ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4_12/13_Husbyggnadsteknik, LBT641

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-03 - 2013-09-15
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
11 svarande

0 0%
1 9%
0 0%
7 63%
3 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Bra med både grupparbetetn och enskilda mindre arbeten»
- Resultat för kursen har inte blivit inrapporterat än (4v. försenat hittills...)»

Kursens mål var tydliga
11 svarande

0 0%
0 0%
4 40%
5 50%
1 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.7

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
11 svarande

0 0%
1 10%
3 30%
6 60%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
11 svarande

1 9%
0 0%
2 18%
5 45%
3 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.81

Kursen kändes angelägen för min utbildning
11 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 54%
5 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.45

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
11 svarande

0 0%
0 0%
1 9%
6 54%
4 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.27

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Tycker den var bra som den var. »
- Konstruktionsuppgiftrn»
- Allt»
- studiebesöken»
- småhuset»
- Grupparbetena»

4. Saknade du något i kursen?

- Nej»
-
- Nej»
- Att resultat inte blivit inrapporterat»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Nej»
- Var det enskilda rapporterna nödvändiga? Var det verkligen de bästa sättet att särskilja eleverna och se deras individuella kunskaper?»
- Tidigare lägga arbetsuppgifterna. Inte kul att lämna in stora huset så nära sommaren.»
- Nej»
- Ibland oklar då Språk och kommunikationskursen var inblandad...Var lite tydligare vad som bedöms var och när och hur :)»

6. På vilket sätt tycker du att den här kursen relaterar till programmet och de andra kurserna?

- Eftersom vi förmodligen ska jobba inom byggbranschen kan det ju vara bra att kunna grunderna om olika material osv. »
- Fanns ett tydligt samband med inomhusmiljö som bi läste samtidigt, vilket var bra.»
- In every way»
- man lär sig en översiktsbild av hur ett hus kan vara uppbyggt vilket är en bra grund inför framtida arbetsroll inom byggbranschen. »
- Alla sätt»

7. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

Föreläsningar
11 svarande

1 9%
OK»4 36%
4 36%
++»2 18%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.63

Övningar/övriga lektioner
10 svarande

0 0%
OK»3 37%
4 50%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.75

Att få hjälp och svar på frågor
10 svarande

0 0%
OK»2 20%
4 40%
++»4 40%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.2

Kurslitteratur och annat kursmaterial
10 svarande

0 0%
OK»5 50%
2 20%
++»3 30%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.8

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
10 svarande

1 10%
OK»3 30%
5 50%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.6

Projektarbete i grupp
11 svarande

0 0%
OK»2 18%
4 36%
++»5 45%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.27

Muntlig redovisning
11 svarande

1 9%
OK»3 27%
5 45%
++»2 18%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.72

Tentamen
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Dugga
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
10 svarande

0 0%
OK»4 50%
3 37%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.62

Studiebesök
11 svarande

0 0%
OK»3 27%
5 45%
++»3 27%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
10 svarande

0 0%
OK»2 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 2

Feedback under kursens gång
10 svarande

3 30%
OK»2 20%
3 30%
++»2 20%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.4

Feedback vid examination
10 svarande

3 33%
OK»2 22%
2 22%
++»2 22%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.33

Laborationer
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Annat
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

8. Övriga kommentarer

- Tycker Ingemar har varit en jättebra lärare som svarar på frågor vid sådana och ger en feedback under kursens gång. »
- Bra och intressant kurs med en duktig, ibland något för flummig lärare. Tycker att alla uppgifter var vettiga och intressanta. Gällande bedömningarna gällande rapporterna tycker jag att den första rapporten ska ha mindre vikt då den görs i början av kursen. Dessutom var det många som missförstod upplägget lite då Annamaria säger att vi inte får betyg på den rapporten var vid de flesta inte lägger ned alls mycket jobb på den, hade varit bra om Ingemar varit tydligare med att HAN sätter betyg. Annars bra»
- kan vara mer handledning under arbetenas gång, svårt att veta om man använder sig av "rätt" material/källor»
- Ingemar är bra!»
- Väldigt dåligt att det dröjer så länge att få resultatet från kursen »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.09
Beräknat jämförelseindex: 0.77

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från