ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ARK 251 Arkitektur, miljö och hållbar utveckling, ARK 251

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-14 - 2012-03-31
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Paula Femenias»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1 - Kännedom och förståelse

- Beskriva bakgrunden och definitionen av hållbar utveckling och dess olika dimensioner.
- Beskriva byggandets och den byggda miljöns miljöpåverkan och koppling till hållbar utveckling
i stora drag.
- Visa förståelse för osäkerheter och risker kopplat till komplexa samband och långa tidsperspektiv.

41 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»6 14%
Ganska bra»24 58%
Mycket bra»9 21%
Vet ej»2

- Det hade kanske varit bra att samordna föreläsarna lite mer. Nästan alla började sin föreläsning med att förklara hur man kan bygga mer hållbart, så det fick vi höra många gånger.» (Mycket bra)
- vi fick den infon, men upplägget var lite rörigt och ytligt» (Ganska bra)
- Det som togs upp om hållbar utveckling och miljöpåverkan var sådant som jag redan visste sedan tidigare. Jag hade gärna sett att kursen gick ut på att fördjupa sig och få bredare kunskaper om det, men som det var nu var den mer som en repetition av vad jag redan fått lära mig. » (Ganska dåligt)
- Det känns som om många har tagit upp vad hållbar utveckling kan stå för på olika sett... » (Ganska bra)

2. Lärandemål 1 - Kännedom och förståelse

Känna till olika hjälpmedel som finns till arkitektens förfogande inom hållbart byggande (LEEDS, BREEAM, REGEN, LCC, LCA, osv)

41 svarande

Mycket dåligt»7 17%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»25 64%
Mycket bra»4 10%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.66

- Istället för att ha en föreläsning som endast behandlar BREEAM där LEEDS bara nämndes skulle det vara mer givande att ha en föreläsning om flera certifieringar, så att man som elev får en mer övergripande bild av de hjälpmedel som finns.» (Mycket dåligt)
- säljaren som föröskte sälja in sin egen certifiering (karin) var den enda som hade en positiv bild av miljöcertifieringar. övriga hjälpmedel känner jag fortfarande in till, lca-dagen var ett skämt. jag vet inte ens skillnad på lcc och lca ännu.» (Mycket dåligt)
- Inte tillräckligt med tid för att greppa något av områdena ordentligt. Stor koncentration på breeam, reklam? Vad är Regen?» (Mycket dåligt)
- Främst fick vi kunskap om att det finns olika certifieringar. Dock insåg man att det inte användes särskilt mycket och att det främst berörde experter.» (Mycket dåligt)
- Inte tillräckligt omfattande dagar.» (Ganska dåligt)
- Vi fick ju bara en föreläsning om miljöcertifiering och den inriktade sig endast på BREEAM. Föreläsningen var dessutom inte särskild djupgående då slutsatsen av den föreläsningen var att man kan använda BREEAM, men inte vad certifieringen innehåller eller dess svagheter. LEEDS har bara nämnts några gånger, kommer inte ens ihåg om jag hört något om REGEN (iså fall har det stått på någon powerpoint som man ändå inte lagt på minnet). LCA och LCC var bra men jag tyckte att det var för kort tid för att man skulle kunna greppa det.» (Ganska dåligt)
- Övningarna på LCC och LCA fick vi alldeles för kort tid för för att de skulle göra någon nytta. Det hade varit bättre med stora övningar som vi fått jobba med under några dagar, eller kanske en mer ingående föreläsning och ta bort övningen helt.» (Ganska bra)
- » (Ganska bra)
- Vet ej vad REGEN är» (Ganska bra)
- Känner inte till REGEN, men jag vet vad de övriga hjälpmedlen används till.» (Ganska bra)
- REGEN, vad är detta?» (Ganska bra)
- Känner till dem gör man nu, men inte så mycket mer än så.» (Ganska bra)
- Jag känner inte mig jätteinsatt i de olika hjälpmedlen, men man fick väl en helt okej översikt. » (Ganska bra)
- Jag skulle gärna lära mig mer om vad de olika systemen innebär och vilka fördelar och nackdelar som finns med olika system. Regen känner jag inte till.» (Ganska bra)
- Regen?» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2 - Använda och analysera

- Använda en enkel LCC metod och förstå metodens möjligheter och svagheter

41 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Ganska dåligt»13 33%
Ganska bra»18 46%
Mycket bra»3 7%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.48

- var det när två forskare var här, den dagen som var ett kaos när vi inte lärde oss någonting?» (Mycket dåligt)
- Även om man fick en viss förståelse runt det så had det nog varit bra med 2 tillfällen för att olika gruppers resultat skulle komma fram» (Mycket dåligt)
- Att ha en LCC-analys som en halvdagsuppgift lärde mig ingenting. På så kort tid hann man inte greppa vad det handla om och jag tror att det kommer vara svårt att kunna tillämpa "kunskapen" i andra sammanhang. Det framgick inte heller helt klart i vilka sammanhang vi kan använda den.» (Mycket dåligt)
- vad är regen? LCC kändes alldeles för översiktlig och övningsuppgiften menlös.» (Ganska dåligt)
- Det var ganska kort om tid, så det känns inte som att jag hann lära mig så mycket som jag hade önskat, LCC är väldigt komplext, även om man försöker göra den så enkel som möjligt.» (Ganska dåligt)
- Jag fick en uppfattning av hur metoden fungerar samt dess möjligheter och svagheter men skulle vilja ha mer tid för LCC-övningen» (Ganska dåligt)
- Det var för lite tid, många hann inte alls klart. Excelfilen var oklar, liksom uppgiften.» (Ganska dåligt)
- dåligt planerat med tid, stressig dag med mycket begrepp att lära in. bra föreläsare.» (Ganska dåligt)
- Övningen var ganska förvirrad, det var svårt att förstå hur excelarket fungerade eftersom många fel fanns i länkarna mellan olika rutor. Det var svårt att förstå vad resultatet blev och vad det betydde.» (Ganska dåligt)
- Vi fick som sagt för lite tid för att verkligen sätta oss in i övningen och göra den på ett bra sätt.» (Ganska bra)
- Jag förstår vad LCC är och några av dess för- och nackdelar, men jag tyckte var gränserna går för dess användande (alltså vad man ska ta hänsyn till i en LCC) var ganska svårdefinierade. Kanske är det en del av nackdelarna med metoden...» (Ganska bra)
- Jag förstår vad LCC används till, men jag tycker det var för kort tid att ha LCC-övningen under en förmiddag. Jag kände inte att jag fick något ut av den. Det gäller speciellt delen där vi skulle fylla i excel-dokumentet, där jag inte tror att någon riktigt förstod vad vi gjorde. Mer tid till detta, eller strunta i det helt!» (Ganska bra)
- Intressant, men alldeles för kort tid! Vi hann inte ens komma halvvägs innan vi skulle samlas och summera. Mindre uppgift eller längre tid hade behövts. » (Ganska bra)
- Lite kort om tid när vi gjorde övningarna. Jag gillar inte heller att man måste jobba i så stora grupper, och instruktionerna var dåliga och det var svårt att komma igång. Omöjligt att förstå vart man skulle skriva in kostnaderna i excel-filen (alldeles för hög nivå utan att ha haft en genomgång om det). » (Ganska bra)
- Svårt att hinna få en bra bild på den korta tiden men en bra introduktion.» (Ganska bra)
- Skulle vara bra med en längre workshop då man har tid att göra en egen LCC på riktiga värden. » (Ganska bra)
- eftersom vår övning inte var så utförlig känns det svårt att veta hur mycket man kan. » (Vet ej)

4. Lärandemål 2 - Använda och analysera

- Använda en enkel LCA metod och förstå metodens möjligheter och svagheter

41 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Ganska dåligt»11 28%
Ganska bra»19 48%
Mycket bra»4 10%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.56

- vad var det för moment?» (Mycket dåligt)
- Hastades över. Se ovan!» (Mycket dåligt)
- Att ha en LCA-analys som en halvdagsuppgift lärde mig ingenting. På så kort tid hann man inte greppa vad det handla om och jag tror att det kommer vara svårt att kunna tillämpa "kunskapen" i andra sammanhang. Det framgick inte heller helt klart i vilka sammanhang vi kan använda den.» (Mycket dåligt)
- Stressig dag med för lite tid för reflektion.» (Ganska dåligt)
- Bra föreläsning men även här för kort tid att arbeta med LCA-övningen vi gjorde.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för kort tid på oss på att testa.» (Ganska dåligt)
- Samma som på LCC övningen» (Ganska bra)
- Kunde varit mer tid för LCA» (Ganska bra)
- Även här hade jag velat ha lite mer tid för att sätta mig in i systemet ordentligt, men det gick bättre än för LCC.» (Ganska bra)
- Funkade fint.» (Ganska bra)
- det var inte så enkelt att förstå hur man skulle göra» (Ganska bra)
- Samma som LCC-övningen, alldeles för kort om tid... Dessa två övningar är ju viktiga redskap, synd att det fokuserades så lite på dem!» (Ganska bra)
- Kort om tid. För stora grupper. Omöjligt att redovisa allas material på så kort tid.» (Ganska bra)
- Givande!» (Ganska bra)
- Kunde dock haft längre tid med detta.» (Mycket bra)
- Samma som i förra svaret. » (Vet ej)

5. Lärandemål 2 - Använda och analysera

- Självständigt söka efter information i en specifik fråga

41 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»8 20%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.92

- Föreläsningenen Biblioteksorientering kändes överflödig och hade med fördel kunnat ingå i det praktiska informationssökningstillfälle vi hade. » (Ganska dåligt)
- Den korta biblioteksinformationen var inte så givande eller praktisk.» (Ganska dåligt)
- Biblioteksgenomgången fungerade bra. » (Ganska bra)
- Mycket egenansvar, det var bra.» (Ganska bra)
- "självständigt" ni har ju en extremt exakt bild av vilken information vi ska söka och presentera, vi hade mer frihet i lågstadiet.» (Ganska bra)
- Nu kan jag mycket mer än innan.» (Ganska bra)
- Även om det ibland var svårt att finna opartiska källor, fick jag en insikt i hur information kan sökas och sammanställas. » (Mycket bra)
- Bibliotekets infosök.» (Mycket bra)
- Gav inte så mycket nytt. Infosök ser liknande ut på de bibliotek.» (Vet ej)

6. Lärandemål 2 - Använda och analysera

- Skriva en rapport enligt vedertagen mall och via förstålse för ett referenshanteringssystem.

41 svarande

Mycket dåligt»6 14%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»20 48%
Mycket bra»8 19%

Genomsnitt: 2.73

- intervju samtidigt som tekniskt rapport? Fungerade inte.» (Mycket dåligt)
- var det en vedertagen mall vi skulle använda? ni gav oss dubbla besked. dessutom passar inte den mallen ni presenterade för en text på 4-5 sidor av 2-3 författare.» (Mycket dåligt)
- Jag anser inte att vi fick någon mall att följa i skrivningen av de olika rapporterna. Man hörde olika från olika lärare. Vi hade en föreläsning om hur man skriver en teknisk rapport men när Heidi presenterade uppgiften verkade det vara väldigt fritt hur man skrev den. (för övrigt en extremt rörig indeling och info om materialrapporten från Heidis sida)» (Mycket dåligt)
- Jag har tidigare fått lära mig hur man skriver en teknisk rapport, så själva "hur" man gör det är inga problem. Tyckte bara att det var jobbigt när vi fick en föreläsning om hur man gjorde, och sedan sa handledarna och vissa andra att vi på arkitektur ändå inte skriver så och att det inte spelade någon roll hur vi gjorde och att vi skulle ha en subjektiv analys och diskussion! Det skapar bara förvirring och extraarbete!!» (Mycket dåligt)
- Oklar och rörig information kring utformningen av rapporten. Olika info från olika personer.» (Ganska dåligt)
- Det var oklart vad som skulle tas med och inte, det skulle vara en rapport fast ändå inte och det var oklart vilka kriterier som skulle prioriteras.» (Ganska dåligt)
- Jag kunde detta sedan innan. Tycker det framgick dåligt hur viktigt det var att skriva materialrapporten som en riktig rapport. Framförallt eftersom vi fick olika besked från olika lärare.» (Ganska dåligt)
- Fel ordning på uppgifterna och inte tillräckligt tydligt angivet hur strängt man skulle hålla på de olika systemet.» (Ganska dåligt)
- önskar mer info och hjälp i referenshanteringssystem» (Ganska bra)
- Lite luddigt kring hur tekniskt riktiga rapporterna behövde vara.» (Ganska bra)
- Förvirrande med föreläsningar, hur man referar till detta.» (Ganska bra)
- Vi fick all info om det som vi behövde.» (Ganska bra)
- återkommande rörigheter runt denna kurs återspeglas i resultatet av rapportskrivningen. "kritik på rapport från Paula innefattade bl.a. att hon tyckte att rapporten var för kort när den var en sida längre än maxgränsen, informationskonflikt åter igen. » (Ganska bra)
- Jag antar att detta gäller materialrapporten... Bra med en konkret uppgift som man verkligen lärde sig något man kan ha nytta av senare. Men det är ju helt uppåt väggarna att "lära sig skriva en rapport" som samtidigt som man skriver den "riktiga" rapporten. Varför inte skilja de åt, och göra materialrapporten först, så man har erfarenheten av den innan man går in på nästa?» (Ganska bra)
- Det skulle ha varit bra att få se bedömningsmallen innan vi började skriva eftersom det tydligen fanns en sådan. Det var lång tid oklart vad som förväntades av oss, vad rapporten skulle innehålla.» (Ganska bra)
- Bra att vi fick så mycket respons och att vi kunde bolla rapporten med handledaren några gånger innan slutinläming» (Mycket bra)

