ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi, KOK080, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»6 20%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»8 27%
Cirka 30 timmar»8 27%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.62

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»9 29%
100%»18 58%

Genomsnitt: 4.38

- Jag är en extremt morgontrött person så det var tidvis kämpigt att föreläsningarna på de klockrena tiderna 8.00 på Måndag och Fredag. Svårt att ta till sig innehållet om man knappt vaknat.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.51

- Jerker brukar ha mål inför varje föreläsning. Skönt att man vet vad man borde ha förstått! » (Jag har inte sett/läst målen)
- De är väldigt översiktligt, lära sig reaktionsmekanismer- kan man specificera med en lista så man kan typ pricka av innan tentan att man har koll på allt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra beskrivna mål, första kursen de har hjälpt mig i pluggandet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- dock hade det varit bra med en liten repetionsföreläsning eftersom kursen bygger på en kurs vi läste för två år sen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fick känslan av att ganska många inte kom ihåg så mycket om orbitaler och att det var svårt att förstå ... man kanske kan ta och ha en kort intro till orbitaler i början?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»7 26%
Ja, i hög grad»7 26%
Vet ej/har inte examinerats än»10 38%

Genomsnitt: 2.96

- I en av uppgifterna var det väldigt lite information som tagits upp på föreläsningar» (Nej, inte alls)
- Tentan var inte så varierande i typ av frågor.» (I viss utsträckning)
- tycker inte att koordinationskemin testades. Gillar att det var många småfrågor på organdelen» (I viss utsträckning)
- För lite oorgan kemi» (I viss utsträckning)
- Ganska svår tenta.» (I viss utsträckning)
- fokus låg på "mekanismer" på examinationen, vilket är det klurigaste på hela kursen och det gällde verkligen att ha koll på det för att klara tentamensuppgifterna. skulle uppskattat om det funnits andra sorters uppgifter också!» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta. Synd att jag inte kunde den :P» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»17 54%
Mycket stor»9 29%

Genomsnitt: 3.09

- Jag deltog ej i någon undervisning utöver laborationer.» (Mycket liten)
- Har väl get lite riktningar. Men det är först när man gjort övningarna som man förstår. Detta är en kurs där man lär sig på att göra inte läsa.» (Ganska liten)
- Alla föreläsningar jag varit på har varit bra och informativa!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3.12

- Gillar egentligen inte boken (Clayden) men övningarna som lags upp har varit bra och föreläsnings-slides.» (Ganska stor)
- Använde inte boken jättemycket» (Ganska stor)
- Tycker att uppgifterna var sådär, speciellt när man inte hade rätt tabeller eller uppgifter innan som uppfiften var lite baserad på. Kan man ha fler uppgifter som liknar de på tentan? kristall uppfifterna var jättesvåra, kunde man inte gjort några lite lättare till en början, så man förstod vad man skulle göra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»17 54%

Genomsnitt: 3.54

- Har ej aktivit använt kurshemsidan i någon högre grad. Baserat på de insikter jag ändock fått, anser jag att administrationen överlag fungerat bra.» (Ganska bra)
- Jag hade gärna sett en veckoplanering med vilka uppgifter som ska göras och när de ska vara klara. Det blir lite svårt att överblicka när man loggar in på studieportalen och bara ser 8 övningsstenciler.» (Ganska bra)
- lite sena med att lägga ut föreläsnings-slides» (Ganska bra)
- Vore bra om föreläsarna bestämde innan om de ska dela ut föreläsningen innan eller om studenterna själva ska skriva ut. » (Ganska bra)
- Fungerande administration. Dock tar det väldigt lång tid för resultaten för laborationerna att vara rapporterade på kurshemsidans egen resultatdel. Även efter tentan är allt inte inrapporterat.» (Ganska bra)
- jag tycker att kursen har ett bra upplägg, det är bra att övningarna finns på egna papper så man vet exakt vad man skall göra vid varje tillfälle. jag tycker att upplägget på kursen är mycket bra. problemet är att jag tycker att det momentet med duggan har sköts under all kritik. jag har känt att det momentet har ni bara för att, det ger ingen kunskap och det spelar ingen roll inför tentan. det som är exktremt dåligt är att jag uinte tycker att spelreglerna för detta momentet har kvarit tydligt, det står enbart lite om detta på kurshemsidan och resten har ändrats lite från tillfälle till tillfälle, tillexempel hade det varit bra om man redan första dagen visste exakt silka dugga tillfällen som kommer ges dvs vilka datum så att man kan planera in det. jag tycker inte det har varit tydligt nog med vilka uppgifter som skulle kunna komma på duggan tex kom det tillfälle två en fråga som lars muntligt sagt inte skulle tas upp, detta erkände lars var fel men det blir ändå konstigt att man får skirva den frågan. jag tycker att det är stora krav på oss studenter att vi ska vara förberedda inför labbar och liknande men det känns inte som att ni är förberedda ett skit när det gäller duggan, tydlighet är vikigt. för övrigt har utdelat material och likande varit extremt bra!!» (Ganska bra)
- Kan bara klaga på en sak och det är att labhandledarna är otroligt sega med att rapportera in att man deltagit på labrationerna!» (Mycket bra)
- Det vore trevligt om resultaten uppdaterades snabbare efter laborationer och efter omduggan.» (Mycket bra)
- dock har jag fortfarande inte blivit godkänd på ett flertal laborationer och vid kontakt via e-post har inget svar kunnat erhållas» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»12 38%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.61

