ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Materialteknik, fortsättningskurs, LMS586

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-15 - 2012-06-15
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»2 22%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.77

- Jag har till och med varit på lektioner läraren missat.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Målen för rapporten är mycket otydliga.» (Målen är svåra att förstå)
- Instruktionen till det arbete som skulle göras var lika ostrukturerat som lärarens lektioner.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Plast duggan testade väl om man uppnått målen, muntan är däremot mer tveksam.» (I viss utsträckning)
- Den skriftliga duggan var bra, den muntliga duggan kunde inte göras eftersom läraren var i Skövde dagen vi skulle göra den. Rapporten hade otydliga mål och vi fick ingen retur på den.» (I viss utsträckning)
- Läraren valde att vara i Skövde istället för att göra de förhör han med eleverna kommit överrens om.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»7 77%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Mikaels lektioner var bra, förutom den lektionen om tillverkningstekniker då han aldrig dök upp till lektionen. Kenneths lektioner däremot var helt kass och onödiga. Hans oändliga powerpointar, med undermåliga bilder och figurer som ligger i helt fel ordning, vilket gör att han får bläddra fram och tillbaka stupalöst. Lära sig får man göra på egen hand.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna i metall delen var röriga och saknade struktur. Plastföreläsningarna var pedagogiska och bra.» (Ganska liten)
- Undervisningen för plaster var mycket bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.66

- Plastboken är bra. Övrig litteratur saknas som vanligt när ämnet handlar om metaliska material.» (Ganska liten)
- Använde ingen kurslitteratur för plaster, bara det som sades under föreläsningarna.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- Frågorna kom ut för sent. Material saknas. » (Mycket dåligt)
- Har ej använt detta.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»1 11%
Lagom»4 44%
Hög»2 22%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»1 11%
Hög»5 55%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.88

- under denna period har jag läst tre kurser» (Hög)
- Pga examensarbete» (Hög)
- Att lägga en kurs samtidigt som man gör examensarbete är helt idiotiskt, hur tänker ni? Gör som alla andra, två kurser i Lp3 och BARA exjobb i Lp4.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Dåligt»2 22%
Godkänt»1 11%
Gott»3 33%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läraren verkar själv inte veta vad som ska vara med i det arbete som under kursens gång ska göras. Största delen av kursen är om metalliska material, vilket vi redan har behandlat i en tidigare kurs. Samma ämne hade man förövrigt redan på gymnasiet. » (Mycket dåligt)
- Bra inom plasten, mycket dåligt inom det övriga området Som Kenneth höll i.» (Dåligt)
- Då det ofta fanns tid kvar på föreläsningarna, hade varit trevligt att gå in lite mer på djupet om plaster.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- muntlig dugga, då vi själva öva muntligt i gruppen inför detta så satte sig informationen eftersom vi då inte bara läste den utan också fick diskuterat den.»
- Plast delen tycker jag inte behöver göras svårare.»
- kursens plast del»
- Läraren Mikael som undervisade inom plaster.»
- Plasten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att trycka lite mer på information om rapporten. Typ inlämning retur och ev redovisning.»
- Bättre och tydligare metallföreläsningar. Istället för att ha en oändligt lång powerpoint där man knappt hinner uppfatta vad det är på en sida innan det är dags för nästa så är det bättre att använda tavlan, då hinner man att anteckna vilket man inte gör med en powepoint. Ersätt muntan med en traditionell tenta/dugga och höj kraven.»
- Ge retur på rapporten så man har möjlighet att få det betyg som man siktar på! Man visste inte hur bra duggorna/rapporten blev, och dessa stod för 75% av betyget.»
- Ta bort den del av kursen som Kenneth höll i, alternativt hela kursen. Behandla andra material istället.»

16. Övriga kommentarer

- En lärare som har kunskap i flera olika material hade varit önskvärt i en kurs om material. Läraren valde att istället för att kolla vilka elever som förtjänar ett visst betyg istället jämföra eleverna mot varandra och ta några 5.or, några 4.or o.s.v.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från