ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysisk distributionsplanering, SJO680

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-24 - 2012-11-08
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: joakim kalantari»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

26 svarande

Högst 15 timmar/vecka»2 7%
Cirka 20 timmar/vecka»12 46%
Cirka 25 timmar/vecka»5 19%
Cirka 30 timmar/vecka»5 19%
Minst 35 timmar/vecka»2 7%

Genomsnitt: 2.73

- mer framåt slutet på kursen.» (Högst 15 timmar/vecka)
- Funnits mkt övningsmaterial att göra och matematiken var rätt svår» (Cirka 30 timmar/vecka)
- Alldeles för hög arbetsbörda» (Minst 35 timmar/vecka)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»6 23%
100%»17 65%

Genomsnitt: 4.5

- Många obligatoriska föreläsningar som jag varit på» (75%)
- missat en gästföreläsning» (100%)

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på praktikfallen?

Uppskatta tidsåtgången inklusive redovisning, handledning etc.

26 svarande

0 0%
mer än 20 timmar»10 38%
mer än 40 timmar»10 38%
mer än 60 timmar»4 15%
mer än 80 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.92

- Mycket märkligt praktikfall. Känns som att ämnet inte hörde till kursen alls. » (mer än 20 timmar)
- Med tanke på att det är praktikfall i den kursen vi läste parallellt så var det för mycket. Mycket dålig handledning gällande praktikfallet» (mer än 60 timmar)
- Tog ganska lång tid trots det inte var så svåra uppgifter en direktiven från lärarna var rätt flummig. Känns som mkt tid gick på inget alls» (mer än 60 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Målen är svåra att förstå»10 45%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kommer inte ihåg att de visades ens....» (Målen är svåra att förstå)
- Jag tycker kursen var rörig, svårt att förstå vad som var viktigt och de övningstentor som fanns tillgängliga gick inte att jämföra med den vi fick skriva senare.. denna var betydligt svårare.» (Målen är svåra att förstå)
- praktikfallet var lite "luddigt" svårt att veta vad ni ville ha ut av det. praktikfallet kändes inte direkt relevant om man ser till vad resten av kursen fokuserade på.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt oklart VAD det var vi skulle kunna/göra och vad som skulle komma på examinationen.» (Målen är svåra att förstå)
- Dock så anser jag att det var den sämst förberedda kurs som jag har läst på Chalmers. Jag vet att ni hade kort med tid på er att skapa/planera kursen, men faktum kvarstår. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Man uppfatttade en sak men märkte att det var helt annorlunda när man gjorde tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Eftersom jag tyckte de var enklare uttryckta än vad tentan motsvarade.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»12 57%
Nej, målen är för högt ställda»8 38%

