ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartsekonomi, LNC340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-12 - 2007-11-04
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»6 26%
Cirka 25 timmar»9 39%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 2.95

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 17%
100%»18 78%

Genomsnitt: 4.73

- snarare 85-90%» (75%)
- har varit sjuk en del» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 56%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 34%

Genomsnitt: 3.21

- Lite underligt att kursplanen ändrades någon dag innan tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»7 30%
Vet ej/har inte examinerats än»13 56%

Genomsnitt: 3.39

- Tentan?» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»11 47%

Genomsnitt: 3.39

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»14 60%
Mycket stor»7 30%

Genomsnitt: 3.21

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»12 54%

Genomsnitt: 3.54

- Om Det inte är för mycket chatter bland vissa i dklasen så går det bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»10 43%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.43

- ofta om man ställer frågor under lektionstid får man sällan raka svar. ibland säger dessutom läraren att han antagligen inte svarat på frågan, konstig reaktion om en elev ställer en fråga. » (Ganska dåliga)
- Är ibland svårt att få ett rakt svar. Blir ofta lite för utvecklat.» (Ganska bra)
- Luddiga svar ibland. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»17 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»21 91%
Hög»0 0%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04

- Föreläsningarna var något långsamma i vissa fall, lite väl mycket repetition» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»18 78%
Hög»3 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 30%
Gott»12 52%
Mycket gott»4 17%

Genomsnitt: 3.86

- intressant ämne, och framför allt väldigt viktigt att förstå för att det är grundläggande. men läraren måste vara mer lyhörd för feedback på lektionernas utformning från eleverna. » (Godkänt)
- I mitt tycke så har de varit väldigt lite sjöfartsekonomi men mer företagsekonomi, så den lilla del av sjöfartsekonomi kunde ingå i någon annan kurs, så alla som har läst företagsekonomi kunde validera in dessa. » (Godkänt)
- Göran J. är en lärare som verkligen ser till att man förstår utan att det blir tråkigt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Görans förmåga att förklara på alla nivåer, svårt som enkelt»
- Befraktningsspelet»
- Befraktningsspelet»
- befraktningsspelet. mycket bra insikt om hur det är "på riktigt". bra chans att få en övergripande förståelse för vad ekonomi inom sjöfart egentligen innebär. roligt komplement till mer vanliga föreläsningar (mer interaktivt).»
- Att det är många lektioner och att de mesta gås igenom på föreläsningarna!»
- Jag tycker kursen har varit fenomenal och Göran J. kan sin sak.»
- EngOnline, vilket var ett fint hjälpmedel»
- Befraktningsspelet»
- Är befraktningspelet en del av kursen så ska det helt klart bevaras. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget, behåll nuvarande koncept»
- Instruktionerna kring detta, väl luddigt vad som gäller och inte på spelet i förhållande till det som sägs på föreläsningarna.»
- Kanske två olika lärare i ekonomin? Fungerar sådär med Göran faktiskt. Han är duktig, men det kan gå rätt segt och långsamt. Luddiga svar och beskrivningar. Onödiga repetitioner ibland. Men överlag är han helt klart bra.»
- tempot på föreläsningarna. det kändes som att det började riktigt långsamt, läraren upprepade och upprepade, för att sista veckan innan tenta tvingas ta igen allt som inte hunnits med innan.»
- Göran Lindholmen är ibland för snabb med sina genomgångar men han kan sina saker.»
- Jag trodde kursen skulle innehålla mer fackspråk för oss SoL:are, och trodde också att det var syftet med kursen först. Det borde kanske införas lite mer fackspråk.»
- Har inga klagomål.»
- Befraktningsspelets första genomgång var inte jättebra. Dåligt med tid, kan behövas gå igenom lite mer och ge studenterna en chans att ställa frågor på plats.»

16. Övriga kommentarer

- Göran Johansson är en riktig kanonlärare, oerhört professionell och pedagogisk!»
- Bra kurs, kunniga och pedagogiska föreläsare»
- Gjorde en ny undersökning, eftersom jag förväxlade den gamla med engelskan.»


Kursutvärderingssystem från