ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIEPL Ingenjören och samhället, TEK390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-22 - 2012-11-11
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»5 27%
Cirka 20 timmar»9 50%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.05

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»16 88%

Genomsnitt: 4.88

- Värdelöst med 80% närvaro!» (100%)
- Bra, nyttigt, intressant och roligt med studiebesöken, mer av sånt!» (100%)
- Är i allmänhet emot obligatorium på högskolan och särskilt när det är så många obligatoriska delar. I så fall bättre att göra en större del undervisningen tentarelevant så att de personer som missar föreläsningarna har en nackdel vid tentamen. » (100%)
- Tveksam till om det ska vara så mycket obligatoriskt. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 3.38

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 44%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.72

- Hemtentamen var väldigt lärorik! » (Ja, i hög grad)
- Lärde mig mycket på skrivuppgifterna, speciellt på hemtentan. Roligt att examineras på annat sätt än vanlig tenta som vi alltid annars brukar ha.» (Ja, i hög grad)
- Hemtentan var bra, det tog lagom med tid. Väldigt nyttigt då man fick lära sig mycket under examinationen och tänka efter ordentligt. Bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.44

7. Hur tyckte du...

Matrisfråga

- Jättekul och intressant med studiebesök och externa föreläsare! »
- Var inte med på studiebesök 2. »
- Studiebesöken var toppen! Kul att få komma ut i industrin och se hur det är i verkligheten. Så borde det vara i fler kurser...»

...Intervjuuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?
18 svarande

Utmärkt»3 16%
Mycket bra»5 27%
Bra»5 27%
Acceptabelt»4 22%
Dåligt»1 5%

Genomsnitt: 2.72

...Filmuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?
18 svarande

Utmärkt»1 5%
Mycket bra»3 16%
Bra»8 44%
Acceptabelt»4 22%
Dåligt»2 11%

Genomsnitt: 3.16

...Uppgiften kring arbetsmilö och ergonomi fungerade som lärmoment och examination i kursen?
18 svarande

Utmärkt»1 5%
Mycket bra»0 0%
Bra»11 61%
Acceptabelt»4 22%
Dåligt»2 11%

Genomsnitt: 3.33

...Hemtentamen fungerade som lärmoment och examination i kursen?
18 svarande

Utmärkt»3 16%
Mycket bra»3 16%
Bra»7 38%
Acceptabelt»4 22%
Dåligt»1 5%

Genomsnitt: 2.83

...Studiebesök 1 (Volvo Lastvagnar) fungerade som lärmoment i kursen?
18 svarande

Utmärkt»7 38%
Mycket bra»5 27%
Bra»3 16%
Acceptabelt»2 11%
Dåligt»1 5%

Genomsnitt: 2.16

...Studiebesök 2 (Textilhögskolan) fungerade som lärmoment i kursen?
17 svarande

Utmärkt»4 23%
Mycket bra»2 11%
Bra»4 23%
Acceptabelt»4 23%
Dåligt»3 17%

Genomsnitt: 3

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»11 61%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.94

- Tycker generellt sett att artiklarna inte var jätteintressanta vilket bidrog till att jag inte lärde mig lika mycket. » (Ganska liten)
- Vissa delar av kurslitteraturen kändes inte applicerbar på exempelvis hemtentan. » (Ganska liten)
- För mycket litteratur, spretigt. Ett kompendium hade varit att föredra istället för att behöva skriva ut själv. » (Ganska stor)
- Vissa av artiklarna var sådär, men överlag var de mycket bra och tänkvärda. » (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.33