- Svårt att få tag på folk. En del attitydproblem när man väl fått tag i nån person.» (Ganska dåliga)
- Gärna något mer övningstillfälle i veckan, jag hade varit väldigt beroende av dessa tillfällen. Man får väldigt bra svar när man frågar!» (Ganska bra)
- lite dåligt i tentaveckan, det var svårt att hitta föreläsarna då» (Ganska bra)
- Övningarna har varit jättebra men ser gärna att övningsledarna ibland gör någon uppgift på tavlan så att man kan få tips om tillvägagångssätt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.9

- Grym klass!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 41%
Hög»16 51%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.54

- Har ej deltagit i alla kursmoment.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 32%
Hög»16 51%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.74

- Kandidatarbetet har tyvärr ätit upp mycket tid från kemikursen. Detta är väl dock oundvikligt.» (Lagom)
- dock mycket tid att lägga på att läsa på inför labbarna, detta är inte dåligt på något sätt men det tar mycket tid!» (Lagom)
- Kandidatarbetet tar väldigt mycket tid, och tillsammans med en 9,5 poängs kurs blir det lite mycket ...» (Hög)
- Det är ganska mycket laborativt arbete, när man ändå gör förhör på säkerheten, kanske man kan göra förhör på de sidorna i boken som tillhör labben, så man läser lite och vet vad det handlar om?» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 9%
Godkänt»10 32%
Gott»17 54%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.51

