ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Meteorologi, oceanografi och tidvatten, SJO715

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»8 33%
Cirka 20 timmar»5 20%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 2.54

- Den extremt irriterande mänskliga faktor som gör att man ej tidigare tar tag i pluggandet har tagit överhanden. Något jag måste göra något åt, snabbt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»5 20%
100%»18 75%

Genomsnitt: 4.66

- Nära på 100%, det är möjligt att jag missade någon lektion. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 66%

Genomsnitt: 3.54

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- ...använda information från fartygets meteorologiska instrument Vore himla kul att ha ett praktiks studiebesök där en styrman visar instrumenten och hur de funkar.»
- Problemet är att man en stund efter kursen, när man inte läst eller använt sig av det kursen innehåller, glömmer av en stor del av detaljerna. Detta går självklart inte att lösa från er sida. »

...förklara meterologiska och oceanografiska element och processer
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 29%
Ja, det kan jag»12 50%
Ja, med god marginal»5 20%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.91

...förklara olika vädersystems karakteristik, inklusive tropiska orkaner och undvikande av stormcenter och farlig kvadrant kring frontlågtryck
24 svarande

Nej»1 4%
Delvis»4 16%
Ja, det kan jag»16 66%
Ja, med god marginal»3 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.87

...visa förmåga att göra väderraportering
24 svarande

Nej»1 4%
Delvis»6 25%
Ja, det kan jag»17 70%
Ja, med god marginal»0 0%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.66

...förklara havens strömsystem och uppkomsten av havsvågor
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 20%
Ja, det kan jag»17 70%
Ja, med god marginal»2 8%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.87

...använda information från fartygets meteorologiska instrument
23 svarande

Nej»0 0%
Delvis»8 34%
Ja, det kan jag»15 65%
Ja, med god marginal»0 0%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.65

...använda och analysera synoptiska kartor och göra prognos för områdets väder och sjötillstånd, genom att använda lokala väderförhållanden och meterologiskinformation
24 svarande

Nej»1 4%
Delvis»7 29%
Ja, det kan jag»13 54%
Ja, med god marginal»3 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.75

...förklara de mekanismer som styr tidvattnet
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, det kan jag»13 54%
Ja, med god marginal»9 37%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.29

...beräkna höjd vid viss tid och tid för viss höjd i hamnar.
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»15 62%
Ja, med god marginal»8 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.29

...visa förmåga göra en reseplanering med avseende på tidvattenhöjder och strömmar.
24 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 12%
Ja, det kan jag»16 66%
Ja, med god marginal»5 20%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.08

...visa förmåga att använda sjökort med tidvatteninformation
23 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»16 69%
Ja, med god marginal»6 26%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.21

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- För mkt på meteorologi och oceanografi, och kurslitteraturen var hemsk» (Nej, målen är för högt ställda)
- meteorologi och tidvatten skulle jag hellre se som två separata kurser...» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»19 79%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.87


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»13 54%

Genomsnitt: 3.37

- Studerat på egenhand.» (Ganska liten)
- Det mesta fanns på ping-pong.» (Ganska liten)
- Vissa delar kunde läsas in på egen hand» (Ganska stor)
- Johan Hartler är verkligen suveränt bra, bra föreläsningar, material, genomgångar. Det enda jag ogillar starkt är övningstillfällen med muntlig redovisning inför övriga i gruppen, det gör mig obegripligt stressad och nervös. Det är en plåga varje gång. Mikael Hägg är också grymt bra, kunnig som få. Hans fl-material var verkligen riktigt bra. Jag hade helst sett att han föreläste varje gång och inte dirigerade ut arbetet. De gånger vi hade en kvinnlig föreläsare från SMHI så funkade det inte alls. » (Mycket stor)
- Jag läste inte mycket i böckerna utan baserade mitt lärande nästan helt på undervisning och kursmaterial direkt relaterat till undervisningen (powerpoint osv). » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»9 37%

Genomsnitt: 3.04

- Harlers videos på tidvatten är mycket bra.» (Ganska stor)
- Man klarar sig bra utan boken dock måste power points ses över då det står olika saker/förklaringar om samma sak vilket blir vilseledande. samt att viss fakta är felaktig.» (Ganska stor)
- Många utav instuderingsfrågorna i met. och ocean. gick det inte alltid att hitta svar på i kompendiet.» (Ganska stor)
- Bra använda kompendiet som mikael lyckades trycka ut så man kunde svara på alla instuderingsfrågor» (Ganska stor)
- Kunde vara lite för mycket text på vissa power point» (Mycket stor)
- Bra matrial, både pps och häfte.» (Mycket stor)
- Riktigt bra material i bägge delarna. Särskilt sedan vi fick kompendiet meteorologin och kunde kombinera det med FL-materialet.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»12 50%

Genomsnitt: 3.45

- Fel dokument ute på ping pong jämfört med föreläsning ibland.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»6 25%

Genomsnitt: 3.91

- lätt att ställa frågor, lite jobbigt att man fick fel svar och själv måste leta upp rätt, för att man inte kunde lite på läraren. » (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»15 65%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.82

