ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Ekonomi och organisation, LMT967

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»6 46%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 3.3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»3 23%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 16%

Genomsnitt: 2.75

- Förändringar av kursens innehåll i ett sent skede innebar extra arbete» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Då målen är mycket öppna för tolkning av graden av kunskap som krävs ger de inte mycket ledning. Som jag förstod det var det vi skulle kunna allt som var hänvisat till, vilket i stort sett var all kursliteratur. Det var två problem med detta. Dels att hänvisningarna var kapittelvis, vilket gör det svårt att veta vad som man bör fokusera på, och dels att det fans väldigt mycket kursliteratur, som gjorde att man av tidsmässiga skäl var tvungen att själv försöka utröna vilka avsnitt i de hänvisade kapitlen som var relevanta. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 41%
Nej, målen är för högt ställda»7 58%

Genomsnitt: 2.58

- För brett» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursens mål är orimligt högt ställda i förhållande till kursens längd. Det faktum om att det rör sig om en grundläggande kurs gör att det blir lätt absurt med den detaljnivå som föreläsarna kräver på respektive område.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Varje del kan te sig rimlig att kunna, men problemet som jag ser det ligger i att det var så mycket "lära sig utantill" kunskap som skulle in, på så många olika områden, vilka i sin tur, som nämnts ovan, var dåligt specificerade. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»10 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- Det går inte att säga annat än att examinationen var på de områden som hänvisats till, men se ovanstående problematik. » (Ja, i hög grad)
- Fattar aldrig den här frågan, vad menar ni egentligen? Uppnått målen, ja via en godkänd tenta/projektarbete? Hur annars?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.15

- Föreläsningarna har varit det som legat till grund för urvalet av vad som vi gissade var det viktiga i boken (ganska rimligt?), men själva inlärningen har till största delen skett genom att på egen hand skriva en samanfattning löpande under kursen för att få literaturen mer hanterbar, samt att senare träna mha denna. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»3 23%

Genomsnitt: 3

- Alltså kursboken och kursmaterialet var ju en katastrof! Betalade över 500 kr för ekonomiboken - som vi inte behövde i slutändan ändå eftersom "det viktigaste tas upp på föreläsningarna" . De stämde ju dessutom inte överens, mycket dåligt att ha en kursbok med en författare och en övningsbok med en annan. I övningsboken kunde det stå under vissa uppgifter att typ info om detta finns i textboken - som vi inte hade rätt av.» (Ganska liten)
- Det är alldeles för mycket kurslitteratur och hänvisningarna till denna är mycket dåliga. Att hänvisa till "kap 7-13" ger ingen ledning, skall man hänvisa till ca 200s åt gången behövs bättre hänvisningar som tydligt visar vad föreläsaren anser vara viktigt. Detta gäller all litteratur och har varit undermåligt genomgående i kursen.» (Ganska stor)
- Största delen av det som jag lärt mig fins med i böckerna, men det har varit av mycket varierande kvalitet. Speciellt de böcker som är sammandrag av olika böcker var mycket varierande kvalitet. Däremot tycker jag att Graners bok (fårboken) var bra, och trevligt skriven. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»4 30%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Det är under all kritik att examinator är såpass upptagen att all administration faller platt. Examinator, administrationsansvarig och föreläsare behöver prata ihop sig så att det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad. » (Mycket dåligt)
- Känns som att det var för lite kommunikation mellan kursens ansvariga» (Ganska dåligt)
- För det första är det mycket konstigt att ha en examinator som över huvud taget inte visar sig under kursen. Sen att ha en föreläsare som bara har ett fåtal lektioner som ter sig vara den som agerar som examinator, som i sin tur har den huvudsakliga föreläsaren under sig. Känns spontant som att det är en mycket grånglig administrationsstruktur, vilket också visade sig i att det framkom att inte alla föreläsare hade haft samma bild av vad som skulle läras ut (!). » (Ganska dåligt)
- Eftersom Tomas inte hade tillgång till ping pong blev det lite fördröjning ibland med dokument. Men det har varit acceptabelt.» (Ganska dåligt)
- Bra när powerpointen låg ute innan föreläsningen. Information kom ibland ut lite för sent.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Har egentligen endast sökt hjälp i samband med lektionstillfällena, men har inga klagomål här egentligen. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»3 23%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Med tanke på att många valt olika kurser var det mycket svårt och speciellt att finna gemensam tid för projektarbetet» (Mycket dåligt)
- Svårt att hitta en passande tid för alla gruppmedlemmar då alla läser olika kurser, samt att alla har andra grupper som dem måste ta hänsyn till. » (Ganska dåligt)
- Sammarbetet med de andra stundenterna har fungerat mycket bra, för det mesta, med undantag av vissa incidenter...» (Ganska bra)
- I projektet har olika att vi läser olika kurser bredvid ställt till det ibland.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»6 46%
För hög»6 46%

