ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-4 Elektronik, ETI146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»20 40%
Cirka 20 timmar»16 32%
Cirka 25 timmar»8 16%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.02


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»2 4%
25%»8 16%
50%»6 12%
75%»9 18%
100%»25 50%

Genomsnitt: 3.94

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

50 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»6 12%
Vet ej, målen är svåra att förstå»1 2%
Målen är för lågt ställda»1 2%
Målen verkar rimliga»41 82%
Målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 3.6

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

50 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 16%
Ja, i hög grad»36 72%
Vet ej/har inte examinerats än»6 12%

Genomsnitt: 2.96


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»10 20%
Mycket stor»32 65%

Genomsnitt: 3.44

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska liten»21 42%
Ganska stor»18 36%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.4

7. Hur har övningarna fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 11%
Ganska bra»25 58%
Mycket bra»13 30%

Genomsnitt: 3.18

8. Hur har laborationerna fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»31 64%
Mycket bra»14 29%

Genomsnitt: 3.22

9. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»27 57%
Mycket bra»17 36%

Genomsnitt: 3.29

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 24%
Mycket bra»36 73%

Genomsnitt: 3.71

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration:

- Mycket bra övningar och föreläsningar. »
- Utmärkt!»
- Bra med mail Bill!»
- Det har fungerat väl, speciellt med kurshemsidan då det finns väldigt mycket bra teori, exempel, lösningsförslag m.m. Boken är lite sämre eftersom det är onödigt mycket text men det brukar ju va så med vissa amerikanska böcker. Mycket bra föreläsningar.»
- Tycker det var för mycket att göra första och sista labben, medan det knappt var något att göra andra labben.»
- Det blev väldigt många dokument på Ping Pong som ledde till dålig översikt. Kanske skulle man sammanställa alla lösningar till ett häfte nästa år»
- Jag kan inte förstå att en 7.5 hp kurs kan omfatta så mycket lektionstid som denna kursen har haft. Är denna tidsmängd rimlig i förhållande till att den bara ska omfatta 7.5 hp?»
- Effektsteg var något som var svårt att förstå då tiden som lades på det var ganska liten.»
- Har inte deltagit i kursen.»
- Bra föreläsningar och kanon att så mycket material kommer upp på kurshemsidan om det är något man glömt eller inte fattat. »
- Det blev lättare att få en överblick över dokumenten på kurshemsidan efter att de hade delats upp i mappar.»
- Bill är riktigt bra! »
- Bill är mycket pedagogisk i sin undervisning och svara alltid på frågor som man ställer under lektionen men även på mail. Är det något man undrar får man alltid svar på det snabbt.»
- Bill är en väldigt bra föreläsare. Han är en utav få som förstår att studenter inte kan anteckna och lyssna på föreläsaren samtidigt.»
- Allt var bra förutom Laboration 2. Laborations-PM hade behövt vara mycket mer utförligt. Man ansågs kunna tillvägagångssätt och inställningar i program efter att ha gjort det en gång föregående lab, vilket inte var fallet. Möjligen är detta endast för att jag går Datateknik. Kanske har Elektro använt dessa program förut.»
- Bills undervisningsteknik är fantastisk och han är en av de absolut bästa lärarna jag någonsin haft! Dessutom är han ordentligt engagerad i kursen och ser till att vi får all den hjälp och info vi behöver.»
- Angående kurslitteratur: använde inte boken, dock allt som Bill delade ut och häftet om komponenter. De fungerade bra. Har inte varit på någon övning. Laborationerna har fungerat bra, roligt att få göra något praktiskt emellanåt också.»
- Det blev mycket bättre ordning på hemsidan med mappsystemet. Det skulle kunna gå och skriva ihop övning och föreläsningsplaneringen för både lp3 & lp4.»
- Bill är en väldigt bra och engagerad föreläsare, något som är ganska ovanligt tyvärr.»
- Bill är en riktigt bra lärare!!!»
- Anledningen att jag inte gått på så många föreläsningar är för att jag föredrar att lära mig själv. Annars tyckte jag inte illa om föreläsningarna. »
- Svårt att hänga med i kursens alla moment utan att vara på alla föreläsningar»
- Bill har koll»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»7 14%
Mycket bra»32 64%
Har ej sökt hjälp»10 20%