- Kunde varit tydligare vad man skulle läst inför varje föreläsning.» (Mycket dåligt)
- Inget att klaga på vad gäller kurshemsida eller utdelat material däremot har det tagit väldigt lång tid att få feedback på sina inlämnade uppgifter. Helst hade man ju velat ha fått detta innan inlämnad hemtentamen eftersom denna bara betygsätts om man är godkänd på alla inlämningar. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Bra att vi blev indelade i olika grupper, så fick man arbeta med vissa som man inte brukar arbeta med.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»2 11%
Låg»1 5%
Lagom»11 61%
Hög»4 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- Man gjorde inte speciellt mycket förutom hemtentamen. De tidigare inlämningarna gjorde man på lektionstid som var avsatt till detta.» (För låg)
- Många tyckte att uppgifterna tog för lång tid att göra, men vi fick tid i schemat avsatt till detta så jag förstår inte varför folk klagar på det. Hade inte uppgifterna tagit den tiden de tog så hade kursen inte varit tillräcklig.» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»6 33%
Hög»11 61%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.55


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 22%
Godkänt»9 50%
Gott»3 16%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är helt klart en viktig kurs när det kommer till jämdställdhet och andra ämnen som skapar diskussion. Men det känns som slös med tid att återigen läsa om den industriella revolutionen som man läste redan på mellanstadiet. » (Dåligt)
- Dock att de är obligatorisk närvo är löjligt. En del lektioner kändes som tortyr, det gick så fruktansvärt långsamt och vi gick inte vidare.» (Godkänt)
- Inte topp eller botten. Jag har fått med mig lite tankar och funderingar in i framtiden vilket är nyttigt. Annars gav kursen mig inte speciellt mycket.» (Godkänt)
- Lärorik kurs som tog upp många intressanta ämnen. Bra allmänbildning om ingenjören och dennes roll i samhället. » (Mycket gott)
- Verkligen en nyttig kurs, tog man kursen på allvar och tänkte efter på de frågor som togs upp så gav den mycket. Bland annat fick jag verkligen en ögonöppnare för de problem kvinnor kan stöta på i ingenjörsyrket. Alla borde läsa sådan kurser.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Han som pratade om cirkulära affärsplaner. Och intervjuv uppgiften»
- Hemtenta är bra»
- Studiebesöken»
- Studiebesök Externa föreläsare Inlämningsuppgiften med genusperspektiv Hemtentamen»
- studiebesöken»
- Studiebesöken»
- Semenarierna, intervjuuppgiften och hemtentamen.»
- Studiebesök på Volvo. Men även föreläsningen av Willander.»
- bra med olika moment i kursen så som inlämningsuppgifter och studiebesök och hemtentamen. Hemtentamen är bättre än att ha vanlig saltenta i denna kurs. »
- Det var bra med de mindre uppgifterna och likaså hemtentan, men det hade varit bättre att få tillbaks de mindre uppgifterna tidigare. »
- Studiebesöken! Föreläsningen om cirkulära affärsmodeller. »
- Studiebesöket på volvo»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Närvaron»
- Kör den här kursen blanda den med hållbarhetskursen , kör lite högre tempo så slipper man två likadana»
- fler diskussioner »
- Inget »
- Tycker man bör lägga mindre fokus på långa faktagenomgångar som t.ex. föreläsningen om industriella revolutionen då alla redan har läst om detta. Hellre fler diskussioner och seminarier. »
- Axelsson hoppas jag vet själv att rättningen av arbeten har varit under all kritik. Är inte ok att ha tre inlämningar innan hemtentamen som man inte fått tillbaka innan hemtentamen. Man vill ha feedback för att kunna göra slutmomentet så bra som möjligt. Jag tycker inte att jag visste exakt vad Axelsson ville få ut av denna.»
- Många av de engelska texterna var väldigt jobbiga, hade varit bättre med lite enklare texter som man lättare kan sätta sig in i. Hade nästan varit bättre att fått ut hemtentamen ännu tidigare då man då kunde haft som möjlighet att göra det så att det inte krockade med den andra tentan man hade. Bör inte vara obligatorisk närvaro då man på universitetet ska ta eget ansvar och väljer man då att inte komma på en föreläsning så får man skylla sig själv om man missar något viktigt. Detta är ngt man vald frivilligt och därför går de flesta men det kan bli jobbigt om man blir sjuk, jobbar samtidigt eller helt enkelt inte kan gå. »

