ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»9 28%
Cirka 20 timmar»3 9%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»10 31%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.9

- Gick i vågor, ibland jättemycket och vissa veckor ingenting. » (Högst 15 timmar)
- Främst projektuppgiften samt instuderingsfrågorna» (Högst 15 timmar)
- Mycket låg motivation att arbeta inom ämnet som går långt ifrån praktiskt tillämpbar fakta. Utom laborationen som var uppskattad.» (Högst 15 timmar)
- Mycket omfattande kursmaterial och ett ganska tidskrävande arbete resulterade i många arbetade timmar på den här kursen.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»1 3%
75%»10 31%
100%»19 59%

Genomsnitt: 4.43

- Som sagt, motivationen avtog när det framgick att informationen på föreläsningarna inte kändes relevant till utbildningen.» (25%)
- borta på praktik» (50%)
- Giltiga skäl till frånvaron, alltså inte av bristande intresse.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»7 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 18%

Genomsnitt: 2.71

- För många lärare och alla har sina mål, blir rörigt tillslut» (Målen är svåra att förstå)
- Under kursen har vi haft ett stort antal föreläsare vilket har resulterat i att vissa delar repeterats många gånger och det blir svårt att utröna vart fokus i respektive område ligger. Expertkunskaper i sitt område i all ära, men det blir rörigt med för många lärare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt, väldigt bred kurs. Ändå blir det ofta väldigt detaljerat om alla områden. Nog svårt att täcka in det med målen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- "analysera relaterade miljöfrågor" - För att genomföra analyser av det mycket breda ämnet miljöfrågor krävs helt andra kunskaper än vad som borde vara fokus i den här kursen. Kunskap och förmåga att resonera kring sjöfartens påverkan är och vad den beror på är ett rimligt mål, att analysera påverkan innebär för mig något helt annat, och ärligt talat inte vad vi bör kunna, den biten lämnas bäst till er, som är experter på området.»
- Mer fokus på vad vi som styrmän kan göra.»
- Relativt som en styrman ja, som en miljöprofessor kanske inte.»
- större del av kursen borde vara om hur man förbättrar ur sin egen proffession för att på så sätt göra ett bättre miljö jobb»
- Regelverken borde vi fått lära oss bättre»

...sätta sjöfartens miljöpåverkan i relation till en större helhet och verka för lösningar i ett uthållighetsperspektiv
32 svarande

Nej»2 6%
Delvis»7 21%
Ja, det kan jag»18 56%
Ja, med god marginal»3 9%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»2 6%

Genomsnitt: 2.87

...förstå sjöfartens påverkan på miljön och analysera relaterade miljöfrågor
32 svarande

Nej»1 3%
Delvis»9 28%
Ja, det kan jag»15 46%
Ja, med god marginal»6 18%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.9

...förstå den teknik som finns tillgänglig för rening av föroreningar från fartyg
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 21%
Ja, det kan jag»20 62%
Ja, med god marginal»5 15%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.93

...huvudsakligt innehåll i de regelverk som styr sjöfartens miljöpåverkan
32 svarande

Nej»4 12%
Delvis»12 37%
Ja, det kan jag»13 40%
Ja, med god marginal»3 9%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.46

...förstå de kommersiella drivkrafternas betydelse för sjöfartens miljöutveckling
32 svarande

Nej»1 3%
Delvis»8 25%
Ja, det kan jag»16 50%
Ja, med god marginal»6 18%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.93

...ha en grund för att följa miljöutvecklingen inom den egna professionen och kunna kommunicera med miljökonsulter
32 svarande

Nej»5 15%
Delvis»10 31%
Ja, det kan jag»13 40%
Ja, med god marginal»2 6%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»2 6%

Genomsnitt: 2.56

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»14 48%
Nej, målen är för högt ställda»14 48%

