ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 10/11 Installationsteknik, LBT053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-15 - 2011-04-11
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål (= efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Tema: Inomhusklimat och inomhusmiljö, byggnaders värmeunderskott och värmeöverskott
- I ord definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö.
- klargöra innebörden av formulerade krav och ha en förståelse för vilka konsekvenser, t ex i form av tekniska system, som kan bli aktuella.
- Definiera och ha förståelse för begreppen luftkvalitet, ventilation, klimathållning
- Beräkna och grafiskt åskådliggöra värmeunderskottets och värmeöverskottets variation över året och att korrekt kunna särskilja mellan värme och arbete samt effekt och energi.

Tema: Strömning och värmeväxling
- Beskriva strömningssystem och strömningsmaskiners karakteristik i tryck-flödes diagram.
- Utföra värmeöverföringsberäkningar för värmeväxlare
- Redogöra för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem samt utföra vissa typer av beräkningar.

Tema: Luftbehandling
- Grafiskt hantera tillståndsförändringar vid luftbehandling samt göra beräkningar med hjälp av Mollier-diagrammet.
- Förstå konsekvenser av inomhuskrav gällande yt- och lufttemperatur och luftfuktighet.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 13%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 41%

Genomsnitt: 3.1

- Väldigt många mål...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lärandemål fanns ej med i kurs-PM!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Målen är rimliga, men det hade hjälpt med lite bättre fysikaliska grundkunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 50%
Ja, i hög grad»12 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.57


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»8 27%
Ganska liten»14 48%
Ganska stor»3 10%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.1

- Ej strukturerade föreläsningar, mycket svårt att hänga med.» (Mycket liten)
- Endast någon föreläsning har varit givande, i övrigt har kunskapen kommit från eget pluggande.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit så bra då det nästan har varit mer förvirrande att lyssna på föreläsaren än att läsa själv. När vissa moment har gåtts igenom känns det som att det viktiga i lärandemålen har enligt föreläsaren varit svårt och han försöker gå en "omväg" för att förklara mer generellt men det har bara gjort allt mer obegripligt. » (Mycket liten)
- Läraren måste förstå att vi inte är speciallister i detta. Han talade med en som om man redan var utbildad i ämnet.» (Mycket liten)
- Förstod inte mycket på förel. För mkt teori» (Mycket liten)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»16 55%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»2 6%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.58

- Literaturen var otroligt outnyttjad.» (Mycket liten)
- Kursboken har varit totalt värdelös för denna kursen. Det är en dåligt upplagd bok som föreläsaren inte hänvisar till.» (Mycket liten)
- Mycket dålig bok» (Mycket liten)
- Anteckningarna var bäst.» (Ganska liten)
- boken är väldigt rörig och svår att få grepp om, speciellt eftersom den inte har ett fullgott index. Den är också jobbig att läsa eftersom den är riktigt dåligt skriven, där är fel och onödiga passusar över allt.» (Ganska liten)
- Kursboken var inte bra alls. Alldeles för omständligt skriven och för lite beräkningsexempel.» (Ganska liten)
- Gamla tentor gjorde att jag kunde lära mig det som var i lärandemålen. Kursboken läste jag i när jag fått grepp och vad saker och ting handlade om och då först gick det att förstå vad som stog i den på ett bra sätt...» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»12 41%

Genomsnitt: 3.31

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»9 31%
Lagom»16 55%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- låg över perioden men intensiv under tentaveckan.» (Låg)
- Blev ganska tungt när man inte förstod pga att läraren inte va mycket till hjälp.» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 17%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»6 20%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.03

- På grund av att lärarna befinner sig på en annan institution än V har det varit svårt att gå till dem för hjälp.» (Mycket dåliga)
- Bara att ha räkneövningar i en hörsal anser jag som en grov miss i planeringen av kursen! » (Ganska dåliga)
- Mycket lite konsultation och vart lärarna satt var det ingen som visste.» (Ganska dåliga)
- I alla fall på räknetillfällena» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»24 82%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.96

- Vi har lärt av varandra » (Mycket bra)
- Ville man förstå något fick man tala med klasskamraterna. Kolla ifall dem förstod något.» (Mycket bra)
- Det var tack vare mina kurskamrater som jag klarade tentan.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»18 64%
Hög»6 21%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.17

