ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i flera variabler, MVE115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-06 - 2011-05-13
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

18 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»6 33%
Ja, det framgick ganska bra»9 50%
Bra»3 16%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.83

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysen och den numeriska analysens grundläggande begrepp
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

18 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»8 44%
Bra»6 33%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 3.22

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att förstå och redogöra för sambanden mella de olika begreppen.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

18 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 38%
Bra»8 44%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 3.38

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

18 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 55%
Bra»6 33%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.16

5. Upplevde du kursen som lätt eller svår?

18 svarande

Lätt»0 0%
Lagom»1 5%
Svår»17 94%

Genomsnitt: 2.94

- Jag tycker att det var svårt att hinna med hela kursen. Tiden räckte knappt till för att göra de uppgifter och liknande som krävdes, men det var alldeles för lite tid (eller för mycket nytt) för att det skulle gå att lära sig och ta in vad det handlade om. Det är en sak att bara räkna för att göra kursen, en helt annan att göra kursen för att lära sig något. Och det var, tycker jag, omöjligt att hinna lära sig den här kursen på de veckorna som kursen gick.» (Svår)
- Den var svår och kraven var höga. Läraren förklarade på avancerad nivå. Man lärde sig väldigt mycket.» (Svår)

6. Hade du tillräckliga förkunskaper för kursen?

18 svarande

Nej, det fattades mig mycket»0 0%
Det fattades något»4 22%
Jag behövde repetera mycket»6 33%
Jag hade i stort sett koll på läget»7 38%
Jag var väl förberedd»1 5%

Genomsnitt: 3.27

- Vi hade väldigt dålig föreläsare i Envariabelanalysen.» (Jag hade i stort sett koll på läget)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Lärarens krav och förväntningar kändes alldeles för höga, med bl a uttryck som "kan ni inte det här förstår jag inte vad ni gör på den här utbildningen!" . »
- Jag hade känslan av att de flesta intalade sig att det var en svår kurs redan innan den började, och därför var ambitionsnivån inte så hög. Det kändes som att om man klarar den här kursen med en 3a så är man mycket nöjd, till skillnad från tidigare matematikkurser. Däremot kändes det som att läraren förväntade sig mycket högre ifrån eleverna och nästan ifrågasatte de elever som var nöjda om de klarat kursen med "endast" godkänt. »
- kraven och förväntningarna från läraren var större än i kursplanen »
- Min ambition var att klara kursen, vilket jag gjorde. Läraren hade nog högre förhoppningar när det gällde betyget dock.»
- Väldigt höga krav! Ibland var det svårt för läraren var på mycket högre "matematisk-nivå" än vad man själv var. Därför var det svårt att förstå ibland. Kommentarer på ens frågor kunde vara: "tänk efter", men det är ju inte alltid så lätt när t.ex. ett område är helt nytt. Eller t.ex. "det här borde ni kunna, för jag föreläste om det det för 30min sedan", men det är inte heller så lätt att kunna något direkt som är nytt för en.»
- Kursens kravnivå var hög, vilket man också hade förväntat sig. Lärarens krav och förväntningar var också höga»
- Relativt hög. Det var många olika delar i kursen som togs upp. Lärarens krav var högre än andra läare jag haft men relevanta för att man som elev skulle klara kursen bra.»
- Läraren hade höga krav liksom jag. »
- lärarens krav och förväntningar var på en helt annan nivå än kursplanen, alltså extremt mkt högre.»
- Höga krav och framförallt mot kursens slut högt tempo»
- Kraven var höga, framförallt att man skulle lära sig snabbt. Men höga krav kan också höja prestationen.»
- mycket hög»
- Både kursens och lärarens krav var väl höga, tycker jag. Man var tvungen att hålla en hög ambitionsnivå och plugga mycket för att alls klara kursen, något som jag inte upplevt i andra kurser.»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

18 svarande

Mycket dålig»1 5%
Ganska dålig»6 33%
Ganska bra»7 38%
Bra»3 16%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.83