Genomsnitt: 2.44

- Lite luddigt uttryckta mål...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Eller snarare lite fel ställda. Kursen utgår i stora delar från vad som är intressant för en miljövetare, inte vad som är intressant ur miljöperspektiv för en blivande sjökapten. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Arbetet, redovisningen OCH tenta känns som mer än 5hp» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen i sig är väl bra men djupet i kursen och delmomenten är för stora relativt poängtalet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kraven är mer skevt ställda än högt, fokus borde snarare ligga på praktisk nivå, vad vi faktiskt kan göra etc, snarare än att gå in på en nivå högre där vi har noll inflytande. Kursen som den ser ut idag känns som att den riktas mot redare och inte sjökaptensstudenter. » (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»6 20%
I viss utsträckning»16 53%
Ja, i hög grad»7 23%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.1

- Vi fick instuderingsfrågor innan tentan och ett muntligt löfte sista föreläsningen som var att man skulle kunna tentan om man kunde frågorna, något som oftast brukar ge en god idé om hur tentan/frågeställningarna kommer vara. När jag skrev tentan så kändes det inte som att frågorna alls hade sammanhang med det de sagt, 3 av 20 frågor kände jag igen och kunde svara på med got mod.» (Nej, inte alls)
- Som styrman behöver man väl inte kunna räkna ut mängden kilogram utsläpp till luft av missa ämnen. Examinationen borde testa om vi förstår antifoulings påföljder och alternativ, vilka utsläpp som finns, vad en styrman kan göra för att minska sjöfartens miljöpåverkan..» (Nej, inte alls)
- Stora delar av tentan var mycket bra frågor, men några av dem lade fokus på delar som jag inte uppfattat som kursens fokus. Tips till föreläsare är att skriva tentafrågorna innan man börjar undervisa, så man inte missar vilka delar man vill poängtera.» (I viss utsträckning)
- Hade svarat på alla instuderingsfrågor som ni lagt ut och läst på. ÄNDÅ så satt man som ett frågetecken på tentan, för att det kom upp saker som man inte kände igen. Frågorna skulle vara av "övergripande karaktär"... Hälften kanske var det.. Men va fasen är det för fråga med att beräkna x kg utsläpp vid 50% ... Hur hjälper det oss som styrmän att ha det i hövvet? .... Komiskt att en miljökurs vill ha separata papper för frågor som kanske är tre rader... Snacka om att slösa papper.. Sen var det 20 frågor. Men det fanns ju bara 10papper bifogat.. Vill ni ha massa spring fram å tillbaka under tentan ??? » (I viss utsträckning)
- Mycket saker vi ej pratat om på föreläsningarna och som ej var med i instuderingsfrågorna» (I viss utsträckning)
- Mycket underliga frågor, som inte dök upp i övningsuppgifterna. Var också svårt att veta vad som skulle tas med på tentan.» (I viss utsträckning)
- Vissa av tenta frågorna var enligt min åsikt väldigt specifika (räkneuppgiften) vilket jag tyckte stämde dåligt med lärandemålen som jag tolkade som om att vi skulle få en mer övergripande bild.» (I viss utsträckning)
- Klart omöjligt att testa hela kursen i en enda tenta och inlämningsarbete.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»12 37%
Ganska stor»10 31%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.56

- Alldeles för många olika föreläsare som alla tar upp samma saker och går genom samma saker som 10 andra gjort förut. Det känns som att en stor del av dem inte har någon koll på sjöfarten mer än att de läst en bok att det finns båtar som släpper ut massa gifter. MarineFloc var dock otroligt duktiga och bra, enda positiva föreläsningen/övningen med hela kursen.» (Mycket liten)
- Bortsett från tentamens upplägg så tycker jag att undervisningen mestadels låg på en bra nivå (om målet med kursen är att ge oss som styrmän en fingervisning om vad vi kan göra för att påverka miljön mindre). Dock brist på praktiska förslag typ "gör så här så mår miljön bättre". Hur en systemanalytiker inom miljön jobbar och vad som sker bland mikrober under marken där inget syre finns känns dock som mindre relevant.» (Ganska stor)
- Mest powerpoint-filer.» (Ganska stor)
- Mycket bra gästföreläsningar! Undervisningen i övrigt har delvis fokuserat för mycket på metoder för att göra olika miljöbedömningar, LCA tycker jag är vettigt att veta vad det är och ungefär hur det fungerar, men inte så mycket mer än så. Bättre i så fall att lägga mer fokus på hur mycket en fartminskning kan påverka bunkerförbrukningen, tekniker som kan implementeras redan idag för att minska utsläppen, t.ex. att slowsteama för att komma fram just in time istället för att ankra något dygn.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»10 31%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.15