7. Lärandemål 3 - Utvärdera och skapa

Visa att ni kan använda er av olika informationskällor för att skriftligt kunna argumentera för eller emot ett förhållningsätt, ett materialbruk eller en lösning ur ett hållbarhetsperspektiv (materialrapporten främst)

40 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»8 20%
Ganska bra»20 50%
Mycket bra»9 22%

Genomsnitt: 2.87

- Inga instruktioner inom detta. De flesta eleverna verkar dock redan behärska detta.» (Mycket dåligt)
- Så förvirrande uppgifter, gruppindelningar, mål och korrespondans att jag fortfarande int vet om vi har gjort en bra eller dålig materialrapport, enligt poängen vi fått ser det dåligt ut, men vi är tydligen godkända.» (Mycket dåligt)
- De krav som ställdes på materialrapporten var svåra att möta i en rapport på max 4-5 A4-sidor. 4-5 sidor blir väldigt lite om det ska bli en intressant rapport. Är syftet att visa att man kan använda sig av olika källor och argumentera för och emot någonting borde man antingen skriva en längre rapport eller få instruktioner om att begränsa sitt syfte extremt mycket. Nu var det oklart ifall fördjupning i ett material eller rapportskrivning skulle stå i fokus, det är svårt att kombinera en fördjupning i ett material med en rapport på 4-5 sidor.» (Ganska dåligt)
- Det skulle behöva vara lite tydligare även här att vi skulle lägga stor vikt vid detta för det framgick inte men jag tycker det är väldigt bra att kunna.» (Ganska dåligt)
- Det var inte så mycket fokus på att argumentera...» (Ganska dåligt)
- Vet inte hur mycket av de färdigheterna som var tack vare kursen dock...» (Ganska bra)
- Det var förhållandevis lätt att hitta info om materialet men dock var man tvungen att vara mycket källkritisk då de ofta framställdes som mycket miljövänliga. Dock tycker jag det var synd att betongföreläsningen var så sent i förhållande till inlämningen vilket gjorde att man inte riktigt kunde ta del av den på samma sätt. Hållbarheten var mer att man sökte info om olika slags förhållningssätt och synpunkter framför information. » (Ganska bra)
- Förkunskaperna spelade nog större roll än kursen.» (Ganska bra)

8. Lärandemål 3 - Utvärdera och skapa

Redogöra hur ett arkitektkontor i Göteborg arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kunna föra ett resonemang kring det kontorets sätt att se på hållbarhet.

41 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»21 51%

Genomsnitt: 3.31

- Intressant att få besöka ett kontor, men otroligt dålig info kring vad vi förväntades skriva om, litteratur vi skulle läst osv.» (Mycket dåligt)
- Bra uppgift. Intressant att besöka kontoren, intressant att diskutera de olika frågor som kom upp, mycket roligt att lyssna på allas presentationer. Däremot oklart hur texten skulle utföras, i rapportform eller i subjektiv form, man fick olika instruktioner från olika håll.» (Ganska dåligt)
- Eftersom vi hade REposition tycker jag kanske inte att jag har en jättebra insyn i detta, men jag är ändå glad att jag blev tilldelad detta företag. Det var en lärorik och intressant dag när vi presenterade alla våra olika företag för klassen då vi fick se skillnaden mellan hur de olika företagen arbetade. » (Ganska bra)
- Se fråga 7» (Ganska bra)
- jätterolig uppgift!» (Mycket bra)
- Fantastisk roligt!» (Mycket bra)
- väldigt bra kontor som tog sig tid.» (Mycket bra)
- Bra uppgift som lämnades fri - precis som den behövdes vara (alltså att man kunde välja att fokusera på bara kontoret eller i ett bredare perspektiv). Skapade många goda reflektioner - en bra avslutning på kursen!» (Mycket bra)
- Mycket uppskattat och givande att få besöka ett arkitektkontor redan i åk1.» (Mycket bra)
- (Mycket bra)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»11 26%
Ja, målen verkar rimliga»29 70%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.75

- Jag tycker att målen är på en lagom nivå men att skriva texter i grupp som vi har gjort gör att vissa att bara glider med. Responsen som vi fått under mittkritiken har varit mycket givande och bra men jag hade gärna sett att i alla fall någon text skulle skrivas individuellt för att ge större utmaning för vissa. Man kunde kanske kompletterat med mer diskussion i grupper för att inte gå miste om den delen. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Samma sak repeterades om och om igen på alla föreläsningar.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag tycker att man kunde en del från början och att målen kunde ha lagts högre. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det behövs nog inte en handfull med inspirationsföreläsningar för att vår generation ska förstå att miljön är viktig... Vi VET detta. Jag hade önskat att många av de föreläsningar vi fick som riktade sig till att uppmärksamma miljöproblemen hade antingen byts ut mot något mer konkret, något som man kan nyttja för att fixa problemet istället för att bara belysa det. Kanske mer tid till LCC och LCA, som är verktyg vi kanske kommer att jobba med i framtiden. DET känner jag är viktigare. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Lite lågt ställda mål. Svårt att veta alla elevers utgångsläge.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Möjligt att man inte behöver gå in så hårt på vad hållbarhet är för jag tror att de flesta har ganska bra förkunskaper om det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- däremot var det alldeles för mycket som repeterades i de olika föreläsningarna. » (Ja, målen verkar rimliga)
- men uppgifterna behöver genomarbetas och omvärderas.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag hade gärna haft lite mer fördjupande föreläsningar. de vi hade var bra men det blev lite upprepning, tror att grundkunskaper om miljö är ganska goda hos dagens ungdom så man kan kanske ha någon fördjupande föreläsning i slutet av kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag anser att det var alldelles för många olika grupparbeten och för många olika arbeten överlag. Man fick ingen tydlig bild över vad arbetena skulle handla om eller hur de skulle presenteras, inte heller när de skulle vara klara. Därför tog det både lång tid innan man kunde forma grupper (eftersom det var så otroligt många olika grupper) och sedan blev man tillbakahållen från att kunna börja eftersom man var tvungen att genomföra vissa moment innan man kunde starta (intervjun, betongföreläsningar osv.). Detta ledde till att det var väldig mycket att göra i slutet och man skulle liksom inte kunna ha gjort det på något annat sätt för att man var begränsad av det otillräckliga upplägget av kurserna. Jag anser också att det kanske inte var en helt rättvis bedömning av materialrapporterna då man fick poäng efter en checklista som vi inte ens visste fanns, med punkter som inte är så självklara att ha med som tex. om materialet åldras vackert. Hade vi fått denna checklista vid början av kursen hade man kanske kunnat få mer koll på vad ni ville ha ut av rapporten och vilka aspekter som var viktigare än andra.» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

41 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 3%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»25 75%
För stort omfång i förhållande till poäng»7 21%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.18

- Tror att man hade kunnat banta ihop kursen till två veckor. Alla föreläsningar som sa exakt samma sak skulle man kunna ha som en enda föreläsning. » (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Kanske lite färre föreläsningar och lite större del till LCA och LCC.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- LCC och LCA hade behövt läggas mer tid på. kanske ta ersätta istället för vissa föreläsningar.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Många Moment!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Ffa pga rörigheten. Kunde hellre varit mer fördjupande och färre/mindre uppgifter» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- som jag nämnt tidigare, väldigt många olika små moment och uppgifter. Man kanske borde satsa på några färre och mer övergripande. Det går åt väldigt mycket tid och energi från vår sida bara för att planera hur man ska lägga upp dagarna för att hinna med allt. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Alltför rörigt för att kunna bedömma innehållets omfattning.» (Vet ej)
- Tycker att kursen kunde göra lite omprioriteringar i utvalet» (Vet ej)
- Kursens innehåll hade kunnat göras mer matigt. Nu blev det mycket av samma sak och lite av delar som man hade velat fördjupa sig i LCC LCA etc. Men en ny kurs har alltid barnsjukdomar.» (Vet ej)

11. Hur väl överensstämmer kursens mål med den kunskap du anser dig behöva inom ämnet?

41 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Ganska dåligt»8 19%
Ganska bra»23 56%
Mycket bra»6 14%

Genomsnitt: 2.75

- Alldeles för mycket basic-kunskaper, alldeles för lite yrkeskunskaper att använda professionellt. alldeles för många upprepningar genom de olika föreläsnignarna.» (Mycket dåligt)
- Jag vill ha mer fördjupande mål. Detta var något som jag lärde mig på högstadiet.» (Mycket dåligt)
- Som i fråga 10. Reklam föreläsningar och upprepningar leder inte till ökad förståelse. Hade varit bra med mer handfasta tips och mer bredd på föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Man vill veta mer» (Ganska dåligt)
- Känner att jag behöver mer kunskap.» (Ganska dåligt)
- Som sagt, jag känner inte riktigt att jag fått så mycket mer i min verktygslåda, men detta var visserligen en introducerande kurs, så det kan ju få vara. » (Ganska dåligt)
- Ett ämne som kräver ständig uppdatering. I dagsläget kanske tillräckligt, men inte i framtiden.» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha mer konkret teknisk information om de praktiska metoder som används när det kommer till energisnåla byggnationer. Ex fönster, ventilationssystem, isolering etc.» (Ganska bra)
- Vi skulle kunna lära oss mycket mer. Nu har vi lite kunskap efter kursen, men jag känner inte att jag har så mycket faktisk och konkret kunskap om hur jag ska greppa projekt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det skulle kunna vara bra med lite mer metoder och lite mer "objektiv" och strukturerad undervisning. Det har blivit ganska splittrad information. » (Ganska bra)

12. Hur uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

40 svarande

Mycket dåligt»8 20%
Ganska dåligt»9 22%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.52

- Den var bara stressande och gav oss mer att göra. Det var bra och givande att hälsa på arkitektkontor dock! » (Mycket dåligt)
- Som i fråga 11. Man får ingen större inblick i hur man kan påverka Hållbarutveckling som arkitekt och utan förkunskaper så kan man nog bli rätt så vilsen.» (Mycket dåligt)
- kursen var rörig och det är svårt att sätta finger på vad man faktiskt har lärt sig. Att det var så många uppgifter samtidigt gjorde att man hade svårt att fokusera. » (Ganska dåligt)
- Väldigt rörigt i planeringen och examinationerna var inte så bra. Det bästa med kursen var besöket på arkitektkontoret och den examinationen.» (Ganska dåligt)
- Pga rörigheten.» (Ganska dåligt)
- Borde ligga på en högre nivå då jag uppfattar att klassens generella kunskap kring miljö är relativ hög initialt. » (Ganska dåligt)
- Jag tycker det skulle vart bättre med mer exempel och tips på hur man som arkitekt kan jobba med olika lösningar och hur de går tillväga när de integrerar lösningarna i det de ritar. Jag anser att det blev väldigt mycket upprepning av information eftersom det var så många olika gästföreläsare. Kankse skulle vara bättre om man satsade på färre lärare som kan kommunicera med varandra så att det inte blir så mycket repetition av vissa uppgifter medans andra helt glömms bort. Det blir också lite mindre tillförlitligt när nästan alla som nämnde globalt foravtryck hade olika siffror för hur stort olika länders värde var. » (Ganska dåligt)
- Det kändes ändå som att mycket av bakgrundsfaktan var ganska basic, man kunde redan det mesta. Vill hellre ha mer konkret fakta om hur man som arkitekt kan förbättra byggnaders hållbarhet osv.» (Ganska bra)
- Kursen har en mycket viktig roll inom utbildningen men måste omarbetas för att uppfylla sin roll.» (Ganska bra)
- Det är väldigt bra med en kurs i hållbar utveckling på utbildning, och givande att den integreras med andra kurser. Jag skulle önska att en del av den, eller ytterligare en kurs i hållbar utveckling, också integrerades i ett projekt, så att vi skulle se hur vi skulle kunna integrera hållbarhetstänket under en process. » (Ganska bra)
- Viktigt. Har ett större medvetande om desa frågor med mig in i kommande projekt.» (Mycket bra)


Undervisning och kursadministration

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»8 19%
Ganska liten»18 43%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.19

