ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-3 Datastrukturer och algoritmer, TDA416/DIT721

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-12 - 2008-04-06
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Börje Johansson»

1. Läser du på Chalmers eller GU?

16 svarande

Chalmers»16 100%
GU»0 0%

Genomsnitt: 1


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»6 37%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.25

- som man ska.» (Cirka 25 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»2 12%
50%»4 25%
75%»8 50%
100%»2 12%

Genomsnitt: 3.62

- wikipedia var i många fall 10 gånger bättre än föreläsaren. man gick dit, lyssnade, fattade inget, sökte på google, hittade wikipedia - förstod allt.» (25%)
- Labbar i en annan kurs krockade med dennas» (50%)
- Hade flera kollisioner på schemat» (50%)
- Alla föreläsningar, många labtillfällen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 43%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 2.37

- Målen har inte nämts på föreläsningar, och målen går inte att hitta på kurshemsidan!» (Jag har inte sett/läst målen)
- vill minnas att bror var rätt tydlig när han tog upp målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.1

- Vi hade många svårigheter med labbarna, och blev inte klara med alla. Det beror förstås en del på oss, men man fick ingen direkt respons från någon när man ville ha hjälp.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»2 14%
Vet ej/har inte examinerats än»8 57%

Genomsnitt: 3.28

- det här med att koda på papper... sen så tycker jag att det var dåligt med minuspoäng på en fråga. förstår inte heller varför bror tagit bort 3 poäng på första frågan när alla 1:a frågor på tentorna sett likadana ut och gett samma poäng. » (I viss utsträckning)
- Omöjligt att säga, då målen är oklara.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»9 56%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.25

- Föreläsaren babblar monotont och oengagerat. Labhandledarna hittade vi inte de gånger vi sökte hjälp.» (Mycket liten)
- Det borde pushas mer för gruppövningarna och övningarna. Jag gjorde ingen sådan och vet inte heller någon annan som gjorde det.» (Ganska liten)
- Till viss del bristfällig och förvirrande... Vissa saker fick kollas upp i bok eller på wikipedia för att förstås.» (Ganska liten)
- För långsamt tempo gällande Java-programmeringen för mig, blev långtråkigt.» (Ganska liten)
- Eftersom jag bara har varit med på en liten del av föreläsningarna så har jag lärt mig ungefär hälften från boken och Wikipedia.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»3 18%
Ganska liten»9 56%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.12

- jag köpte inte boken. föreläsningsslides var ett skämt. wikipedia är bra. som sagt.» (Mycket liten)
- Har inte öppnat boken en enda gång.» (Mycket liten)
- Kursboken var ok - men alldeles för Java-centrerad och "pratig".» (Ganska liten)
- Rätt trevlig bok. Lättläst. Hade gärna fått täcka upp lite mer.» (Ganska stor)
- kompletterar föreläsningarna» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.87

- det material vi fick uttdelat har jag använt mig av. » (Ganska dåligt)
- Fungerade bra även om slides och utdelat material var delvis felaktigt och omöjligt att förstå.» (Ganska dåligt)
- Inget att anmärka på.» (Ganska bra)
- otydligheter i uppgifter och lite udda menyer tills man lärt sig hitta» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»5 31%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.5

- Vi var på ett par övningstillfällen för att be om hjälp, men hittade ingen labhandledare. Vi fick fråga andra studenter om hjälp istället. » (Ganska dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- min labbkompis och jag är ett bra team.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»10 62%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.31

- Inte jättesvåra labbar, men de tog lite tid ändå.» (Lagom)
- vissa labbar var väldigt svåra, framförallt den sista. tycker inte att feedbacken vid returer var jättebra.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»6 37%
Hög»7 43%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.62

- Gärna lite mer jobb på labbarna. Sorteringslabb hade varit trevlig.» (Låg)
- Läste 3 kurser» (Hög)
- Många labbar i båda kurserna ledde till en konstant medel-hög belasting som känndes...» (Hög)
- Mycket komplicerade laborationer i båda kurserna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 25%
Godkänt»6 37%
Gott»5 31%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.18

- Svårt att veta vad man ska ta till sig när man inte vet målen. Bristande pedagogisk kvalité på föreläsningarna.» (Dåligt)
- Men intressant kurs som kan bli bättre. Lite mer tyngd på algoritmdelen och lite snabbare tempo så lite mer får plats.» (Dåligt)
- kursen har varit väldigt intressant och givande. jag har lärt mig massor.» (Godkänt)
- mycket användbart, men lite abstrakt tills man får en riktig uppgift» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Brors förklaringar och exempel var exemplariska. De områden som kursen behandlade var högst intressanta.»
- Den där rackaren till föreläsare»
- Bra labbar. Det man ska göra på labbarna är bra träning.»
- själva kursen är kalas.»
- Laborationerna, som var det enda som egentligen gav någonting i kursen.»
- Labbarna, kanske kompletera med möjlighet att prova att sin lösning är rätt. D v s, testklasser.»
- Labbarna var roliga.»
- Innehållet på föreläsningarna»
- laborationerna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ny föreläsare!! Helt värdelös, möjligtvis kan han det han försöker lära ut men han besitter ingen som helst kunskap i pedagogik. Göt allting svårare än det behöver vara. Kursens mål och innehåll måste bli mycket tydligare. Ingen initial översikt överhuvudtaget på vad som skulle gås igenom i kursen. Labb-pm måste bli tydligare, och framförallt inte innehålla fel som är avörande för labben, ruskigt dåligt.»
- snälla, föreläsningssalen gav en huvudvärk efter en kvart. sen är pp-slides mycket bättre än OH-bilder. MYCKET bättre.»
- Kanske är dags för en ny kursansvarig?»
- Svårare labbar. Gärna fulla sista labben tillbaka. Mer övningar (och labb!) och genomgångar på algoritmdelen.»
- Annat upplägg på föreläsningarna: mindre Java och mer datastrukturer, om ni förstår hur jag menar.»
- Föreläsaren måste bli mer engagerad i vad han pratar om. Man tappar bort sig i det monotona rabblandet. »
- grundläggande förkunskaper behöver inte repeteras i snigelfart»

17. Övriga kommentarer

- nej.»
- En på pappret viktig och intressant kurs gjordes väldigt rörig och svårförståelig på föreläsningarna. Lärdomen fick man från laborationer och egen inlärning med hjälp av gamla tentor.»
- En gästföreläsning skulle nog vara passande, för att höja intresset och visa på praktisk och reell användning.»
- Bra kurs, men kan bli mycket bättre. Om föreläsaren och handledarna blir mer engagerade kanske kraven inte hade varit så höga som de kändes.»


Kursutvärderingssystem från