ganska bra)
- PP-presentationer fanns på kurshemsidan, men det är ju skrämmande att vi skall behöva skriva ut PP-presentationer och slösa på papper när man istället skulle kunna ha relevant kurslitteratur!» (Ganska bra)
- Ibland lite svårt att fatta vad som lagts ut pga. otydliga rubriker.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»3 17%
Har ej sökt hjälp»5 29%

Genomsnitt: 3.64

- Ansvarig lärare säger att han inte kan svara på en fråga för att han då måste svara på samtliga frågor.» (Ganska dåliga)
- Vid sista undervisningstillfället ville Sven berätta om Lighthouse när alla närvarande ville ha en sista check på instuderingsfrågorna. Många frågor var luddiga och det var otydligt vad som frågades efter. Lite dålig att inte alla undervisare var där sista tillfället och gav nödvändiga förklaringar.» (Ganska dåliga)
- Bortsett från sista lektionen innan tenta då det inte gick att få svar på instuderingsfrågor som man haft problem med. Istället för att ha tentaprepp som brukligt är skulle lighthouse presenteras för att ragga ex-arbeten, inte helt ok enligt mej. Om det hade framgått på schemat så hade det känts bättre, nu kändes det lite påtvingat och som om man tog tid från oss studenter i en situation som verkligen känns viktig.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»16 94%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.94

- Bra grupp på seminariet!Kul att läsa kurser med andra program.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 82%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»8 50%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- Tre parallella kurser känns mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 17%
Godkänt»4 23%
Gott»6 35%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 3.64

- Ta bort delarna som är irrelevanta. I syftet står det att vi skall få kunskap om styrmedel och analysmetoder som stöd för miljöbeslut. Det enda jag kan komma på är imposex som visar på TBT-användande.» (Dåligt)
- Kändes som en kurs som skulle kunna ha varit bra mycket mer intressant än vad den gjordes.» (Dåligt)
- Ämnet har blivit intressantare ju mer man har satt sig in i det.» (Godkänt)
- Det var en intressant kurs då det känns väldigt aktuellt med miljö tänkande i dagens läge, att anpassa det till vad sjöfarten står för är extra bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven, kurslitteraturen»
- seminariet var ett bra sätt att sätta sig in i olika frågor. motiverade till att ta reda på så mycket man kunde för att kunna komma med bra saker under seminariet.»
- Lärarna, seminariumet som var en bra form»
- Väldigt bra kurs !! Nyttig o lärorik.»
- Artikel med tillhörande seminarium.»
- Behåll undersökningen av utsläpp»
- Sjöfartens miljöpåverkan»
- Seminariedelen.»
- Seminariet bör vara kvar då man fick lite debatt och diskussion kring ämnet miljö. Fler seminarium ämnen att välja på och mindre grupper. Tenta baserad utifrån instuderings frågor är bra (behåll). »
- SEMINARIET!!!!»
- Grupparbetet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Instruktionerna om grupparbetet kunde vara tydligare.»
- Att man får instuderingsfrågorna i tid, får en tid på sig att göra dom och sedan att läraren går igenom frågorna en föreläsning kanske en vecka innan tentan så man vet att man har rätt svar.»
- behåll gärna kursen intakt..»
- Besöket på kustbevakningen skulle kunna göras väldigt mycket bättre. Behövs bättre förberedelser, vi visste inte vad det skulle handla om.»
- Kurslitteraturen»
- Utveckla artikelarbetet, mer inriktning på sjöfart!»
- Tydligare vägledning vad för svar som krävdes på instuderingsfrågorna.»
- Lämna ut facit på instuderingsfrågorna, inte bara var man kan hitta svaret. Der var svårt att veta om svarade rätt på uppgifterna på grund av det. Lärarna ville ha det så eftersom man lär sig mer om man letar upp svaren, ja det gör man men låt oss först leta och sedan rätta gentemot facit. Om man själv letar upp svaret eller om man bara skriver av det från facit får vi faktiskt själva ta ansvarför, vi läser trots allt på en högskola. »
- Tentan!, den speglade inte på något sätt det vi lärt oss under kursen, annat upplägg på den nästa gång»
- tentaupplägget, det var verkligen en chock att få tillbaka tentan då det kändes som om den inte alls rimmade med upplägget på kursen. Jag kände mej helt överkörd då jag verkligen fått uppfattningen att kursen syftade till diskussion och helhetssyn och fick en tenta rättad som om det endast fanns ett riktigt svar, lärarens personliga åsikt som han/hon håller som fakta. Känns jättetråkigt att en kurs som verkligen var intressant och bra upplagd slutade med en så dålig tenta.»
- Ta bort boken "Förändringar under ytan".»

16. Övriga kommentarer

- Jättebra kurs, men tentan verkade vara ihopslängd på 5 min och testade knappt vad vi lärt oss i kursen.. »
- Mindre faktarutor!»
- Se ovan»


Kursutvärderingssystem från