- Hade inte någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- För omfattande för att ta in allt. Instuderingsfrågorna var inte helt relevanta för tentamen. Hur giftet i oljan påverkar mikroorganismer vet jag inte var det står, i varje fall inte bland instuderingsfrågorna som en hint till oss studenter.» (Mycket liten)
- mer använt internet för självsök» (Ganska liten)
- Kändes dock väldigt onödigt att få upptryckta handouts på föreläsningarna, mycket vänligt iofs, men vi använder tablets i ganska stor utsträckning och de som vill ha papperskopia kan lätt trycka ut dem själva så sparar vi både pengar och miljö!» (Ganska stor)
- Jag gillar att plugga mha powerpoints och då är text bättre än bilder även om det kanske inte är ett "korrekt" sett att göra dom ur presentations perspektiv. » (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»19 59%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.9

- onödigt att dela ut alla föreläsningar på papper när de finns på pingpong» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna får gärna läggas ut på Pingpong innan föreläsningens början så att de som vill kan studera dem innan lektionen.» (Ganska bra)
- Lite onödigt med alla utskrivna föreläsningar. Går verkligen inte i linje med miljötänket känner jag, och gav i alla fall inte mig något speciellt, bara mer papper att bära på.» (Ganska bra)
- Inget att klaga på. Personligen spelar det ingen roll om powerpointsen är utprintade till varje undervisning, inget jag använde.» (Ganska bra)
- Vi behöver inte få ut powerpointen i papper, dom som vill ha det kan skriva ut själva. Tänk på miljön!» (Ganska bra)
- Lite virrigt med scheman som inte stämde.» (Ganska bra)
- Väl strukturerat, bra jobbat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»3 9%
Ganska dåliga»7 21%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»2 6%
Har ej sökt hjälp»6 18%

Genomsnitt: 3.03

- Se slutkommentar» (Mycket dåliga)
- Mycket dåligt under det egna arbetet vi skrev, våran handledare svarade knappt alls när vi hade frågor och det tog lång tid att få svar!» (Mycket dåliga)
- Då vissa lärare inte ens ville svara på frågor vi hade om instuderingsuppgifterna utan bara skrev ett blankt nej när vi I min studiegrupp inte förstod något så undrar jag om de ens bryr sig om kursen. » (Ganska dåliga)
- Jag sökte hjälp bland mina kamrater.» (Ganska bra)
- Bra respons under inlämningsuppgiften.» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»20 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Om ni även i fortsättningen vill ha ett arbete i kursen (vilket ju är bra förberedelse inför exjobb) bör grupperna vara mindre, resonemanget att det blir färre sidor per person och därmed mindre jobbigt håller inte, det slutar med att en eller ett par personer får göra ett gigantiskt jobb för att det ska bli en skaplig text, och det är ändå svårt att få till ett bra sammanhang.» (Ganska bra)
- Utan mina klasskamrater hade det inte gått.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»4 12%
Hög»14 43%
För hög»12 37%

Genomsnitt: 4.12

- Snävt fördelad, mycket i början.» (Lagom)
- Inte högre än andra kurser med samma omfattning.» (Lagom)
- Extremt hög i början, sen ingenting.» (Hög)
- Arbetet tog sin tid att få till» (Hög)
- Det var väldigt olika belastning under kursen, vissa veckor var det mycket medan det var mindre andra. » (Hög)
- Obligatorisk närvaro, stor inlämningsuppgift, muntlig redovisning och tenta. Lite mycket att ha allt.» (Hög)
- Arbetet tog väldigt mycket tid under en period i läsperioden då vi hade mycket annat samtidigt.» (För hög)
- Det hade gott å väll räckt med inlämningsuppgift i denna kursen. Inte någon tenta för att bli biologer!» (För hög)
- Det är orimligt att ha ett stort arbete, presentation och tenta. Antingen bör något plockas bort, alternativt att de olika delarna blir mindre.» (För hög)
- Arbetet är på alldeles för hög nivå, lägg in det I en kurs som man faktiskt bryr sig om då miljön med alla "hippies till lärare" inte faktiskt gjort mig mer benägen att släppa ut mer från fartyg än tvärt om, något som vem som helst kan förstå är ett stort tecken på värdelös kurs.» (För hög)
- Om så stort fokus ska ligga på skrivandet av projektuppgiften (vilket jag förstår inför höstens exjobb) så borde det inte finnas någon tentamen, om inte poängen utökas. Det är ett så stort område att försöka ta in allt av under 10 veckor.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»11 34%
Hög»17 53%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.56