Genomsnitt: 4.02

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

48 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»5 10%
Förbli densamma»41 85%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»1 2%

Genomsnitt: 2.95

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

46 svarande

Sänkas markant»4 8%
Sänkas lite»20 43%
Förbli densamma»21 45%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.41


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 10%
Gott»19 39%
Mycket gott»24 50%

Genomsnitt: 4.39

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna har varit toppen. Repetitionen av kursen i slutet var ganska bra. »
- Föreläsare & övningsledare. »
- Allt»
- Bill och hans skämtande»
- Bill Karlström»
- labbar»
- Behåll Bill, bland de bästa lärarna på Chalmers!»
- Bill!»
- Att mycket information kommer upp på hemsidan och föreläsningarna.»
- Laborationerna, det var bra för förståelsen att se hur det fungerade när man satt och arbetade med det fysiskt»
- Tycker att kursen innehåller mycket intressant, men fokus under läsperioden blev bara att försöka hinna med allt, så man intresset som man hade att lära sig nytt infann sig inte.»
- Labbarna»
- Bill»
- Fokuset på uppgiftslösande och ej teori.»
- Behåll Bill så länge det är möjligt. Bättre än så blir det inte. Man behöver inte plugga särskilt hårt för att förstå och hänga med, och det är av stor vikt när man har tre parallella kurser. Fortsätt med PingPong för kurshemsida. Mer dåliga göteborgsvitsar, fåglar och fotboll åt folket! :)»
- Bill som föreläsare! Han är mycket engagerad och ärmen grym föreläsare!»
- Bill, han är något av en hjälte.»
- Bill»
- Läraren. Mycket pedagogisk och kan verkligen det han förklarar. Bryr sig om oss.»
- Bill»
- Att skicka ut lösningar till uppgifter i boken som man kan läsa även om man inte gått på övningar. Det är jättebra!»
- Bill :)»
- Bill»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre labbinstrument»
- Bättre tenta som tydligare avspeglar kursmålen.»
- För 7.5 hp är det väldigt mycket tid som man bör lägga ner på kursen. Jag tycker att ni borde höja poängen eller sänka arbetsbördan.»
- Jämnare fördelning av arbetsmängd på labbarna»
- föreläsningsfokus»
- Labbarna upplevdes ibland som lite kaotiska. Om Lab Pm med instruktioner kan förtydligas då vissa steg ibland var otydliga.»
- Kunde tycka att det ibland kändes som att man läste kursen på helfart istället för på halvfart.»
- Duggan placering i förhållande till tentaveckan i lp3. Det var inte så bra att den låg på fredagen och vi hade tenta på måndagen. »
- Placering av duggan så att den inte hamnar tidsmässig nära en tenta. »
- Laboration 2.»
- Övningstillfällena känns bitvis ostrukturerade och man vet inte riktigt om handledaren är klar med demon eller ej. Det har hänt att man har räknat på egen hand, och blivit avbruten av handledaren som fått för sig att gå igenom ytterligare en uppgift. Bestäm exempelvis att demo alltid är de första 45 minuterna och sedan är det egen räkning, punkt. Vid tentaräkningen uppdagades ett antal fel i lösningsförslagen. Bill är förvisso snabb på att korrigera och meddela detta så snart felen inrapporteras. Dock kvarstår några fel som inte rapporterats (man orkar inte skicka ett mejl varje gång man hittar ett fel). Detta ställer till en del bekymmer och man förlorar onödigt mycket tid. Därför bör samtliga lösningar till de gamla tentorna granskas noga och göras om där de är fel.»
- I LP4 är det extremt många labbar och inlämningar, vilket gjorde att jag fick prioritera bort några inlämningar i elektroniken. Det var synd men jag tror inte det går att göra så mycket åt.»
- Jag skulle gärna se att föreläsaren motiverar eleverna med att berätta om olika förstärkarkretsars användningsområden innan man härleder dessa matematiskt/krets annalys»
- Arbetsbelastningen är något hög för att vara en kurs på halvfart.»
- Se till att labbarna fungerar som de skall. Vi var först ut med OP-simulationen och den fungerade inte.»
- Kunna lämna in inlämningsuggifterna senare. Se övriga kommentarer.»
- Kursadministration och sorteringen av filer»