- Boken, "design för hållbar utveckling" var väldigt basic.» (Mycket liten)
- boken vi hade första vecka var sämsta boken inom ämnet jag läst.» (Mycket liten)
- Förelsäsningar störst hjälp.» (Ganska liten)
- Överlag har det material som lagts ut på kurshemsidan varit relevant och intressant. Det måste finnas ett mindre amerikaniserat och mer skärpt alternativ till Design för hållbar utveckling av Ann Thorpe.» (Ganska liten)
- Tyckte att boken hållbar utveckling av ann thorpe var bra men övriga texter kändes gamla och oaktuella.» (Ganska liten)
- Jga tycker att viss kursliteratur och många föreläsningar har legat på en för låg nivå.» (Ganska liten)
- Jag måste säga att jag inte tyckte om Anne Thorpes bok Design för hållbar utveckling. Den kändes väldigt diffus och mest som hennes åsikter. Visst man kunde diskutera mycket kring den men det känns inte som att den tillgav så mycket till kursen. Den väckte inte mitt inntresse och fick det verkligen inte att brinna i mig av förväntning av resten av kursen...tyvärr. Eftersom miljö kan uppfattas som ett kanske luddigt ämne tror jag man skulle få fördel av att försöka ha litteratur och föreläsningar som är mer konkreta och tydliga.» (Ganska liten)
- En del föreläsningar samt "Design för en hållbar utveckling" har hjälpt mig. Bra med de konkreta exemplen i pdf-filer vi fick, men som obligatorisk litteratur vet jag inte riktigt om de var värda...» (Ganska liten)
- Kursmaterialet, kom med vissa nya inlägg men verkar inte vara anpassat för den svenska verkligheten. » (Ganska liten)
- För materialrapporten var den rekommenderade litteraturen jättebra. Jag tyckte inte att Ddesign för hållbar utveckling var särskilt bra, den var delvis luddig och det kändes inte som att jag fick ut vad jag som arkitekt eller designer kan göra.» (Ganska stor)
- Jag har inte använt mig så mycket av obligatorisk litteratur, mer än inför litteraturseminariet - och då var litteraturen relevant. Annars har jag funnit information på annat sätt. » (Ganska stor)
- Skulle gärna vilja ha mer tips på bra litteratur som man kan läsa efter eget behov och initiativ.» (Ganska stor)
- Det har varit viktigt att läsa. » (Ganska stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

40 svarande

Mycket dåligt»21 52%
Ganska dåligt»13 32%
Ganska bra»5 12%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 1.65

- Jag vet att många var förvirrade, men frånsett förvirringens kring vem som hade ansvaret för materialrapporten som var lite oklart till en början, så tycker jag det har fungerat bra.» (?)
- Undermåligt. Alldeles för rörigt och ostrukturerat, olika instruktioner av olika handledare.» (Mycket dåligt)
- Otroligt rörigt. När man är stressad inte på grund av uppgfiter som ska göras utan över att hålla ordninga på vad det faktiskt är som ska göras och när har man inte lyckats med administrationen.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att kursen behandlade ett mycket intressant och viktigt ämne, men på grund av den förvirring som ständigt uppkom och i samband med mycket hög arbetsbörda, hann jag inte gräva djupare i ämnet. På så vis skrapade jag bara lite på ytan och hela kursens innehåll blev genast mindre intressant. Jag hade gärna sett att kursinformationen var mer samlad, än utspridd och att det var upp till oss var och en att finna informationen på hemsidan. I kursen som vi läser nu "boendets rum" har några ändringar gjorts i schemat, men Viktor har vid varje ändring delat ut ett nytt schema till oss var. Och olika gruppindelningar som vi fått reda på senare, de har hängts upp på anslagstavlan utanför våra ritsalar (och alltså inte lagts in på kurshemsidan så att vi själva varit tvungna att kontinuerligt besöka hemsidan utifall någonting nytt tillkommit)» (Mycket dåligt)
- Alldeles för mycket och oorganiserat från första början» (Mycket dåligt)
- Det har varit extremt rörigt. Det har varit alldeles för många smågrupper, småuppgifter och småsaker att hålla reda på och anvisningarna har varit spridda och röriga och flera gånger motsagt det som sägs av handledare eller på föreläsningar. Det har inte heller gått att fråga sina klasskamrater eftersom majoriteten inte heller har haft en klar bild av vad som ska göras och hur det ska göras. Det skulle underlätta enormt med en lista som ges ut i kursens början där alla uppgifter och datum för inlämning står samlade med konkreta anvisningar om vad varje uppgift ska innehålla. Detta har till viss del stått på schemat men där har exempelvis stått "inläsning" eller "inlämning" och man vet inte vilken uppgift det syftar på. Det står även översiktligt i kurs-PMet vi fick men där står inte datum, tider, mittkritiker osv. Handledarna till ritsalanra har inte heller varit säkra på vad som gäller i olika skeden, det beror inte på dem utan på att anvisningarna har varit oklara och svårförstådda. Kursen måste bli tydligare, exaktare och klarare.» (Mycket dåligt)
- Det har varit väldigt rörigt och svårt att veta vad som ska göras, när och till vem. Man skulle behöva göra det mycket tydligare. Man behöver sammanfatta alla delar, kurser och kursmoment (vad som ska in och när) i ett dokument. Sen skulle det också behövas tydligare kriterier för varje uppgift så att man inte behöver få veta vad som krävs för uppgiften först efter att man har gjort den.» (Mycket dåligt)
- SÄMST! KAOS! STRESS trots att schemat inte ens var stressigt blev det superstress eftersom att förvirringen var enorm. dessutom var ni ansvariga helt oberörda av rktiken under kursens gång, trots att hela klassen var förvirrad hävdade ni varje gång att det var vi som inte förstod etablerade metoder att styra en kurs och ett schema. SÄMST!» (Mycket dåligt)
- Extremt dåligt» (Mycket dåligt)
- rörigt! olika besked från olika lärare. » (Mycket dåligt)
- I överlag känns kursen väldigt rörig. Visserligen är kursen ny, men jag tycker inte riktigt att det räcker som skäl... Kombinationen mellan denna kurs och Form och teknik-kursen har inte fungerat. Kommunikationen verkar inte alls ha existerat ens. Frågade man en ansvarig på den ena kursen hade den ingen aning om vad den andra kursen hade tänkt. Det håller inte! Men meddelande om ändringar tycker jag har fungerat bra, med tydliga mejl och anvisningar, trots allt.» (Mycket dåligt)
- Strukturera upp kursen och se till att alla handledare vet vad som gäller. » (Mycket dåligt)
- Svårt att veta vad som gäller när ansvariga ständigt säger emot varandra.» (Mycket dåligt)
- Det märktes väl att detta var första gången examinatorn och kursansvariga gjorde detta. Informationen var oklar i flera sammanhang, främst i materialrapporten där man i instruktionerna fick mycket vag information om vad som skulle finnas med medan man vid återlämning av arbetet fick en checklista över information som förväntades vara med. » (Mycket dåligt)
- Jag har varit väldigt stressad under större delen av kursen för att vi har fått så mycket olika information från olika personer, fått bristande information på vissa områden och inte riktigt vetat vad vi förväntades göra. När man väl satt sig ner och tänkt efter har man inte haft så mkt att göra egentligen, men då det varit sån oordning har man varit stressad ändå.» (Ganska dåligt)
- Det har varit många gruppindelningar att hålla reda på men detta har blivit värre pga att konstrultionskursen också hade sina grupper. Lite mer klara direktiv i början av kursen hade jag önskat där. Annars har Paula varit väldigt duktig på att skicka mail när något har andrats osv. » (Ganska dåligt)
- I början var det svårt att få en helhetsbild över vilka uppgifter som skulle göras. Rörigt med de olika kurserna som delvis går in i varandra. Upplevde att många blev stressade av att inte få en helhetsbild över vad som skulle vara klart vid vilken tidpunkt.» (Ganska dåligt)
- rörig kurs! » (Ganska dåligt)
- Kunde upplevas som rörigt och oplanerat många gånger. Olika lärare gav dessutom olika information vilket gav en känsla av att det var brist i kommunikation. » (Ganska dåligt)
- För många olika ansvariga så man visste aldrig var man skulle vända sig när man behövde hjälp eller vem man skulle kontakta.» (Ganska dåligt)
- Det var alderles för mycket information hela tiden, vilket ledde till svårigheter att förstå vilken som gällde och var den aktuella informationen fanns.» (Ganska dåligt)
- Jag tror att man skulle kunnat ha planerat bättre. Att allt skulle göras i samma grupper så att man från dag ett kunde dela in sig och sedan kör man på detta. Och sedan tycker jag att man bör lämna ut informationen i anntingen alltid mail eller alltid på studentportalen eller alltid att man hittar det på båda ställerna. men bra att vi fick ett schema utskrivet i början av kursen.» (Ganska dåligt)
- Förvirringen var stor under hela kursens gång, allt från krav till inlämningsdatum. Det var även oklart vem som var ytterst ansvarig för olika moment, vilket skapade stor stress då Heidi, Paula och handledarna ofta motsade varandra. Det hade i denna situation varit bra att veta vem som har sista ordet. Mycket energi togs från själva uppgifterna i sig till att tyda schemat och att förstå hur kursen hängde samman. » (Ganska dåligt)
- Det var stundtals ganska rörigt. Men besked om ändringar fungerade bra.» (Ganska bra)
- Bra att ni sa till om schemaändringar! Kan dock tycka att det ibland blev för många!» (Ganska bra)
- För mycket information ibland. Svårt att sålla och komma ihåg vad som är viktigast. Dålig information om vem som hade ansvar för vilka delar av kursen.» (Ganska bra)
- För min del väldigt bra med tydliga mailutskick och uppläggning på studentportalen. » (Mycket bra)

15. Hur väl fungerade de möjligheter till komplettering som ges?

36 svarande

Mycket dåligt»6 16%
Ganska dåligt»11 30%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 2.47

- behövde ej komplettera» (?)
- Förstår ej frågan.» (?)
- många upplevde att kompletteringen var för omfattande i förhållande till vad man missat. Då jag ej har behövt komplettera har jag dock ingen åsikt i frågan. Jag tror dock att det hade varit bra om det mer tydligt framgått vad som var obligatoriskt och ej.» (?)
- Jag tyckte att det var lite larvigt med alla kompletteringar. Vi har ju inlämning som examination, därför borde ju inte alla föreläsningar som man missar vara tvugna att kompletteras - det är ju upp till varje person att ta igen det en missat och sedan så tentas allting av i examinationen. » (Mycket dåligt)
- Har inte behövt komplettera, men rent spontant kan jag tycka att kompletteringarna som man har läst om har varit rätt så överdrivna i förhållande till kursen. Då ansvariga inte har varit tillräckligt tydliga ang vilka delar som är obligatoriska så krockar det rejält med uppgifternas omfattning. Har funnits en stämmning och en känsla av att uppgifterna har blivit en kollektiv bestaffning efter det att de som åkte på resa har upprört ansvariga. » (Mycket dåligt)
- Vi som blev underkända har fortfarande (efter ca 3 veckor) inte fått någon information om hur komplettering skall ske. Därtill hade kursansvarig vid utlämningstillfälle slarvat bort vårt omdöme och kunde heller inte säga om vi var godkända eller ej. Därtill har examinatorn och kursansvarig ingenstans antecknat vem som blev godkänd resp underkänd, tills dess att de underkända "träder fram" är ingen godkänd. » (Mycket dåligt)
- Alldeles för sent, dock när det väl kom en kompletteringslista var detta väldigt strukturerat och helt ok» (Ganska dåligt)
- Orimliga och otydliga kompletteringar gavs. Mycket referat och resumeér av texter som handlade om samma sak. » (Ganska dåligt)
- Jag vet inte riktigt eftersom jag inte kompletterat något» (Ganska bra)
- Har inte behövt komplettera så vet ej» (Ganska bra)
- Vet ej, verkar dock fungera hyfsat, fast det lät som att visa entimmesföreläsningar skulle kompletteras med väldigt stora uppgifter.» (Ganska bra)
- Jag vet´,inte vad jag ska svara, för jag har inte själv behövt komplettera någonting och vågar inte svara för någon annan. » (Ganska bra)
- Jag behövde inte komplettera något, men det kändes som att de som missade moment fick lämpliga uppgifter. Kanske skulle de haft lite mer.» (Ganska bra)
- Vet ej.» (Ganska bra)
- helt banala kompletteringsuppgifter för meningslösa föreläsningar. en viss gymnasiestämmning över hela systemet kring närvaro. » (Ganska bra)
- Jag var inte borta från något så detta vet jag inget om. Men kan kanske tycka att det är lite orimligt att man ska göra en kompletteringsuppgift som tar många gånger mer att göra än den tid man skulle lagt ner om man var på föreläsningen. Sen tycker jag det var lite förvirrande med närvarolistorna eftersom de endast fanns vid vissa föreläsningar var man lite orolig om man fick frånvaro eller om listan bara glömdes att skickas runt. » (Ganska bra)
- Trots rögigt upplägg sköttes uppkommna problem smidigt av Paula.» (Mycket bra)
- Jag har ej själv behövt komplettera, men för de andra har jag hört att det har fungerat bra. » (Mycket bra)