- Stämmer kanske inte för de som följer programmet. » (För låg)
- All heder till Jan Skoog som flyttade fram sin tenta. Både han och Rune har varit ypperligt flexibla och gjort övriga läsperioden mycket behaglig. Första veckorna var dock jobbiga när alla tre kurser körde 110%.» (Lagom)
- specielt vid inlämningar redovisningar skulle vara bra om man hade ngn som kolla igenom så man var på rätt spår med uppsatser mm» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»5 15%
Dåligt»17 53%
Godkänt»9 28%
Gott»1 3%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Brukar inte skriva så mycket negativt om kurser, men denna kursen är nog den sämsta jag haft. Hade en miljökurs i gymnasiet som var toppen bra! Vi hade en lärare, och han behandlade de relevanta delarna inom miljöpåverkan till sjöss. Inget ont mot er lärare. Men hela kursen i sig är ett stort jippo. För många lärare och för djupt ingående fakta.. Tanken är väll inte att vi skall bli marinbiologer, eller?? Har pratat med många klasskamrater om denna kurs, och alla säger likadant... Det som irriterar mig mest är att det var det första som Olindersson sa, under första lektionen, "Denna kurs har fått väldigt mycket kritik från tidigare klasser".. Varför gör ni då inget åt problemet? Har ni överhuvudtaget ändrat på något?» (Mycket dåligt)
- Jag vill som tidigare nämnt förstöra miljön mer efter att ha läst denna kurs för att jag är så förbannad på upplägg och relevans I nästan allting som vi gått igenom.» (Mycket dåligt)
- Väldigt svårt att sätta fingret på exakt VAD det är som gör att intrycket av kursen blir dåligt. Det hjälper inte riktigt att programansvarig kör ett 5-minuters försvarstal inför första föreläsningen. Betyget grundar sig på allt från själva föreläsarna, föreläsningarna, rapportarbetet. Men det grundar sig framförallt i att kursen inte är ett dugg intressant i kommande arbetsliv. Visserligen känns det som om "ni" försökt få in en röd tråd och en anledning till att vi läser kursen, men den röda tråden är mest "Det kommer ju vara ni, sjökaptener som sen..."(lägg till beställer bottenfärg, bunkers, m.m.)Känns som om först har ni ett innehåll i kursen, och sen "uppfinns" en anledning till att ha med det. Ta med sånt som är relevant för oss på riktigt. Regelverk vid oljespill ex. Hur tolka, hur agera, skillnader i olika delar av världen? Det kanske inte låter lika fint som att utbilda "miljömedvetna" sjökaptener, men det känns desto mer vettigt. » (Mycket dåligt)
- Läsa kurs värdelöstvetande! Varför lägga tid på fattiga barn i Afrika? Förstod inte vad det hade med kursen att göra. » (Mycket dåligt)
- Det var många föreläsare och det kändes väldigt rörigt. Det hade varit bättre om vi hade haft en eller två föreläsare, nu känns det som vi har många för att alla ska få föreläsa lite istället för att se vad som är bäst för studenterna. » (Dåligt)
- Jag gillar miljö, jag tycker att det är en viktig kurs, jag vill bli bättre på det. Men jag tycker inte att jag har fått så mycket mer kött på benen relativt till mitt yrkesval. Jag är inte den som pluggar bäst men jag gick igenom instuderingsfrågorna två gånger, likaså föregående års tenta, och på vår tenta hade jag mycket problem med ungefär hälften av frågorna. Framförallt de som poängterade detaljer och siffror. Kursen borde spegla ett ytligare helhetsperspektiv som kompleteras med projektuppgiften där studenten får fördjupa sig på ett intressant område.» (Dåligt)
- lite för mkt fluff mer praktiskt, vad vi kan göra vad för lagar vi kan hänvisa om rederier bryter mot sina egna ""fina policyer"" mm så man kan få de att bli bättre» (Dåligt)
