ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-2 Engelska för sjöfart och logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»20 74%
Cirka 20 timmar»3 11%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Jag närvarade på kanske 3-4 lektioner under hela terminen, och redan det kändes lite överflödigt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»5 18%
50%»1 3%
75%»12 44%
100%»8 29%

Genomsnitt: 3.77

- Jag fann att undervissningen hade ingen/ väldigt liten koppling till mitt program och har därför inte prioriterat denna kurs. » (0%)
- Som sagt, inte närvarat mkt men gjort arbeten hemma och suttit lite med EngOnline hemma.» (25%)
- Endast missat en lektion» (100%)
- Missat ca 2 föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»6 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 7%

Genomsnitt: 2.55

- Vissa delar pekar på en sorts undervisning som inte sker.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen känns fel för sjöfart och logistik programet. Mer fokus på shipping!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 12%
Ja, målen verkar rimliga»18 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2

- Men uppdelningen hade kunnat vara bättre ex endast grammatik i början av kursen. Sen går man vidare utifrån det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt mycket gramatik, vilket gör att det blir väldigt mycket fokus på det istället för att lära sig mer nya shipping relaterade kunskaper inom engelska» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»3 12%
I viss utsträckning»15 60%
Ja, i hög grad»4 16%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.28

- Inget muntligt moment under hela kursen vilket är under all kritik då det ska vara en kommunikations kurs som en del i det.» (I viss utsträckning)
- Inget muntligt betyg har delats ut.» (I viss utsträckning)
- Kändes dock som om enda målet med kursen var att sträva mot att utrycka sig korrekt gramatiskt. » (I viss utsträckning)
- Ännu ej fått svar på tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»17 62%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»2 7%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Svårt att ta in information om grammatik på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Tycker inte att föreläsningarna varit givande alls.» (Mycket liten)
- Det var aldrig någon relevans till sjöfart eller logistik och det var för mycket grammatik-snack som jag inte kan hålla mig vaken till.» (Mycket liten)
- Jag tycker det var tråkiga föreläsningar som gick alldeles för långsamt fram. Föreläsarna sa att det var för att det är så olika nivå på kunskaperna i klassen men det var omöjligt att hålla sig fokuserad mer än 5 minuter/förel. Om man inte har förstått vad alla ordklasser redan innebär (som jag inte har) så hjälper det inte att få höra allt på engelska där man förstår ännu mindre. Alltså håller inte deras tanke att tempot beror på att alla ska hänga med för det gör man ändå inte. » (Mycket liten)
- Det lektioner som jag valde att gå till lyckades än tydligare övertala mig att det är väldigt onödiga att gå på. » (Mycket liten)
- jag har haft svårt förstå undervisningen pga att den har varit nästan helt på engelska. hade varit bättre att ha grammatik biten på svenska, hade varit mycket enklare att förstå då! » (Mycket liten)
- Långa föreläsningar en gång i veckan ger inte så mycket, allt arbete har gjorts hemma» (Ganska liten)
- Mer praktiska övningar hade underlättat inlärningsprocessen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»23 85%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.14

- Inte öppnat boken en enda gång.» (Mycket liten)
- Lärobok använde jag inte en enda gång under kursen Sedan användes annat material som artiklar som var väldigt svåra som introduktion, att börja med att läsa långa vetenskapliga artiklar utan för kunskaper om shipping gör att nivån blir för hög.» (Mycket liten)
- Öppnade inte ens boken. De flesta som köpte boken var missnöjda med den. Hittade svar bland kompisar och Internet istället. » (Mycket liten)
- Köpte inte ens boken.» (Mycket liten)
- inte använt boken» (Mycket liten)
- INGET!» (Mycket liten)
- har inte läst kurslitteraturen. » (Mycket liten)
- Dvs boken, den har jag knappt öpnnat. Engonline har varit till stor hjälp men hade behövts en lättare navigering på hemsidan.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 29%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 2.88

- Meddelanden från lärare har kommit med väldigt kort varsel » (Ganska dåligt)
- Det var mycket dubbla budskap. Många inlämningar med olika ingångsvärden. Dålig kommunikation allmänt.» (Ganska dåligt)
- Dock behövs mer kommunikation emellan lärarna sinsemellan, då vi fick genomgång på vissa uppgifter på samma dag som first draft skulle vara inne.. Betyder ta hem och gör om, gör rätt och lägg ner ytterligare tid på det. Bättre att vi får hela och tydliga instruktioner innan man ska lämna in uppgifterna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 25%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»4 14%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.11

