ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Kandidatarbete, MCCX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-05-30
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Hur många har ni varit i er grupp?*

11 svarande

0 0%
3 27%
3 27%
1 9%
4 36%

Genomsnitt: 3.54

2. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

11 svarande

Ja»9 81%
Nej»2 18%

Genomsnitt: 1.18

- Var inte mitt förstahandsval, men är väldigt nöjd.» (Ja)
- I början var jag nöjd, men i efterhand har jag varit mindre nöjd. I huvudsak beror det på att vi var en såpass stor grupp. Arbetet hade troligtvis fungerat bättre med en mindre grupp.» (Ja)
- för stor grupp. Max 3 pers för detta arbete» (Nej)
- Mitt förstahandsval blev inte av på grund av för få sökande och detsamma gällde andrahandsvalet. MEN detta var en miss och förstahandsvalet kunde blivit av fick jag höra från ansvarig examinator.» (Nej)

3. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»11 100%
Jag använde portalen för att få information»8 72%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»1 9%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»2 18%
Jag/vi hade ett eget förslag»0 0%

- Framförallt använde jag sammanställningen av fysikinstutitionernas kandidatarbeten, men även posterutställningen i fysikhuset.» (Jag var på programinformationen)


Arbetet i gruppen

4. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

11 svarande

Dåligt»2 18%
Mindre bra»2 18%
Växlande bra»3 27%
Bra»2 18%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- en del av gruppen har inte tagit ansvar för arbetet» (Dåligt)
- Inte amitiös grupp alls. Övriga deltagare ville helst inte ens komma till skolan.» (Dåligt)
- På grund av att vi var så många i gruppen hade vi behövt strukturera upp hur vi fördelade arbetet bättre.» (Mindre bra)
- Arbetsfördelningen har inte varit optimal. Det skulle kunna lösas genom att en i gruppen ansvarar för projektledning.» (Växlande bra)
- En i gruppen hade vissa kontrollbehov och ville göra saker på sitt sätt som stundvis skapade friktion i gruppen.» (Växlande bra)

5. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 9%
Växlande bra»1 9%
Bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- handledaren har bara varit tillgänglig en dag i veckan» (Mindre bra)
- Examinatorn var inte så involverad i vårt arbete med vi har haft mycket bra kontakt med en doktorand.» (Bra)
- Kristoffer Andersson är väldigt bra som handledare.» (Mycket bra)

6. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

11 svarande

Ja»3 27%
nej»2 18%
Inget jag kommer på»6 54%

Genomsnitt: 2.27

- Det hade varit bra med mer löpande råd kring gruppdynamik, typ att ge rådet om att man bör ha flera samtal under arbetets gång där man tar upp hur samarbetet fungerar.» (Ja)
- En fungerande grupp.» (Ja)
- Tydlig information från examinator. Lite otydligt och det verkar som vi får gräva själva. Hade varit bra med tydligare ramar för rapport och presentation. » (Ja)

7. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

11 svarande

Ja»8 72%
Nej»3 27%

Genomsnitt: 1.27

- Perfekt att de finns. Lättare att hitta gemensamma tider.» (Ja)
- Den där länken fungerar inte. » (Ja)
- Enligt planering skulle vi, men övriga gruppen var inte så bra på att hålla interna deadlines. Inte externa heller för den delen.» (Nej)

8. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»7 63%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»6 54%
Det visste vi inte»1 9%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»3 27%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»2 18%

9. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

11 svarande

5 h»0 0%
10 h»1 9%
15 h»5 45%
20 h»3 27%
25 h»2 18%
30 h»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- totalt 220 h» (10 h)
- 220 h totalt...orkar inte räkna.» (15 h)
- 20-25h för min del. Gäller garanterat inte övriga gruppen.» (25 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.54


Generella kompetenser

10. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

11 svarande

Inte alls»3 27%
Till en viss del»4 36%
Svårt att peka på något specifikt»2 18%
Till en stor del»2 18%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»0 0%

Genomsnitt: 2.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Med tanke på att övriga gruppen sett det som något fjantigt och onödigt som ändå inte var obligatoriskt (föreläsningarna) har dom skitit i det. För handledningstillfällen har 3/5 av gruppen suttit knäpptysta.» (Inte alls)
- Vi hade inte så många generella kompetenser ty den största delen av oss var från F-sektionen.» (Inte alls)
- Bra återkoppling på vår muntliga presentation.» (Till en stor del)

11. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»1 9%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»10 90%
Informationskompetens (Biblioteket)»2 18%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»0 0%
Vetenskapsmetodik: handledning»0 0%
Gruppdynamik: föreläsning»0 0%
Gruppdynamik: gruppövningar»1 9%
Annat:»1 9%

- 2 handledningstillfällen» (Annat:)
- Vi använde oss i princip bara av fackspråkshandledningen, eftersom den är det enda som är obligatoriskt på F. Det hade varit bra om de föreläsningar som finns marknadsfördes bättre mot F, så att man vet att de finns.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk))
- Endast 2 handledningstillfällen var obligatoriska» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk))
- Teknisk fysik» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk))

12. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

11 svarande

Ja»3 27%
Nej»3 27%
Det är OK»5 45%

Genomsnitt: 2.18

- Det hade varit bra om de föreläsningar som finns marknadsfördes bättre mot F, så att man vet att de finns.» (Ja)
- Obligatorisk närvaro på fackspråksföreläsningarna. De är nyttiga för hela projektet och gruppen.» (Ja)
- projektledning» (Ja)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.27


Arbetets innehåll

13. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

11 svarande

ja»5 45%
Delvis»5 45%
Nej»1 9%

Genomsnitt: 1.63

- Vi hade gått F så...» (ja)
- Det krävde kunskaper i fasta tillståndets fysik som vi läste samtidigt så det var inga problem.» (Delvis)

14. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

10 svarande

Ja, tack vare ...»8 80%
Nej, för att ...»1 10%
Delvis, mest för att ...»1 10%

Genomsnitt: 1.3

- Bra handledare.» (Ja, tack vare ...)
- vi fick ägna väldigt mycket tid med handledarna.» (Ja, tack vare ...)
- nya områden och kunskaper.» (Ja, tack vare ...)
- Det var både teoretiskt och praktiskt utmanande.» (Ja, tack vare ...)
- Intressant område och givande projekt! » (Ja, tack vare ...)
- Jag inte deltagit i den utsträckning jag i efterhand hade velat.» (Nej, för att ...)
- projektet är lärorikt och behandlar ett ämne samt praktiskt arbete som jag tycker är bra att ha i bagaget efter den här utbildningen.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

15. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

9 svarande

Nej, för att...»1 11%
Ja»8 88%
Delvis ...»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Detta går ju inte att svara på innan den 30 maj...» (?)
- Har inte haft än.» (Nej, för att...)

16. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

9 svarande

Nej, för att...»3 33%
Ja»6 66%

Genomsnitt: 1.66

- Detta går ju inte att svara på innan den 30 maj...» (?)
- deadline av rapport 18/5, tenta 24/5, deadline för opponering 25/5.. Skulle önska att opponeringsdeadlinen sköts upp lite. » (Nej, för att...)
- vi har inte fått underlaget ännu» (Nej, för att...)
- Jag var borta under helgen och hade då endast en dag att lämna in min skriftliga opposition, lite tajt med tid.» (Nej, för att...)


Examination

17. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

9 svarande

Ja»6 66%
Nej, för att ...»1 11%
Delvis, mest för att ...»2 22%

Genomsnitt: 1.55

- Tror det kan vara svårt för examinatorn att sätta individuella betyg.» (Delvis, mest för att ...)

18. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten0.3
2.Avstämning med examinator1
3.Presentationen1
Handledningstillfällena (arbetets återkoppling)1
5.Oppositionen1.6

- har ej fått betyg än. Men tror att rapporten väger.» (?)
- Detta går ju inte att svara på innan den 30 maj...» (?)
- Betyg är ej satt än... Lite tidig undersökning om en sån här fråga ska vara med! » (?)

19. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

5 svarande

Ja, med lika delar»0 0%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»1 20%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»0 0%
Jag vet inte»4 80%

Genomsnitt: 3.6

- har inte fått betyg och kommer inte svara igen så jag skickar in ändå» (?)
- Detta går ju inte att svara på innan den 30 maj...» (?)
- Inget betyg än! » (?)
- Vet inte vad jag får för betyg.» (Jag vet inte)

20. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

6 svarande

Ja»3 50%
Nej»2 33%
Det borde funnits»1 16%

Genomsnitt: 1.66

- Detta går ju inte att svara på innan den 30 maj...» (?)
- Inget betyg än! » (?)
- om rätt ska vara rätt borde en i gruppen blivit underkänd med det vill till om det ska bli så när det gäller denna typ av arbete» (Ja)
- Vissa personer i gruppen har inte bidragit till resultat i lika stor grad som andra.» (Ja)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.12
Beräknat jämförelseindex: 0.53

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från