ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Matematisk analys i flera variabler VT-13, MVE115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-08 - 2013-04-04
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»5 35%
Bra»7 50%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.78

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens och den numeriska analysens grundläggande begrepp

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Bra»5 35%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.92

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att förstå och redogöra för sambanden mellan de olika begreppen.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Bra»8 57%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 4

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.

Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 28%
Bra»8 57%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.64

- Kunde varit mer exempel.» (Ganska bra)

5. Upplevde du kursen som lätt eller svår?

14 svarande

Lätt»0 0%
Lagom»7 50%
Svår»7 50%

Genomsnitt: 2.5

- Jag hade räknat med den skulle vara något att bita i så...» (Lagom)

6. Hade du tillräckliga förkunskaper för kursen?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej, det fattades mig mycket»2 14%
Det fattades något»3 21%
Jag behöver repetera mycket»1 7%
Jag hade i stort sett koll på läget»6 42%
Jag var väl förberedd»3 21%

- Jag hade ju läst linjär algebra även om det var längesen» (Jag hade i stort sett koll på läget)
- Inte när det gäller matlabdelen.» (Nej, det fattades mig mycket)
- Skulle kanske kunna övervägas att man läser linjär algebra innan flervariabeln» (Det fattades något)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Allt utom MatLab-delen var bra, hade dock gärna sett fler "tips" på bra uppgifter att räkna.»
- Kursens ambitionsnivå var lagom. Det var precis så mycket man hann med. Det verkade å andra sidan som att de som inte läst linjär algebra fastnade på ett och annat»
- För höga krav när det gäller matlab»
- Bra.»
- De överensstämde bra »
- Högre»
- Svårt att hinna med veckouppgifter, då de flesta övningar blev föreläsningar (pga för lite föreläsningstid). Alldeles för hög nivå på Matlab-uppgifterna.»
- Matlabbarna var alldeles för svåra. Vi har aldrig fått en riktig föreläsning i grundläggande matlab och det blir extra svårt att göra en uppgift i matlab om matten är ny och om man inte kan programmet.»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbet etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»6 42%
Ganska bra»0 0%
Bra»4 28%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.14

- Labbarna fungerade mycket dåligt. Övningarna var för svåra och tog alldeles för lång tid. » (Mycket dåligt)
- MatLab-delen var ren misär.» (Ganska dåligt)
- Fast det har att göra med att jag valt till kursen som IT student.» (Ganska dåligt)
- För lite räkneövningar där man kunde få hjälp med uppgifter. Även för lite tillfällen att få hjälp med Matlab, alternativt för mycket matlab att hinna med i kursen. Bra att extra övningar lades till på slutet.» (Ganska dåligt)
- Att få ett övningstillfälle med handledare som i regel blev en ny föeläsning gjorde att man fick alltför få övningstillfällen att ställa frågor. Vi var alldeles för många för att hinna ställa sina frågor i rasterna mellan föreläsningarna. Matlab-handledarna var alldeles för få i slutet av kursen då majoriteten av klassen kört fast i labbarna.» (Ganska dåligt)
- För lite tid att räkna med övningsledare, för många och svåra matlab uppgifter (eller för få som hjälpte till att svara på frågor)» (Ganska dåligt)
- Övningarna försvann, hade behövt dem.» (Ganska dåligt)
- Fungerade inte med matlab» (Bra)
- Väldigt tydlig planering från början och det var bra att planeringen var flexibel och att det gick att ordna så att vi fick extra lab-tillfällen och räkneövningar. » (Mycket bra)

9. Hur stor del av föreläsningarna gick du på?

14 svarande

över 80%»12 85%
50-80%»1 7%
under 50%»1 7%

Genomsnitt: 1.21

- Missade ofta 8-10 föreläsningarna, men jag gick på de andra. » (50-80%)
- Jag åkte till alperna..» (under 50%)

10. Hade du nytta av föreläsningarna när du förberedde dig för tentamen?

14 svarande

Ja, definitvt.»10 71%
Ja, något.»4 28%
Kanske....»0 0%
Nej, praktiskt taget inte.»0 0%
Jag gick inte på föreläsningarna.»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- Riktigt bra föreläsningar, hade inte klarat kursen annars. Sven är kanonbra!» (Ja, definitvt.)
- Alla jag varit på hjälpte väldigt mycket. Jag tycker Sven har varit väldigt bra och engagerad!» (Ja, något.)