- Då en av lärarna var mer tillgänglig än den andra. Vilket senare ledde till att hela gruppen inte fick samma förutsättningar gällande de olika arbetsuppgifterna. Ex summary som halva klassen fick tillbaka med feedback en vecka om inte mer än den andra gruppen vilket senare påverkade nästa uppgift.» (Ganska dåliga)
- Man blev på lektionstid hänvisad till klasskompisar för vägledning. » (Ganska dåliga)
- Fick svaren på hur man skulle skriva uppsatser strax innan inlämningar så svårt att veta vad/hur man skall göra innan dess. » (Ganska dåliga)
- Det var även ofta missförstånd i kommunikationen. » (Ganska dåliga)
- Man var tvungen att ställa väldigt mycket frågor med tanke på att det aldrig var någon som förstod uppgifterna vi skulle göra.» (Ganska bra)
- men antar att jag hade fått hjälp om jag hade sökn någon. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»22 81%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.96

- Bra med sk. peer-responce övningar!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 15%
Lagom»17 65%
Hög»5 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Väldigt varierande då inget fanns den första läsperioden och sen kom all arbetsbörda i takt med period två.» (?)
- Arbetsblastningen var snefördelad, under första läsperioden var det knappt något, men under andra blev det intensivare. Detta hade kunnats jämna ut » (Hög)
- lagom totalt men intensiv vid stunder. Inlämningar som lika gärna kunnat var gjorda nära inpå presentation lades samtidigt som övriga kurser trots att engelska utgjort annat studie tempo med sin termins uppläggning, kontra läsperiod.» (Hög)
- Dåligt fördelat med tanke på att den sträcker sig över 2 läsperioder. De största momenten var förlagda på samma läsperiod och duedate likaså. Mitt förslag är att ha tenta läsperiod 1 och essay duedate läsperiod 2 så man fördelar alla stora bitar som har varit minst sagt belastande då vi läs 2 andra kurser utöver engelskan också.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»14 56%
Hög»8 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Bra planering i kurs-PM gjorde att det var lätt att planera studierna och arbetet» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»9 33%
Dåligt»13 48%
Godkänt»3 11%
Gott»2 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen borde vara mer inriktat på vårat program. Mer träning på kommunikation så som samtal och texter osv. Skulle vara mer inriktat på sjöfart och alla dess termer. Byt ut lärarna och sätt in duktiga lärare som kan språket och sjöfarten. Känns inte så användbart att kunna vad adverb och adjektiv är när man knappt vet vad det är på svenska. Det som skulle vara bra för framtida jobb är att ha ett flyt i engelskan och ett självförtroende. Så mer muntliga övningar och mer skriva texter i klassrummet. Tex ha övningar där man förhandlar om en befraktning på engelska osv. För nu hade vi lite grammatik här och där, mycket hoppigt igen flyt i kursens gång. Kursen är mycket dålig och behövs göras om från grunden eller tas bort. Detta är får dåligt för att vara chalmers tyvärr.» (Mycket dåligt)
- Att skriva formellt och lära sig engelsk grammatik på samma vis som i gymnasiet har inte på något sätt gett mig ett intryck av att jag kommer ha användning av något jag lärt mig här i ett eventuellt arbetsliv inom sjöfart och logistik.» (Mycket dåligt)
- onödig kurs! » (Mycket dåligt)
- Tycker inte att kursen hade någon större anknytning till programmet.» (Mycket dåligt)
- Förstår inte vad kursen har för koppling till programmet och känns därför inte relevant. Kan vara bra med en engelska kurs men då behöver den lägga fokus på andra saker än endast grammatik. » (Mycket dåligt)
- Jag har inte lärt mig någonting under kursen trots att jag har deltagit på alla föreläsningarna!» (Mycket dåligt)
- Mer organisation. Borde byta namn på kursen till bara English and grammar eller dylikt då det inte var så relevant att det var tillhörande sjöfart och logistik. » (Dåligt)
- Känner inte att kursen var givande alls. Och samarbetet med ytligare en kurs funkade inte.» (Dåligt)
- Tycker inte att kursen gav så mycket. Särskilt inte föreläsningarna. Tyvärr så var det mycket man kunde innan och lektionstillfällena gav inte så mycket för att man fick stressa sig igenom allt. Man fick inget utdelat material som gav en chans att lära sig det man just sett på tavlan. » (Dåligt)
- Kursen känns orelevant med dess namn "English for shipping and logistics" Svårt att avgöra vilken nivå kursen har haft då det mestadels varit repitition av engelskan ifrån Gymnasiet. Väldigt liten shipping del, dvs. vi lärde oss inte speciella facktermer eller liknande då det inte finns material och lärarna har inga kunskaper om shipping, vilket gör att man lär sig väldigt lite om sjöfartsdelen. Vilket är tråkigt, då engelska är en viktigt del i sjöfarten.» (Dåligt)
- Att kursen heter Engelska för sjöfart och logistik är missledande då det uppfattas som man ska lära sig mer om fackspråk och lära sig mer att läsa engelska inom sjöfart och logistik. När kursen innehåller så mycket grammatik är namnet dumt. » (Dåligt)
- Kursen enligt min uppfattning lever upp till förväntningarna då det känns att det dels inte förhöjer mina kunksaper gällande det engelska språket och dels är det inte direkt relaterat med programmet jag läser.» (Dåligt)
- jag vill inte klanka ner, eftersom att jag aldrig tyckt om engelska och det har inte ändrats under denna kurs. men själva kursen har varit lite spretig och viss information har inte kommit ut i rätt tid. även tycker jag att när ni ger en deadline så skall den hållas. även om eleverna inte uppfyllt det som skall göras. » (Dåligt)
- När jag insåg var kurser gick ut på var det bara att gilla läget.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håll kvar det skrifliga, om hur man går tillväga när man ska skriva t.ex. en essay. »
