ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och organisation 2009, LMT967

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»3 60%
Cirka 20 timmar»2 40%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Kandidatarbetet har tagit mycket tid. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 20%
75%»1 20%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 100%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

1 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 50%

Genomsnitt: 3.5

- Har ej läst kursmålen, men tyckte tentan motsvarade delar som tagits upp på lektion eller fanns i litteratur» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 3

- Dock var genomgång av räkningsuppgifter av varierande kvalitet, ibland föreslogs felaktiga lösningsförslag (föreläsare hade inte alltid egna lösningar med sig utan föreslog elevers lösningar)» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 80%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 3.2

- Vissa artiklar var i princip repetition av innehållet i andra artiklar» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%

Genomsnitt: 3.6


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 3.8

- Förutom en övning då jag fick hjälp» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Vi hade ett bra samarbete i vår grupp som gjorde ett arbetet ihop. Ej sökt samarbete med några andra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 40%
Lagom»3 60%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 60%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 20%
Godkänt»2 40%
Gott»2 40%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- oförberedda föreläsningar, låg nivå, förlegad litteratur» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var bra och intressanta. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre uppdaterad litteratur, mer kvalite på föreläsningarna, fler räkneövningar/demoräknngar»
- Att flera föreläsningar/övningar låg på tider då vi var schemalagda för kandidatarbete. Bättre hänvisningar till övningsboken, ex på lämpliga uppgifter hade varit bra. Dyr kurslitteratur! »
- Att föreläsaren har med lösningsförslag (siffror, för att kunna presentera då man vill kontrollera om man gjort rätt)»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från