- Kursen heter Sjöfartens miljöpåverkan, därför anser jag att den borde handla om och fokus läggas på hur sjöfarten påverkar miljön och vad vi kan göra för att minska den negativa delen av påverkan. Som ett enkelt exempel fartyg släpper ut mycket svavel som leder till försurning (påverkan), nytt bränsle, mindre svavelhalt eller skrubber (åtgärd). Det kanske inte behöver betyda att vi måste gå in på en massa siffror och beräkningar (helt irrelevant tentafråga som borde strykas). Det borde vara detta övergripande tänket som kursen alla delar ska innehålla. Delarna om hållbart samhälle och systemindelningar anser jag är helt ointressanta för vår del. Förstå mej rätt, jag är nog en av de få som anser att kursen är bra och borde finnas men med tanke på att intresset för kursen idag inte är speciellt högt så har ni ju skjutit er själv i foten då kursen innehåller dessa delar som inte någon kan se nån som helst rellevans till vårt yrke. Ta bort all onödig ingående fakta med siffror och grafer (de två lektionerna om utsläpp till luft, kolla dessampower point, det är ju löjligt) och effekter av specifika ämnen och fokusera på hur vi påverkar och vad vi kan göra åt det så eleverna kan se kopplingen till yrket. Då vi inte ska ha några djupare kunskaper utan en bredare övergripande är det helt meningslöst att ha massa "experter" inom de olika ämnena, ha istället en lärare som har hela kursen så att det blir någon röd tråd och tydligt upplägg. Det är jättebra att lägga ut instuderingsfrågor och det är vi tacksamma för men när man säger att kan man dessa så kan man kursen och tentan så förväntar vi ju oss att det är så. Att det sedan kommer en massa tentafrågor på helt andra saker är ju väldigt mystiskt, det är jundå en lögn att om man kan dessa så kan man kursen. Om ni frågar efter ett specifikt ämne i instuderingsfrågorna så kommer ju folk att lära sig om detta, ställer ni då en fråga om ett helt annat ämne på tentan hur tror ni då att vi ska kunna det. Antingen får övningsfrågorna vara väldigt övergripande och inte på specifika detaljer eller så måste ni ju fråga om samma sak. Argumentet med att "det står ju i powet pointarna" håller inte riktigt, då är det ju meningen att vi ska kunna varrenda siffra och bokstav i alla PP vilket är helt overkligt. Tanken med instuderingsfrågor är ju att kan man dessa så kan man kursen, då kan man inte börjanställa helt nya frågor på tentan för då finns det ju ingen anledning till att lägga upp dessa frågor i förhand. Jag har under kursens gång suttit och gjort dessa frågor och på vissa av dem har jag stött på patrull, därför har jag frågat er lärare om dessa frågor som jag inte kunnat komma fram till själv med det material som ligger utlagt. Att då få svar som "kolla i PP" och "vi ger inte några rätta svar" kändes som ett skämt, är ni inte där för att hjälpa till och lära oss? En lärare har jag inte fått svar från ännu, 2 veckor efter tentan, hur är det då tänkt att jag ska klara dessa frågor vid examination? Åter till tentan som till 50% innehöll frågor relaterade till instuderingsfrågorna och 50% med frågor som inte alls var relaterade. Den första frågan handlade om att vi skulle göra vår egen tolkning av hållbar sjöfart. Den frågan kommer alla måsta få rätt på eftersom ingen kan säga att en persons tolkning är fel, så väldigt dumt att skriva en fråga på det viset. Sen till frågan om beräkningen av hur mycket svaveldioxid och andra gaser som uppstår vid förbränning av bunker, vad har det med denna kurs att göra egentligen? Vi har inte gått igenom några beräkningar alls under kursen, det är helt ovesäntligt för oss och så kommer en sån fråga på tentan? En av lärarna sa tom under tentan "ja den är väldigt svår den här frågan", är det ingen som kollar igenom tesen innan den godkänns då att frågor som denna inte kommer med? Även om jag vet hur my ket svavel som släpps ut av ett ton bunker så har jag inte en aning om hur mycket svaveldioxid väger. Detta är ett tydligt exempel på detaljkunskap som inte borde ingå, speciellt när vi inte ens har gått igenom det. Frågor och områden som kommer på tentan måste ha haft ett fokus på sig, det är enkelt för er lärare att säga "det står ju i PP" men som sagt, det står mycket i dem och att lära sig all info utantill är en omöjlighet. Om det nu var så viktigt med ett specifikt ämne i olja och vilkameffekter det har på organismer då måste väl fokus också läggas på detta under lektionen. Vi har en lärare som brukar säga att fokus inte ska läggas på "skruv och mutter" utan snarare för att vi ska få en övergripande förståelse, den här kursen har varit precis tvärt om och det är speciellt i den här kursen iaf jag anser att fokus INTE ska ligga på skruv och mutter då vi inte utbildar oss till några forskare eller miljövetare. » (Dåligt)