- Den korta uppsatsen.»
- Essay var bra»
- Inlämningarna, summary och essay»
- Inget speciellt.»
- Planeringen av kursen och det tydliga Kurs-PM:et»
- Att lära sig skriva och "peer responding" på sina egna texter»
- Essay som vi skrev var bra, det gav ett bra sätt att öva skriving på. »
- Integrationen mellan engelskan och sjöfartsekonomi fast inte på nuvarande nivå utan även den biten förbättrad.»
- Användandet av PingPong»
- Samarbetet mellan denna kurs och Sjöfartsekonomin. Borde kanske behövas lite mer kommunikation mellan ansvariga lärare men annars en bra tanke.»
- Jobbet med de vetenskapliga artiklarna, även om det arbetet kan utvecklas vidare»
- ingenting »
- Uppsatsen, ett bra sätt att lära sig engelska på. »
- ENG ONLINE»
- Att gå igenom de rapporter som är inriktade på sjöfarten, tolka olika sjöfartsbegrepp och få fram innehållet. »
- Det är självklart viktigt att på ett korrekt sätt kunna använda språket och dess grammatik och även hur man på ett formellt sätt bygger upp en avhandling. Därför skulle det kanske finnas en poäng i att spara en del av det fokuset samtidigt som man breddar kursen till att täcka in även andra delar. »
- Eng online. Även uppsatsens omfattning, precis lagom.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förstärk kopplingen till Shipping and logistics! Lär ut mer om termer, begrepp o dyl. som är viktigt att kunna i arbetslivet. Muntlig del bör vara en del av kursen också!»
- Nästan allt, se tidigare svar!»
- Bättre kommunikation, basera kursen på olika sjöfartstermer. Gärna en gloslista med olika ord och uttryck som tillhör sjöfarten, som man ska jobba med. Ha inte hela föreläsningar med grammatik, gör det mer så att studenten är aktiv med en blandning av lite föreläsningar och aktivt arbete av eleven.»
- Mer övningar under föreläsningarna»
- Föreläsningarna, så som att ge ut mer övningar. Att lärarna inte stressar igenom lektionen hela tiden. Man hinner göra allt halvklart hela tiden. Sedan kanske man kan göra så att man har grammatik period 2 inför tentamen och mer om skrivande i period 1 så allt inte blir så blandat. »
- Mer fokus på sjöfart, mindre fokus på det man gjorde i gymnasiet.»
- Hela upplägget. »
- Målen med kursen (Ska det vara en ren engelskakurs, eller ska det vara mer sjöfartsengelska?), mer kunskap från lärare eller bättre material. Fler lektionstillfällen, ett två timmars pass/vecka är för lite»
- Namnet på kursen, mer lärdom för att prata öppet då våra lektioner va väldigt tysta då läraren va den enda som pratade då ingen riktigt vågade för det fanns ingen säkerhet i språket. Lektioner då man är delaktig i grammatiken, får chans att göra övningar på lektioner där man har chans att ställa frågor till läraren och inte ha rena föreläsningar med power-points. »
- Hela upplägget. Lär nästa års studenter nåt de kan ha nytta av. Traggla inte grammatik i en termin, lär dem termer som är knytna till programmet, lär dem prata mer om programmet, skriva cv på engelska och mer praktiska övningar. »
- Det grammastiskan upplägget då det inte prövar elevenas förmåga utan är mer onödig tidsfördrift. Istället kan man lägga större vikt på fackspråket dvs. Drt sjörelaterade språket som vi i snar framtid kommer ärr behöva. Upplägget under föreläsningarna bör också förändras för att det är tråkigt och minskar motivationen i klassen. Eventuellt förbättrad kommunikation och samarbete mellan lärarna och tydligare intruktioner vid arbeten kan öka kunskapsnivån som eleverna tsr till sig.»
-
- Hela upplägget, kursen kan inte heta "Engelska FÖR SJÖFART OCH LOGISTIK" när lärarna säger till eleverna att de kan komma fram och berätta vettiga ord som är bra att veta på engelska inom sjöfart då de själva inte har någon aning om det ämnet. Byt namn på kursen helt enkelt. Grammatikdelen bör ha ett annat upplägg med mer praktiska uppgifter då ingen lär sig något på att lyssna. Mer uppgifter!!»
- En större koppling till programmet krävs, jag hade gärna sett att vi gjorde något av större vikt. Visst är det viktigt med grammatik, men min syn av branchen är att man hellre skall kunna tala och göra sig förstådd på engelska vilket vi inte har fått göra under kursen. Det skall tydligen också ha varit ett sammarbete mellan sjöfartsekonomi och engelska under läsperiod ett. Detta var ett misslyckande, vad det verkade som hade de inte valt att ta reda på vad det var vi gjorde i den andra kursen utan "slängde in" en artikel att göra, vilket verkade vara en brist på engagemang. »
- Bättre kommunikation med ekonomin om samarbetet fortsätter.»
- Skippa boken, bara en onödig utgift. »
- Kontroll av språk kunskaper som är relevanta för arbetes livet. Jag "betalar" för denna utbildning. och det är en kurs jag vill köpa! INTE nötning av grammatik som svänger extremt i nivå. från subjekt och predikats läran till avancerade grammatik undantag. Svårt att ta med sig något då.»
- Antingen var kursen på för låg nivå (substantiv, predikat mm) eller på en alldeles för avancerad nivå där de tog för givet att man förstod allt. »
- Om kursen ska behållas tror jag den behöver göras om helt för att få en starkare koppling till programmet samt lägga större fokus på att muntligt behärska språket samt termer inom sjöfarten. »
- Jag skulle önska att man först hade grammatik-delen och tentar av den och sen skriver uppsatserna på den grammatik man lärt sig. Kändes väldigt hackigt under hösten men varannan lärare och varannan inriktning och sen olika svar från de två lärarna vid frågor. Lite bättre struktur önskas till nästa år.»
- Kursens namn kanske, hyffsat missvisande eftersom det huvudsakligen är grammatik. Varför inte bara "english" och poängtera att mycket grammatik förekommer.»
- att man har tex ena perioden bara grammatik och andra perioden bara essay. blir väldigt förvirrat när man har varannan vecka grammatik och andra lära sig skriva essay. »