16. Hur upplever du balansen mellan föreläsning och övningstid?

41 svarande

Mycket dålig»5 12%
Ganska dålig»12 29%
Ganska bra»21 51%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 2.53

- Onödiga föreläsningar tog tid ifrån eventuella möjligheter att fördjupa sig i övningarna.» (Mycket dålig)
- För litet tid till övningar.» (Ganska dålig)
- det var lite för mycket att göra på för kort tid. Det var svårt att skriva rapporter på 4-5 sidor när det förväntades att man skulle ha med så mycket.» (Ganska dålig)
- Ska man skriva exempelvis rapporter behöver man tid för detta, anser att vi hade för mycket schemalagt samtidigt som uggifter skulle göras.» (Ganska dålig)
- Som sagt, lite mer tid till LCA och LCC och lite färre föreläsningar, många föreläsningar var dessutom väldigt snarlika.» (Ganska dålig)
- Lite för kort tid för eget arbete. Kändes ibland som väldigt mycket info, men för lite tid för eget arbete. Särskilt om man inte läst om dessa frågor innan då det blev väldigt mycket ny information att ta till sig.» (Ganska dålig)
- För många moment tillsammans med den andra kursen, det blev helt enkelt mycket tid som fick läggas på fritid för att hinna med övningarna.» (Ganska dålig)
- tid för mer intressanta övningar borde värdesättas. » (Ganska dålig)
- För mycket föreläsningar utan substans... Tid som vi hellre hade skrivit på våra rapporter till exempel.» (Ganska dålig)
- Lite tid för övningarna på LCC och LCA som sagt, och jag tror att man kunnat dra ned på föreläsningstiden genom att se till att alla inte pratade en timma om vad hållbarhet är innan de gick in på sina respektive "specialist"-områden» (Ganska bra)
- Helt okej.» (Ganska bra)
- Om du menar gemensamma övningar så har det varit bra. Däremot har det varit för lite tid för eget arbete emellanåt. Till exempel till materialrapporten.» (Ganska bra)
- Man hann ju att genomföra alla uppgifterna, men man fick lägga ner väldigt mycket fritid. Hade det vart mer strukturerat hade det kanske varit mer överkomligt. Man ska inte glömma att vi läste den andra kuresn parrallellt och det var många uppgifter att göra i den också. Det va två tunga kurser samtidigt vilket kanske blev i mastigaste laget. » (Ganska bra)
- lagom. kändes dock som att tiden för litteratursökning innan intervjun hellre kunde lagts efter att intervjun gjorts, då det då var klarare vad man ville och behövde leta efter.» (Ganska bra)
- Intressant att få besöka Universeum och Ekocentrum.» (Ganska bra)

17. Hur fungerade de enskilda föreläsningarna?

Nämn gärna några föreläsningar som var väldigt bra och andra som du tycker eventuellt kan strykas?

40 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»17 42%
Ganska bra»16 40%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 2.45

- Jag tycker föreläsnigara om trä, stål, glas och sten var väldigt bra och lärorika. Dessa kanske skulle kunnat få mer fokus, materialen. Men däremot betongen tycket jag inte gav så mycket information. » (?)
- Alla sa ju samma sak! Föreläsarna får väl prata med varandra om vad de ska ta upp. » (Mycket dåligt)
- LCA och LCC skulle man vilja se mer av, fördjupa sig i. Men istället för att ha en föreläsning om att någon byggde sitt hus av återanvända material hade det varit bra med en vinkling mot hur man kan göra och gå tillväga själv. Foamglas, BREEAM, VVS etc. kändes väldigt mycket som reklam och marknadsföring. » (Mycket dåligt)
- Som jag sagt tidigare var det mycket upprepningar. Det kändes också som om vi fick en del subjektiva föreläsare (framförallt koljern-föreläsaren som föreläste om foam-glas) och ordentlig tid för en debatt mellan föreläsare från olika områden med olika åsikter hade varit spännande. Det har känts som om de flesta föreläsare har haft för mkt material för den tid de haft att föreläsa på och har fått stressa sig igenom slutet på föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Helt okej föreläsningar, men alldeles för mycket repetition. » (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna var för sig var ofta bra, men många föreläsningar tog upp samma saker och jag tyckte att exempelvis föreläsningen om Karin Nyqvists hus inte tillförde särskilt mycket. Seminariet var ganska intressant, men en del av föreläsningarna kändes som reklam för produkt/företag.» (Ganska dåligt)
- Mycket repetition i föreläsningarna. många hade samma innehåll. » (Ganska dåligt)
- Upprepning och ingen röd tråd, mellan de olika föreläsningarna. Tydligare vad varje föreläsning skall ge, ex. Karin Nyquist om hennes hus, vad gav den mer än intressant.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna har i många fall känts repetativa då de har tagit upp samma statistik och ämnen som föregående och de har varit svåra att skilja åt. Det skulle gå att komprimera flera av föreläsningarna till en, det skulle göra ämnet mer förståeligt. Föreläsningarna borde förutsätta att eleverna känner till hållbar utveckling och vara mer specifika istället för att tala övergripande om hållbar utveckling och byggande. LCA-föreläsningen är ett exempel på en specifik och tydlig föreläsning utan upprepningar.» (Ganska dåligt)
- Första föreläsningen, hon från PEAB och ritsalsassistenten som varit i USA var bra. Sen blev resten mycket upprepningar av varandra. Lite variation och lite förslag på lösningar. Tyckte det var bra när ni bjudit in från VVS och koljern osv men negativt att det kändes som om de mest var där för att sälja in sina idéer till fastighetsförvaltningschefen. Alla materialföreläsningar var bra men Ulf borde fått mer tid för att kunna gå in på djupet bättre och för att man skulle få en ökad förståelse. Materialkunskap är ytterst viktigt och det var tråkigt att den biten prioriterades bort lite...» (Ganska dåligt)
- För ytligt. Många upprepningar. Föreläsarna ofta okritiska till sin egen verksamhet. » (Ganska dåligt)
- sammordna materialet mellan föreläsarna för att minimera den ständiga upprepningen. strukturera upp förläsningarna och ge mer plats för samtal(elevens frågor och insikter)kring det vi pratat om redan efter förläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Många föreläsare upprepade precis samma som tidigare gjort. Skulle till nästa år gärna se att föreläsarna hade koll på vad de andra pratat om och även vad vi redan fått kunskap om.» (Ganska dåligt)
- Bra: -Materialföreläsningar som lerjord, stål&glas, trä och sten osv. Användbart och intressant!! Borde ha givit mer tid. -Heidi Norrströms föreläsning om isolering (men sen kändes det som om hon hade en nästan likadan som handlade typ om samma, men med lite fokus på kemikalier? Hade det räckt med en?) -Social design med Pernilla Hagbert - jäteintressant! Personligen hade jag sett mer i stil med denna! Mindre bra: -Inspirationsföreläsningar i stil med Karin Nyqvist om hennes hus... Det behövs inte en hel föreläsning om det!!! -De båda infosök/skriva rapport föreläsningarna. De sa bara emot varandra, och ingen visst vad som gällde - när det gällde stil på rapport och referenssystem. EN hade räckt. Seminariet i slutet på kursen känner jag mig lite delad till... Jag personligen tycker att Lokalförvaltningen hade ett intressant föredrag. Mannen från ventilationsföretaget likaså - även om det var lite reklam... Foamglasföredraget hade jag verkligen sett fram emot, men blev väldigt besviken på att det var så okritiskt och säljande. Men det är ju inget som kursen kan rå för! Diskussionen blev intressant - men kanske lite styrd... Svårt att säga. Tycker det var lite konstigt att placera detta seminarium ett par dagar innan rapporten skulle in - och sen mena på att vi skulle då helt plötsligt väva in detta i rapporten. » (Ganska dåligt)
- Föreläsningen om lera var bra. Fia från fackspråk sa sådant man redan kände till och upprepade allt alldeles för många gånger. Ekologiskt fotavtryck förklarades i åtmindstone tre olika föreläsningar, det kändes ofta som att man redan varit på föreläsningen man satt på. Karin Nyqvist upprepade ofta det hon sagt gången innan ifall någon missat föreläsningen, det måste vara upp till var och en att ta reda på vad man missat. Undvik upprepningar. Ofta kändes det som vi inte kom vidare, för lite fördjupning och alltför ytligt. Fokusera hellre på få saker istället för att inte våga gå in närmare på någonting.» (Ganska dåligt)
- Har varit bra överlag speciellt materialföreläsningarna, om de hör till den här kursen dvs. Det enda jag kan känna är att det har varit mycket upprepningar "vad betyder hållbar utveckling" med tillhörande svar har man hört x antal gånger. Också synd att vi fick Karins introduktionsföreläsningen så sent men det kunde ju inte hjälpas. Men kanske en lite mer bredare, varierande och nyanserad bild, många föreläsningar kändes just som introduktionsföreläsningar.» (Ganska bra)
- Jag tycker dom flesta föreläsningar varit bra även de på Ekocentrum och universeum. LCC föreläsningen/genomgången var inte bra.» (Ganska bra)
- Bra materialföreläsningar som gav arkitektonisk allmänbildning och insprtation. Flera intressanta föreläsningar om hållbart byggande, men för mycket upprepning. Hade föreläsarna vetat om vad alla skulle ta upp hade inte alla behövt beskriva vad exempelvis vi har för påverkan på miljön.» (Ganska bra)
- Jag tycker att de flesta föreläsningarna var ganska intressanta, men vid hållbarhetsföreläsningarna förekom ganska mycket upprepningar. Det kändes efter ett tag som att det som sades på de senare föreläsningarna redan hade blivit sagt. Jag förstår inte riktigt vitsen med att göra så mycket "reklam" för urinsorterande toaletter, när inga av dessa verkar användas på grund av lagar och att urinen är näringsfattig. Det blir ett onödigt exempel på så vis. » (Ganska bra)
- Karin Nyqvist var väldigt bra. Vissa föreläsningar var upprepande.» (Ganska bra)
- Att så många föreläsningar hölls av jäviga föreläsare var något jag fann olustigt, då det gör det svårt att bedömma sanningshalten i det de säger. Speciellt Nyqvists föreläsning om certifieringssystem och Koljern-mannen som höll ett säljmöte och inte svarade på frågor på ett vettigt sätt. Även mannen på Ekocentrum kändes inte trovärdig efter uttalanden om el-allergiker.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna i sig var bra men de var för mycket föreläsningar som tog upp samma saker. » (Ganska bra)
- Tycker det var en del föreläsningar där det mest upprepades saker som redan sagts på andra föreläsningar. Har tyvärr inte något specifikt exempel.» (Ganska bra)
- bra men som sagt lite många omtagningar av det ekologiska fotavtrycket och andra grundläggande begrepp som vi förstår efter en gång. Karins föreläsningar var intressanta och inspirerande. LCA-föreläsningen var intressant och bra. » (Ganska bra)
- Inspirationsföreläsningen som kom drygt en vecka senare kändes otroligt onödig. » (Ganska bra)
- - LCA var fantastiskt bra. - LCC var bra - Stryka eget hus föreläsning av Karin.» (Ganska bra)
- Studiebesöken på universeum och ekocentrum var givande. Föreläsningarna var bra men det blev en del upprepningar och motsägelser mellan de olika föreläsarna.» (Mycket bra)
- Tycker hon som pratade om LCA-analyser var väldigt bra och intressant att lyssna på! LCC-lektionerna kändes lite för korta för att ens få lära oss något.» (Mycket bra)
- Materialföreläsningarna var bra och känns nödvändiga. Det mesta har varit bra men det finns utrymme för att slå ihop en del föreläsningar tycker jag då de har handlat om i princip samma sak, Heidis till exempel.» (Mycket bra)

18. Hur väl fungerade kritiktillfällena - gav de den feedback som behövdes av ditt arbete?

41 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»9 21%
Ganska bra»25 60%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.73

