ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Algebra, LMA018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 89
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

89 svarande

Högst 15 timmar»11 12%
Cirka 20 timmar»28 31%
Cirka 25 timmar»20 22%
Cirka 30 timmar»13 14%
Minst 35 timmar»17 19%

Genomsnitt: 2.96

- Svårt att dra snittet, kanske 20h en vanlig vecka - sen ökar det ju rätt rejält helger och dagar innan duggor/tenta.» (Cirka 30 timmar)
- Tempot på kursen gör att andra kurser har fått stå tillbaka. Algebran tog upp 90 % av min tid.» (Minst 35 timmar)
- Märkligt att detta kan motsvara 7,5 poäng» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

88 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»3 3%
75%»15 17%
100%»68 77%

Genomsnitt: 4.68

- Läser om kursen medan jag jobbar.» (0%)
- Pga sjukdom» (75%)
- Deltagit på lectures men ej alla exercise» (75%)
- Missat någon enstaka föreläsning.» (100%)
- Har ej deltagit i övningarna, har haft kurskamrater som har hjälpt mig istället och det har gett bättre resultat.» (100%)
- Ca 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

89 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 10%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»51 57%

Genomsnitt: 3.34

- Kursmål är alltid svåra att förstå sig på.» (Målen är svåra att förstå)
- Föreläsarn beskrev bra det som va oklart» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det bör finnas en motiverare i anknytning till målen. Detta menar jag är ett bra sätt att få elever att vilja lära sig och inte bara vilja klara tentan. Det är viktigt att en ingenjör är engagerad och intresserad och ett sätt att stimulera detta är att förklara att tex minsta kvadrat metoden används när man vid mätningar av blablabla skall komma fram till blablabla.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Efter att man läst kursen förstår man målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

83 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»71 85%
Nej, målen är för högt ställda»12 14%

Genomsnitt: 2.14

- Dock känner jag personligen att jag inte hade tillräckligt med förkunskaper från gymnasiet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dom är höga men hade inte förväntat mig något annat» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga då man testas löpande under kursens gång! Det är en mycket bra metod och bör behållas. Detta motiverar även att man gör bra ifrån sig redan från början ! Mycket bra från Håkan !» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är dumt att förutsätta att alla elever har kunskap om gymnasiumets matte E. när man endast har matte D som krav för intagning! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag menar att motivationsnivån på de flesta elever är för låg. Undervisningen på denna kurs har på föreläsningarna anpassats för de som inte är intresserade eller de som inte läser tillräckligt mycket. Men jag tror att det är lite syftet med föreläsningarna - att ge de som har svårt att hänga med en chans.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Extra svårt om det, som i mitt fall, var länge sedan man tog studenten och därmed pluggade matte. Tycker man borde trycka på extra mycket för deltagande i sommarmatten» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är ett väldigt högt tempo, man har inte tid att lägga krut på andra också viktiga ämnen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

84 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 22%
Ja, i hög grad»44 52%
Vet ej/har inte examinerats än»21 25%

Genomsnitt: 3.02

- Väldigt stor skillnad på svårighetsgrad från duggorna till tentamen, enorm skillnad. Tyckte problemtentamen var överdrivet svår.» (I viss utsträckning)
- Bra med flera duggor så här långt» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte tillräckligt bra koll på målen för att avgöra om examinationen testade dem.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag har med stor insatts förberett mig för tentan och tror att jag behärskar kursen men jag fick barn på tentadagen så jag gick inte på tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»6 6%
Ganska stor»23 25%
Mycket stor»56 62%

Genomsnitt: 3.47

- Det passar inte mig att sitta tillsammans med så många människor och försöka koncentrera mig. Jag blir bara stressad av hur trångt det är. Därför går jag i princip inte på några föreläsningar utanför vanliga klassrum.» (Mycket liten)
- Det har varit för många på föreläsningarna vilket inneburit att det varit svårt att se och höra vad som sägs. Det är skamligt att alla som sitter på föreläsningarna INTE har möjlighet att ta del av det som sägs. Tycker dessutom att det varit för få föreläsningar. I min mening går det ofta för fort när något viktigt förklaras.» (Ganska liten)
- Undervisningen är det samma som i kurslitteraturen (samma föreläsare och författare till kursboken). » (Ganska liten)
- Håkan har en väldig tydlighet i sitt undervisande. Ibland kan det vara lite väl ingående i detaljer som redan gåtts igenom vilket enligt min mening gör att fokus från nytt material försvinner - jag kan pga detta ibland tappa koncentrationen.» (Ganska stor)
- Övningstillfälle med kompetent student från Johanneberg, extra mycket» (Ganska stor)
- Mest har jag nog lärt mig under de så kallade "exercise" - lektionerna, där man kunnat fråga håkan om saker man inte riktigt begripit. » (Ganska stor)
- Skulle inte gå så bra som det har gjort utan undervisningen» (Mycket stor)
- Bra och pedagogisk lärare!» (Mycket stor)
- Håkan Blomqvist har bidragit till att jag har kunnat lära mig algebra. Hans sätt att undervisa, och visa lösningar är mycket bra man kan även se att man blir skickligare när man löser uppgifterna, som bygger på att han lär ut hur man skall göra på ett mycket bra och föredömligt sätt.» (Mycket stor)
- Håkan Blomqvist är en otroligt bra och pedagogisk föreläsare och lärare. » (Mycket stor)
- Dock var övningstillfällena för få och möjligheterna för konsultation och hjälp var likaså få» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»10 11%
Ganska stor»40 44%
Mycket stor»35 39%

