ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_11/12_Kommunikation på engelska del B, LSP028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-03-29
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
16 svarande

2 12%
4 25%
7 43%
2 12%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Kursen krävde löjligt mycket tid och antalet uppgifter kunde inte alls sättas i relation till antalet poäng de skulle motsvara... Om det inte var så att målet var halvhjärtade insatser utan några som helst lärdomar??»
- För många inlämningar för poängen, inte realistisk att hinna med ex-jobbet medan.»
- Alldeles för stor arbetsinsats. 7 obligatoriska inlämningsuppgifter på 1,5 poäng i kursplanen stod även att alla lektionstillfällen var obligatoriska. Bara allt material som skulle läsas tog fler timmar att läsa än vad kursen borde motsvara.»
- Många onödiga moment som inte gav så mycket. »
- Alldeles för stor arbetsbelastning för 1,5 hp, vi hade sju st. inlämningar!»

Kursens mål var tydliga
16 svarande

2 12%
4 25%
7 43%
2 12%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.75

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
16 svarande

2 12%
2 12%
6 37%
4 25%
2 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.12

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
16 svarande

2 12%
3 18%
8 50%
3 18%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.75

Kursen kändes angelägen för min utbildning
16 svarande

0 0%
3 18%
4 25%
5 31%
4 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.62

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
16 svarande

1 6%
2 12%
1 6%
5 31%
7 43%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.93

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Reflekterande texter gav bra kunskap, även responsarbetet.»
- Advisor/advisee projektet är bra men allt runt omkring är bara onödigt och ger inget»
- Att man var rådigvare till åk 2. Det var roligt och givande.De workshopar som fanns innan respektive rådgivning fick en att tänka igenom vad man skulle säga vilket också var bra. »
- Bra projektuppgifter»
- Kursens grundtanke är jättebra, det är en enorm fördel att ha med sig de kommunikativa knep vi lärt oss, så kursen och dess syfte är bra.»
- Mentors-delen, mellan AE2 och 3.»
- Det bästa med kursen är att det blir en process och man inser verkligen i efterhand att man lärt sig mycket.»
- De tre större skrivprocesserna »
- Det är bra att använda engelskan så att man inte tappar den för mycket. Att samarbeta över klasserna var bra.»
- De muntliga delarna är mycket lärorika. »
- Viktigt att lära sig tekniska termer, hur man kommunicerar på engelska.»

4. Saknade du något i kursen?

- Nej.»
- Utveckling och en lärare som kan acceptera kritik och ta till sig när i princip en hel klass har åsikter och förslag... Vilket är väldigt väldigt konstigt att sakna med tanke på att det är precis detta hon skall lära oss. »
- tydliga mål och syften. jag kan tycka att de blir som insvepta i en dimma av konstigheter bara...»
- Konkreta uppgifter och beskrivningar av dessa. "Problematisera","Conceptualize".»
- Jag saknade klarare direktiv. Till exempel när man skrev reflective text (Åk. 3). Det kändes oklart om hur man skulle skriva, men framförallt vad det innebar. Med tydligare exempel behövs»
- Saknade hur man kommunicerar genom tal»
- Bättre organisation och förklaringar till varför uppgifter skall utföras.»
- Tydlig vägledning, uppgifterna var oftast luddiga och svåra att förstå vad som skulle göras. »
- En tydligare dialog med läraren, färre arbetsmoment som fick större utrymme och reflektion. »