18. Övriga kommentarer

- Kul med gästföreläsning om elektronik. Ger en ytterligare kunskap rent praktiskt som man annars inte lärt sig. »
- Jag är besviken på tentamen, efter att ha läst kursmålen upplever jag att tentan enbart testade de högre betygsstegen och det var svårt att hinna med. De flesta frågor ihhehöll en liten skojighet som gjorde dem onödigt svåra. Jag tror det också kommer synas på antalet godkända på kursen.»
- lite mindre "kul grejer" och "allmänbildande" kretsar. har fullt upp att försöka förstå de kretsar kursen innehåller. känns då onödigt att lägga så mycket tid som det har blivit på sånna saker som ej har med kursen att göra.»
- Föreläsaren Bill var grym!»
- Bill for president! Chalmers bästa föreläsare heter Bill Karlström!»
- Bill är fantastisk vare sig det är fåglar, elektronik eller vad som helst.»
- Bra kurs!»
- Tycker att allt fungerade bra och Bill var en bra föreläsare.»
- Bill är klockren! Strukturerad, pedagogisk och har ett sinne för humor. Han gör verkligen så att man hänger med under hela kursen! »
- nej»
- Två kurser per läsperoid är lagom. Det är svårt att hänga med på alla håll annars.»
- Det är alltid lite svårt med en kurs som ligger över två läsperioder. Dels för att det är ett mycket lägre tempo men också för att man då lätt får tre tentor i samma period. I år har det fungerat helt okej dock, tentamen i mätteknik låg några veckor innan de andra tentorna men så är det kanske inte varje år...»
- Gammal student som registrerade om mig på kursen men inte haft tid att läsa den. Tänkte säga det här förra året då jag precis hade läst och med nöd och näppe klarat mikroelektroniken vid jul. Det var så skönt när man öppnade det första mailet från Bill och fick ett "välkommen till kursen, ska bli kul att ses på måndag"mail i stället för det som man haft ångest för ett "gah ni suger"mail som tyvärr var det som oftast ramlade in i inboxen från den tidigare kursen. Bara det mailet fick mig att känna mig positiv inför kursen och det är så skönt att samma attityd genomsyrat all kommunikation från de som håller i kursen. En eloge! »
- Mycket trevlig och lärorik kurs. Jag sökte denna som extrakurs för Z. Om någon frågar mig om en fortsättningskurs i elektronik från Z kan jag varmt rekomendera denna!»
- Jag tyckte personligen att tentan var lite svår. På många frågor fanns någon luring, som gjorde att man hakade upp sig så det tog lång tid att lösa uppgiften.»
- Ha de gött!»
- Jag läser inte E, utan valde till denna kursen. Eftersom den ligger lite ovanligt över två läsperioder, så blev min termin lite snedfördelad, med 125% studietakt första läsperioden och 75% nästa. Jag lät denna kursen sacka efter lite i början för min del, för att sen ta igen den mot slutet. Dock så gjorde det att jag hade svårt att lösa inlämningsuppgifterna, och labbförberedelserna, eftersom jag inte var i fas. Så för min del hade det varit bättre om inlämningsuppgifterna kunde lämnats in mycket senare.»


Kursutvärderingssystem från