Genomsnitt: 3.19

- Kursliteraturen var värdelös!» (Mycket liten)
- Väldigt opedagogisk bok som bara den men full förståelse för grunderna kan tyda.» (Mycket liten)
- Jag har svårt för böcker med bara text.» (Ganska liten)
- Viktig, men kurslitteraturen har varit mer fördjupande än man nödvädigt behövt vara. Men det är inget negativt heller.» (Ganska stor)
- Fler uppgifter hade dock varit önskvärda. Mycket bra att man i alla fall kan komplettera med tidigare duggors uppgifter» (Ganska stor)
- Har lärt mig mer genom kurslitteraturen än vad jag lärt mig på föreläsningarna. Skulle gärna se att det fanns fler exempel i boken på uträkningar.» (Ganska stor)
- Gamla duggor och tentor är guld värda!» (Mycket stor)
- En förvånansvärt bra mattebok. I synnerhet i relation till vad läraren vill examinera oss på.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»39 43%
Mycket bra»46 51%

Genomsnitt: 3.47

- Vissa gamla tentor länkar gick till samma när de skulle vara olika.» (Ganska bra)
- Allt fungerade bra, förutom lösningsförslagen från SI-ledarna. De var svårt att se strukturen i lösningarna. Alltså alla låg blandat, och inte i ordning.» (Ganska bra)
- Rubrikerna och texten under på webbsidan hänger inte alltid ihop. Tex på Aktuella meddelanden så är det inte särskilt aktuella meddelanden. Detta gör att jag inte lika gladeligen tittar på sidan som ändå har en del matnyttig information. Det är inga stora ingrepp som behöver göras. Bra material utdelat på SI-mötena men kopieringen fungerade ibland dåligt. Enkelsidig kopiering och svårt att läsa och rörigt med ordningen bland papprerna.» (Ganska bra)
- Det är beklagligt att jag som fått avstå tenta för barnfödande inte får göra tentan vid tidigare tillfälle än omtenta perioden om ~10veckor.» (Ganska bra)
- Fel facit upplagt en gång, men inget andra problem.» (Mycket bra)
- Kurshemsidan bör mordeniseras och göras mer lättöverskådlig. Det är svårt att hitta på den idag på grund för djupt länkträd.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

88 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 9%
Ganska bra»37 42%
Mycket bra»33 37%
Har ej sökt hjälp»9 10%

Genomsnitt: 3.46

- På övningstillfällena är det ofta många som söker hjälp så man kanske kan fråga två frågor/lektionstillfälle» (?)
- Läraren på exercisen var grymt bra och duktig, helt tvärtom på si, upplevde inte att jag fick någon hjälp alls där.» (Ganska dåliga)
- Under föreläsningarna tycker jag att det varit svårt att få svar på eventuella frågetecken. Jag känner mig personligen inte trygg i att ifrågasätta om jag inte förstår något inför en så stor grupp. Speciellt som att lektionerna är planerade väldigt exakt för att hinna med att gå igenom ett visst antal saker.» (Ganska dåliga)
- Elev-lärarna från exercise lektionerna kunde tyvärr inte allt.» (Ganska dåliga)
- Många elever minskar chansen att få det stöd man behöver» (Ganska bra)
- Övningarna är till stor hjälp» (Mycket bra)
- under föreläsning omöjligt, under exercise mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

89 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»17 19%
Mycket bra»63 70%
Har ej sökt samarbete»6 6%

Genomsnitt: 3.79

- Har lärt mig mycket genom att samarbeta med andra i gruppen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»39 43%
Hög»42 47%
För hög»6 6%