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Målen är för högt ställda sett till den dåliga grund som vi får på föreläsningar och grupparbete. Grupparbetet vet jag inte vad det var för något. Men känslan var att Ola som höll i detta inte alls hade pratat med Joakim Kalantari och Kent Lumsden and. kursen och dess innehåll. Grupparbetet var ett fiasko som inte alls stämde överens med föreläsningarna, och man blev mer och mer förvirrad. Inte fick man något bra svar av Ola gällande uppgiften heller.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vet inte eftersom jag inte sett dem.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»12 60%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»2 10%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som jag sa tidigare så var det en mycket förvirrande kurs gällande vilka mål som vi skulle uppfylla, grupparbetet hade stor del i den här förvirringen. Jag anser även att den/de övningstent/a/or som kursansvarig har lagt upp på Pingpong med tillhörande svar, skall vara någon form av ledtråd och hint till vad man ska kunna inför tentamen. Men nej, det var helt skilt. Inte alls samma sak. Jag blev mycket besviken på den missledande hänvisningen till vad som förväntades av oss på tentamen.» (Nej, inte alls)
- Sämsat tentan jag gjort på CHalmers. Den testade inte alls det som tagits upp på föreläsningarna» (Nej, inte alls)
- Jag hade vart på alla föreläsningar, läst boken, gjort övningstentorna och tyckte jag hace okej koll. Men när jag läste frågorna på tentan så kände jag inte ens igen många saker. Och det känns inte schysst. Förstår inte hur man kan lägga ut övningstentor som inte ens speglar hur frågorna kommer se ut eller ämnena kommer på tentan. Man kan inte ge en fråga som säger "nämn 8 fördelar med en torrhamn". Om ajg ska komma ihåg i huvudet alla exakta normer, kriter, för och nackderlar med allt, det går inte. Man får ju fråga en fråga som säger "Diskutera vad som är nackdelarna med en torrhamn" och sedan så får man som student utveckla. Man kan inte begära att man ska kunna hela boken utan till, utan det handlar väl om att man ska få en förståelse? » (Nej, inte alls)
- jag tycker inte tentan alls speglade kursen. jag tycker lektionstiden har fokuserat mycket på grafer. varje lektionstillfälle har behandlat 20-30 olika grafer av olika svårighetsgrad. utöver det lades större fokus på vissa delar av kursen. de delarna som förklarades djupare på lektionstid är generellt det som kommer på tentan. självklart lägger man mer fokus på det som läraren tycker är viktigt. men tentan krävde istället djupkunskap om frågor som inte behandlats särskilt mycket under kursen. det kändes som tentan är gjord av någon som inte har en aning om vad som sagts eller behandlats under lektionstillfällena.» (Nej, inte alls)
- Examinationen överensstämde inte alls med det vi lärt oss i kursen. » (Nej, inte alls)
- Tyckte tentan var väldigt felställd, man brukar känna igen många frågor nu kände jag knappt igen nåt!» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte tentan hade en helt annan struktur, formuleringar och kändes i viss grad obekant, med tanke på tiden som jag lagt ner på studera.» (Nej, inte alls)
- Personligen tycker jag inte det eftersom den var den svåraste tentan jag skrivit på SoL. Blev vilseledd av de tentorna som låg uppe på pingpong och förväntade mig att vår tenta skulle motsvara dem i svårighetsgrad.» (I viss utsträckning)
- Han satte alldeles för höga krav.» (Ja, i hög grad)
- Ganska bra, dock kan jag tycka att det har varit otydligt om vad vi skulle lära oss.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var extremt svår och var väldigt konstigt uppbyggd.» (Vet ej)
- Examinationen var på en betydligt högre nivå än undervisningen och än de krav som framgick, vilket gjorde att man inte fick möjlighet att visa allt man faktiskt kan. » (Vet ej)
- Det var många frågor med många poäng på saker som vi inte hade gått igenom så mycket» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.79


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

26 svarande

mycket liten»9 34%
ganska liten»9 34%
ganska stor»8 30%
mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen kändes som en nödlösning, där ni plockade in fem(?) olika gästföreläsare för att täcka upp de hål ni hade i undervisningstimmar. Likaså grupparbetet. Dessa tre delar, föreläsningar, gästföreläsningar och grupparbete handlade inte alls om samma sak. Således blev man bara mer och mer förvirrad av föreläsningarna.» (mycket liten)
- Kent är flummig när han föreläser och pratar gärna bort sig om annat än de som tex "dagen föreläsning" handlar om.» (mycket liten)
- För mycket föreläsare och för högt tempo. Många olika saker som bara nämndes som man sedan förväntades kunna på tentan. Tex föreläsningen om forskningsprojektet, inget man förväntar sig att man ska kunna.» (mycket liten)
- eftersom tentan inte speglade föreläsningarna kändes de onödiga» (mycket liten)
- Efters om vi knappt hade något på tentan som var med på föreläsningarna så känns dom nu i efterhand onödiga.» (mycket liten)
- Föreläsningar av flera olika föreläsare med väldigt stor skillnad i innehåll gjorde det väldigt svår att se en röd tråd i kursen.» (mycket liten)
- Föreläsaren gick igenom ungefär 0samma sak varenda föreläsning och varannan föreläsning tog han och sammanfattade föregående föreläsning, hur man nu kan sammanfatta en 40 minuters lektion på 40 minuter!! Det fanns ingen röd tråd i föreläsningarna utan det kändes som att ena stunden pratades om ett ting i nästa ett annat. Det vi redan haft två kurser om gicks igenom nogrannt men andra saker hoppades igenom. Väldigt hastigt och osammanhängande. Exemplen var dessutom svårt förstådda och jag tycker inte man bara ska ha diagram på ppt. Utan ppt ska vara en hjälp så man kan gå tillbaka till föreläsningen och förstå sammanhanget och det väsentliga. Läraren borde ta upp mer verkliga exempel och utgå ifrån såna när han förklara istället för att stå och vifta över något diagram. » (mycket liten)
- Matte på engelska är inte så uppskattat» (ganska liten)
- Genom att tentamen egentligen inte alls hade någon anknytning till föreläsningarna, så var stora delar av undervisningen irrelevant.» (ganska liten)
- lektionerna har varit bra men som sagt så passade inte tentan ihop med det som behandlats under lektionerna.» (ganska stor)
- Gästföreläsningarna - sådär» (ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