- mycket långsam takt i början och alldeles för mycket i slutet. följde inte planeringen och saker blev t.o.m. strukna» (Mycket dålig)
- Jag tycker att tempot på föreläsningarna var för högt. Lärarens uppträdande gentemot eleverna uppfattade jag även som väldigt nedtryckande. Tex så frågade alltid läraren om vi hade frågor eller hur vi trodde att svaret skulle bli. Gav man fel svar, eller en konstig fråga, möttes man av en suck och konstiga kommentarer. Det ledde till att jag undvek att fråga läraren om hjälp då jag nästan kände mig lite kränkt. » (Ganska dålig)
- Det var otroligt mycket på planeringen. Föreläsningarna låg efter hela tiden, vilket var ganska stressande. Det blev väldigt stressigt i slutet. Pga. förseningen pressades mycket nytt in sista veckan och väldigt nära inpå tentan.» (Ganska dålig)
- Planeringen sköts hela tiden framåt vilket gjorde att det gick orimligt snabbt mot slutet (då vi i praktiken i strök så många moment där). Det kändes som att en anledning kan ha varit att vi var tvungna att hämta in saker vi borde lärt oss i Linjär Algebra i början av denna kurs istället» (Ganska dålig)
- Planeringen var bra, men följdes inte vilket gjorde att det var mycket att ta in på kort tid innan tenta» (Ganska bra)
- Lite mycket som gicks igenom precis i slutet av kursen som man inte han räkna igenom.» (Ganska bra)

9. Hur stor del av föreläsningarna gick du på?

18 svarande

Över 80 %»15 83%
50-80 %»2 11%
under 50 %»1 5%

Genomsnitt: 1.22

10. Hade du nytta av föreläsningarna när du förberedde dig för tentamen?

18 svarande

Ja, definitivt»12 66%
Ja, något»3 16%
Kanske...»1 5%
Nej, praktiskt taget inte»2 11%
Jag gick inte på föreläsningarna»0 0%

Genomsnitt: 1.61

- De var bra, men ibland avancerade.» (Ja, definitivt)
- Boken är ganska jobbig att läsa ur.» (Ja, definitivt)
- Ja, anteckningarna var till hjälp. Men eftersom tempot var så högt under föreläsningarna så var det inte mycket jag kom ihåg eller hann ta in just då. Det gick mer ut på att bara skriva ner så mycket som möjligt och försöka förstå i efterhand. Så ofta kändes det mer som en kurs där jag själv fick försöka förstå genom att blanda anteckningar, kurslitteratur och leta mycket på internet.» (Ja, något)

11. Hade du nytta av räkneövningarna när du förberedde dig för tentamen?

18 svarande

Ja, definitivt»6 33%
Ja, något»8 44%
Kanske...»3 16%
Nej, praktiskt taget inte»0 0%
Jag gick inte på räkneövningarna»1 5%

Genomsnitt: 2

- Att få möjlighet att sitta och räkna och där kunna få hjälp när man fastnar är bra. Men att ha 2h föreläsning, 1h där läraren demonstrerar uppgifter och sen endast 1h kvar där man kan få hjälp (på ~30 elever)är inte så mycket hjälp, speciellt om man ser till hur svår kursen var och hur mycket tid som hade behövts.» (Ja, något)
- Ja, de var ganska bra.» (Ja, något)
- Kan titta tillbaka på hur man löser olika problem.» (Ja, något)

12. Har du någon kommentar om undervisningen för övrigt?

- Hon gick igenom en massa onödigt trams hela tiden.»
- Läraren var överhuvudtaget inte motiverande, och sänkte mitt självförtroende med orelevanta kommentarer och en högmodig attityd.»
- Läraren var kompetent men hur hon bemötte elerverna reagerade jag ofta på. Det var flertalet gånger som jag kände att hon, på det sätt hon tilltalade eller bemötte oss elever, fick mig att känna mig nedtryckt. Det var som att hon frågade vad vi trodde, bara för att bevisa att vi hade fel och inte kunde något. Förhoppningsvis var det inte alls så hon menade men det var hur jag upplevde det. »
- det är märkligt att ha duggauppgifter som ingen i hela klassen klarar. duggauppgifter brukar annars vara på en ganska grunläggande nivå.»
- Föreläsningarna var mycket bra och läraren är fantastiskt skicklig. Jag är mycket nöjd med kursen även om den var väldigt svår.»
- Vi hade ganska ofta eget arbete under eftermiddager utan lärare då man skulle lösa uppgifter. Vi hade bara ca 2(-3)h (uppdelat på flera dagar) i veckan då man kunde fråga läraren om hjälp. Jag hade velat ha tillgång till lärare under det egna arbetet, för det är jättesvårt när man kör fast och inte har någon att fråga när man vill lära sig.»
- Tydlig och strukturerad. Det krävdes att man var aktiv på föreläsningarna. »
- Vi höll inte schemat med föreläsningarna vilket är stressande.»
- jag tycker att det är skrämmande att en lärare som har rykte om sig att känna igen handstilar får ha så många ämnen med samma elever vilket innebär att vi elever hamnar i en sits där vi inte kan kritisera utan att riskera att det påverkar framtida betyg. jag känner själv att jag hamnat i kläm där vilket gör att många uppgifter känns hopplösa redan på förhand»
- Ibland svårt att hänga med under föreläsningar, då det gick snabbt och steg hoppades över.»
- Vissa saker ägnades väldigt lång tid åt, utan att vara så svåra, vilket gjorde att det gick alldeles för fort på slutet, så att man inte hann lära sig allt man behövde.»