Genomsnitt: 3.58

- (Min arbetsbelastning?)» (Låg)
- Den varierade mycket, särskilt tempot i kursen.» (Lagom)
- Väldigt ojämn. Arbetsmängden i slutet var för hög för att jag skulle hinna ta till mig allt. Jag jobbade då ändå väldigt mycket utöver föreläsningarna.» (Lagom)
- För att kursen skall motsvara 7,5 poäng skall den totala tiden arbetstiden ligga på runt 20 timmar, en elev som är riktigt duktig på matte klarar knappt det, arbetstimmarna borde ju motsvara vad medeleleven bör lägga ner i tid på det.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

88 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»50 56%
Hög»33 37%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.42

- Läser enbart 50%» (Låg)
- För låg i början, brutalt hög i slutet.» (Lagom)
- Matematiken generellt har för stor vikt i ingenjörsutbildningarna, och motsvarar inte det man kommer att behöva senare i arbetslivet. Man bör fundera på vad man vill uppnå med så mycket matematik, då det idag känns mest som det är av tradition man gör detta. Nyttan är högst marginell.» (För hög)
- 12 timmars dagar med föreläsningar en till två gånger i veckan är orimligt. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

89 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»3 3%
Godkänt»14 15%
Gott»44 49%
Mycket gott»27 30%