- Kursen var ok fram till tentan. » (Dåligt)
- Intressant men kursen känns väldigt spretig. Har pratat med många andra studenter som också tycker att det inte finns någon röd tråd.» (Godkänt)
- En del bra saker. En del dåligt.» (Godkänt)
- Har inte tagit del av tillräckligt stor del av kursmomenten för att ge ett högre betyg. Vad gäller laborationerna är dock betyget mycket gott.» (Gott)
- Bra kurs! » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- duggan»
- Labbarna har varit bra. Power-point-utskrifterna som delas ut innan föreläsningar har varit till mkt god hjälp och hjälper en att följa med under föreläsningarna.»
- Det är bra föreläsningar»
- bra med många laborationer»
- Bra föreläsningar och jättebra med de uttryckta häftena för de som hade den förkortade versionen av boken.»
- jag tycker om att laborera och uppskattade antalet laborationer»
- Laborationerna var väldigt givande. Speciellt i efterhand när man faktiskt förstod vad man hade gjort. »
- De utdelade övningarna var väldigt givande!»
- strukturen»
- Bra organföreläsningar»
- Bra föreläsningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Behövs så många laborationer? Alltid bra att få större labvana men tycker att 7st är väldigt mycket för en så liten kurs.»
- lite fler övningsuppgifter»
- Veckoplanering med översikt på vilka uppgifter som ska göras.»
- Tentan var under all kritik. Orimligt svår och löjligt mycket fokus på synteser och reagenser. »
- kunde varit bra om någon av karakteriseringsmetoderna (NMR och "liknande") hade använts vid en laboration, som det stod i handledningen att de skulle göras.»
- Gå igenom kursmaterialet på föreläsningen. »
- Duggarättningen var lite väl hård, men idé med dugga istället för inlämningsuppgift känns bra. Uppgifterna ur organic chemistry-boken har bra lösningsförslag, så förslag till vilka uppgifter man kan göra från boken skulle vara hjälpsamt.»
- Lars lektioner. Måste struktureras om mycket. Känns mer som presentationer än föreläsningar.»
- inget särsklit»
- Jonjakten dag två kändes ganska onödig. »
- Första veckan var lite väl tuff. Den skrämde nog bort iaf några bt-are till ekonomin istället. Kändes onödigt att ha en dugga dan efter pubrundan! Hade räckt att flytta den till måndag eller tisdag lv2. Det speglade inte resten av kursen.»
- Mer info om fraktionella koordinater! Var dålig info om vad det är och hur det funkar på föreläsningen, och jag hann aldrig göra den övningen då det var två övningar i en på övning 1 och det tar väldigt lång tid att tyda spektrum om man inte har gjort det tidigare. Sen så är det dåligt att man under vissa labbar inte fick ta lunch. Om man måste skippa lunchrast så MÅSTE man meddela studenterna det innan så att man kan ta med sig frukt/smörgås och smyga ut en stund i korridoren och äta eller ta en lite större frukost. Det finns de som måste äta var fjärde timme för att inte få kraftiga blodsockerfall. Dåligt planerat!»
- DUGGAN!!!!! jag gillar när det man gör är kvalitativt, kvantitet hör inte hemma här tycker jag !!!!! ska man ha en dugga ska det ge något detta har itne gett ett skit mer än frustration!!!!»
- Det var dumt att organuppgifterna var hämtade ur den gamla kursboken, vilket gjorde det svårt att slå upp relevanta avsnitt som man ville läsa mer om. Bättre om man kopplar uppgifterna till litteraturen som används nu. Ändra duggan, var inte lika hårda med rättningen. Det kanske räcker att klara 2 av tre uppgifter för att vara godkänd.»

16. Övriga kommentarer

- Vill kommentera en sak som känns viktig men kanske känslig: Jerker är en väldigt duktig och inspirerande föreläsare men flera har reagerat på hans sätt att bemöta elever som svarar på eller ställer frågor. Tycker att det är viktigt att kunna ställa frågor utan att bli dumförklarad eller att få personangrepp. Att säga saker som "Är det alltid hon som tänker och du som pratar?" till sina elever tycker jag är fel.»
- Bra föreläsare!»
- Jag förstår inte poängen med att det krävs så mycket utantillkunskap. Det är löjligt att behöva lära sig tabeller utantill. »
- Duggan har väl inte varit allt för bra. Många har kuggat. Det var väldigt konstig rättning. Meningen med föreläsningar är att man ska gå igenom kursmaterialet. Uppenbarligen har vissa bitar lämnats helt och hållet. När det gället lärandet så skall det inte vara en självklarhet att vi kommer ihåg saker som har hänt för dryga två år sen. Dessa "ursäkter" kom ständigt fram: "Detta kommer ni väl ihåg från ettan". Lägg istället första veckan på att gå igenom grunderna i kursen (SN1/2, E1/2 och orbitaler) istället för att gå igenom grundämnen som har väldigt lite med kursen att göra»
- Mer exempel under föreläsningar hade varit bra. Även kanske en demo-övning i veckan för att få in det rätta tänket.»
- Övning 9 (karbonylkemi 2) byggde lite på att man hade Solomons organkemibok d[ det i [tminstone tv[ fr[gor stod att man skulle g,ra en likadan reaktion som den just n"mnd, och om man inte har r"tt bok "r det sv[rt att veta vad det "r f,r reaktion man ska g,ra.»
- Laborationsrapporterna blev ganska ojämt rättade, vissa behövde inte ens en teoridel, andra fick 3 returer för ex de har satt punkt istället för komma vid deciamltal. Hur kan man låta handledarna rätta så olika när man sätter det som ett mål för att få godkännt i kursen, bör vi inte få lära oss vad det skall innehålla i en rapport osv, självklart är det bra när man får retur och man lär sig mycket på det, skall det inte vara samma grund och förutsättningar för alla? eller beror det på om man har utren at få en salpp handledare som inte orkar läsa så mycket.»
- Skönt med mycket tid under tentamenskrivningen. Behåll detta»


Kursutvärderingssystem från