mycket liten»7 26%
ganska liten»8 30%
ganska stor»11 42%
mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att fatta den och dåligt att inte finns som tryckt bok. Jobbigt att sitta vid datorn och läsa.» (mycket liten)
- samma som ovan, tentan speglade inte materialet vi har fått att lära oss av och att tenta på» (mycket liten)
- e-bok va ingen höjdare!» (mycket liten)
- Det är problemet när läraren som har föreläsningarna skrivit boken. Förstår man inte läraren, så förstår man inte boken eftersom det är samma förklaring. Boken var ofta svårtförstådd och eftersom man inte hade något att luta sig på så blev det svårt att ta till sig. » (ganska liten)
- saknats facit på räkningsuppgifter.» (ganska liten)
- Med tanke på att det gick dåligt på tentan.» (ganska liten)
- Kursboken var mycket bra. Ett stort minus att den endast fanns som E-Book då det är oerhört svårt att läsa en välfylld bok i datorn.» (ganska stor)
- Bra bok!» (ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har övningar varit för din inlärning?

24 svarande

mycket liten»6 25%
ganska liten»10 41%
ganska stor»6 25%
mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- som ovan,» (?)
- Matteövningarna gick för snabbt framåt och det gavs för lite tid till det.» (mycket liten)
- Vilka övningar?» (mycket liten)
- Föreläsaren som höll i övningarna var ej pedagogisk bla. då han pratade otroligt snabbt, stod i vägen för det han skrivit på tavlan mm.. » (mycket liten)
- Väldigt opedagogiskt, både övningarna och föreläsningarna» (mycket liten)
- Med övningar tänker jag i detta fall på tentorna på pingpong » (mycket liten)
- Det var väldigt svår matte. Svåraste matten vi haft. I andra kurser går man igenom hur man slår in cosinus på räknaren och folk har problem att förstå deet och nu skulle man helt plötsligt derivera. och för att lära sig detta hade vi två övningstillfällen där allt gick igenom på engelska och väldigt snabbt och ingen hänsyn till att förklara och förstå mer ingående. Dessutom fick vi inte fler uppgifter att öva med! » (ganska liten)
- snälla använd inte lärare som knappt pratar engelska och räknar fel på sina egna uppgifter.» (ganska liten)
- Övningstillfällena var bra, men killen var en aning nedvärderande. Vi är inte puckon. Man lärde sig Y=kx+m i högstadiet.» (ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

25 svarande

mycket liten»9 36%
ganska liten»7 28%
ganska stor»7 28%
mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som sagt så anser jag att dessa var någon form av nödlösning. De gick inte alls i någon röd-tråd med de "vanliga" föreläsningarna. Var för sig var de mycket bra, men inte till den här kursen. I så fall krävs en mycket bättre förklaring till vad de vill få ut av dessa gästföreläsningar.» (mycket liten)
- Oengagerade föreläsare med standard presentationer de kör för flera. FÖr mkt ppt och för segt!» (mycket liten)
- Gästföreläsningarna gav ingenting. Som förut fanns ingen rödtråd till resterande kurs och mycket var ren repition av föregående kurser, och inget som togs upp i reseten av kursen.» (mycket liten)
- mycket luddigt.» (mycket liten)
- Visa var bra och andra helt värdelösa.» (ganska liten)
- gästföreläsningarna har varit intressanta, men tycker det är fel att göra utredande tentafrågor kopplade till information som vi tagit del av en gång vid ett föreläsningstillfälle. särskilt då man inte kan härleda det till någon litteratur.» (ganska liten)