- För många lärare, ingen röd tråd, diffust, tentan innehöll en del irrelevanta frågor i relation till litteratur och mål» (Dåligt)
- Focus på saker/detaljer som vi som styrmen inte kan påverka. Skulle vilja ha mer av ämne som vi direkt kan påverka ombord. » (Dåligt)
- Kursen i sin uppbyggnad var välgjord, och kvaliteten på informationen var det inget fel på. Men innehållet bör riktas mer mot vad en sjökapten eller styrman behöver veta.» (Dåligt)
- Men med stor förbättringspotential. Kursen som sådan är en mycket viktig del i vår utbildning, men ni bör ta en runda till och fundera på vad som är lämpliga kursmål, vad kursen ska fokusera på och vilken nivå den ska hålla. Önskvärt vore också mer fokus på vad man som styrman faktiskt kan påverka på sitt fartyg (effektivare route-planning, weather routing, slow steaming, virtual arrival osv)» (Godkänt)
- Kursen tar upp mycket som studenterna redan vet, bottenfärg är giftigt och det är mycket svavel i bränslena... Det kanske går att banta vissa delar av kursen lite.» (Godkänt)
- I det stora hela är kursen en bra idé. Känner dock att man kanske borde haft arbetet eller en tenta, nu med båda blev det ganska mycket att stå i, och man hets-pluggade in det mesta, vilket ju gör att man om några veckor varken minns vad man skrev i arbetet eller vad man skrev på tentan. » (Godkänt)
- fint att ni lagt en så hög abitionsnivå på en kurs borde vara så på alla kurser.» (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det kan vara samma upplägg men att det är så många lärare är jobbigt»
- Marinfloc och clean ship»
- Om ni tar bort tentan och enbart har inlämningsuppgiften som examination, samt närvaro på era lektioner så är det OK med att samtliga lärare är kvar.. tycker dock ändå det är för många med för djupt kunskapsspridande.»
- Kunniga och duktiga gästföreläsare»
- De saker som rör en styrmans vardag, vad man kan göra för att spara in bränsle, etc.»
- Arbetet är bra att ha kvar, bra träning.»
- MarineFloc»
- Antifouling, utsläpp till luft och hav, övriga utsläpp till hav från andra branscher, ballast, varför sjöfartens utsläpp betyder mer än andra. Rapportpresentationerna var mycket lätta att ta till sig.»
- grupparbetet och läsa in sig på en viss teknik/fråga samt redovisning.»
- Marin flock»
- Inlämningsuppgiften. Men som nämnt ovan något av de andra momenten bör skrotas.»
- Gästföreläsningarna typ marinfloc var skoj. »
- Det lilla som är relevant, dvs regelverk/lagar osv.»
- Marinflock och Lena»
- Uppsatsen, gästföreläsare (Clean Ship Scandinavia, MarinFloc)»
- Mer fokus på dom regler som vi skall hålla oss till. Vad kan jag som ny ut exad tredje styrman göra för att minimera miljöpåverkan?»
- Regelverken.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alltså presentationen och tentan borde vara så att man får delvis lite poäng för båda. Tex presentation 1,5 hp och tentan 6 hp ungefär tror jag blir bättre »
- Utgå från vad som vore bra och intressant för oss att kunna, och lite mindre vad som är intressant och bra för miljöforskare att kunna.»
- Det mesta. Ordna så att det bara är 1-2 lärare som har övergripande kunskap om ämnet. Gå inte in på djupet! Ta bort betygsskala och inför Godkänd eller Underkänd. Ta bort tentan och ha bara inlämningsuppgift. Istället för 7.5hp så kan den minskas till 5hp. MAX. Lägg 2.5hp på nåt vettigt.. Lägg på det på sjukvårdskursen istället, kan aldrig få för mycket lärdom av det, och det är roligt och intressant!»