- För lite och för ospecifierad kritik. Olika handledare tyckte helt olika.» (Ganska dåligt)
- Fredrik var här ganska sällan.» (Ganska dåligt)
- Bra tanke, men jag vet inte om handledare gav så mycket feedback dock» (Ganska dåligt)
- Kritiken på arkitektiens roll var bra. materialrapportens kritik gav inte så mycket, man borde istället göra på samma sätt som arkitektens roll-rapporten, läsa in sig på någon annans rapport, samt få kritik av handledaren.» (Ganska dåligt)
- De gav rätt mycket feedback. men materialrapportens tillfälle var extremt framhastat.» (Ganska dåligt)
- Vid tillfället för materialrapporten gavs ytterst lite feedback. Vid tillfället för arkitektens roll gavs i princip uteslutande positiv feedback och det var därmed svårt att utveckla arbetet.» (Ganska dåligt)
- Vid redovisningarna och även vid litteraturseminariet hade det krävts att handledaren/moderatorn varit hårdare med tiderna och avbrutit grupper som pratade för länge, på så sätt hade man fått en jämnare uppdelning av tiden mellan de olika områdena och sluppit dra över.» (Ganska bra)
- Bra med mittlig skriftlig feedback på materialrapporetn och bra med muntlig mittkritik på arkitektens roll. Vid själva kritiktillfällena gavs inte så mycket kritik utan var med en redovisning=ok Vi ska ju få en skriftlig kritik av våra arbeten nu på fredag=det är bra!» (Ganska bra)
- Snabb och smidig mittkritik av materialrapporten. Fredrik metso gav inte mycket feedback på arkitektens roll någon gång under processen.» (Ganska bra)
- Jag tycker att mittkritiken på våra texter om "arkitektens roll" kändes lite obefogad. Texterna skulle inte vara i någon rapportform, utan bara som text och det kändes obefogat att ge kritik på texterna. Det slutade istället med att vi satt och disskuterade de båda arkitektkontoren och arkitektens roll. Jag tycker med andra ord att mittkritiken hade kunnat utebli (i alla fall den gemensamm delen, kanske hade man istället kunnat göra såhär: två grupper byter texter med varandra och läser in sig på den andra grupens text. Därefter sätter sig de två grupperna ner och håller en liten mittkritik bara med varandra, inte med hela ritsalen).» (Ganska bra)
- Mittkritiken på arkitektens roll var väldigt oklar. Till o med handledaren visste knappt vad det var vi skulle diskutera. Blev ganska mycket dösnack.» (Ganska bra)
- även om den var missvisande på sina ställen. » (Ganska bra)
- Jag tycker att det var skönt att få skriftlig feedback av handledarna men det känns som att man nästan överarbetade rapporten om intervjun, med att få skriftlig kritik, arbeta om, sedan muntlig kritig och insläsning, arbeta om och sen inlämning och kritik. Man lessnade riktigt på den i slutet och nästan tappade ambitionen att få en bra och fortsätta pilla med den. » (Ganska bra)
- Det var bra - kul att höra vad både lärare och klasskamrater tycker om texten. Givande och bra konstruktiv kritik. När det gäller materialrapporten förstår jag inte varför vi inte kunde få den där mallen med kriterier som man fick sitt resultat på när rapporten var rättad redan vid mittkritiken?? Då hade det varit lätt att se att man inte skrivit något om emissioner vid tillverkning till exempel, och kunna rätta till det. Det är lätt att missa någon aspekt, och om det nu fanns ett så bra underlag förstår jag inte varför vi inte fick ta del av det. » (Ganska bra)
- Svårt att som student att veta vilken typ av feedback man ska ge. Kan bli allt från språkliga problme till ett allmänt ifrågasättande av slutsatsen.» (Ganska bra)
- Det var bra med samtal i mitten om arkitekten roll, men eftersom vi inte skrev i rapportform eller bestämd form, så skulle det varit bättre med fokus på diskussion&samtal istället för mittkritik av texterna.» (Ganska bra)

19. Upplevde du en fördel med att miljökursen och form och teknik kursen låg parallellt? Gav det mervärde, en större förståelse för kopplingen mellan ämnena?

41 svarande

Ingen fördel alls»16 39%
Ganska bra»1 2%
Det finns potential men koordineras bätrtre»24 58%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.19

- Dåligt koppling, rörigt.» (Ingen fördel alls)
- Gav mig inte större förståelse. Fanns ingen koppling i föreläsningarna.» (Ingen fördel alls)
- Tyckte de båda kurserna kunde varit enskilda. Detta blev bara rörigt och det hade varit en fördel att ha fokus på en kurs åt gången. » (Ingen fördel alls)
- Allt blev för rörigt! Tror jag hade fått ut mer om jag kunde lägga all min fokus på en sak i taget.» (Ingen fördel alls)
- Det är en god idé men blev bara fruktansvärt rörigt. Det måste vara mer strukturerat om detta ska fungera. Jag har upplevt att Form&Teknikkursen är en del för sig och att miljökursen är en enda röra i början av veckan. om kurserna ska ligga parallellt måste inlämningarna spridas ut lite mer, och miljökursen måste bli mer strukturerad och tydlig. Färre, rejälare föreläsningar istället för flera små som behandlar samma saker, tydligare instruktioner och införstådda handledare.» (Ingen fördel alls)
- Otrolig rörigt och svårt att skilja kurserna åt. » (Ingen fördel alls)
- Nej, ingen fördel rent praktiskt. För många moment som gjorde att båda kurserna kändes röriga och spretiga. Jag förstår tanken med att ha dem paralellt men då hade examinationen kanske behövt se annorlunda ut.» (Ingen fördel alls)
- Jag tycker det känns som att ämnena handlar om väldigt olika saker och det är bara material som de har gemensamt ungefär. Det har känts som att läsa tre kurser fast bara i en enda röra men inte integrerat... » (Ingen fördel alls)
- kaoset från miljökursen spillde över på konstruktionskursen, två viktiga kurser.» (Ingen fördel alls)
- Ingen fördel alls faktiskt. Möjligtvis inom materialet, men det var så lite att det inte kändes viktigt. Istället blev det stressigt och rörigt! Jag tycker inte att kurserna ska ligga parallellt. Tror det är bra att fokusera på var för sig. » (Ingen fördel alls)
- Kopplingen gjordes inte tillräckligt bra. Form och teknik kursen fungerade bra och hade klarat sig utmärkt på egna ben. Den här kursen tillförde tyvärr inte särskilt mycket till den andra. » (Ingen fördel alls)
- Det är inte så bra att ha materialrapporten som ett steg mellan de båda ämnena, viktigt att skilja på vad man gör i vilket ämne. Att kurserna låg parallellt gjorde att vi läste och skrev mycket i båda, kanske hade varit mer fördelaktigt att läsa och skriva i en kurs och ha en parallell kurs där man arbetar mer konstnärligt. Det blev rörigt att läsa dem samtidigt. » (Ingen fördel alls)
- Som det var nu blev det mest rörigt med så olika upplägg och mycket skrivuppgifter på samma gång. Svårt att se vad som var kopplingen ämnena emellan. » (Ingen fördel alls)
- Miljökursen framstod som otroligt dåligt organiserad och strukturerad i jämförelse med Teknikkursen. Dessutom framgick det snabbt att kommunikationen mellan de två kursansvariga var mer än bristande. Olika info kom från alla håll.» (Ingen fördel alls)
- Dock VÄLDIGT MYCKET OCH RÖRIGT. Men kopplingen var väldigt bra.» (Ganska bra)
- Väldigt rörigt som sagt, bättre samordning och tydlig information hade varit bra.» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Tycker materialdelen var en mycket bra bro mellan kurserna. Men tyvärr ser jag mer bristerna i schemat och akuta, sena ändringar snarare än fördelarna. Men om man ser över schemat och har ett bättre sammarbete så tror jag det kan bli ett givande upplägg!» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Svårt att säga. Jag upplevde nog mest att det var för mycket information att ta in och sortera. För mycket tid har gått åt till att planera och få ihop all "fyra" kurser. Jag har sett det som 4 kurser eftersom vi har haft inlämning till 4 olika delar, eller egentligen 5 med materialutställningen. Fördelen var att det var skönt att varva olika ämnen. Bara konstruktion varje dag hade blivit för tungt.» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Materialarbetet spänner bra över båda kurserna. Svårt att veta vem som är ansvarig för de olika kursmomenten. KGs konstruktionslära har ingen koppling till miljökursen.» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- En del fungerade bra, men ni borde förbättra kommunikationen.» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Tanken var fin och jag tror absolut att det hade kunnat bli bra, men jag fick intrycket av att lärarnas kommunikation med varandra var mycket liten eller obefintlig. Det krävdes mycket tid och energi av oss elever för att bara förstå vad uppgifterna gick ut på, och hur schemat var strukturerat och vilka instruktioner som gällde vilken uppgift. Detta ledde till onödig stress, anser jag. » (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- rörigt i år men jag förstår att det finns en tydlig koppling » (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- som sagt bra men bättre ordning.» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Kan bli bra men som det var nu såg man inte riktigt kopplingen» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- miljökursen hamnar i dålig dager när den ligger paralellt med en genomarbetad kurs som form och teknik. » (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Rörigt med alla olika grupper som skulle skapas» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Just nu blev de bara rörigt om vad som tillhörde vad och vem som hade hand om vissa kursmoment.» (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- De häger ju ihop, men jag tror jag skulle velat se större fokus på materialdelen som faktiskt är det som verkligen knyter an till båda kurserna, känner att den hamnade lite i kläm och blev bortglömd av allt annat miljötänk. Sedan ser jag gärna att det skulle varit bättre kommunikation lärare emellan, speciellt i kurserna för jag tror inte att ni kanske har insett hur många uppgifter det blev för oss elever och hur många olika deadlines och både små och stora arbeten och litteratur som skulle läsas. Och också väldigt förvirrande med alla olika grupper. Men jag gillar ändå upplägget med att man körde ena kursen måndag och tisdag och den andra torsdag och fradag. » (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Fixa till och strukturera miljökursen så tror jag att det kan bli mycket bra. » (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Som det var upplagt nu och med den informationen som gavs till oss fungerade det väldigt dåligt. Konceptet är bra och att man lär sig båda kurserna samtidigt är en bra tanke. MEN om det ska funger behövs MYCKET BÄTTRE`information och överskådlighet över vad som är vad och vad som ska göras när och till vilken kurs det hör. Har aldrig någonsin varit med om någon ens lite lika rörig kurs som denna, framför allt miljökursen, konstruktionsdelen fungerade bra. » (Det finns potential men koordineras bätrtre)
- Det hade också varit väldigt spännande att ha fler seminarier, kanske kopplade till form och teknikkursen också. Är det några konstruktioner som är mer hållbara ur något perspektiv?» (Det finns potential men koordineras bätrtre)

20. Övervägde fördelarna framför nackdelar med att lägga kurserna parallellt?

41 svarande

Stämmer inte alls»26 63%
Stämmer ganska bra»12 29%
Stämmer bra»2 4%
Stämmer mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 1.46

- Det blev för rörigt, men kan kanske gå att få ihop bättre nästa år då ni fått kritiken från iår och vet vad som behöver ändras.» (Stämmer inte alls)
- Jag var fruktansvärt stressad och hade nu i efterhand helst sett att kurserna lästes var för sig (utifrån hur dåligt det gick den här gången, men om man kan strukturera upp det bättre och tagit större hänsyn till de övriga kursernas omfattning och arbetsbelastning på oss elever kan det nog ha fungerat. För just nu känner jag att lärarna inte riktigt tog hänsyn till att vi hade andra ämnen att läsa också)» (Stämmer inte alls)
- FÖR RÖRIGT» (Stämmer inte alls)
- Syftet är mycket bra och borde bevaras, men det har varit för rörigt för att det ska ha bästa effekt.» (Stämmer inte alls)
- Jag förstår tanken, men i praktiken blev det väldigt tidskrävande för oss elever att aldrig veta vilken grupp(arbetena) som hörde till vilken kurs.» (Stämmer inte alls)
- Nej det har mest känts som att man krånglar till det. Jag ser absolut att det finns en fördel i att materialkunskap och miljökursen ligger samlat dock.» (Stämmer inte alls)
- såvida kommunikationen ökar, miljökursen tar egentid från form och teknik.» (Stämmer inte alls)
- NEJ.» (Stämmer inte alls)
- Som det ser ut nu så var allting så förvirrat och med alla kompletteringar och inlämningar att det nog hade varit bättre att ha kurserna var för sig. » (Stämmer inte alls)
- Nej! Det var bra att ha form och teknink i ett sträck istället för att ha det spritt över terminen, men jag kan inte se större vinster med att ha kurserna omlott. Bara förvirring.» (Stämmer inte alls)
- Det var också mycket påfrestande att båda kurser var så otroligt teoretiska, jag saknade att projektera och ha olika konstlab.» (Stämmer inte alls)
- vet ej» (Stämmer ganska bra)
- Jag tycker personligen det iaf.» (Stämmer ganska bra)
- Om alla inblandade, ansvariga, lärare och föreläsare, hade varit lite mer samordnade så hade nog allt känts bättre för alla.» (Stämmer ganska bra)
- Behövs bättre koordination» (Stämmer ganska bra)
- Som sagt, om det görs tydligare och med bättre kommunikation och överblick så kan det nog bli bra och fördelaktigt... men som det var i år hade jag no nästan hellre inte velat läsa dessa kurser samtidigt för det blev nästan för mycket. » (Stämmer ganska bra)

21. Hur väl fungerade materialdagarna som ett moment som band ihop de två kurserna?

41 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»19 46%
Ganska bra»17 41%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.43