Genomsnitt: 4.38

- Mycket att läsa då vi hade 2 böcker, ett kompendium plus övningshäfte.» (Hög)
- Arbetsbelastningen i kursen är väldigt hög, speciellt i samband med en så tidskrävande kurs som solidmodellering fk.» (För hög)
- Då den här kursen var samtidigt som solidmoduleringskursen som tog mycket tid i anspråk, i samband med de problem och oklarheter rörande vad som ska ingå, samt var detta kan återfinnas i literaturen, gjorde att arbetsbelastningen var mycket hög. Arbetstiden i sig var egentligen inte det största problemet, utan att det var mycket jobbigt att inte riktigt veta vad som bör fokuseras på, och om man gör rätt. » (För hög)
- Alldeles för mycket kurslitteratur. Både till antalet sidor och vad avser kostnaden. 1300kr är för mycket!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»4 30%
För hög»9 69%

Genomsnitt: 4.69

- Två stycken mycket tidskrävande kurser pågick samtidigt» (För hög)
- Orimligt hög arbetsbelastning under denna läsperiod, utan tvekan en av de tyngsta hittills under utbildningen.» (För hög)
- Se ovan.» (För hög)
- Solidmodelleringen » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»3 23%
Godkänt»7 53%
Gott»2 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig administration, otydlig kurslitteratur och hänvisningar samt orimliga mål gör detta till en kurs som jag inte anser bra alls. Kursen har potential att vara mycket bra och kunskapsgrundande för ingenjörer som behöver kunna grundbegrepp inom ekonomi, men detaljkraven gör att kursen bara blir något att ta sig igenom.» (Mycket dåligt)
- Helt enkelt för mycket på en sån kort tid. » (Dåligt)
- Rörig administration, oklara mål, mycket literatur med dåliga hänvisningar, samt mycket dyr (1300) kursliteratur!» (Dåligt)
- Väldigt omfattande teoridel, kanske är man bara inte van vid sådana kurser.. » (Godkänt)
- Mycket information för en grundkurs.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det finns övningstillfällen. »
- Thomas och fårboken var de som stod ut enligt mig.»
- Tomas!»
- Tomas var väldigt bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentaupplägget med sant/falsk. Att föreläsningarna inte stämmer överens med kurslitteraturen. »
- Försöka att inte trycka in så mycket som möjligt i en föreläsning. Då vi stressar igenom föreläsningen hinner man inte reflektera över de olika bitarna. Sen var det många bitar som inte föreläsaren hann med och det är väldigt tidskrävande att lära sig allt detta själv, vilket innebär att man med största sannolikhet hamnar i otakt med lektionerna och läsningen. Var tydligare med vilka kapitel som skall läsas i boken. Försök att begränsa kursens innehåll. Om vi skall ha projekt och redovisningar i två kurser blir det svårt att hinna läsa någonting inför tenta.»
- Se till att alla ansvariga snackar ihop sig.»
- Administrationen, kursliteraturen och tydligare hänvisningar. Viktigast är nog ändå att förtydliga vad som ska kunnas. »
- Sant och falskt-frågorna på tentan. Varför skall de finnas?? De ger bara utrymme för feltokning och då blir du av med ett rätt svar, är det en bra typ av test på kunskap? Boken Ekonomi för Ingenjörer var sådär, framförallt bör man i kursen ha samma begrepp som boken har. Det blir betydligt lättare att hitta beskrivningar på begrepp om de heter samma på föreläsningar som i boken.»
- kursboken, NYA slides - eller åtminstone så de stämmer överens med kurslitteraturen!»
- Minska kursmaterialet. Sänk belastningen. Denna kurs samtidigt som Solidmodellering fk, ger en alldeles för hög belastning.»
- Tydligare information om hur projektet ska vara upplagt och krav. Det tog lång tid innan vi förstod att detta var ett "mindre projekt" som främst bygger på redovisningen, och då vi fick veta det trodde vi att det inte var så omfattande. Dock fick vi mycket hård kritik vid redovisningen. »

16. Övriga kommentarer

- nej.»
- En som föreläser, en annan som är kursansvarig och en tredje som är examinator. Känns inte förtroendeingivande.»
- Självklart ska kritik ges men under redovisningen kändes en del kommentarer onödigt hårda.»
- Intressant kurs, men väldigt tung.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.76

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.76
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från