13. Hur stor nytta hade du av kurslitteraturen?

18 svarande

Jag har inte läst den»0 0%
Ingen alls»1 5%
Ganska liten»6 33%
Rätt så stor»4 22%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.94

- Boken skiljer sig en del från undervisningen vilket gjorde att det ibland kändes rörigt av den anledningen. I övrigt var boken luddigt upplagd och krångligt och kändes mest som en väldigt dyr bok för att bara använda till övningar..» (Ingen alls)
- Kurslitteraturen vi hade, Calculus, har inte varit bra i någon av de tre matematikkurser vi har läst. Eftersom nivån på matematiken är hög hade det varit önskvärt att ha kurslitteratur på svenska eftersom engelskan i det här fallet blir så avancerad. Det är inte bara svårt att förstå matten i sig, utan även språket den beskrivs med.» (Ganska liten)
- Calculus är inte så bra tycker jag.» (Ganska liten)
- Tråkig text och dålig struktur i kapitlen. Saknar en tydlig sammanfattning av varje kapitel. » (Rätt så stor)

14. Motsvarade tentamen dina förväntningar

- Ja»
- Ja»
- Ja»
- nej den var svårare»
- Ja.»
- Den var svårare än väntat.»
- Den var nog svårare än förväntat, även om jag hade förväntat mig den svår.»
- ja»
- Den var svårar än jag trodde.»
- Ja»
- Kanske lite svårare än förväntat.»
- ja»
- Nej, den var för svår.»

15. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Jag tyckte att kursens upplägg i sin helhet var okej»
- Jag förstår om det inte går att ta bort något ur innehållet men jag tycker att tempot var väldigt högt. Även schemamässigt, att ha 2h föreläsning följt av 2h med demonstrationsuppgifter och "räknestuga" blir ett tufft 4h pass. Att dela upp det lite mer hade varit bra.»
- duggor(fast på lägre nivå), räkneövningar»
- Allt egentligen. »
- Jag vet faktiskt inte... Det borde förbättras.»
- Vet ej»
- jana»
- volym- och areaintegraler»
- Det som har någon vettig koppling till de andra kurser vi ska läsa, saker som vi faktiskt har någon nytta av att känna till, till exempel volymintegraler.»

16. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Göra föreläsningarna begripliga. »
- Jag tycker att t ex bevis borde läras ut på ett vettigare sätt än som ren utantillkunskap.»
- De tidigare matematikkurserna som vi läste tillsammans med Väg och vatten hade vi SI. Och det var något som jag verkligen saknade nu. Att sitta ner och diskutera olika uppgifter med äldre elever underlättar inlärningen och gör att man kommer ihåg och förstår bättre när man måste formulera det i ord. Något jag kan rekommendera inför nästa år.»
- gå efter planeringen så man får repetition innan tentan istället för föreläsning av ett helt avsnitt i boken. mer räkneövningar där man får räkna själv och har lärare till hjälp»
- Jag kan inte komma på något som behöver förbättras utan vill återigen ge en eloge till Jana.»
- Jag tycker inte att undervisningen var på bästa sätt. Jag saknade verkligen bilder på hur rymdkropparna ser ut - det skulle verkligen ha underlättat förståelsen. Det borde man verkligen ha kommande år! Overhead är ju superenkelt att fixa, och det finns matematiska dataprogram som kan fixa det man vill visa. Det borde inte vara så fullpackad planering och man borde inte föreläsa om nytt nära in på tentan.»
- Vet ej, utöver tidigare sagt»
- Göra ett schema som man kan hålla!»
- på något sett försöka få alla delmoment att verkligen vara anonyma.»
- Följ tidsplaneringen så att det finns en rättvis chans att hinna med att förstå även de sista momenten»
- Lite lungnare föreläsningar, svårt att hinna både lyssna, tänka och skriva. Lite mer tid till att ställa frågor på räkneövningar»
- Tidsschemat. Mer mattestugor där man kan få personlig hjälp.»
- Förenkla kursen så att den blir mer lätthanterlig, och se till att det finns nog med tid för alla moment, så att inte vissa saker bara gås igenom i förbifarten, för att sedan komma på tentan. Mer tid att räkna på med läraren tillgänglig.»Kursutvärderingssystem från