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra föreläsningar, där förståelsen ökade avsevärt! Mycket pedagogisk lärare. » (Mycket dåligt)
- Mycket tack vare läraren! Har mycket svårt för matte och är osäker på om jag hade klarat mig såhär bra som jag gjort hittills om det inte vore för bra föreläsningar! » (Gott)
- Mer möjlighet till pedagoger som kan förklara» (Gott)
- Högt och stressigt tempo, krävdes mycket energi och tid» (Gott)
- Att kunna följa undervisningar live via studentportalen vore ett super bra komplement vid de tillfällena man ej kan närvara pga sjukdom ect. Även om man har långt pendel avstånd hade detta varit lysande. Då mer tid hade kunnat gå till studier istället för pendling. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna är jättebra, fortsätt så! Bra att man får "räkna problem" tillsammans på föreläsningen. Bra förklarat av nya problem.»
- Duggorna och Håkan!»
- Håkan :)»
- Kontroll duggorna under perioden»
- tillgång till duggor/tentor med lösningsförslag.»
- Håkan»
- Håkan Blomqvist»
- Upplägget i stort»
- Läraren Håkan Blomqvist»
- samma sorts examination»
- Helheten»
- Föreläsaren (Håkan) »
- Allt»
- Håkan Blomqvist»
- tempot»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan!»
- Håkan.»
- SI-verksamheten var ibland inte så väl förberedd. Räkneövningar med lärare fungerade bra, läraren vi hade var förberedd.»
- Examinationsupplägget»
- Exercise-lektionerna då läraren finns på plats för att besvara frågor.»
- Håkan, hans föreläsningar hade jag aldrig klarat mig utan»
- Den duktiga läraren»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan är en grym lärare!»
- SI-möten»
- håkan!»
- Inget»
- Upplägget. Med två duggor och en tenta. Bra att teoriuppgifterna är på duggorna och inte på tentan. Man har mer tid och ork att sätta sig in i bevis och härledningar då. Man får en större chans att faktiskt kunna lära sig mer om bevis osv. »
- Jag tycker att systemet med duggorna är väldigt bra!»
- Håkan!»
- Håkan»
- Håkan Blomqvist ,)»
- 15 minuter rast, det behöver huvudet»
- Si möten»
- Föreläsningarna!»
- håkan!»
- Matteboken.»
- exercise lektionerna»
- Håkan»
- Håkans föreläsningsopedagogik! »
- Håkan. Si matte. Övnings pass, kunde dock varit ännu mer tid med övningsledare. »
- Håkan Blomqvist! Mycket pedagogisk och tydlig»
- Bra att ha duggor under kursens gång så man hänger med och inte sparar allt till tentaveckan. »
- SI-möten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske prata lite högre på föreläsningarna. Svårt att höra om man sitter långt bak.»
- Lite fler övningstimmar.»
- Fler än en exercise per vecka, bättre än si..»
- Kurslitteraturen»
- Tillgängligheten till undervisning för elever som av olika anledningar inte har samma möjligheter att bosätta sig nära skolan. (Web tv live)»
- Sätt inte mer än en föreläsning per dag ! Se till att duggorna inte medför att man får två föreläsninger på samma eftermiddag. Det går inte att ta in så mycket information på en gång ! Dugga två gjorde att man från att varit i fas med kursen, hamnar 1.5 hela kapitel efter ! Det är inte ok.»
- Lösningar till uppgifterna i boken alternativt tips och/eller sidhänvisning för att kunna arbeta effektivare. »
- kurslitteraturen»
- Ett tillfälle till med övning i veckan»
- Inget»
- ingenting»
- Arbetstempot borde kanske ses över»
- storleken på klassen på föreläsningarna. (alla får ju inte sittplatts i början av terminen.) »
- mindre klasser bättre exerciseledare»
- Även om kurslitteraturen var blev den ibland lite väl rörig - vissa exempel och bevis avgränsades endast med en mindre rubrik och ibland var det svårt att lista ut vad som var vad. Men generellt var den bra.»
- Se till att kolla om de som är SI-ledare är duktiga och förbereder sig.»
- Bättre information via kurssidan. Alla har inte möjligheten att vara på alla föreläsningar så det hade varit trevligt att få en uppgiftslista med vilka räkneuppgifter som hör till vilken del av det genomgångna materialet på en lektion istället för som det stått nu "alla uppgifter i boken är rekommenderade uppgifter" och där individuella uppgifter meddelats på föreläsningen. Resultat från duggorna skulle också kunna läggas ut på kurssidan utan att röja namn, födelsedatumet räcker i de flesta fall och är det fler på samma brukar ett tillägg av första av de fyra sista id-siffrorna räcka för att kunna hitta sitt egna resultat.»
- Mindre grupp på föreläsningarna! Att ha fyra program på en föreläsning är inte okej. Inga fler dubbla föreläsningar. Under en 2 timmars föreläsning får man tillräckligt med information för en dag. För att kunna ta till sig allt behöver det få sjunka in. Det sista som behövs då är att bli matad med ännu mer ny information som bara skapar förvirring.»
- exercisen borde vara bättre uppstyrda med genomgångar på tavlan och dikussioner i små grupper»
- Inget»
- Schemaläggningen. Två två-timmars pass matteföreläsning är för mycket, även om man får flera raster! Schemaläggningen är dåligt anpassad till hjärnan... »
- Fler handledare på övningstillfällena »
- Svårt att se något att förbättra.»
- Dålig sal. Sitter man längst bak hör och ser man inget. Kanske läraren behöver någon form av mikrofon och högtalarsystem.»
- tempot och mängden arbete»
- fler övningstillfällen med kvalificerade lärare som kan hälpa en.»
- Inte så stor skillnad på tentamens svårighetsgrad och duggornas svårighetsgrad. (Tentamen för svår, eller duggorna för lätta!)»
- större sal så elever slipper sitta på golvet!!»
- Fler möjliga övningstillfällen»
- Kanske kan införa någon form av repetition under föreläsningar som innefattar det man gjorde sist, fast kortfattat? »
- ej sex timmar föreläsning på rad med matte. Alltså lektionerna mer utsprida i veckan. »
- tempot hade kunnat skruvas ned något, annars mkt bra!»
- Fler exercise hade inte skadat »
- Kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- Faktiskt mycket nöjd med upplägget, passar mig bra :)»
- Håkan är bra, gillar att han är så engagerad och verkligen tycker matematik är roligt!»
- Toppen kurs och mycket systematisk och kunnig lärare»
- Vid utveckling av matteboken som Håkan använder sig av, bör man satsa på att införa bilder, och även "handritade" objekt, detta för att det skall bli lättare att komma ihåg. Idag är boken informativ men väldigt komprimerad, det kanske är lönt att boken blir dyrare om det medför att den blir lättare att använda. Tilldelning av salar: Till den som sköter schemat! Det är INTE ok att lägga en övning i en föreläsningssal i brist på plats. Bättre att inte lägga lektionen alls. Det var trångt och man fick bara plats med en enda sida då det satt personer bredvid. Deta är inte ok ! Det slutade med att jag gick ifrån lektionen.»
- Håkan är en bra lärare men något han skulle kunna tänka på är att skriva med lite större mellanrum mellan orden när han skriver på tavlan. Sitter man långt bak ser det ofta ut som ett långt ord och det kan ta fokus från den faktiska undervisningen.»
- I styrbord - vår föreläsningssal - hade vi problem med att det var för kallt när man hade ventilationen påslagen vilket den måste vara för att ge syre åt nästan 200 personer.»
- Det hade hjälpt om det funnits information om hjälpmatten som varit i biblioteket varje vecka. Hade ingen aning om att det fanns förrän strax innan tentan.»
- Jag är mycket nöjd med kursen!»
- Gott intryck, bra kurs Håkan är väldigt bra som föreläsare. (Kanske kunde tala högre ibland bara)»
- Kursen var bra! Behövs inga förändringar»
- Rolig kurs annars. Känns lärorikt! »
- Håkan är grymt bra lärare!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.04

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.04
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från