- Samma här, mycket tid gick åt för att försöka förstå.» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tillämpningsövningarna»
- Kurslitteraturen»
- tillämpningsövningarna är jättebra, men kanske att de borde utföras i en annan form än storklass,»
- Räkneövningarna med möjlighet till hjälp»
- Tillämpningsövningarna»
- Tillämpningsövningarna, men de måste göras om så att de ska lämnas in och få rättade samt att övningen då de ska göras ska vara i en övningssal.»
- Tilläpningövningarna tyckter jag var bra.»
- räknestugan»
- Kan tyvärr inte säga mycket här.»
- Räknetillfällena (fast det skulle vara mycket bättre om de var i vanliga räknesalar och inte i föreläsningssalar)»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nytt upplägg på hel kursen. Varför lär vi oss inte om hur och varför man drar ventilation? Mer teori blandat med övningsexempel, nu är det bara fyra timmar teori och sen något exempel efter det. Kortare och mer koncisa pass, nu är det 4 timmar som skulle kunna gå på två-tre. Finns vissa delar som tas upp noggrannare i vatten och avloppstekniken, t.ex. rörströmning och pumpar, detta kanske inte behöver tas upp här?»
- Bättre struktur i föreläsandningarna»
- Jag är av åsikten att jag inte är på Chalmers för att lära mig saker utantill varvid jag tycker det hade varit mer relevant att få en formelsamling och (om det för att hålla kvaliten på kursen krävs) i så fall en mer djupgående tentamen. Om man måste ha utantillinlärning så tycker jag det ska framgå tydligt i början av kursen. Gamla tentor borde kommit ut tidigare. Att ha föreläsning 13:15-17:00 då föreläsaren mest pratar blir väldigt omotiverande, att använda mer varierande hjälpmedel over head, powerpoint någon film eller mer anteckningar på tavlan hade underlättat att hålla fokus uppe.»
- Gärna mer strukturerade föreläsningar med en tydlig röd tråd så det är lätt att följa med.»
- kanske ha några räknestugor, och då inte i storklass»
- Boken, o-organiserad och otydlig och mycket onödig information »
- Det bör inte vara 4h föreläsningar på eftermiddagarna. Jag tala för ALLA när jag säger att koncentrationen är i botten redan efter de första 45min, tyvärr.»
- Mer konkreta exempel under föreläsningarna. Mindre snack och mer faktisk kunskap»
- Lärarnas ostrukturerade planering och utformning av kursen i allmänt. Lärarna, om de ska vara fler, måste tala med varandra mer än vad de gjorde under vår kurs.»
- Upplägget borde ändras till någonting liknande VA-kursen med räknestugor och mera beräkningsgenomgång under lektionerna.»
- Tydligare genomgångar. Tex. idag går vi genom värmeväxlare och sen förklara hur det funkar, vilka formler man använder när man räknar på det och hur man använder dem. Detta gjordes i viss mån men kan bli tydligare. Mer strukturerad skrivnig på tavlan, inte jättelätt att hänga med ibland.»
- Fler räkneövningar i övningssal.»
- Kurslitteratur»
- Tentamen saknar idag beräkningsfrågor av större karaktär, som annars är ett bra sätt att prova sin kunskap. Beräkningsuppgifter kan också tänkas ha en större roll än de teoretiska poängmässigt totalt. Föreläsningarna skulle med fördel innehålla fler konkreta räkneexempel som kopplar ihop teorin för bättre förståelse.»
- Mer strukturerade föreläsningar. Föreläsaren borde ej gå in med inställningen att ingen vill vara på hans föreläsningar som han mycket öppet påpekade. Jag förstod inte vad det var jag skulle ha lärt mig efter att jag lämnat en lektion p.g.a den dåliga strukturen. Var var den röda tråden?»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Tyvärr kände jag mig ganska vilsen i kursen eftersom det var tillämplningsövningar som verkade gå ut på att vi skulle lära oss under tiden vi gjorde dem och sen fick vi reda på (eller är jag inte lyhörd) att vi inte fick ha formler på tentamen och så kom tentamen. Jag tycker man borde se över kursen om man vill se den som reklam för installationsinriktningen vilken det inte finns speciellt många sökande till i dagsläget. Vill man ha det bör man skapa en intressant kurs som inte överrensstämmer med vad vi lär oss i övrigt: att installationerna i en byggnad kommer sist och får minst utrymme i projekteringen. »
- jättebra kurs annars tycker jag, den har hållits på en bra nivå och med bra exemplifiering»
- Jag kände att föreläsningarna var väldigt ostrukturerade och det var svårt att hänga med i undervisningen.»
- Jan Gustén måste, om han ska fortsätta med kursen, lära sig att vara mer engagerad i vårt lärande. För som det var nu blev man inte speciellt engagerad när han hade föreläsning.»
- Skamligt dåligt att läraren inte "har tid" att lägga upp svaren på tentan på kurshemsidan. Vid förfrågan om när de skulle komma upp kunde inget definitivt svar lämnas. Många vill veta så snart som möjligt ungefär hur det har gått på tentan, och för läraren att lägga upp svaren på kurshemsidan kan inte ta längre än en timme inklusive genomräknande för att få fram svaren. Detta är inte enbart för denna kurs, flera kurser har lärare som inte lägger upp svaren på kurshemsidan, eller lägger upp svaren någon vecka senare. Varför inte vara förberedd och kunna lägga upp svaren inom en timme efter avslutad tentamen?»
- Mer strukturerad undervisning och bättre kurslitteratur skulle gjort kursen mer intressant.»
- Viljan att lära ut hos föreläsaren anser jag viktig. Här upplevde jag den inte riktigt så tyvärr. Det gör jätte mycket för hur arbetsbelastningen över perioden blir. »
- Av någon anledning upplevde jag kursen mer komplicerad än vad den var. Föreläsningarna spretade och jag fick inget helhetsgrepp.»
- Boken "Byggnaden som system" spelar en väldigt liten roll för kursen idag. Boken ser fortfarande oöppnad ut :)»


Kursutvärderingssystem från