ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Maskinorienterad programmering, EDA480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-08 - 2010-03-21
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»7 33%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»4 19%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.47

- Har jobbat med sånt här tidigare. Gjorde bara labbarna och tentan» (Högst 15 timmar)
- Ganska liten arbetsinsats krävs - undantaget Lab 3 och 6 som var lite mer omfattande.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»3 14%
50%»2 9%
75%»2 9%
100%»13 61%

Genomsnitt: 4.09

- Jag var på en föreläsning. Deltagit i alla laborationer.» (0%)
- Gick inte på övningarna.» (75%)
- Om man ignorerar de tillfällen som jag kom försent några minuter.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»3 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 38%

Genomsnitt: 2.85

- Bra med tydlig genomgång av dem under en föreläsning.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Jag tyckte psudeoprogrammeringen kunde gåtts igenom på ett mycket mer noggrant sätt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»3 15%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»7 36%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.42

- Examinationen hade oklar information om vad för svar som efterfrågades, samt att de övningstentor vi fått var inte i närheten av så svåra som den riktiga var. » (Nej, inte alls)
- Det var en jättedålig tenta. Uppgifterna var allt för omfattande. Vi fick information innan tentan om att vi skulle öva på de två gamla tentorna på kurshemsidan och om vi kunde dom så skulle vår tenta inte bli någon chock. Det där var bara skitsnack, enligt mig. Vår tenta såg inte alls ut som någon av de gamla och det dök upp mycket svårare, mer omfattande och helt annorlunda uppgifter på vår tenta, i jämförelse med de äldre. Sista uppgiften var med lagom för en labb (mycket svårare än labb 4 och 5 som vi gjorde under kursen) och alla rutinerna som man skulle skriva i assembler var mycket mer omfattande än vad de hade varit tidigare. Så pga att vår tenta var så mycket svårare än de gamla tycker jag att det var en dålig tenta. » (Nej, inte alls)
- Tycker tentan var väldigt svår jämfört med tidigare tentor.» (Nej, inte alls)
- den var dock väldigt svår. det är synd att man får höra att den kommer vara ungefär som d tidigare tentorna. men detta visade sig att så inte var fallet.. » (I viss utsträckning)
- Tentan var för svår. Det var även med en del saker som vi inte gått igenom utan att det stod på någon pp-presentation i förbifarten.» (I viss utsträckning)
- labben va för svår lol» (Ja, i hög grad)
- Bra svårighetsgrad på tentamen, underhållande.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.66

- Jag var på en föreläsning. Deltagit i alla laborationer.» (Mycket liten)
- C-föreläsningarna var väldigt luddiga, man fick inte riktigt veta vad något verkligen var eller hur man använde det. Det kändes som om upplägget var anpassat efter att hälften redan skulle kunna c. Lite live-kodning hade varit bra.» (Ganska liten)
- Tycker inte att kursen anpassar sig till att folk kanske inte har programmerat överhuvudtaget i C innan. Jag fick lära mig själv allt eftersom det jag fick ut av lektionerna oftast var ointressanta "do:s and don"t:s".» (Ganska liten)
- Den var bra om man bortser från tentan. På tentan kändes det som att vi hade lärt oss helt fel saker...» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»11 52%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.52

- Dåligt att vi inte hade en ordenlig bok på assembler delen. Det var ändå den som var svårast på tentan och mest frågor på. » (Mycket liten)
- Svaret gäller främst "Vägen till C"» (Ganska liten)
- Bra om man bortser från tentan eftersom den var jättesvår och hade uppgifter som inte hör hemma på en tenta över huvud taget! Eftersom vi inte hade någon bok var det svårt att veta vad man ska plugga på förutom gamla tentor. Sen säger Roger att om vi gör de gamla tentorna så kommer det att gå bra. Vi ville ha fler tentor men det fick vi inte heller. Också dåligt... Är det tänkt att tentorna i framtiden ska se ut som våra: skaffa fram fler gamla tentor att öva på och en bok!» (Mycket stor)
- C-boken är mycket bra. Som komplement har jag läst "The C programming language" som jag varmt kan rekommendera alla att ha i sin bokhylla. Arbetsboken för CPU12 är bra. Man får känslan av att någon ständigt håller en i handen, det är svårt att göra fel om man läser arbetsboken ordentligt. Det är väl iof är ett mycket positivt omdöme. Komplementen som finns på resurssidan (typ "Assemblerprogrammering", "Adressavkodning" och så vidare) tycker jag är mycket bra skrivna. Alltså riktigt bra! De innehåller varken för mycket eller för lite. Dessutom bra figurer. (Samma fina anda som den lilla blå boken i kursen Digital- och datorteknik som jag också tycker är utomordentligt bra.) Med andra ord får kurslitteraturen fem stjärnor av fem möjliga.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»11 52%

Genomsnitt: 3.38

- Ett litet minus att Jan Skansholms föreläsningspresentationer inte låg veckoplaneringssidan. Men så som jag förstod det berodde det på copyright. Tycker ändå att detta bör ses över.» (Ganska bra)
- Bra om man bortser från tentan. Se de andra kommentarerna... » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»2 9%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 3.33

- Fler övningsledare och absolut fler labbhandledare på tillfällena skulle behövas. Mycket tid gick åt till att sitta och vänta på hjälp.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för lite tid med övning där lärare/assitent finns tillgänglig, och när det väl var övning hann man oftast bara fråga en fråga eftersom det var sån kö.» (Ganska dåliga)
- Lite dåligt med handledare på vissa labbar. Ibland kunde man sitta 1 timme och bara vänta på hjälp...» (Ganska bra)
- Laborationerna har fungerat bra. Hängivna labhandledare.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 14%
Lagom»8 38%
Hög»9 42%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.38