11. Till hur stor hjälp har praktikfallet varit för din inlärning?

26 svarande

mycket liten»19 73%
ganska liten»5 19%
ganska stor»2 7%
mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte alls. Den handlade inte ens om samma sak. Vi hade inte ens fått någon baskunskap till detta arbete i kursen, som snarare verkade vara ett rent ekonomi-arbete. Katastrof!» (mycket liten)
- Praktikfallet känns som det mest onödiga jag har gjort på Chalmers. Tycker inte den hängde ihop något med övriga kursen. Sen var det väldigt dåliga instruktioner från början så man var tvungen att fråga 1000 sker innan man fatta vad man ens skulle göra.» (mycket liten)
- Vilken inlärning? Om praktikfallet eller om det som sedan kom på tentan? Eftersom att det var helt skiljda ämnen.» (mycket liten)
- Praktikfallet var inte alls kopplat till kursen, var mer en ekonomikurs eller som vår första logistik kurs. Helt onödig och dålig. Dåliga anvisningar på vad som skulle innefattas, alla var osäkra på om de skrivit rätt eller inte. » (mycket liten)
- Praktikfall som var väldigt svårt att utföra då informationen som krävdes inte lämnades ut från företagen. Kändes inte heller som att det var en naturlig del av kursen utan intryckt i brist på annat. Dåliga riktlinjer och över lag väldigt otydligt och frustrerande.» (mycket liten)
- Inget. Praktik fallet hade INGET att göra med kursen. Det kändes som en ren ekonomi-uppgift. jag vet inte ens vad det hade med logistik att göra, att granska företags nyckeltal...» (mycket liten)
- kändes inte som att praktikfallet hade med kursen att göra.» (mycket liten)
- VARFÖR I HELA FRIDENS NAMN HAR VI HAFT DETTA PRAKTIKFALL??????????» (mycket liten)
- praktikfallet handlade inte särskilt mycket om saker som kom på tentan och i kursen i övrigt.» (mycket liten)
- Riktigt dålig handedning (obefintlig) och ingen som helst koppling till övriga kursen. Rent generellt så som hela kursen och sammankopplingen mellan alla moment sett ut. » (mycket liten)
- Praktikfallet kändes lite avlägset gentemot kursens innehåll.» (mycket liten)

12. Till hur stor hjälp har grupphandledningar varit för din inlärning?

26 svarande

mycket liten»15 57%
ganska liten»8 30%
ganska stor»3 11%
mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick dålig handledning och fattade knappt vad det gick ut på.» (mycket liten)
- Om praktikfallet var det onödigaste så kommer detta strax därefter. Fick aldrig svar på sina frågor.» (mycket liten)
- Har inte fått ngt konkret ngn av de två tillfällena. bara bemötts av " det där kan jag ju inte säga"» (mycket liten)
- Ansvarig lärare var ibland otrevlig om man frågade saker om praktikfallet.» (mycket liten)
- Väldigt vag info om arbetets innehåll, verkade inte som att handledaren var intresserad.» (mycket liten)
- Vi försökte få klarhet i vad vi skulle göra, men fick ungefär samma svar som på pappret, vilket var väldigt vagt och vi förstod inte vad läraren ville ha ut av oss.» (mycket liten)
- Ola var inte direkt entusiastisk» (mycket liten)
- Handledningen gav inget» (mycket liten)
- var en handledning som gav lika mycket som arbetet i stort, se ovan. » (mycket liten)
- Ola gav oss en liten indikation på vad som förväntades, men eftersom att vi inte hade fått någon bakgrundskunskap till detta så kändes det bara märkligt att bli tilldelad en sådan uppgift.» (ganska liten)
- Vi fick lite "pointers" om vad Ola ville ha med i praktikfallet. Dock ingen hjälp.» (ganska liten)
- Men bra för arbetets skull» (ganska liten)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material, kontakt med kursadministration mm?