- Många materialföreläsningar var bra, främst de av Ulf Johansson (?) men det var svårt att ta till sig i och med att man inte visste vad man skulle göra av kunskapen.» (Mycket dåligt)
- Materialdagarna var bra i sig men knöt inte direkt ihop kurserna. Förvirrade snarare när det var oklart i vad egentligen materialrapporten skulle utgå från.» (Ganska dåligt)
- Inpressat, blev ett ytterliggare moment som blev svårhanterligt» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna om de olika materialen tycker jag skulle fått bättre utrymme.» (Ganska dåligt)
- Oklart hur det skulle binda ihop.» (Ganska dåligt)
- Dock är tanken god men man hade velat ha mer av materialdagarna och mindre av hållbarhet/miljöföreläsningarna som inte gav så mycket.» (Ganska dåligt)
- Om man vill att materialdagarna ska knyta ihop det hela så hade det vart bra om föreläsningarna på ett tydligt sätt visade på miljöpåverkan och konstruktionsegenskaper hos materialet.» (Ganska dåligt)
- Materialdagarna var dock väldigt bra innehållsmässigt.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte det var något tydligt samband.» (Ganska dåligt)
- Tycker fortfarande att fokus låg på hållbarheten, och väldigt lite på det konstruktiva egenskaperna.» (Ganska dåligt)
- Det hade kunnat fungera, men det var väldigt rörigt med att materialdagarna verkade tillhöra båda kurserna. Ge bättre information från första början. » (Ganska dåligt)
- Fick aldrig en bra koppling. Inte tillräckligt stor koncentration på hållbarhets aspekten i materialföreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Materialdagarna kändes lite för ytliga för att de skulle ge särskilt mycket. » (Ganska dåligt)
- Det kändes mer som att materialkursen hörde till miljökursen än konstruktionen. Kanske hade varit bra att få testbygga något litet eller så för att få känsla för konstruktiva egenskaper också.» (Ganska dåligt)
- Bra idé! Men behöver förbättras koordinering. Jag skulle gärna sett att föreläsaren på materialdagarna hade mer kunskap inom hållbar utveckling också, så att det hade kunnat integreras. Ett alternativ, som jag tycker vore bra, är att det hade varit diskussion efter då materialen hade diskuterats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, med någon kunnig inom området. » (Ganska dåligt)
- Lite rörigt även här med informationen, KG, Paula och Heidi sa olika saker allihop. Jag kan uppleva att det kanske hade varit bättre att ha en materialvecka med alla materialföreläsningar på samma vecka i början av kursen, som det var nu så fick vi (som skrev om betong) våran föreläsning så sent att det var svårt att grunda något i rapporten på den.» (Ganska bra)
- ok. Bra med materialkursen i både miljö och konstruktion» (Ganska bra)
- men det hade varit kul med mer tid. » (Ganska bra)
- Lite rörigt om hur rapporten skulle skrivas» (Ganska bra)
- De var väldigt intressanta och lärorika, skulle som sagt gärna vilja se att de fick ta större plats. » (Ganska bra)
- det var den knutpunkt jag kan komma på nu.» (Ganska bra)
- Materialdagarna var väldigt intressanta och de var ett moment som jag inte hade viljat vara utan! » (Mycket bra)

22. Hur väl fungerade de föreläsningar ni fick på materialdagarna?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»18 43%
Mycket bra»20 48%

Genomsnitt: 3.41

- Stressigt» (Ganska dåligt)
- Det var inget fel på dem i sig, men det var oklart hur de förhöll sig till kurserna i övrigt.» (Ganska dåligt)
- Bra ur ett konstruktionsperspektiv. Men fattigt ur det hållbara perspekrivet.» (Ganska dåligt)
- Dessa var mycket intressant och roliga, tycker att det var synd att de var så korta. Material är såpass viktigt i vårt arbete så gärna mer av dessa!» (Ganska bra)
- se tidigare svar.» (Ganska bra)
- kunde varit mer.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna va mycket bra och gav väldigt mycket, men undantag för betongen. » (Ganska bra)
- Det var trevliga föreläsningar, men inte särskilt lärorika. Mycket hade man kunnat läsa sig till på kort tid. » (Ganska bra)
- Väldigt lärorika! Kunniga föreläsare!» (Ganska bra)
- Föreläsningarna på materialdagarna var väldigt intressanta och gav mycket.» (Mycket bra)
- Mycket intressanta och lärorika föreläsningar!» (Mycket bra)
- intressant men gärna mer tid» (Mycket bra)
- Intressanta, men hade gärna haft dem mer utspritt för att orka hålla intresset uppe.» (Mycket bra)
- Väldigt intressanta!» (Mycket bra)
- Intressant och relevant.» (Mycket bra)
- Lite för korta bara.» (Mycket bra)
- Mycket intressanta, men det skulle behövas fler.» (Mycket bra)
- Både Ulf Jansson och Mårtens föreläsningar var väldigt bra.» (Mycket bra)
- Intressanta!» (Mycket bra)
- Alla utom betongen var riktigt bra! Men lite synnd när de är så utspritt eftersom man ville ta del av dem och bearbeta materialet i rapporten man skrev, men det känns inte riktigt som att alla fick chansen när de låg så utspritt och inlämningsdatumet var så tajt inpå.» (Mycket bra)
- Intressant, hade gärna sett att materialkursens var mer omfattande och fördjupande, men gav en bra introduktion.» (Mycket bra)

23. Hur väl fungerade besöket på Universeum som kursmoment?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»16 40%
Mycket bra»21 52%

Genomsnitt: 3.45

- (ej med)» (?)
- förstår inte hur det kompletterade kursen? huset är föråldrat inom området, idag hade det varit mer intressant att besöka en passivhusvilla eller flerfamiljshus. universeums miljölösningar kändes som bara för syns skull.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningen var mycket intressant, men jag känner mig lite osäker på uppgiften vi fick att bestämma hur byggnaden var uppbyggd. Det gav mig inte så mycket. » (Ganska bra)
- Roligt! Kanske bättre i slutet» (Ganska bra)
- Intressant och inspirerande, bra introduktion till hållbart byggande - lyckade idéer såväl som mindre lyckade.» (Ganska bra)
- hade varit kul med uppföljningen som lovades.» (Ganska bra)
- Intressant ur ett materialperspektiv och intressant att se hur goda intentioner kan och ideer kan försvinna fort i ett projekt efter det att det har överlämnats till förvaltarna.» (Ganska bra)
- Det var kul att få höra en brukare av en byggnad prata om hur byggnaden fungerat i praktiken, och att få gå omkring och titta på konstruktionen sen.» (Mycket bra)
- Bra att folk som var insatta fanns på plats. Synd att vi inte fick den utlovade uppföljningen i form av föreläsningen om Universeums konstruktion i den andra kursen. » (Mycket bra)
- Bra med ett konkret exempel och en ärlig presentetion.» (Mycket bra)
- rundvandringen kunde ha varit mer genomarbetad. men intressanta och kunniga föreläsare.» (Mycket bra)
- Roligt och inspirerande start! en bra introduktion till många smarta lösningar. » (Mycket bra)
- det var en bra inledning på kursen och det väckte ett intresse för att lära sig om både byggnaders strukturer och uppbyggnad samt miljötänkandet. Vid såna här tillfällen tycker jag det lämar sig att ta in "gästföreläsare" men i till exempel miljöföreläsningarna skulle jag hellre se att det var fler förelääsningar med en och samma person så att man får en bättre koll. Och att man som sagt tar in någon med spetskompetens i vissa områden som Universeum.» (Mycket bra)
- Både roligt och engagerande och intressanta föredrag!» (Mycket bra)
- Intressant med ett verkligt exempel i kontrast till all teori.» (Mycket bra)
- Väldigt givande!» (Mycket bra)

24. Hur väl fungerade besöket på Ekocentrum som kursmoment?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»22 53%
Mycket bra»10 24%

Genomsnitt: 2.97

- Fick inget förtroeende för deras verksamhet.» (Mycket dåligt)
- Detta främst för att jag tyckte att personen som höll i föreläsningarna var mycket opålitlig i sina argument. När frågor ställdes besvarade han dem med något annat och lyfte endast fram allt de gjode i ett positivt ljus. Det var också ganksa mycket upprepning och saker som vi hade fått lära oss tidigare. » (Mycket dåligt)
- Föreläsaren var inget vidare. Svarade inte på frågorna, fanns inget utrymme för dialog. Mest intresserad av att framhäva sin egen förträfflighet.» (Ganska dåligt)
- Kändes bara stressigt och de behandlade oss som barn.» (Ganska dåligt)
- kort om tid och inget rum för dialog.» (Ganska dåligt)
- Kändes lite hastigt och lustigt. Inget jag känner att jag tog med mig så mycket ifrån, förutom att man kan åka dit och hitta grejer. Typ. » (Ganska dåligt)
- Återigen kändes det här momentet väldigt "sponsrat". » (Ganska dåligt)
- Föreläsaren var väldigt engagerad och intressant att lyssna på, men det drog över lite på tiden på vissa delar så jag tror inte att vi hann med riktigt allt» (Ganska bra)
- Intressant men vet inte om jag tog med mig nåt speciellt från besöket.» (Ganska bra)
- men mycket upprepades i flera andra föreläsningar.» (Ganska bra)
- Va kul att komma dit men han som föreläste var väldigt patisk» (Ganska bra)
- Kanske kunde varit mer fördjupande, blev ganska grundläggande föreläsning. Hade varit kul med lite mer tid i utställningen. » (Ganska bra)
- Kändes för kort...» (Ganska bra)
- Var lite för kort.» (Ganska bra)
- Intressant! Bra att känna till platsen och utställningen. Det var givande att höra om byggnaden, och de olika ekolösningarna de valt att göra där. Det kändes tyvärr lite säljande. » (Ganska bra)
- jätteintressant . Hade velat ha mer tid där. En halv dag alldeles för kort!» (Mycket bra)
- Det var ett väldigt givande och inspirerande besök.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

25. Hur väl fungerade handledarna på ritsalen?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»11 26%
Ganska bra»11 26%
Mycket bra»17 41%

Genomsnitt: 3.04

- Heidi var otrevlig i mail och i person, stressad och förvirrad och helt ointresserad av att ta till sig av synpunkter och reflektioner. Ville bara föra fram sina egna ideer.» (Mycket dåligt)
- Attityden från vår handledare var ganska negativ. Hon var kaxig och ibland lite hånfull. T ex den gång då vi endast skickat in vårt arbete till examinatorn fick vi ett drygt mail av handledaren som trodde att vi inte var klara.» (Mycket dåligt)
- Vår handledare Fredrik Metso var väldigt trevlig men tillförde kanske inte så mycket för han sa inte så mycket. Han var bra på seminariet med kurslitteraturen.» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja se ett mer aktivt deltagande av handledaren i ritsal 1.» (Ganska dåligt)
- Jag hade inte så stor nytta av vår handledare, då denne inte var på ritsalen så ofta. De gångerna som jag träffade ritsalsassistenten var vid de litteraturseminariet, mittkritiken (arkitektens roll) och inför intervjun. Det senare mötet gav inte särskilt mycket och som jag nämnt tidigare så tyckte jag inte heller att mittkritiken var så framgångsrik då dess syfte inte kändes relevant. » (Ganska dåligt)
- Kändes inte som vi fick ut något av honom. Sa inget nytt och var sällan där.» (Ganska dåligt)
- Heidi har varit svår att tala med och har haft en lynnig attityd. Informationen från henne har också varit annorlunda än den vi fått från Paula. » (Ganska dåligt)
- inte tydligt annonserat vilka dagar som de skulle vara på plats. Krockade med annat kursinnehåll. Dålig info sinsemellan? » (Ganska dåligt)
- Det kändes som att jag knappt träffade vår ritsalsassistent, jag träffade honom vid introduktionen, mittkritiken och ett tillfälle till, jag tycker att man skulle se mer av handledaren för att verkligen få ut något av det (missade litteraturseminariet pga byggdag).» (Ganska bra)
- Jag missade seminariet kring hållbarhetsboken med honom, men jag hörde att det var väldigt bra. Ritsal 1. » (Ganska bra)
- vår ritsalsassistent var jättebra och gav en bra insikt in i arbetslivet samt förde en diskussion väldigt bra.» (Mycket bra)
- Vi fick väldigt bra feedback och fick också känslan av att man kunde höra av sig till Pernilla om man hade några spontana frågor. Det kändes som att man fick tillbaka mycket frågeformuleringar att jobba vidare på och hon lämnade inget ogranskat. » (Mycket bra)
- Bra! Hade kommunikationen varit bättre hade det varit ännu bättre. Många gånger ställde man frågor om kursen som handledaren inte kunde svara på...» (Mycket bra)
- Pernilla är superbra! Jag hoppas vi får träffa henne igen under vår utbildning. Fick mycket inspiration och intressanta synvinklar från handledning och seminarietillfällen med henne.» (Mycket bra)

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»10 24%
Har ej sökt hjälp»6 14%