- Laborationerna är lagom omfattande.» (Låg)
- Labb 3 var jättekonstig... Det var ingenting vi hade gått igenom innan, vilket gjorde att under den veckan blev belastningen för hög. Labb 6 var också ganska svår, men det hade underlättat om vi hade gått igenom mer om att skapa klockan...» (Hög)
- I viss mån har den varit alldeles för hög. Jag tänker på labbuppgifterna 3 och 6.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 66%
Hög»5 23%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.28

- Lite väl hög mot slutet i jämförelse mot hur det var i början.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 19%
Godkänt»8 38%
Gott»6 28%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.38

- Skulle vara bra med mer övningar som är liknande de som kommer på tentan och jämnare fördelning på svårighetsgraden av labbarna hade varit bra. » (Dåligt)
- det var ganska hoppigt. Och man visste inte alltid vad det var man skulle göra/kunna. » (Dåligt)
- Allt förutom möjligheten att förbereda sig till tentan genom gamla tentor med motsvarande nivå på den vi fick.» (Godkänt)
- Över lag bra, men det borde framgå tidigare i kursen exakt vad man förväntas kunna utantill och vad som kommer på tentan. Det kändes väldigt svårt att plugga till tentan, för man visste inte riktigt vad man konkret behövde lära sig.» (Godkänt)
- Det var bra om man bortser från tentan. » (Godkänt)
- Jätterolig kurs. Roligaste ämnet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbetsboken»
- inget»
- tentan bör ses över, den var vad jag tyckte alltför svår. Speciellt då man jämför med tidigare år»
- Föreläsningarna i stort var bra.»
- Bra labhandledare (men det behövs kanske fler). Bra storgruppsövningar och bra labbar (undantaget 4-5).»
- Roger och Lars»
- Tentan testade inte grundläggande kunskaper för betyget 3 utan bara 4/5 kunskaper»
- Jag tycker det är jättebra att man introduceras till C efter att man arbetat med maskinspråk ett tag. Då får man en bättre känsla för hur kompilatorn arbetar och bra motiv för språkets konstruktioner.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer föreläsningar om adressavkodning»
- Hålla samma kunskapskrav på tentor över flera år.»
- Gör en vettig tenta som avspeglar _hela_ kursens innehåll och som inte är sanslöst svårare än tidigare typtentor!»
- nytt labbpm där man förstår vad uppgiften går ut på »
- Jag tycker att det vore bra om prov liknande dem som finns under labbarna i digital- och datortekniken även fanns i MOP-en. Det var en bra riktlinje för vad man egentligen behövde ta med sig från labbarna och lägga på minnet. »
- Tentan! Bättre information om vad man ska kunna på tentan och gärna information som stämmer den här gången! Gå igenom mer om hur man gör en klocka i C och även hur man växlar mellan 2 processer i assembler. Fler handledare på labbarna. I alla fall på labb 3 och 6.»
- Lab 4 och 5 (inledande C) bör slås ihop till en enda, kanske kan man istället dela upp Lab 6 i två delar, den kom nog som en "chock" för många på slutet av kursen. Man borde korta ner C-delen (utan att ta bort innehåll), och få in mer träning på annat, ex. avbrott och assemblerprogrammering.»
- Mer programmerings övningar som finns i olika svårighetsgrader. Mer variation på labbarna, då se en borr åka upp och ner varje vecka inte är de mest intressanta.»
- En mer genomgående lektion i C, där grunderna tas upp mycket mycket mer än vad som gjordes på denna.»
- Bättre litteratur och mer vägledning på labbarna. »
- Det bör stå i kurs-PM eller liknande vilka hjälpmedel som är tillåtna på tentamen. Att det står i tidigare års tentamen tycker inte jag är tillräckligt.»

16. Övriga kommentarer

- Sista frågan på tentan var ganska svårt att tyda.»
- Tycker inte alls att tentan speglade kursens helhet på ett bra sätt. Jag tycker att allt för stor del av tentan var frågor från den senaste veckans föreläsningar och sånt som vi endast kollat på vid ytan. Flera av uppgifterna på tentan var dessutom väldigt svåra att tolka. Vad var det egentligen man skulle göra och inte göra på uppgift 6?! Hur jämfördes strängarna i uppgift 4?! »
- Det var jobbigt att c introducerades så sent, det hade behövts mycket längre tid till att smält allt och hinna öva så man verkligen förstår språket.»
- programmet som används i labbarna är sämst byt ut det»
- Tentan var usel! Sänk betygsgränserna!»
- Mycket bra tentamen, svårare än väntat, men det handlar snarare om att föregående tentor varit för lätta. Lite för mycket fokus på C, man borde kunna komprimera C-delen av kursen och få in mer innehåll.»
- »
- Sista labben var mycket, mycket mer krävande än de tidigare (särskilt i jämförelse med de två första C labbarna - vilket ställde till tidsmässiga problem, en förbättring vore nog att slå ihop de första två och dela upp den sista eller liknande.) Tentan innehöll och provade bra saker, men uppgifterna kändes alla större, svårare och mer tidskrävande än de tidigare tentorna som vi fick titta på. Sedan tyckte jag att det var för lite poäng på ren C programmering (men då jämför jag med de tidigare tentorna igen, kanske var det snarare så att dom hade för mycket?) Annars en bra kurs, bra lärare och nästan alla handledare var bra.»


Kursutvärderingssystem från