26 svarande

mycket dåligt»2 7%
ganska dåligt»3 11%
ganska bra»17 65%
mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärare verkar inte läsa på pingpong, visa vet inte ens hur den fungerar. » (mycket dåligt)
- När man kollade pdf:erna i efterhand var de något svåra att förstå, men själv administrationen fungerade ok.» (mycket dåligt)
- Med tanke på att gamla tentor inte alls överensstämde med tentan så funkade detta inte alls bra.» (ganska dåligt)
- Den var bra, och material lades ut snabbt och felfritt.» (ganska bra)
- (ganska bra)
- Kalantari gjorde många uppdateringar :p» (mycket bra)
- Gick bra att få fram extentor etc. bra » (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.01


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

mycket dåligt»3 15%
ganska dåligt»7 35%
ganska bra»9 45%
mycket bra»1 5%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick inte speciellt bra svar på de frågor man ställde. Men möjligheten var god. Men känslan var att det var lite för många lärare inblandade, man vet inte vem man ska fråga om vad.» (mycket dåligt)
- Jag skickade flera frågor till Joakim på pingpong men fick aldrig något svar. Mycket dåligt tycker jag, även om inte han kan hjälpa kan han väl skicka vidare en.» (mycket dåligt)
- När vi frågat frågor har det kommit väldigt vaga svar och mötts av mycket ofröstående att vi inte förstår. Känns som att (speciellt läraren) inte har någon förståelse för att han om han förlarar en sak som är sjävlklar för honom själv, är inte det säkert att hans förklaring är sjölvklar för andra. Och då fnyser åt en....» (mycket dåligt)
- se fråga 12» (ganska dåligt)
- Handledare till praktikfallet svarade sent och kort utan att hjälpa oss.» (ganska dåligt)
- Vid förläsnings tillfällen bra, med email/pim var det svårare.» (ganska bra)
- Joakim ska ha en eloge han svarade på mail direkt och var alltid nåbar och hjälpte till.» (mycket bra)
- Har inte försökt.» (Vet ej)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»9 34%
mycket bra»17 65%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.65

16. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

26 svarande

mycket dåligt»4 15%
ganska dåligt»7 26%
ganska bra»14 53%
mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte inte alls tentamen eller grupparbetet avspeglade kurs PM eller tidigare tentor som de gett ut.» (mycket dåligt)
- Jag vet inte för kursen i sig var så dålig så man fick huvudvärk av att bara tänka på den så la inte märket till det.» (ganska dåligt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.43