Genomsnitt: 3.21

- Handledarna var oftast lika förvirrade över kursen som eleverna, och i flera fall gav de motsatt information till det som visade sig gälla senare» (Mycket dåligt)
- Ingen ville ju höra på att kursen var stressad ocvh förvirrad. Kaoset blev bara värre och värre.» (Mycket dåligt)
- Handledaren fanns sällan på plats. Däremot var ofta Karin Nykvist där och var entusiastisk.» (Mycket dåligt)
- till handledaren mycket bra, men inte i övrigt, man känsde sig dum» (Ganska dåligt)
- genomsyrande för hela kursen är att Paula och Heidi saknar förmågan att vara tillmötegående. en pedagogutbildning kanske skulle sitta på sin plats.» (Ganska dåligt)
- Lätt att få svar svårt att veta om svaret stämde överens mellan kursansvariga.» (Ganska dåligt)
- Tyckte inte att handledaren fanns på plats i ritsalen många av de gånger som vi kommit överens om. Synd, för när hon väl dök upp hade många redan gått. » (Ganska bra)
- Bra kritik av rapporter.» (Ganska bra)
- Men tycker att det är en aning konstigt att lägga handledartid precis innan inlämning. Dock var vår handledare mycket hjälpsam och svarade fort på mail.» (Ganska bra)
- Paula svarar alltid snabbt på mail!» (Ganska bra)
- Till ritsalshandledaren har det varit bra men det har inte alltid varit klart för henne vad som gäller från kursansvariga och när man sen frågat dem så har man kunnat få olika och otydliga svar.» (Ganska bra)
- Det var väldigt skönt att kunna skicka in sina arbeten för kommentarer innan slutinlämning» (Mycket bra)
- Vi hade mailkontakt och var det något man undrade över var det bara att skriva ohc man fick svar snabbt från handledarna. När det gäller information om själva uppgifterna och vad rapporterna ska behandla tycker jag det har varit mer olkart och man har inte riktigt förstått vem man skulle vända sig till. Heidi, Karin eller Paula för att fråga. » (Mycket bra)
- Snabba svar på mail.» (Mycket bra)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»16 39%
Mycket bra»23 56%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.51

- Av personliga skäl» (Ganska dåligt)
- Bra med vissa, dock lämnades jag på materialredovisningen helt själv ovetande om detta i förväg. Det var inte så kul» (Ganska bra)
- De elever jag har arbetat med har varit engagerade och ansvarstagande.» (Ganska bra)
- Det har socialt fungerat bra med alla samarbeten i alla olika grupper. Problemet har varit att man har behövt hoppa mellan olika grupper och ingen har vetat hur ambitiös man behöver vara. Jag tror att många bara ville få saker gjorda utan någon ambition om att resultatet ska bli så bra.» (Ganska bra)
- bra breifing på rapportskrivandet när ämnen korsas.» (Ganska bra)
- Det har varit mycket gruppuppgifter, men det har fungerat bra och man har diskuterat och utvecklat varandra. » (Ganska bra)
- Det var givande att skriva ett två arbeten ihop. Jag skulle önskat mig mer samtal kring hållbarhetsfrågor på ritsalarna och i smågrupper. » (Ganska bra)
- Det har fugnerat bra i de grupper jag har jobbat i, men att det har varit så många olika gruppuppdelningar har bidragit til det allmäna kaoset ytterligare.» (Mycket bra)
- Det har varit energikrävande och rörigt att arbeta i ett sammanhang där dom flesta varit totalt förvirrade av vad som gäller» (Mycket bra)
- Men alldeles för många olika grupparbeten samtidigt, blev otroligt rörigt till en början och vissa saker tycker jag man eventuellt kunde ha skrivit ensam. t ex Arkitektens roll» (Mycket bra)
- Om ni ska fortsätta med lika många grupper borde ni säga från början att det är bäst om man är med samma person/personer i alla grupper! Annars blir det lätt rörigt.» (Mycket bra)
- Det var roligt, om än vissa gånger svårt, att arbeta i grupp.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

28. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»9 21%
Dåligt»13 31%
Godkänt»15 36%
Gott»3 7%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.36

- Röriga anvisningar, rörigt kursupplägg, otydliga föreläsningar, handledare som inte har fått den information de behöver för att vara till hjälp» (Mycket dåligt)
- dålig kommunikation och information» (Mycket dåligt)
- Jag har läst mycket på både universitet och andra högskolor och under alla studieår och kurser har jag ALdrig läst en kurs som närmelsevis är så dålig till både innehåll och planering. Och detta inom själva det ämne som fick mig att välja arkitektur. Nivån på många föreläsningar var som om vi vore en högstadieklass. Ni ligger flera år bakom i utvecklingen. Ni tror att ni kan kasta ihop en kurs lite så där och att vi studenter kommer tillgodogöra oss yrkeskunskaper ändå. Ni tror fel! Jag vill ha min tid och mina skattepengar tillbaka!» (Mycket dåligt)
- Tyvärr så måste jag sätta lågt betyg. Var laddad inför kursen men blev besviken på dess tunna innehåll föreläsningsmässigt och förvirringen bland de ansvariga. Det är en ny kurs med en ny kursansvarig så barnsjukdomar är att räkna med. » (Mycket dåligt)
- Som sagt väldigt rörigt. En del intressanta föreläsare, och bra uppgifter, men att det har varit så rörigt har dragit ner helhetsintrycket rejält. Alla olika gruppindelningar har också varit ett stressmoment.» (Dåligt)
- Intressant ämne men alldeles för oklar och ostrukturerad.Mycket tid gick åt till att förstå kursens upplägg. Också oklart vem man ska vända sig till vid frågor.» (Dåligt)
- Pga rörigheten och ytligheten» (Dåligt)
- Det är oerhört intressanta och viktiga ämnen både hållbarhet, miljö, materialkunskap och konstruktion. Dock känns det som att miljö och hållbarhetsdelen inte haft en relevant nivå. Det har känts som vanlig miljöpropaganda som man hört en miljard gånger. jag tror att alla föreläsare har nämnt det där fotavtrycken och antalet för många jordklot vi använder. Jag hade velat testa min förmåga att lösa problemen. Många i klassen är redan ganska miljömedvetna och engagerade. jag tror alla köper mer begagnat än nytt och de flesta är vegetarianer och cyklar. Det hade varit bättre om vi fick öva på att ställas inför val i ett övningsprojekt och väga för och nackdelar. Att hålla på i flera dagar med att renskriva en intervju kändes helt meningslöst.» (Dåligt)
- Mycket rörigt vad som skulle göras, med vem det skulle göras och hur det skulle göras» (Dåligt)
- Jag tror kursen hade kunnat vara mycket bättre. Den var för rörig och ostrukturerad och man fick inget riktigt grepp om vad man skulle lära sig, var man skulle sätta fokus och hur man skulle disponera sin tid för att hinna med allt.» (Dåligt)
- Intressant egentligen, men på grund av stress och tidsbrist så kunde jag inte riktigt "njuta" av att lära mig, utan gjorde det mest för sakens skull (att bli godkänd).» (Godkänt)
- Tydliga instruktioner från början måste det vara» (Godkänt)
- Väldigt bra kurs, men mycket dåligt strukturerad.» (Godkänt)
- Helt okej, men kunde definitivt koordinerats bättre. Sammanlänkningen mellan kurserna kunde också ha förbättrats» (Godkänt)
- Bra! stimulernade uppgifter, intressanta föreläsingar, omväxlande med ett tydligt fokus på miljöfrågan. Tydligt i början med kurs-PM mm. Bra intention för organisation av kursen» (Gott)
- Lärde mig otroligt mycket och det var intressant. Men som sagt var det katastrofalt rörigt! Till en början förstod jag knappt var det var som skulle göras i vad osv. Dåligt samarbete mellan vissa lärare som inte verkade vara överrens och ens pratat med varandra. Ibland visste man inte vem man skulle lyssna på.» (Gott)
- Jag tycker att kursen har tagit upp viktiga teman, bra att det görs tidigt i utbildningen. Med en tydligare röd tråd genom kursen och tydligare vad som gäller skulle kursen kunna bli väldigt bra.» (Gott)

29. Vilket är ditt intryck av lärarnas kompetens att leverera kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»10 24%
Dåligt»7 17%
Godkänt»11 26%
Gott»10 24%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 2.73