- Mer fokuserat på något, typ bara ett arbete och redovisning»
- Se till att få en rödtråd genom kursen. Känns väldigt blandad och de olika delarna känns inte som om de hör ihop. Instuderingsfrågorna var långt ifrån de frågor som kom på tentan!!! Det var väldigt oklart vad det var man skulle kunna och hur man skulle studera för att vara väl förberedd för tentan. »
- De arbeten som görs borde vara kortare, och inte ha så fruktansvärt höga krav på sig. Tentan bör täcka saker som är mer relevanta för styrmän.»
- Tror vi hade behövt mycket fler timmar med regelverk, Vi fick tex en hel kurs, veta exakt vad som gäller med transport av farligt gods förpackad/bulk. Punktmarkera att lära ut regelverken - mindre "skruv och mutter" »
- Färre föreläsare. Bättre föreläsningar, vissa var bra i år medan andra inte var det. »
- Ta bort arbetet, minimera mängden föreläsare, se till att alla olika föreläsare faktiskt vet vad de andra har gjort så att vi I klassen slipper 10 personer som upprepar varandra I två av fyra timmar varje föreläsning.»
- Bort med system (LCA osv), det känns inte relevant för mitt yrkesval. Räcker med att visa bilderna på utsläpp och påverkan av ett fartygs livstid. Ingen tentamen, lägg större vikt vid innehållet på rapporterna och ge lite mer tid för dem.»
- gör om tentan så att man ställer frågor som inte är hur luddiga och lätta att misstolka, detta inkluderar instuderingsfrågor som varait så diffust ställda att vi mailat berörda lärare om korrekt svar eller hur det är tänkt att frågan menas, bara för att få svaret att svar på instuderingsfrågor ej ges! stor idé med dem då???»
- Tentan poäng fördelning väldigt skum uppsats skrivningen inte värt ngn poäng alls medans gissa frågor värda lika mkt eller mer Uppsatsen ge ngn sort bonus till tenta och även har ngn sorts granskning innan inlämning skall ske kanske ngt opponering eller liknande fr att öva på sådant också Tenta frågorna var många gånger fler tydliga om de nu inte är så att svaren var breda så är de ok men om de nu skall vara ngt specifikt som de vill veta får de rikta frågorna bättre Mer samkörning mellan lärarna nu när man ändå skall ha så många olika skulle eventuellt se att man drog ner på dessa + varför alla dessa diagram och tabeller på power point presentationerna ?»
- Mer om hur jag som befäl/besättningsmedlem kan minska sjöfartens miljöpåverkan. Mindre djupdykningar i kemi och framförallt biologi. »
- Det är virrigt med alla byten av föreläsare. Vissa frågor kan behöva en dag för att man ska förstår att man hade en och då är det skönt att samma lärare kommer igen. »
- Som sagt innan. Gör kursen intressant och relevant.»
- Se kommentar ovan»
- mer struktur runt det egna arbetet och mer hjälp kring det.»
- Förslag att ta bort tentamen och fokusera på uppsats för att få deadlines som gör att det går att fokusera på varje delmoment ordentligt. Istället för tentamen en redovisningsdag utan stress. Detta kompletterat med obligatoriska lektioner.»
- Battre struktur pa kursen och battre sammarbete mellan lararna. »
- Att tex. den skriftliga inlämningen bedöns utifrån om man har förstått ämnet man skriver och inte hur det är skrivet. Som skrivare tappar man läran om innehållet bara för att få det godkänt gramatiskt och att det är rätt uppställt. Mer fokus på innehållet, har skrivaren fattat vad han skriver? »
- Kändes som man lyssnade till predikanter för en religiös sekt. Miljö och klimathot är inte något som alla är övertygade om. Kursen innehöll irrelevant kunnande för det vi ska arbeta med. Lär oss hitta i regelverken och hur lagar och regler skall följas istället. »
- Gör det till en valbar kurs istället!»
- Att lärarna ska prata ihop sig och ha en tydligare rödtråd i kursen.»
- Mer inriktat på regelverk och dyl. Eftersom det har en mer direkt inverkan på arbetet ombord snarare än att vi vet vad som händer på grundnivå i ekosystemet, men klart att viss, märk väl, viss allmänkunskap om påverkan av sjöfarten är viktig för en helhetsblick.»