16. Övriga kommentarer

- Känns som en "onödig" kurs. Har svårt att förstå att grammatiken är det viktigaste i engelska. Bättre att ha speech/tal och skrivövningar som t ex hur man skriver mail korrekt (business).»
- Kursen borde ses över då rent av hela klassen vart missnöjd med upplägg, förväntningar och hur uppgifter har granskats. När man gjort olika uppgifter som ska lämnas in för granskning har de uppgifter inte lämnats tillbaka i tid så dead-lines har ändrats vilket leder till att vissa studenter får tillbaka sitt och inte andra. Det borde framgå tidigare hur hela kursen ser ut så det inte upptäcks under tiden. »
- Rent allmänt tycker jag att kursen är orelevant och inte passar SoL. Jag hade gärna sett att kursen omstrikturerades och lärdes ut av en person med erfarenhet inom branschen. Om jag nu tsr min åsikt ett steg längre kan man lika gärna ta bort hela kursen och ersätta det med t ex statistik som valbar kurs för att gynna våra eventuella vidare studier.»
-
- Tycker att undervisningssystemet med varannan vecka kan ses över då detta ibland blir förvirrande»
- Engelska hade jag sett fram emot då jag alltid har funnit det intressant, men den här kursen har krossat all entusiasm som fanns om engelska. Tack för den! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.92
Beräknat jämförelseindex: 0.23


Kursutvärderingssystem från