- RÖRIGT!» (Mycket dåligt)
- problemen med kursen har gjort att lärarna inte har kunnat förmedla sin kompetens på bästa sätt» (Mycket dåligt)
- Dålig struktur på kursen, stor brist på information och tydlighet i den information som gavs, samt nästintill högstadieaktigt sätt att hantera eventulla kompletteringar och missade föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Alla lärare verkar väldigt kunniga inom sitt område. Men det har tyvärr mest känts som att lärarna varit där för sin egen skull och inte för vår. Under de föreläsningar då fler lärare varit med har det mest uppstått en diskussion mellan lärarna. Jag tror man måste tänka på att vi elever inte har någon erfarenhet från branschen och därför har vi aldrig stött på problem med att t ex välja rätt material, och kan där för inte relatera till verkligheten. Jag hade velat ha en uppgift där vi kunde få använda våra kunskaper och kanske få pröva på ta ställning och hitta lösningar i ett eget projekt.» (Dåligt)
- Det finns några som varit riktigt bra och andra som varit sämre. Jag tycker som sagt att materialföreläsningarna var riktigt bra! Däremot materialrapporten var mycket otydlig vilket jag tror Heidi kände av själv, jag tror det hade varit mer hjälpsamt om hon hade cirkulerat mer i ritsalarna så man hade kunnat ställa frågor om uppgiften och framförallt presenterat den på ett tydligare sätt (och inte så nedlåtande och dumförklarande). Vår handledare har varit mycket bra och hjälpsam. Karin Nyqvist har också varit bra, eftersom hon har haft ganska många av föreläsningarna har hon haft lite av den roll jag beskrivit innan, hon visste vad hon hade tagit upp och kunde därför jobba vidare på nya aspekter osv.» (Dåligt)
- Väldigt ojämnt. » (Dåligt)
- Olika nivå på lärare och handledare. Förvirring mellan handledare, lärare och kursansvariga. Viss nedlåtande ton från en del av lärarna när elever har sökt svar på frågor (har inte drabbat mig personligen men har bevittnat).» (Dåligt)
- Lärarna sa emot varandra ibland» (Godkänt)
- Kändes som om det fanns kunskap men den kunde ha förmedlats mycket bättre. » (Godkänt)
- Olika beroende på lärare. Konstruktionskursen kändes mest organiserad.» (Godkänt)
- Ni kan mycket, men jag hade gärna sett en bredare och djupare kunskap. » (Godkänt)
- Lärarna verkar kompetenta, men ibland sade de emot varandra, bl.a. i fråga om isolering: om man ska lägga en fuktspärr på in-/utsida eller över huvud taget. Jag kan förstå om åsikter kan gå isär och det inte finns någon generell regel, men då borde lärarna säga detta. Karin berättade under första föreläsningen vad som var den vanliga användningen av fukspärr, men hon sa att den inte behöver vara rätt p.g.a. ... (här radade hon upp lite alternativ som lät ganska rimliga) men under Heidis föreläsning som kom senare, då berättade hon att man bara kan fuktisolera på ett enda sätt - allt annat är fel och skadligt. Det är svårt för oss elever att kunna ta ställning för vad som är rätt sätt att tänka. Om det nu finns olika isoleringssätt, men läraren föredrar ett av dem, då borde de vara noga med att påpeka att det är just deras personliga åsikt - inte en "regel". Ett annat tillfälle då lärarna sade emot varandra var vid de texter som skulle lämnas in, i vilket form de skulle skrivas (vetenskaplig rapport eller vanlig text).» (Gott)
- Tvivlar inte på lärarnas kompetens, men de verkade inte så samkörda, och verkade inte veta vilken nivå de skulle lägga sig på» (Gott)
- Bra inspirerande föreläsningar, men oklarheter om uppgifter osv.» (Gott)
- Bra kompetens, men förläsningarna måste samköras mer. Det var ofta upprepningar från tidigare föreläsningar.» (Gott)
- Viljan och kunskapen finns absolut! Handledarna på ritsalen har också varit mycket kunnande och Karin Nyqvist speciellt har varit väldigt engagerad och inspirerande! » (Mycket gott)
- Väldigt mycket engangemang av kursansvarige. » (Mycket gott)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Materialdagarna var väldigt bra»
- Jag tycker att det mesta ska finnas med det var inte innehållet som var problemet, enligt mig utan planeringen och administrationen mellan kurserna. Karin Nyqvist bör självklart bevaras med! »
- Studiebesök. »
- ATt miljökursen får ta plats och tid. Viktig fråga! Behålla och utöka materialföreläsningarna. Besök på Arkitketkontor och ekocentrum»
- Materialföreläsningar.»
- LCA, LCC, besök på arkitektkontor och material.»
- Materialdagarna då utomstående föreläste Litteraturseminariet (då det var intressant att få disskutera öppet med klasskamrater och ritsalsassisteneten) Materialrapporten (intressant att få mer insikt i ett eget material, samt att dela sina insikter med den övriga klassen vid redovisningen)»
- Materialdagarna»
- Materialet och universieum, samt arkitektens roll»
- Innehållet var bra och rapporten om arkitektens roll var väldigt lärorikt och man fick bra kunskap om yrket som arkitekt i dessa frågor. kul med olika besök på olika ställen och med inbjudna föreläsare »
- Besöken på arkitektkontoren och tillhörande övningar. Besöket på Universeum. materialdagarnas föreläsningar.»
- Materialföreläsning av Ulf, hela form och teknik-kursen, intervjun på arkitektkontoren »
- arkitektkontorbesöket»
- Besöken utanför skolan»
- parallell med teknik, form och arkitektur, fast bättre organiserat från er sida K-G hade mycket tydligare upplägg och information»
- Seminarierna har varit jättebra. Framför allt de som gällt konstruktionsdelen.»
- Handledningen.»
- Material ihop med miljökursen.»
- LCA LCC och materialrapporten, men bör få mer fokus.»
- Materialföreläsningarna. »
- Intervjun med arkitektkontoren var mycket givande. Man fick en inblick hur det är i verkligt livet. »
- Materialdagarna, kanske att man ska introducera fler material. »
- Materialdagarna! Vissa föreläsningar. Litteraturseminariet. »
- Arkitektkontorbesöket.»
- Form och teknik kursen i ett sträck. Tanken med materialdagar som binder samman kurserna är god, men kan utvecklas. Besök hos arkitektkontor för att studera vardagen och verkligheten man kan få möta efter utexaminering. »
- Studiebesöket på arkitektkontor»
- mixen av övning och föreläsning, Karins föreläsningar, intervjuerna, litteraturseminariet.»
- Intressant med besök på arkitektkontor. Roligt med olika delar och besök, men det man får lätt en känsla av bristfällighet när man ofta får höra "jag har så lite tid att berätta om det här". »
- Besöket till Universeum samt arkitektkontoren»
- Många olika perspektiv. Integrera olika kurser. Universeumbesök. Besök på arkitektkontor»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Få bättre struktur, samordna föreläsare och var nogran med tydlig information om allt.»
- Samarbetet över kurserna som sagt, och även alla gruppindelningar och i vissa fall grupparbeten med.»
- Struktur, organisation. Inte ha med så mycket "säljande" föreläsare, ger ett oproffessionellt intryck.»
- Besöket på återbruket var trevligt men gav inte jättemycket. Det kanske kan tas bort. Kanske att ni får separera kurserna ändå för det var bara för mycket information och spridda delar »
- En kurs i taget.»
- Lite bättre struktur och mer tid till LCA och LCC.»
- Kommunikationen med de parallella kurserna och mellan lärarna i helhet, så att de inte säger emot varandra»
- Planeringen och upplägget.»
- Strukturen och tydligheten från lärarna»
- Kursupplägget. För rörigt! Behövs kanske inte lika många olika grupparbeten, eller att man från början blir hänvisad att välja en partner som man sedan arbetar med i allt (vilket alla nog gjorde sen, men att man förstår det från början). Tydligare introduktion till kursen!»
- Föreläsningarna (ej materialföreläsningarna) måste göras mer kompakta och specifika, de får inte vara repetativa. Istället för att flera gånger visa en bild på ett ventilationssystem borde man lägga en kvart på att förklara hur det faktiskt fungerar. Gruppindelning, anvisningar till övningar samt datum för inlämning, mittkritik och kritik måste lämnas ut i ett separat dokument i början av kursen.Då det är många moment som dessutom genomförs parallellt med en annan kurs måste detta förmedlas så klart och tydligt som möjligt. Inlämningarna borde, om möjligt, även spridas ut lite mer så att de inte krockar med Form&Teknik-kursen.»
- tydligare vad kurserna innehåller för moment och bättre tydliggjort vad varje moment innebär. gärna nedskrivet i ett samlat dokument för de båda kurserna.»
- Inte lika många upprepningar på föreläsningarna. Försök få in fler olika synsätt. Det är svårt att fortsätta lyssna när man hör en person berätta om vårt ekologiska fotavtryck för 9:e gången. »
- Det måste bli tydligare, och helst mer fördjupat.»
- Problematiken kring de två kursernas samverkan måste utvecklas. »
- organisation och även kommunikation mellan lärarna. och ändra inte på det som bestämts, det blir bara förvirrande, om ngt måste ändras var tydliga. »
- Hela hållbarhetskursen behöver göras om. Jag kan inte komma på något som varit bra med den och vet knappt vart jag ska börja med det som varit dåligt. Ostrukturerat, dåliga föreläsningar med upprepningar av samma fakta och diskussioner gång på gång. Har det inte gåtts igenom med föreläsarna innan vad som ska tas upp??? Det har känts rent förnedrande att behöva sitta och lyssna på föresläsning efter föreläsning där så mycket har varit repetition av de tidigare. Att i början av en kurs säga att det kommer finnas förståelse för frånvaro i form av sjukdom o.s.v. och sen plötsligt komma och säga att allting är obligatoriskt och kräva orimligt omfattande kompletteringar förstår jag inte hur man kan med! Hela hållbarhetskursen har skötts så otroligt dåligt. Jag har läst åtta år totalt på högskola och universitet innan jag började på chalmers och denna kurs är det absolut sämsta jag har varit med om. Det finns inget i hur den är upplagd som har fungerat. Att försvåra och sätta käppar i hjulet för inlärningen genom att ha så fruktansvärt uselt upplägg, logistik och kommunikation kring de olika momenten är oerhört frustrerande för oss elever. När lärare och kursansvariga beter sig så oprofessionellt blir det rent outhärdligt att de dessutom bemöter en med en nedlåtande sätt och tonfall. Vi hade kunnat lära oss så otroligt mycket mer och sluppit mycket energislöseri om kursen hade skötts och varit upplagd på ett vettigt, tydligt och trevligt sätt. Jag tycker att man som elev skall kunna garanteras någon form av miniminivå på utbildningskvaliten. Vi betalar faktiskt pengar för att gå här. Denna kurs har gjort mig arg, besviken och fått mig att fundera på om det ens är värt att fortsätta på chalmers. »
- Kommunikationen, examinationen och upplägget. Färre moment och mer konkreta uppgifter där vi kunde få använda det vi lärt oss av föreläsningarna och litteratur. Det kändes helt onödigt att skriva en kort rapport om betong när vi haft en övergripande föreläsning om materialet. Jag hade velat ha en konkret uppgift där vi t ex skulle välja material och energisystem till en ombyggnad.»
- Strukturera upp det!»
- allt. paola bör inte arbeta med studenter, otrevlig och motsatsen till lyhörd, förstår inte hur vår generation ligger till kunskapsmässigt»
- föreläsningar bör katigoriseras och gallras. tänk igenom och hitta en röd tråd.»
- Inslaget med obligatorisk närvaro är inte nödvändigt om informationen läggs upp på kurshemsidan. Det bör vara bättre synkning av miljöföreläsningarnas innehåll så att det inte blir samma/liknande info flera gånger, vilket kan ge eleverna mer tid för vila. Ni lät flera lektioner går ut över lunch och ni gav inte tillfälle för rast under lektionstiden.»
- Mer informerande och mindre uppfostrande. »
- Kommunikationen mellan de två kurserna och studenterna behöver förbättras .»
- Upplägg, kommunikation mellan lärare och de två kurserna, informationen angående inlämningsuppgifterna, tydligare schema kring deadlines för uppgifterna, tydligare gruppindelningar som hellst ska vara samma i alla uppgifter och i de båda kurserna för att minska förvirringen.»
- Inte lägga kurserna parallellt. Se till att alla ansvariga vet vad som händer. Bättre planering. Mer tid till arbete. »
- Bättre information från första början. Tydligare vad som tillhör vilken kurs. Sluta vara så petiga med kompletteringar och ta ut det på examinationen istället. »
- Administrationen, föreläsningsprogrammen bör ses över. En ordentlig genomgång om vad som bör vara obligatoriskt behövs. Att göra en film som slängts in i programmet för att föreläsaren fick förhinder, obligatorisk kan tyckas förvirrande. Ansvariga bör se över de regler som gäller för vad som kan kallas obligatoriskt på eftergymnasial nivå. Men främst så bör ansvariga se över den information de för vidare. Ofte fick man ett svar från en ansvarig som sedan dementerades av en annan. Undvik att ha tydligt säljinriktade föreläsningar om ni inte hat kritiska föreläsningar vid sidan om.»
- Organisationen bakom kursen kan bli mycket tydligare.»
- Kursansvarig, alternativt struktera upp kursen på ett helt annat sätt samt ge ut bättre information och kanske någon form av helhetsinformation över alla kurser som är parallella, eftersom eleverna egentligen inte bryr sig om vilken kurs man gör en uppgift till. Bättre sammarbete och sturktur mellan kurserna.»
- Tydligare vem som ansvarar för vad, all information via en kanal, ej både mail och kursportal. Lite mer fördjupning.»
- Planering och tydligare vem som ansvarar för vad. Mycket dubbla bud om t.ex vilken stil uppsatserna skulle skrivas i.»
- Examinatorn och kursansvarige. Strukturen. Organisationen. Attityden. Det mesta.»
- mer strukturerat administrativt från början, för att undvika förvirring med så många grupper man skulle besluta sig för i början. (ett förslag är ett system på nätet där man får anmäla sig till en grupp) mer fokus på vissa verktyg och konkreta förhållningssätt och kunskap kring sätt att förhålla sig till hållbarhet. »

32. Övriga kommentarer

- roligaste kursen hitills!»
- Tydligheten i informationen behöver förbättras. Jag tror att det bästa vore att sammanföra kurserna mer för at få ett mer sammanhållet arbetsätt alternativt separera kurserna helt för att undvika förvirring.»
- Det har i det stora hela känts som att lärare och kursansvariga under kursens gång har bortsett från den kritik och de problem som eleverna har lagt fram. Kursen har uppenbart inte fungerat och detta har konstant skyllts på eleverna. Inställningen från handledare och lärare har varit att det är en felfri kurs, och det enda som inte fungerar är eleverna. Jag hoppas att detta ändras tills nästa år, eftersom det är en intressant och viktig kurs i utbildningen och den förtjänar bättre upplägg. »
- Prata ihop er mer innan kursen, I och med att vi var första året så förstår jag att det var svårt och att det kommer säkert bli bättre till nästa år. Men i år har det känts som om ni slängt ihop kursen på en dag utan reflektion. »
- Kändes som att kursen led av för många kockar.»
- kommunikationen mellan elever och lärare måste bli bättre. att man tydligt får veta vad som ska lämnas in redan i början av kursen. och att man sedan tydligt får info om vad som de olika arbetena/ momenten ska innehålla. nu fick vi reda på vad som saknades när vi fick tillbaka texten mycket dålig. »
- Ambitionen om att ha kurserna parallellt är bra men då måste det också kännas som om de går in i varandra. Det har känts som två helt olika kurser som man inte har kunnat njuta av utan bara velat beta av. Lite besviken faktiskt. Fast jag förstår att det inte är lätt att få ihop en helt ny kurs. »
- Gillade filmen HOME som vi såg i början»
- Jag tror att det bästa hade varit att läsa en av kurserna i höstas eller på något annat vis sprida ut den. Blanda konstlabbar ett par dagar i veckan med hållbarhetskursen, och vice versa. »
- Bra tanke med kursen, men den behöver finjusteras lite. »
- Tråkigt att kursen inte fungerat optimalt. barnsjukdomar är vanligt för nya kurser och det är ett otacksamt arbete att vara ansvarig för en sådan. När det dessutom handlar om hållbar utveckling som är ett såpass nytt forskningområde så är det nästan givet att det kommer att vara komplikationer i kursen. Men som student så kräver man ändå att de pengar och den yid man lägger ner ska ge någon form av resultat.»
- innan kursen hade jag höga förväntningar och genuint intresse av att lära mig så mycket som möjligt under kursen. Jag hade ganska bristande kunskap i ämnet men stort och relativt nyväckt intresse för ämnet. Jag tyckte därför det var väldigt tråkigt när det visade sig att kursen mest gick ut på att göra kompletteringar för det man eventuellt missade. Att det gick minst lika mycket energi att ta reda på vad som skulle göras när och var som att göra uppgifterna var inte heller något som förbättrade min syn på kursen. Tråkigt när den kursen man sett fram emot mest under hela läsåret är den som fyllts med mest ångest och stress och därför även dålig kunskap.. Hoppas att den blir bättre inför nästa årskurser, och jag får själv se till att lära mig mer vid sidan av.»
- Jag känner mig mer kompetent och förmögen att tänka kritisk kring kursens frågor nu än innan. Tack för det! »


Kursutvärderingssystem från