ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-4 Projektkurs IT, TDA366/DIT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-20
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Vilket program går du på?

29 svarande

Chalmers, IT-programmet»27 93%
Göteborgs universitet»2 6%
Annat program»0 0%

Genomsnitt: 1.06


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»6 21%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»9 32%
Minst 35 timmar»6 21%

Genomsnitt: 3.32

- Ca 25 timmar i veckan, lv1 - lv4. Ca 50 - 60 timmar i veckan, lv5 - lv8.» (Minst 35 timmar)
- Tidsskalan är inte tillräcklig för denna kurs» (Minst 35 timmar)
- I början av läsperioden låg jag runt 20-25 timmar, sedan dippade det till kanske 10-15 under Cortegen som jag byggde på, och veckorna efter cortegen arbetade jag fruktansvärt mycket - minst 80 timmar sista veckan, lite mindre än det veckan innan, och ytterligare lite mindre än det veckan innan. Sammantaget landar det på 35h+ per vecka.» (Minst 35 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»8 28%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 21%

Genomsnitt: 2.57

- Lägg till alternativ vet inte/minns inte! Jag brukar läsa målen i början av kursen men jag minns dem ju inte nu två månader senare!» (?)
- Svårt att förstå exakt vad som krävs för femma. Efter första föreläsningen skulle man välja projekt, tycker inte alls det var klart vad förväntningarna var för högre betyg. Förvirrande att kursen ändrats så mycket sedan föregående år, tala om detta tydligt. Man får en bild av kommande kurser när man pratar med elever från tidigare år, och i denna kurs stämde inte denna bild alls.» (Målen är svåra att förstå)
- Svårt att veta vad som ska presteras för att få ett visst betyg. Känns som att spela roulette med betyget.» (Målen är svåra att förstå)
- Det var svårt att veta exakt vad som skulle ingå i programmet och projektet» (Målen är svåra att förstå)
- Speciellt angående kraven för högre betyg. Krävs dependency injection framework?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen upplever jag som ganska luddiga, men samtidigt förstår jag att de är svårare att formulera mer precist. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Fick reda på målen innan man valt grupp / projekt. Vet inte om dom gick att hitta på hemsidan. Skulle varit bra med en föreläsning inför redovisning där målen repeterats, osv.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 70%
Nej, målen är för högt ställda»7 29%

Genomsnitt: 2.29

- Målen var väldigt luddiga och mål som t.ex. "att använda injection framework" för att få en 5a verkar stelt och dåligt anpassat krav.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Inte i närheten av rätt nivå på kurskraven. Med rådande krav, kör hellre denna kurs efter SE:n.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ordentlig undervisning i hur man gör UML-diagram saknas. Allt jag gjort har jag lärt mig från wikipedia :P Det är väldigt höga förväntningar på projektet har jag fått intryck av. Det har gjort mig till en bättre programmerare, men också varit nära att få mig gå in i väggen. Detta är utan tvekan den jobbigaste (och kanske roligaste) kursen på hela året.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 40%
Ja, i hög grad»8 32%
Vet ej/har inte examinerats än»7 28%

Genomsnitt: 2.88

- Vi hade ju ingen "examination"» (I viss utsträckning)
- Var lite otydligt vad som skulle tas upp under den muntliga redovisningen, skulle varit bra med en föreläsning eller liknande inför redovisningen för att få reda vad som förväntas, samt tex en sammanfattning vad som förväntas vara klart i projektet.» (I viss utsträckning)
- Vet ej hur redovisning och dokumentation bedöms.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Kan inte svara förrän resultaten tillkännages.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»8 27%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.72