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Lite svårt att skriva journal note tillsammans i grupp.»
- Ja ta bort alla småuppgifter som inte ger något för det är inte rimligt att 1,5 HP skall motsvara tre skrivinlämningar en massa läsning och advisorsysslor. Anna-Maria måste dessutom lära sig att lyssna och ta till sig av kritiken hon får. I dagsläget är det svårt att ens ifrågasätta något utan att hon blir försvarsinställd och slänger ut ologiska förklaringar som inte ens känns relevanta för ämnet. »
- De reflekterande uppgifterna blev väldigt många och väldigt lika varandra. Detta gäller både journal note och reflective texts. »
- Många små uppgifter som kan vara jobbiga att hinna med vid många andra kurser sammtidigt»
- Se igenom uppgifter och dess beskrivningar. Det är inte meningen att man skall ignorera hälften av direktiven för att skriva på ett bra sätt. Läraren bör applicera den han/hon lär ut på sig själv, sett under hela kursen.»
- I trean så är det ganska mycket jobb för 1,5 poäng..»
- Antalet uppgifter. Kommunikationen från läraren. För mycket material att läsa om uppgifterna samt inte miljövänligt med alla handouts. Det finns på nätet, det behöver inte delas ut.»
- Färre små moment samt tydligare examination i slutet av kursen, varför ska man examineras innan man lärt sig allt kursen kräver?»
- Journal notes kändes meningslösa, arbetsfördelningen (har ganska mycket samtidigt under sista delen av kursen)»
- Dålig kommunikation mellan lärare och klassen, dåligt strukturerade instruktioner. Vilket är lite konstigt då det är en kommunikationskurs.»
- Syftet med uppgifterna måste vara tydligare.»
- Föreläsare bör blir bättre på att göra sig förstådd, rakare och tydligare förklaringar och formuleringar. »
- Det borde vara färre inlämningar, som istället kan genomarbetas mer för att skapa större möjlighet till lärande. Sedan är det anmärkningsvärt att ha en kommunikationskurs där läraren inte kan kommunicera på ett konstruktivt sätt med sina studenter. Sedan ifrågasätter jag att den del av kursen som läses under år 3 och som var på 1,5 hp, vägde tyngre i betygsgrunden än delen på 3 hp som läses i åk 2?»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Fick i princip ingen feedback vid examination. Tentan skulle varit hemma och det skulle föreläsas mer om vad en bra skriven tenta är. »
- överlag alldeles för stor arbetsbörda under en redan pressad läsperiod. Vilket ledde till att kursen kändes meningslös.»
- syftet i kursen är oklart och när man frågor så får man inget tydligt svar. Lärarna förstår inte att studenterna inte förstår!!! Konstigt eftersom vi har följts åt sedan dag 1 på utbildningen. »

Föreläsningar
16 svarande

10 62%
OK»6 37%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.37

Övningar/övriga lektioner
16 svarande

4 25%
OK»10 62%
2 12%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.87

Att få hjälp och svar på frågor
16 svarande

6 37%
OK»9 56%
0 0%
++»1 6%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.75

Kurslitteratur och annat kursmaterial
15 svarande

6 42%
OK»6 42%
1 7%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 1.78

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
15 svarande

4 26%
OK»3 20%
5 33%
++»3 20%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.46

Projektarbete i grupp
16 svarande

2 13%
OK»9 60%
4 26%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.13

Muntlig redovisning
15 svarande

1 7%
OK»7 53%
4 30%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.38

Tentamen
16 svarande

2 14%
OK»4 28%
8 57%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.42

Hemtentamen
13 svarande

1 50%
OK»1 50%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 1.5

Dugga
13 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 1

Självverksamhet
15 svarande

2 18%
OK»7 63%
1 9%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.09

Studiebesök
13 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
13 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 1

Feedback under kursens gång
16 svarande

7 43%
OK»4 25%
2 12%
++»3 18%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.06

Feedback vid examination
15 svarande

1 8%
OK»7 58%
3 25%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.33

Laborationer
13 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»12

Genomsnitt: 2

Annat
12 svarande

2 66%
OK»1 33%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 1.33

7. Övriga kommentarer

- en bra kurs som skulle ha mycket tillbaks om läraren kunde acceptera att ibland ha fel, och därefter ändra sitt beteende. det kan inte vara så att alla som är missnöjda har fel och är dumma, nånstans brister ledarskapet. genom att bättre ta till sig kritik, våga ha fel och köra mer raka rör tror jag man kan få till en bra kurs. »
- Kursen behövs konkretiseras. "Svårfångat" ämne.»
- Bra kurs men upplägget behöver ändras.»
- För stor arbetsbörda, hade kursen varit på 7,5 poäng hade det inneburit ca 35 obligatoriska inlämningsuppgifter! Dålig tidpunkt för en kurs som denna, då det är en annan väldigt krävande kurs samt uppstart av examensarbete samtidigt. Känns som att kursens krav varit de samma igenom hela kursen, alltså var det omöjligt att få ett högt betyg i början av kursen på inlämningsuppgifter. Kraven borde motsvara den förväntade nivån vid tidpunkten för bedömningen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.75
Beräknat jämförelseindex: 0.43

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från