11. Hade du nytta av räkneövningarna när du förberedde dig för tentamen?

14 svarande

Ja, definitivt.»6 42%
Ja, något.»4 28%
Kanske....»1 7%
Nej, praktiskt taget inte.»3 21%
Jag gick inte på räkneövningarna.»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Bra att lösa tal på tavlan. » (Ja, definitivt.)
- Vi hade alldeles för få räkneövningar. De extra insatta i slutet av kursen var väldigt uppskattade men det kändes så dags att först då börja få svar på uppgifter man inte förstod» (Kanske....)
- Som sagt, de fanns knappt.» (Nej, praktiskt taget inte.)

12. Har du någon kommentar om undervisningen för övrigt?

- Bra lärare, bra upplägg på planering, kom ut med tentor i tid. MatLaben fungerade inte.»
- Bra föreläsningar.»
- Sven har en underbar föreläsningsteknik och man känner att han faktiskt vill att vi ska lära oss kursen. »
- Det var för mycket matlab eller för lite tillfällen att få hjälp med matlab. Jättesnällt av Svetlana att stanna kvar några minuter efter lektionstid praktiskt taget varje tillfälle för att hjälpa de som behövde hjälp. All cred till henne!»
- Alldeles för avancerade matlab-labbar för vår nivå»
- Sven och Svitlana (och de elever som hjälpte till under lab-tillfällena) var jättebra och duktiga på att lära ut, men det saknades alldeles för mycket tid för att de skulle kunna hjälpa alla. »
- Mycket bra, men matlaben var lite för svår för vår nivå. »

13. Hur stor nytta hade du av kurslitteraturen?

14 svarande

Jag har inte läst den»0 0%
Ingen alls»0 0%
Ganska liten»1 7%
Rätt så stor»7 50%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 4.35

14. Motsvarande tentamen dina förväntningar?

- Ja, helt klart.»
- Den var lite lättare än jag tänkt mig och lite mer teoretisk än vi övat på»
- Nja, tentamen fokuserade lite för mycket på kurvintegraler. »
- Tentamen överensstämde relativt bra »
- Ja»
- Ja.»
- Ja»
- ja»
- Svar nej, kändes som att tentamen fokuserade på moment vi hade hastat igenom på slutet av kursen.»
- Ja»
- Ja, på ett ungefär. »

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»3 21%
Gott»9 64%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.71

- Matlabmomentet försvårade kursen. Annars bra kurs.» (Dåligt)
- Mycket gott, om det inte varit för MatLab-delen.» (Godkänt)
- Stressigt» (Godkänt)
- Bra lärare men för lite tid med den ambitionsnivån.» (Gott)

16. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Föreläsningarna.»
- Sven. »
- Sven»
- Sven!»
- Massor med hjälp under matlabstillfällena»
- Föreläsare riktigt bra. »

17. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Gärna kurslitteratur i matlab delarna.»
- MatLab-delen. Förändra upplägget totalt. Mer föreläsningsbaserat där verktygen förklaras mer ingående, hur de används, vad de gör, när man använder de osv. Det är svårt att lösa uppgifter kopplade till (den relativt svåra) matten när man dessutom ska använda ett verktyg man inte har koll på.»
- Folk i allmänhet verkade ha problem med Matlab, men jag hade inga problem med det men jag har ju en del erfarenhet av det sen tidigare»
- Matlab. Göra övningarna lättare så att de motsvarar våra förkunskaper. Ha genomgång/undervisning i matlab.»
- Matlab övningarna. »
- Fler räkneövningar (inte sådana som blir föreläsningar) Mer förberedande matlab»
- Matlab»
- Ändra matlab! Alldeles för höga nivå på uppgifter då vi knappt hade någon förkunskap.»
- Mer tid. Lättare labar.»
- Matlab. »Kursutvärderingssystem från