ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjömanskap A, LNC047

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-01-20
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»10 31%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»7 21%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 2.56

- endast föreläsningar,pga oförståelig litteratur för dagens generation» (Högst 15 timmar)
- Riktigt tråkig kurs» (Högst 15 timmar)
- Inklusive colreg» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 8%
75%»12 35%
100%»18 52%

Genomsnitt: 4.38

- Reser 4 timmar till skolan fram o tillbaka. Och att åka till Gbg för att gå på en lektioin på 2 timmar där man rabblar det jag kan ladda hem på kurshemsidan är inte lönsamt» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 17%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 32%

Genomsnitt: 2.94

- lika skönt det!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kurs-pm inaktuellt.» (Målen är svåra att förstå)
- Tycker inte vi uppnått det som står. Särskilt inte vad gäller sektionerna, underhåll, manövrering..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det står fortfarande att kursen ska ge den studerande teoretiska kunskaper i användadet av radar och ARPA-utrustning för både positionstagning och antikollisionsbedömning, så att alla krav som ställs i den reviderade konventionen STCW95: AII/1, A VIII, B I/12 blir uppfyllda. Ta bort det kanske?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»28 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Kanske inte i förhållande till förkunskaperna, men det beror väl på vem man frågar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svårt att plugga in manövrering o.s.v. eftersom man gärna vill uppleva hur det ska gå till på riktigt. Det hade varit kul om Chalmers hade en båt som man kunde öva lite på!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 40%
Ja, i hög grad»12 40%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.8

- Kände igen alla frågorna. » (I viss utsträckning)
- Man hade kunnat strunta i att köpa de urdåliga böckerna (kompendierna) och bara laddat hem förra årets tenta så hade man klarat en 4:a utan problem...Varför ens läsa då!!» (I viss utsträckning)
- Kul om någon bemödade sig att skriva en ny tenta och inte ta en från ett föregående år. » (I viss utsträckning)
- Antar jag» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»9 26%

Genomsnitt: 3.02

- Två lärare som bara går efter sina ppt-presentationer och en som använder over-head blad.» (Ganska liten)
- Inga tips, motsägelser mellan lärare, inkonsekvent, omodern och svårläst litteratur där mycket är felaktigt.mm mm mm» (Ganska liten)
- Det hade varit trevligt om man fick tillgång till Power-Pointsen INNAN föreläsningen, så att man hade kunnat göra anteckningar direkt i papperen! » (Ganska liten)
- De olika föreläsarna har haft olika svar på en del frågor.» (Ganska stor)
- det har varit svårt att sålla ut vad som är viktigt i kursen.» (Ganska stor)
- den har varit allt!» (Mycket stor)
- mycket bra lärare tycker jag.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»10 29%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.64

- Kurslitteraturen är under all kritik! Den är gammal, omodern och har ett mycket gammalt språk. Byt ut den snarast!!!» (Mycket liten)
- kurslit. är värdelös rent ut sagt! svenska som är mycket gammal och liknar mer tyskans ordföljd än svenskans. därtill inga bilder vilket gör det svårt! tack för power pointen på föreläsning!» (Mycket liten)
- fartygsmanövrerings kompendiet och bryggrutiner kompendiet kunde gott ersatts Marinens klassiska Lärobok i Sjömanskap » (Mycket liten)
- Gammalt kursmaterial som till stor del ej stämmer överens med undervisningen. frågan är: vem har rätt av läraren och boken?» (Ganska liten)
- Det måste finnas en litteratur som är mer uppdaterad (fräschare) och helst med korrekt stavning..» (Ganska liten)
- Fartygsmanövrerings boken är lite svårtläst.» (Ganska liten)
- Ni måste se över vilka böcker (kompendier) som ges ut...De vi hade denna termin är under all kritik. Jag har eldat upp mitt häfte och jag gjorde det med glädje för sämre skit har jag inte upplevt. Oläsbart, felaktigt, inkonsekvent, ostrukturerat mm mm» (Ganska liten)
- Ytterst användarovänligt kompendium om fartygsmanövrering» (Ganska liten)
- Kursmaterialet var skrattretande! Något mer ålderdomligt och svårtolkat får man leta efter!» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har varit svårläst, i många fall svårtolkad och full med felstavningar. En bättre bok har varit till mycket stor hjälp.» (Ganska stor)
- Gammal, inaktuell och rörig.» (Ganska stor)
- Det är här man har fått mest information, även om "litteraturen" verkligen är under all kritik. Ett suddigt kompendium fyllt med motsägelser och felstavningar från 1983!!!! Kom igen nu Chalmers...» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»20 60%