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 50%
Hög»12 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- mycket instuderingsfrågor över 210 st men man hann med.» (Lagom)
- Mycket nya begrepp att ta in. Lättare med tidvattnet så blev mer prioriterat med meteorologin» (Hög)
- Tidvattnet har varit kanon och varit alldeles lagom, däremot metrologin och oceanografin har känts som en 7,5 poängskurs. Det har varit väldigt mycket att ta in och plugga på.» (Hög)
- Tidvatten-delen tycker jag personligen inte var så jättesvår. Det som var svårt och jobbigt var meteorologin och oceanografin. Extremt mycket info att ta in. Man visste inte riktigt var man skulle börja, vilket ledde till att man började här och där och hade svårt att knyta ihop säcken. Man kunde heller inte ta ut det viktigaste eftersom att allt var viktigt. 201 instuderingsfrågor gavs ut och det var inte alla man kunde hitta svaren på, varken i kompendiet eller powerpoints. Sen märkte jag att det var svårt att koppla allt till vädret i verkligheten. Ex. nu finns dessa mål på himlen, vilket jag inte vet vad det är tecken på. Är det högtryck, eller lågtryck ute, jag vet kanske. Så det har varit mycket.» (Hög)
- På gränsen till "För hög" ibland. Ett mycket högt tempo i Meteorologi och oceanografi.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 45%
Hög»10 41%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.54

- Hög på snäppet till för hög. Upplevde det väldigt stressigt de sista tre veckorna i och med alla inlämningsuppgifter och 4 tentor.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 33%
Gott»11 45%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- tidvattnets räkneövning, ett stort + » (Gott)
- Johan o Mikael gör ett riktigt bra jobb!!» (Mycket gott)
- Intressant kurs, ser fram emot att få läsa mer meteorologi.» (Mycket gott)
- Allting har varit mycket intressant och lärorikt!» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- simulatorkörningen i tidvatten-delen»
- Strukturen av kursen»
- Generella upplägget är bra.»
- isföreläsningen var dålig»
- Tidvatten-delen är klockren som den är. Mycket bra inlämningsuppgift som vi sedan körde i simulatorn. »
- Jag tycker att läraren var mycket bra, pedagogisk och duktig på att förklara saker.»
- Kompendiet är mycket bra trots det jag sagt.»
- Det ni håller på med just nu»
- Räkneövningen i tidvatten. Ping-pong-materialet mycket bra.»
- Föreläsningsmaterial och lärare! »
- Johan Hartler.»
- Powerpoints och videos tillgängligt på nätet. Instuderingsfrågorna var väldigt användbara. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att läraren läst igenom sin power point. Går inte att skylla att man precis fick den eller så. antingen kommer man förbered eller så kommer man inte. jag kräver kvalite annars är det knappt mening att utbilda sig. »
- Bättre kurslitteratur för meterologi och oceanografi. Den vi hade, hade ej innehållsförteckning eller sidnummer, svårt att hitta något, svårt och gammalt språk.»
- Måste få in hur man använder datorprogram i tidvattnet. Det är det man kommer använda senare. Vore kul med fler gästföreläsare som verkligen kan sin sak, experter.»
- Kanske mer om VOS och en hel föreläsning enbart om instrumenten för väderanalys ombord. Kanske praktiska saker, studiebesök etc.»
- kanske lite mer poäng på tentamen, blir väldigt liten marginal mellan 5 och U.»
- Nu fick vi ut kursmaterialet efter halva läsperioden det kan absolut förändras till nästa år. De powerpoint som har funnits på hemsidan har inte stämt överens med de powerpoints läraren har använt på föreläsningarna. »
- Gör instuderingsfrågorna obligatoriska så att studenterna verkligen gör dem. Jag tycker också personligen att det var svårt att hålla reda på alla olika moln, dimmor och olika vädersystem. Gör någon obligatorisk uppgift om detta som ska lämnas in.»
- Register och sidnummer till kompendiet.»
- Infoga sidnummer till det tryckta kompendiet!»
- vissa moment gicks igenom väldigt snabbt i förhållande till andra som inte var med på tentamen. Skulle vara bra om det ges mer tid åt dessa då man annars lätt tror de inte är så viktiga som andra det läggs mer tid på.»
- För stor kurs jämfört med antal poäng. Tillbringade mer än 50% av tiden med denna kurs. Korta ner matematiken och öka antalet poäng för denna kurs.»
- Oceanografin blev lidande pga dåliga föreläsningar. De kändes oförberedda och vacklande när inte Hägg körde dem själv. »
- Gör meteorologi och oceanografi till en kurs och tidvatten till en annan. »

17. Övriga kommentarer

- Bra kurs, lärorik och användbar.»
- Intressant kurs och har varit kul»
- Båda lärarna har varit kanon. »
- Varför ha tidvatten och meteorologin som en enda kurs istället för två? Det var egentligen det som kändes mest omotiverat. Men det var tacksamt att ha två tentor och inte en.»
- Jag vill ge ett stort beröm till Johan Harler för alla filmer han gör och lägger på pingpong där han förklarar olika moment och övningar. De gör det inte bara lättare när man studerar hemma utan ökar även kunskapen och förståelsen. De är verkligen superbra:)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.87
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från