ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Business communication, LSP271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-06
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»4 18%
Cirka 20 timmar»7 31%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»5 22%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Många inlämningar, arbeten och veckovisa mail osv. Mycket men bra!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»6 27%
100%»14 63%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 59%

Genomsnitt: 3.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 13%

Genomsnitt: 2.13

- Målen är rimliga men arbetsbördan är stor då man pluggar även andra skolämnen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»8 36%
Vet ej/har inte examinerats än»7 31%

Genomsnitt: 3

- Borde vara bra att testa läsförståelse också» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte att tenta är ett bra sätt att examinera i den här kursen. Jag tycker att vi istället borde ha fler mindre inlämningar som betygsätts, eventuellt med muntliga presentationer som också betygsätts. Jämför med LNG/Lake vänern arbetet, fast mindre och kanske självständigt och inte i grupp. » (I viss utsträckning)
- tenta, arbete och redovisning» (Ja, i hög grad)
- med olika delar» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»4 18%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.54

- Samma saker ältas om och om igen. Att få allmäna tips om hur man skriver proposals veckan efter att vi fått individuella tips känns väldigt fel. Att sedan älta vad man ska tänka på när man gör en presentation när vi gott igenom det i andra kurser med lärare som kan det mycket bättre blir bara pinsamt. Finns det ingen kommunikation mellan lärare på Chalmers? Pajasfasoner...» (Mycket liten)
- Jag hade önskat mer regelrätta föreläsningar. vi har haft vissa sådana om ex. style, men jag skulle ha velat ha fler.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»10 45%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Bara utdelat material, ingen kurslitteratur» (Ganska liten)
- Fanns ingen. Detta är dock positivt. Utdelat material bra.» (Ganska liten)
- Alla kompedier som delats ut har varit relevanta.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»11 52%

Genomsnitt: 3.47

- Jag förstår tanken med att lämna in i pappersformat, mindre jobb för läraren att skriva ut 60 arbeten. Dock anser jag att det borde vara konsekvent att lämna in via webben för alla kurser!» (Ganska bra)
- Kurshemsidan funkade bra, men tyvärr granskar inte alla studenter dagligen kurshemsidan så man kunde gärna hellre skicka information om dagens/kommande dags lektion per mail istället för att lägga upp information på hemsidan strax innan lektionen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Jag (och säkert många fler) vågar inte ställa en fråga inför hela klassen på engelska.» (Mycket dåliga)
- Svarar inte på mail!» (Ganska dåliga)
- Undrebara lärare som gör allt för att underlätta och få en att känna sig bra så man lär sig ordentligt.» (Mycket bra)
- Bra med mailkorresepondens mellan oss elever och lärare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- kom inte överens med den personen jag gjorde grupparbetet med» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»12 57%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.95

- Hög för att vara vårt program, men det tycker bara jag är bra. Det här är en högskoleutbildning.» (Lagom)
- Mer än genomsnittskursen men bra innehåll rättfärdigar det!» (Hög)
- Obefogat många inlämningssteg på uppgifterna.» (Hög)
- Kändes hög p.g.a. ovana av många deluppgifter. » (Hög)
- Too much, too little time» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 31%
Hög»11 50%
För hög»4 18%

Genomsnitt: 3.86

- Hög = lagom» (Hög)
- Läs kommentar ovan.» (Hög)
- Två krävande arbeten i två olika kurser under samma period. » (För hög)
- I samband med den andra kursen vi läser samtidigt blev det för hög belastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»10 45%
Gott»6 27%
Mycket gott»4 18%

Genomsnitt: 3.5

- Kurs Titeln Föjler ej det som vi går igenom. Trodde Kuresen skulle vara riktad till att lära sig prata bättre engelska i Affärs samanhang.» (Godkänt)
- Skulle vara bra med större variation med projekten, man kanske kan välja om man vill skriva business proposal eller någon annan typ av rapport eller text?» (Godkänt)
- Känns som en väldigt relevant kurs som man kommer ha nytta av länge. Önskar dock att den hade pågått över en längre period, som den gör på johanneberg, då det här är ett ämne som kräver kontinuitet och repetition.» (Gott)
- Bra upplägg att slutbetyget sätts utifrån tre moment istället för bara ett. » (Gott)
- en bra förberedelse inför arbetslivet» (Mycket gott)
- Kunskaper som kan appliceras i verkligheten, CV, formella mail, arbetsintervju, rapporter. Super!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt! Jättebra lärare som verkligen vill lära ut och hjälpa till att utveckla oss elever. De har tagit bra hänsyn till individer, såsom olika kunskapsnivåer i det engelska språket och hänsyn till att inte alla gillar att prata inför stora grupper.»
- Söka arbetsdelen har varit riktigt bra och bör finnas kvar»
- CV-skrivning!»
- Lararnas entusiasm!»
- kursplanen och målen är redan bra i dagensläget.»
- Proposal-uppgiften bra i det stora hela.»
- Lärarna, mycket trevliga och lyssnar såfort man har frågor eller synpunkter.»
- Grupp övningarna var bra och ganska intressanta. För mycke fokus på mail skrivande som kanvara bra fast här gavs det lite fel. Kanske skulle förklarat tydligare hur man tolkar, prioriterar mail utifrån cc och bcc. »
- Betyg på arbete och muntlig presentation»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Strukturen och upplägget på lektionerna, tydligare vart och var man ska vara kanske borde klassen redan från börjas in i olika grupper o ha en samma lärare under hela kursen.»
- poängtera bättre vad som är obligatoriskt och inte.»
- Denna kurs ska inte ligga samtidigt som en annan kurs med grupparbete/praktikfall»
- Chalmers Karriärcentrums (har glömt vad det hette på engelska, men det var nåt flådigt) föreläsning bör ske på ENGELSKA i en kurs i ENGELSKA, inte svenska.»
- Förläng kursen över två läsperioder! Studenter har stress hela tiden så jag tror att om man placerade kursen över två perioder skulle den veckovis arbetsbördan minska över längre tid. Jag tror t.o.m. att engelskans kvalitet förbättrades om man övade på språket en längre tid. Tyvärr har inte alla snackat engelska dagligen i 3 år (2 år sedan man senast pluggade språket) så tyvärr glömmer man en del grammatik och vokabulär/fraser under denna tid om man inte använder språket.... Det vore även trevligt om varje student fick skriva sina arbetsansökan och "proposal-arbeten"om ämnen som är nära ens hjärta, inte tvingas skriva arbeten om ämnen man inte har något intresse för...»
- Ha en lärare istället för två som talar i mun på varann. »
- Skaffa lite koll på vad vi gjort innan i andra kurser.»
- Det är fruktansvärt mycket att göra och när man dessutom läser en kurs till där både rapport skall skrivas och tenta göras så blir det för mycket.»
- Synd att gå en FÖRBEREDANDE kurs inför exjobbet när vissa redan gjort det.»
- Det handlar om kommunikation så det är nog svårt att hinna med sjöfarts baserade glosor/termer. Saknar en kurs på programmet som har det, första engelska kursen handlade nämligen endast om grammatik»
- Examineringen»

16. Övriga kommentarer

- En alldeles för svår kurs för mig....»
- man når inte lärarna per telefon, men de svarar passligt fort»
- Flummigt upplägg, svårt att förstå uppgifter. För mycket olika småmoment. »
- Trevlig men helt onödig kurs. »


Kursutvärderingssystem från