17. Övriga kommentarer

- Lärorik kurs! »
- Ann-sofi är ambitiös och duktig!»
- Tycker att man som examinator i en sådan här typ av kurs bör ha ett lite mer objektivt perspektiv då det till vis del handlar om etiska frågor som är öppna för tolkning. I vissa frågor kändes det som man blev lite påverkad av examinatorns egna åsikter. »
- Jag är kritisk till att detta bör vara en kurs med 3,4,5. Känns som det borde varit godkänt och icke godkänd kurs. Jag vet heller inte om hemtentamen kan visa på alla kunskap man lärt sig under kursen. Många har nog svårt att uttrycka sig och få fram det man tänker i en uppsats! Finns en förklaring till varför jag har valt att bli ingenjör och inte något annat. »
- Hade varit bättre att få feedback på inlämningarna innan man skulle börja skriva hemtentan. »
- Bra kurs!»
- Jag skulle uppskatta om man kunde integrera den här kursen med hållbar utvecklig och istället ge oss studenter möjligheten att läsa en kurs inom exempelvis simulering eller excel»

18. Har kursen påverkat synen på din blivande yrkesroll?

18 svarande

Ja»9 50%
Nej»9 50%

Genomsnitt: 1.5

- jag förstår mer hur teknik utvecklas och jag har börjat fundera över vad jag vill arbeta med» (Ja)
- En ökad medvetenhet och förståelse om ingenjören och rollen som denna tar på sig. Samt intressanta framtidsvisioner om hållbarhet. » (Ja)
- Jag känner mig mer informerad om vad som kommer förväntas på mig och vad som har förväntats på ingenjören historiskt sett» (Ja)
- Jag har blivit mer medveten om orättvisor i arbetslivet samt om de moraliska frågor som yrket är förbundet med. » (Ja)
- Att vi ingenjörer har ett ansvar att göra världen bättre.» (Ja)

19. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande : (Ange gärna varför du tyckte om den.)

- Alla dom som handlade om cirkulära affärsplaner»
- jag tyckte bäst om texterna om den industriella revolutionen och tekniska förändringar då jag inte reflekterat tidigare över hur förändringar sker. »
- MITSloan om hållbar utveckling, lättläst text med intressant innehåll. »
- Hansson 2009 och Berner 1981 var båda intressanta och bra texter som var lätta att förstå vad författaren ville uppnå med dem»
- Adler (1993) var min favorittext eftersom den handlar om faktorer som ligger vår utbildning väldigt nära till hands. Dessutom behandlar den, trots att den är ganska gammal, frågor som fortfarande är väldigt aktuell: Vilket är det mest effektiva sättet att organisera en verksamhet inom tillverkningsindustrin? »
- Dillard. Intressant om industriella revolutionen och massproduktionens tidsålder »
- Hansson. Intressanta exempel från verkligheten»
- Möjligtvis någon av de sista miljörelaterade artiklarna.»
- Svante Lindqvist»

20. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande: (Ange gärna varför du inte tyckte om den)

- den på 128 sidor hansson. Klart att ingen läser den då ! »
- jag tyckte de texterna om kontrollrevolutionen var svår begripliga, svårt att förstå kopplingen till det andra. »
- Kontrollrevolutionen, svår och komplex. Svårt att motivera sig att läsa den så det inte kändes intressant. »
- Ottemo och gårdfeldt 2009 var ganska överdriven och lite smått töntig..»
- Yates (1989) var den text jag tyckte minst om då den avhandlade ett ganska ointressant ämne och dessutom innehöll ganska invecklade engelska. Dessutom tycker jag inte den var särskilt relevant för den inlämningsuppgift som den var kopplad till. »
- Väldigt många.»
- James R Beniger tungläst och högtravande»
- Ottomo o Gårdfeldt. Flummigt och en konstig onödig könsvinkling på teknik.»
- Forge»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.16
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från