ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt13 - Hållbar utveckling, TEK335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik
Utbildningsprogram studenten tillhör: Ekonomi och produktionsteknik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»6 33%
Cirka 20 timmar»7 38%
Cirka 25 timmar»4 22%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 27%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.72

- Pluggade 150%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 77%

Genomsnitt: 3.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 38%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.66

- Det var ju bara en dugga. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 3.16

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.55

- Plan B är en bra bok. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»13 72%

Genomsnitt: 3.72


Kursens innehåll

9. Hur tycker du fördjupningsuppgiften fungerade som läromoment och examination i kursen?

18 svarande

Utmärkt»2 11%
Mycket bra»7 38%
Bra»8 44%
Acceptabelt»1 5%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Bra att redovisa i smågrupper då det öppnade för diskussion och jag lärde mig på så sätt mer av de andras arbeten. Uppdelningen av arbetsuppgifter var ganska svår i fördjupningsuppgiften då vi var fem personer på ett litet arbete. Alla delar gick in i varandra väldigt mycket. » (Mycket bra)

10. Hur tycker du den individuella förändringsuppgiften fungerade som läromoment och examination i kursen?

18 svarande

Utmärkt»1 5%
Mycket bra»12 66%
Bra»1 5%
Acceptabelt»3 16%
Dåligt»1 5%

Genomsnitt: 2.5

11. Hur tycker du DES (Discrete Event Simulation) fungerade som läromoment och examination i kursen?

18 svarande

Utmärkt»6 33%
Mycket bra»7 38%
Bra»4 22%
Acceptabelt»0 0%
Dåligt»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Otroligt lärorikt och roligt moment i kursen, borde vara en större del av kursen.» (Utmärkt)
- Vet inte ens varför vi hade de labbarna. Tråkigt att man inte fattade varför man gjorde som man gjorde och att de låg så sent i perioden. » (Dåligt)

12. Hur tycker du duggan fungerade som läromoment och examination i kursen?

18 svarande

Utmärkt»2 11%
Mycket bra»2 11%
Bra»11 61%
Acceptabelt»1 5%
Dåligt»2 11%

Genomsnitt: 2.94

- Dåligt av läraren att använda samma frågor som förra året, detta gör att man blir mindre motiverad eftersom läraren då tar "den enkla vägen"» (Dåligt)

13. Har kursen påverkat synen på din blivande yrkesroll? Om ja, i så fall hur?

- Ja. Det känns som ett oerhört viktigt ämne att behärska för framtiden»
- Absolut! Reflekterar mycket mer över ett skonsamt tillvägagångssätt och uppmärksammar potentiella problem med miljötänkande.»
- Lite»
- Det är väldigt svårt att vara ingenjör, många beslut som behöver tas. T.ex. ska man ta ett jobb på ett oljeföretag, trots att man vet att det inte är bra för miljön. Kul att se att båda miljö och ekonomi kan gå hand i hand.»
- Inte direkt. »

14. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande:

(Ange gärna varför du tyckte om den.)

- Mats willianders föreläsning. Utan tvekan bästa tillfället under hela utbildningen.»
-
-
-
- Plan B. För de andra var skrivna på svår engelska. »

15. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande:

(Ange gärna varför du tyckte om den.)

- Utsläppstexten var lite jobbig att ta sig igenom. Lite tråkig inscannad text.»
-
-
-


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.88

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 77%
Hög»2 11%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.16

- Frihet under ansvar.» (Lagom)
- Det var väldigt mycket texter att läsa på sidan av undervisningen som blev svår att hinna med. Annars lagom. » (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 61%
Hög»6 33%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.44

- Främst mekaniken. Men det ebbade ut. » (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 16%
Gott»8 44%
Mycket gott»7 38%

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En av de bästa kurserna än så länge, kul att det var många olika delmoment. » (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Redovisningssätten»
- Ann-Sofies förhållning som lärare. Hon var väldigt duktig på att påpeka ämnets relevans. »
- Alla de olika delmomenten, DES var väldigt kul. Bra att läroboken fanns som pdf-fil. »
- Redovisningsformerna! Bra med olika gästföreläsare och att höra folk från yrkeslivet. »
- Fabrikssimuleringarna! »
- Mycket bra sätt som vi fick redovisa på, både fördjupningsuppgiften och den inviduella förändringsuppgiften. Bra att kursboken fanns som pdf.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer seminarium. Kanske att man har frågor att diskutera om kurslitteraturen.»
- Det var intressant att diskutera alla frågor som uppkommer. Kanske kan ha fler lektioner som bara ska gå till att diskutera. »
- Denna kurs är såpass viktig inte bara för vår blivande yrkesroll utan även för oss som människor i stort så jag hade gärna sett att den varit mer än en godkänt/icke godkänt kurs.»
- Jag tyckte att det blev lite väl mycket att läsa på sidan om. En hel bok plus många olika, ibland vädligt långa, krångliga artiklar. Hann inte med allt. Bättre att välja ut delar ur alla eller sålla bort mindre viktiga. »
-

23. Övriga kommentarer

- Mycket bra.»
- Lärorik kurs! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.22

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.22
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från