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

mycket dåligt»11 44%
ganska dåligt»7 28%
ganska bra»7 28%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För många lärare = Rörigt. Vad förväntas av mig? Ingen röd tråd överhuvudtaget = För många moment som inte alls sammanstämmer. Nödlösningar = Grupparbete och Gästföreläsningar är bra om de är planerade, men de kändes endast som en nödlösning här. Dålig information = Jag tycker att en övningstenta som läraren lägger ut bör ge en indikation på vad som skall kunnas till tentan, men så var det absolut inte i det här fallet. Jag kände mig lurad.» (mycket dåligt)
- Kent borde focusera på de han förläser om ist för att sväva bort. Tentan var extremt svår och oshyst gjord. Trots ca30-35 timmars tid i veckan så klarade jag den ej.» (mycket dåligt)
- Detta kändes som om kusen var ihopsatt dagen innan kursstarten. Kan tänka mig att det var en bra kurs när den hölls av Fharid. Som är mycket mer pedagogisk och hjälpsam än vad det har varit i år. Utlagda exempel tentor lurade en mer än hjälpte. Frågor var utformade på ett helt annat sätt och helt andra frågor. Det som diskuterades mycket på föreläsningarna kom inte alls på tentan.» (mycket dåligt)
- Bedrövligt. Kenth gick ingenom bro-exemplet. Vahid gick igenom matte B på väldigt opedagogiskt sätt. Ola hade sitt praktikfall. Joakim? Vem är det? Tentan var inte alls det vi gick igenom på föreläsningarna.» (mycket dåligt)
- Ingen har riktigt förstått vad kursen ens handlar om, tentan gick inte alls igenom vad vi gått igenom på kursen. Inte bra att ha samma föreläsare som har skrivit kurslitteraturen. Om man inte fattar vad han säger förstår man inte heller boken.» (mycket dåligt)
- Fruktansvärt frustrerande att övningstenta med rättningsmall totalt skilde sig från riktiga tentamen. Detta gjorde att upplägget på instuderandet blev felriktat och väldigt mycket energi lades på något som uppenbarligen inte var värt att ödsla tid på. Alldeles för många olika föreläsare. Korslitteratur som ej gick att få i papper eller bokform. Ingen röd tråd i kursen, förstod inte sammanhanget innan man satte sig ner och började gå igenom boken. Gästföreläsningarna var intressanta men kändes inte relevanta. » (mycket dåligt)
- Den var osammanhängande, dåligt information, tentan speglade inte det kursen handalt om alls. » (mycket dåligt)
- för många kockar gör en dålig soppa. kursen kändes inte sammanhängande. hade lärarna någon kommunikation mellan varandra? och framför allt, hade den som skrev tentan någon koll på vad fokus under lektionerna varit?» (mycket dåligt)
- Oklar struktur, osammanhängande föreläsningar man syftet med kursen oklart, dåligt att praktikfallet ej var koppla till övriga kursen, dåligt att examinationen var på en betydligt svårare nivå än vad som framgick under föreläsningar och att man då lägger ut övningstentor som uppenbarligen var på en betydligt lägre nivå än vilket man ju har använt för att få en uppfattning på vad som är viktigt och på vilket nivå man skall lägga sin inlärning på. » (mycket dåligt)
- Värdelös intryck med avseende på tentan. Gästföreläsare bra, men inte så många olika.» (ganska dåligt)
- Intressant kurs men kände mig helt värdelös på tentan vilket gjorde mig irriterad.» (ganska dåligt)
- Tentan drar ner allt ordentligt» (ganska dåligt)
- Det fanns ingen röd tråd. Grupparbetet hade inget med kursen att göra, och om den hade det har sambandet inte påpekats alls.» (ganska bra)
- Jag tyckte om kursen MEN var missnöjd med tentan, jag tyckte inte den speglade kursen på ett bra sätt.» (ganska bra)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget, förutom boken.»
- Powerpoints»
- Joakim och boken»
- Inget, ta tillbaka Fharid och gör som han gjorde»
- Det stora fokuset på prisättning, flöden och kostnader.»
- Inget»
- Inte mycket.»
- literaturen»
- Jag försöker verkligen komma på något som varit bra med denna kurs som man kan jobba vidare på, men jag kan inte komma på någonting...»
- kenth»
- Boken var bra.»
- praktikfallet.»
- Föreläsningar»
- facit på räkneuppgifter, begripligare powerpoints.»
- Gästföreläsare»
- Praktikfallet»
- Praktikfallet! Bra o lätorikt»
- Tidigarenämnda övningstillfällen»
- Räkneövningarna»
- Gästföreläsningar, dock i bättre interaktion med övriga kursen»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt, förutom boken.»
- Tydliga mål, samt examination som inte sätter dit utan testar kunskap. »
- Tentan! Den var alldeles för svår med för höga krav.»
- Allt. läs tidigare kommentarer.»
- Den dåliga balansen mellan föreläsningar och tentan»
- Praktikfallet bör vara mycket tydligare formulerat. vad som skall ingå etc. framgick mycket dåligt. Det kanske säger det mesta när alla grupper erbjuds handledning med en dags varsel till på fredagen och att arbetet sedan skall vara inlämnat vid lunch på måndagen.»
- Allt»
- Klargöra vad kursen faktiskt handlar om, just nu är hälften av kursen saker vi redan lärt oss i föregående logistikkurser.»
- Det mesta.»
- En tydligare genomgång vad som är viktigt, övningstentor som överensstämmer mer med tentan som kommer.»
- praktikfallet och tentan»
- kursen behöver struktureras upp. Det behövs en rödtråd i föreläsningarna. alla föreläsningar kan inte handla om samma sak med i princip samma slides. Ska man ha så pass svåra matematik-uppgifter måste man ha mer räknestugor och tillfällen att övas och det måste gås igenom i ett mer rimligt tempo. Vi måste få fler uppgifter att öva på. man måste få chans att kunna se en övningstenta som ända har med den kursen vi läser att göra. Man måste få en tenta som speglar det som fakiskt gåtts igenom på föreläsningarna och i boken. »
- ha ett arbete som är mer knutet till kursinnehållet. bättre kommunikation sinsemellan lärarna.»
- Koordinera det bättre så det känns som det är en och samma kurs.»
- Utformningen av tentan. Undvik frågor som vi inte har gått igenom tidigare i kursen under föreläsningarna och som inte nämns i kurslitteraturen.»
- Bättre övningstillfällen där man faktiskt skall få en chans att hänga med, bättre struktur på föreläsningarna med sammanhängande gästföreläsare, se till att det övningstentor som delas ut ligger på samma nivå som examinationen, examinationen något mer anpassad till ett kandidatprogram då den kändes vara på en högre nivå, sammantaget tydligare struktur och tydligare syfte och bättre anpassning av föreläsningar för att leda eleverna i rätt riktigt för att klara examinationen. »
- se svar 18.»
- Ordinarie föreläsare»
- Tentans svårighetsgrad»
- Tentan! Ställa frågor på sånt man gått igenom känns relevant »
- Praktikfallet borde uppdateras så att det återspeglar kursens innehåll. Som det var nu kändes praktikfallet främmande.»
- Kurslitteratur son är enklare att få tag i»
- lärobok, sammarbete i kursen mellan lärare etc. tex var det vissa lärare som undrade om vi haft Kenth Lumsden som lärare. Det talar ganska tydligt för detta. Praktikfallet och handledningen därtill. Tyvärr det sämsta jag någonsin haft på Chalmers. Hade dock mycket väl kunnat vara det bästa, om det lades upp på rätt sätt och var uppstyrt med lite engagemang från handledning. »
- tentan.»

20. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

25 svarande

Ja»6 24%
Nej»19 76%

Genomsnitt: 1.76

- Om tentan blir "möjlig"» (Ja)
- Tycker att ni bör ge dem som har hand om kursen längre tid att förbereda den så att det inte blir ett ihopplock som det blev den här gången. Det gynnar ingen.» (Nej)
- För många brister, se ovan.» (Nej)
- dåligt upplagd och alldeles för svår tenta» (Nej)
- Tror jag har fått med allt i tidigare kommentarer. Haffsig kurs och luddig.» (Nej)
- inte nöjd med föreläsare eller tentan» (Nej)
- Se tidigare svar» (Nej)
- Den här kursen har gett mig väldigt lite med tanke på att den ändå än 7,5hp. Lär mig mer som jag inte redan vet!» (Nej)
- Se tidigare kommentarer.» (Nej)
- föreläsingarna var svårat att hänga med i då matten framförallt gick för fort. viktigt med mindre text och faktiskt kanske lite färg för att hålla intresset uppe.» (Nej)
- För det fanns ingenting bra med denna kurs, det kändes inte ens relaterat till vår utbildning. » (Nej)
- allt som nämnts ovan.» (Nej)
- Allt har fungerat väl förutom just tentan som jag skrev tidigare.» (Nej)
- Det lades mycket tid på saker som inte alls kom på tentamen, det som det lades tid på fanns på tentor från föregående år men inte på denna, fokus lades helt enkelt på fel saker. Blir missvisande för studenterna genom att säga att tentamen kommer bli ungefär som föregående år. » (Nej)
- Uppenbarligen så skulle jag lärt mig lika mycket på att bara plugga hemma än att gå på föreläsningarna. Förstår fortfarande inte syftet med kusen främst då examinationen var på en betydligt högre nivå än övriga kursen, vilket gör att man känner sig vilseledd. » (Nej)
- svår att få grepp om vad som var viktigt och vad man skulle fokusera på, även vad allt handlade om på djupet.» (Nej)
- Se ovan i 19 » (Nej)

21. Övriga kommentarer

- Den sämsta kursen jag läst på Chalmers.»
- Gör om gör rätt!»
- ...»
- Mycket svår tentamen»
- Praktikfallet kändes orelevant i förhållande till kursen. Kändes mer inriktat mot företagets ekonomi än mot dess logistik.»
- Fysisk distributionsplanering låter inte som att det ska vara en sån ekonomikurs.»
- Eftersom examinationen uppfattades som något orättvis, så hade känns det passande att det som ej klarat examinationen får göra någon slags komplettering. »
- För svår tenta»
- Tentan var verkligen ingen höjdare. Innehållet som sagt tyckte jag inte speglade kursen och hur vissa frågor var formulerade var en mardröm. Tack.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.84

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.01
Beräknat jämförelseindex: 0.36


Kursutvärderingssystem från