Genomsnitt: 3.54

- Det fanns massor med bra info. på utdelat. material. Ping-pong och studentportalen måste få en enklare funktionalitet. Lätt att missa info.» (?)
- Det tog flera veckor in i kursen innan materialet presenterades på Ping Pong! Jag fick fråga efter det/be om det innan det lades upp, det är inte ok!!!» (Ganska dåligt)
- Flitigt uppdaterad.» (Mycket bra)
- Det är väldigt positivt att Olinderssons presentationer har funnits uppe innan föreläsningarna.» (Mycket bra)
- olindersson är mycket insatt i tekniken» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»11 32%
Har ej sökt hjälp»8 23%

Genomsnitt: 3.64

- Inga bra svar» (Mycket dåliga)
- Olika lärare gav olika svar på frågorna.» (Ganska dåliga)
- Ena läraren säger en sak den andra säger en annan ...funkar ju inte för oss som är mittemellan...» (Ganska dåliga)
- Frågorna besvarades i den mån de kundes, men alla frågor kunde inte besvaras... Konstigt att examinera på ngt som man själv inte kan svara på?!» (Ganska bra)
- När inte Fredrik har kunnat svara så har ju Björn svar på allt! :)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 23%
Mycket bra»22 64%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 14%
Lagom»26 76%
Hög»3 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- antagligen därför att det kändes omöjligt att tillgodgöra sig litterturen och något annat finns inte att belasta sig med förutom föreläsningar!» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»5 14%
Lagom»25 73%
Hög»3 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Kunde lagt in minst ett simulatorpass i fartygsmanövreringen.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 11%
Godkänt»14 41%
Gott»14 41%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.41