- Hajo"s webbsida hade en fast sidbredd/sidhöjd (alldeles för liten) och var mycket irriterande. Fungerade inte bra oavsett operativsystem eller webbläsare.» (Mycket dåligt)
- Rörigt. Alla föreläsningar i början. Dåliga slides som inte gick att förstå när man skulle använda det senare i projektet.» (Mycket dåligt)
- Webbsidan var svårnavigerad och stundtals otydlig.» (Ganska dåligt)
- Oorganiserad kurshemsida, dålig kommunikation mellan handledare och kursledare. Förvirring angående deadlines.» (Ganska dåligt)
- Kunde varit bra att få mejl om uppdateringar på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Dålig design av sidan. Svårnavigerad.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan var lite jobbig och eftersom allt utdelat material delades ut genom hemsidan...» (Ganska dåligt)
- Mer information kunde finnas om allting och hur det borde fungera. Exempel: mer beskrivning (i text) om hur MVC-modellen borde genomföras utöver den kod som finns på sidan.» (Ganska bra)
- En del buggar på hemsidan, visades inte korrekt i alla webbläsare/på alla datorer.» (Ganska bra)
- Kurssidan ser dock konstig ut i de flesta webbläsare.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp av handledaren?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 24%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»11 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Vi, i våran grupp, kände inte att vi fick något direkt stöd av våran handledare, inte ens på våra veckomöten. Framförallt hade vi problem med att vi inte fick någon kritik av handledaren, vilket ledde till att vi väldigt sent i kursen själva hittade stora hål i vårat projekt vilket gjorde att vi fick arbeta enorma mängder dom 2-3 sista veckorna (50-55h/vecka).» (Ganska dåliga)
- Tid med handledare var begränsad och olika handledare verkar ha gett olika råd.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få information förutom svar på direkta frågor» (Ganska dåliga)
- Handledarna har inte varit speciellt insatta i projektet, utan mest gett övergripande råd gällande mjukvaruutvecklingsprinciper. » (Ganska bra)
- Det fanns goda möjligheter att få hjälp - vi hade ett möte varje vecka, det gick att maila handledaren, och man kunde boka in fler möten om så önskades. Dock fanns det även vissa negativa sidor i arbetet med handledaren - vi upplevde det som att handledaren inte var tillräckligt aktivt engagerad i sitt arbete. Ville vi få någon form av kritik fick vi dra det ur handledaren, och några gånger fick vi direkt felaktig (inte förenlig med god programmerings-sed) information. Vi upplevde det som att handledaren inte riktigt var intresserad av vad vi gjorde. Dock fungerade det acceptabelt.» (Ganska bra)
- Handledarna hade ganska mycket att göra så det var inte jättelätt att t ex kunna boka in extra möten eller få hjälp när utanför de obligatoriska veckomötena» (Ganska bra)
- Ett möte i veckan har fungerat *mycket* bra.» (Mycket bra)
- En eloge till Daniel som hjälpte till mycket och ibland på konstiga tider. :)» (Mycket bra)
- Daniel var trevlig och offrade gärna av sin tid för att hjälpa till lite extra!» (Mycket bra)
- handledningarna på torsdagar var riktigt bra» (Mycket bra)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i projektgruppen fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»17 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.34

- Vi hade tyvärr väldigt ojämn kunskapsnivå i gruppen vilket ledde till en del problem, eftersom vissa inte kunde tillföra lika mkt som resten.» (Ganska dåligt)
- Då vi hade väldigt blandade kunskapsnivåer i vår grupp var det svårt att fördela arbetet på ett rimligt sätt.» (Ganska bra)
- Haft lite problem med hur mycket olika människor jobbat. Men det löste sig på vägen.» (Ganska bra)
- Under omständigheterna, fantastiskt.» (Mycket bra)
- Superb grupp, mycket tack vare att vi formades innan kursstart kring ett projekt så alla var med från dag ett på vad vi ville göra osv.» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 34%
Hög»9 31%
För hög»10 34%

Genomsnitt: 4

- Var väldigt fritt, man kunde själv välja vilken ambitionsnivå man ville lägga sig på och på så sätt påverka arbetsbelastningen» (Lagom)
- Väldigt låg i början, väldigt hög mot slutet, kändes inte som något särskilt bra "flow" genom projektet. » (Lagom)
- Man ligger som man bäddar, vill man göra något storslaget så får man lägga ner mer tid. Är man bara intresserad av att klara kursen så är det inte mycket som krävs.» (Lagom)
- Kursen som sådan har en hög men acceptabel arbetsbelastning. Vissa omständigheter gjorde att *jag* fick en alldeles för hög belastning just denna gång kursen gavs, men jag tror att kursen som sådan torde generera en hög men rimlig belastning.» (Hög)
- Se fråga 7.» (För hög)
- Nästa gång jag jobbar så här mycket är nog på kandidatarbetet :P» (För hög)

10. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»11 37%
Hög»9 31%
För hög»8 27%

Genomsnitt: 3.82

- Det blir alltid mer mot slutet när det handlar om projekt men det beror bara på att man själv dummar sig och skjuter på saker/planerar dåligt eller helt enkelt underskattar komplexiteten i något.» (Lagom)
- Främst på grund av denna kursen - den andra kursen lade jag inte mycket krut på alls.» (Hög)


Sammanfattande frågor

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 10%
Godkänt»7 24%
Gott»12 41%
Mycket gott»6 20%