17. Övriga kommentarer

- Lena har varit rak, tydlig och haft bra innehåll rakt igenom, från föreläsningar till tentafrågor. Bra jobbat!»
- Innan jag läste denna kursen så hade jag en positiv inställning, och tyckte det skulle bli intressant... Efter jag läst denna kursen så vill jag bara kasta allt som har med miljö åt sidan... För mycket fakta! = Sömnmedel. Tyvärr så har ni misslyckats igen. Försök göra något åt det denna gång, så nästa gäng får en bättre kurs. För övrigt så tackar jag för er insats och försök att sprida eran propaganda vidare. Trevlig sommar. Mvh»
- Jobbigt med så många olika lärare!!»
- Tentan hade väldigt många frågor som inte kändes relevanta gentemot kursmålen. Den skulle vara övergripande, men det kom flera frågor som vi inte hade tagit upp på föreläsningarna som var väldigt konstiga och invecklade. »
- Antingen behåller ni arbetet och har obligatorisk närvaro men tar bort tentan, eller så tar ni bort arbetet och har bara obligatoriskt på gästföreläsare. Bäst vore om hela kursen bara försvann från programmet så att vi skulle kunna lära oss något som faktiskt är vettigt för mig som framtida yrkesman.»
- Det är en viktig kurs men den är inte anpassad för vårt yrke. Jag vet inte nu efter denna kurs hur jag som styrman kan påverka miljön mindre förutom att sänka farten och sanera min ballast.»
- skulle kanske se att tentan slopas ifall man inte kan utforma en tenta som har riktiga svar eller åtminstone att man har hövligheten att när man får en fråga där uträkningar skall ske att man får tillräcklig indata i uppgiften och inte bara tvingas gissa förhållanden!»
- Kan inte nog understryka hur viktiga övningsuppgifter är för, åtminstone min, inlärning. De skall vara på vad som man bör kunna och det är också delar av detta som bör utgöra tentan. Uppgifter som förbättring av en definition bör övervägas som olämpliga att ha med på en tenta.»
- Överlag känns det fortfarande som en väldigt virrig kurs, även om ni försökt förklara flera gånger varför vi läser det vi gör känns det oklart. Tror kanske det skulle bli bättre med mer tydlig kursledning. Gästföreläsande är bra men ny föreläsare varje lektion ger inget djup och ofta blir lite samma eller så missas något för att föreläsaren tror att man redan kan.»
- Många bäckar små blir till en stor å. Det finns så många småsaker man stör sig på i kursen att det blir svårt att urskilja vad det är egentligen. Men, man kan börja med att många av föreläsarna tar sig själva på lite för stort allvar. Bara för att ni forskar/arbetar/älskar ert ämne är det inte säkert att alla andra gör det. Inse det, och det blir en lättare mentalitet. Mycket av kunskapen som lärs ut är av Skruv och Mutter-principen. Kunskapen skall om jag förstått allt rätt egentligen vara övergripande, men ändå så går tentafrågor/instuderingsfrågor in på molekylnivå...»
- För mycket med skriftlig inlämning som bedöms som ett ex-jobb + muntlig presentation + tenta i en och samma kurs för 7,5p»
- Lär oss slå i marpol och hur lagar och regler skall tolkas och tillämpas istället för att försöka övertala oss att tro på "klimathotet" Läs gärna detta: http://cicministry.org/commentary/issue106.htm»
- Rörigt!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.18

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.18
Beräknat jämförelseindex: 0.29


Kursutvärderingssystem från