- Rörigt och ostrukturerat. För många kockar?» (Dåligt)
- Timmarna med underhåll var rena skräpet.. Bara massa bilder på grafer som handlade om ekonomi. Ytterst lite om tips, råd, konkreta saker som man kunde ha användning av innan man går på praktik...Uruselt» (Dåligt)
- Gärna en mer kunnig lärare. Vikt har lagts på irrelevant saker. » (Dåligt)
- en något okunnig lärare i ämnet, men sympatisk som människa och lyssnande till våra frågor! littertur under all kritik!» (Godkänt)
- eftersom detta är kunskap som främst kommer till nytta under praktiken är det svårt att veta vad man kanske ska lägga ner extra mycket tid på.» (Godkänt)
- manövreringskompendet är oläsligt» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fredrik Olinderson bör bevaras - han är bra!»
- Samma lärare»
- Manövreringen»
- Upplägget med flera olika föreläsare i de olika delämnena har varit, men det vore bra med lite mer samordning mellan dem.»
- Sättet man skötte webbsidan på.»
- utläggandet av power point på kurshemsidan»
- Colreg men separera det mer från de övriga delarna.»
- Han Björn inom Coolreg...Den ende som gör det intressant och som verkligen kan sina saker verkar det som..»
- COLREG är jättebra att träna på så här tidigt! Björn är toppen som föreläsare! Engagerad och kunnig! »
- Praktiken tycker jag ska vara före sjömanskap A. Då lär man sig rutinerna! Det är svårt att plugga in rutinerna! Mycket bättre att lära sig de medan man tillämpar dom.»
- utdelat matrial på ping pong!»
- Att man varvade med COLREG. Visserligen mycket tråkigt att sitta och traggla regler, men jag tror att det är skönt att ha gjort det sen när det väl blir dags att tentera i det.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut litteraturen! Byt examinator, Fredrik Olinderson kan gott ta över hela kursen.»
- Kursmaterialet»
- Kurslitteraturen.»
- Ordergivning fungerar bättre med rollspel än skrivfrågor, de sitter bättre om de smakar gott i munnen. Varför inte ta en dag på båten Skagerrak och praktisera.»
- Böckerna bör bli bättre»
- - kurslitteraturen som säkert var bra för 50 år sedan, den verkar korrekt, men jag kan inte tillgodogöra mig den - kanske att man ska ha en mer erfaren föreläsare(lärare) som kan svara på frågor utanför power pointen ( på vår sista colreg-lektion med Björn Bergström fick han förklara saker för oss som fredrik inte klarat av) - jag som är en novis inom detta området hade och har mycket svårt med ordergivning och alla praktiska delar som ankarläggning, förtöjning, lots etc. och veta de olika delarna på ety fartyg och att man tex kan bromsa ett ankare och något med klokoppling etc. känns som att denna kursen på teoretisk väg försäker förklara praktiska saker! varför väntar ni inte med den till efter praktiken så man kan ha en chans??? detta är väl det enda ämne som vi kommer att lära oss mer och mer om allteftersom vi är till sjöss! varför inte ha en annan kurs som inte spelar någon roll när vi har den, som med "farlig gods" eller "stabilitet och fartygskonstruktion"? meteorolgi, matte, engelska etc. ! som sagt, det finns mycket att fundera på och att ändra till nästa år! tänk på det!»
- Ett praktisk prov i simulatorn för fartygsmanövrering bör införas. Annan kurslitteratur. Tydligare delning mellan det som ska tentas och inte. Eventuellt tenta allt utom colreg efter första praktikperioden. Lärare som vågar släppa sina presentationer och visa att de behärskar ämnet.»
- kompendierna »
- Hela sjömanskaps biten vad gäller underhåll, manövrering, rutiner etc..Kanske mer övningar på detta. Som det är nu är det värdelöst. Man har bara läst de usla materialet för att klara tentan..»
- Ge Fredrik lite självförtroende och ok litteratur så ska det nog gå bra! Litteratur till Underhållsdelen är också önskvärt. Petter är kul att lyssna på, men väldigt ostrukturerad. Då blir det svårt att veta vad man skulle lära sig egentligen.»
- Klargör syftet!»
- Kursmaterialet!»
- Underhållsdelen!»
- Böckerna. Måste kunna få fram bättre böcker än dom vi hade. inte värt att köpa något som man sen inte kan använda. Stort minus!»
- Att man får mer klarhet i Vad man skall kunna tidigt i kursen, så man vet vad man ska läsa på. »

16. Övriga kommentarer

- Jag anser att rollspel för order och webtenta för resten hade varit en god lösning.»
- jag har aldrig tidigare varit till sjöss, men som naturvetare kan jag plugga, därav av min upprördet över litteraturen och ert upplägg!»
- Låg pedagogisk nivå på lärarna förutom Colreg.»
- Man ska inte kunna klara en kurs utan kursmaterial och vi som elever måste väl kunna ställa högre krav på Er lärare vad gäller eximination än att ni kopierar och bara byter ut 2-3 frågor från förra tentan...Det suger»
- Vissa praktiska bitar som undervisas teoretiskt på kursen är ganska svåra att ta till sig för dem som aldrig varit på ett stort fartyg innan. Annars var det bra»
- Var förvirrat mellan vad som sades på lektionerna och vad som stog i bocken!»


Kursutvärderingssystem från