Genomsnitt: 3.65

- Kursen var dåligt styrd. Fick dåligt med guidning. Kopplingen till kommunikationen obefintlig. Mycket arbete för att producera papper och inte komma någonstans.» (Dåligt)
- Jag är inget jättefan av projektkurser, men det är säkert nyttigt.» (Godkänt)
- Det var jobbigt under tiden men jag är nöjd med resultatet.» (Gott)
- Mycket trevlig kurs!» (Gott)
- Extremt lärorik kurs, men på bekostnad av tidsåtgång.» (Mycket gott)
- Trots att det varit fruktansvärt jobbigt har jag lärt mig jättemycket under kursens gång.» (Mycket gott)
- Att få hitta på något eget att göra är underbart! Kreativitet är livsviktigt i branschen och en sådan här kurs lär en så mycket mer viktiga färdigheter för yrkeslivet än någon annan kan!» (Mycket gott)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Valfriheten»
- Kursen»
- De inplanerade mötena, Google code.»
- Allt har varit bra.»
- Kriterier och att man får strukturera upp sitt arbete med hjälp av use case och dokument innan man börjar koda.»
- Upplägget i sig - jättebra med egna projekt, MVC och versionshantering.»
- Att jobba mot SVN. Google code funkade jättebra och man kan ju använda det till sina egna projekt.»
- Jadu...»
- Veckomötena med handledare är bra, håller tempot uppe kontinuerligt. »
- Friheten, att man får välja vad man vill göra, och att man väljer grupper själv. Väldigt viktiga saker för kursen.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det skulle vara kul med flera föreläsningar och att ha dem lite mer utspridda under läsperioden.»
- Man bör få välja språk fritt, mer djupgående & avancerade workshops, absolut inga straff för missade möten (som det har varit nu.. konstigt system), mer & mer konkreta exempel på dokumentationen, kanske en workshop på dokumentation. Bättre templates för dokumentationen.»
- Krav på Google Guice för femma? Eller var det vilket framework som helst? Eller hur var det? Varför? Är det till alla applikationers fördel att tvinga in ett framework bara för att?»
- Det krävs för mycket arbete om man satsar på de högs betygen.»
- en bättre fördelning om hur arbetet läggs upp och bättre handledning, så man slipper jobba konstant de 2 sista veckorna för att hinna klart»
- Mer information om allting som ska göras, mer detaljerade beskrivningar av betygskriterier etc. Handledare borde vara mer enhetliga så att alla grupper får samma råd.»
- Lite mindre dokumentation (RAD, SDD) eller i alla fall tydligare information om hur man skall utforma sagda dokument. »
- Det borde vara enhetligt språk - Svenska till allt utom koden. Användbar webbsida. Sätt mer fokus på projektets arbetsgång och mindre på resultatet. Målet med kursen borde vara att lära sig arbeta i projektform. Tvinga fram ett korrekt arbetssätt med en tydlig designdel. Sänk betygskriterierna en aning.»
- Något fler föreläsningar, så att man kan få lite koll på hur man ligger till, vad som krävs osv.»
- "Kompletteringsuppgiften" som mer kändes som en bestraffning, tydligare information under hela projektets gång.»
- Strukturen på kursen.»
- Lite högre tempo i början så inte allt ska "magiskt" hända de sista 2-3 veckorna. Lite mer information om dokumentationen och alla dokument som ska göras ganska tidigt. Vi hade dålig koll på vad allt innebar. »
- Fler workshops där man går igenom samtliga moment i kursen. Det fanns många krav som man aldrig gick igenom vad det var för något men ändå var man tvungen att göra dessa och lämna in dem, tex många delar av dokumentationen.»
- Tydligare vad som krävs för betygen, bättre kommunikation mellan Lärare och Handledare. Vi fick ofta svaret: "Hmm, han (Läraren) har inte sagt något om det, ska höra med honom". På saker som handledarna rimligtvis bör veta. Också viktigt att det är tydligt vad som är viktigt. Vi la ner väldigt mycket tid på diagram till vår dokumentation och att kommentera upp koden efter rekommendation av Daniel i början men näst sista veckan fick vi veta att det tydligen inte alls var viktigt, sådant gör en lite sur. »
- Betygssystemet, gå tillbaka till U & G. Tvånget att använda MVC-modellen, den begränsar för mycket. Mer aktiv handledning.»

14. Övriga kommentarer

- I övrigt godkänt, men att straffas för ett missat möte (jag missade dock inget) känns lite löjligt. Mötena var enormt värdefulla, och går man inte på dem så har man straffats nog. Tack för en bra kurs!»
- Lärorikt men extremt mycket på slutet för att ha en chans att bli klara....»
- Projektet var roligt att utföra, men det mesta runt omkring som information och handledarkontakt samt undervisning lämnade mycket i övrigt att önska.»
- Den här kursen är förmodligen den nyttigaste på hela linjen, undantaget kandidat och ex-jobb. Den låter oss finslipa förmågor vi fått i årets föregående kurser, lära oss arbeta i projekt form, lär oss massor om dokumentering inom IT, gruppdynamik, riktigt självständigt arbete, använda viktiga verktyg som SVN och enklare UML modellering. Det är otroligt mycket i bara en kurs och vi hade aldrig lärt oss så mycket på något annat sätt! Mer kurser som denna säger jag! »
- Det är väldigt krångligt att hitta vad man fick för resultat på kursen, jag vet att flera personer inte har hittat sitt resultat.»


Kursutvärderingssystem från